Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Malarstwo - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3F-MAL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Malarstwo - 1
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Realizacja utworów wizualnych posiadających cechy obrazy malarskiego wyczerpujących następujące treści: szkic jako zapis wrażenia, jako zapis idei, jako zapis kompozycyjny; studium z natury przy użyciu malarskich środków wyrazu artystycznego (linia, plama, światłocień, walor, gamy kolorystyczne, faktury i inne), badanie relacji przestrzennych (proporcje odległości); interpretacja natury przy użyciu złożonych malarskich struktur wizualnych; poszukiwanie nowych form wyrazu poprzez rozwijanie umiejętności obserwowania i interpretowania natury oraz poszukiwanie abstrakcyjnych właściwości obrazu malarskiego; techniki malarskie (gwasz, akryl, olej, akwarela, tusz i inne); podobrazia malarskie (papier, tektura, płótno i inne); ogólne zasady pracy i przepisy bhp oraz organizacja zajęć w pracowni malarskiej, temat malarski (martwa natura, pejzaż, człowiek we wnętrzu, figura ludzka w plenerze, abstrakcja geometryczna, abstrakcja niegeometryczna), poszukiwania wyrazowe na styku z innymi dziedzinami sztuki, malarska interpretacja obrazu fotograficznego, obrazu video i innych form wizualnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

student ma wiedzę o środkach wyrazu i możliwościach kreacji w sztuce w ramach przedmiotu

student posiada wiedzę o podstawowych zasadach dotyczących realizacji prac malarskich

student zna tendencje rozwojowe z zakresu malarstwa oraz widzi zależności pomiędzy malarstwem i innymi dyscyplinami

student zna uwarunkowania i skutki praktyki malarskiej w kontekście fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

student posiada podstawową wiedzę o sposobach eksponowania w przestrzeni galeryjnej

Umiejętności

świadomie posługuje się poznanymi technikami malarskimi przyporządkowując umiejętności manualne i wiedzę warsztatową realizacji koncepcji artystycznej

potrafi realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

w projektowaniu własnych prac artystycznych podejmuje samodzielne decyzje co do ich tematu i kompozycji oraz znajduje własne rozwiązania warsztatowe, odwołując się do doświadczeń artystycznych i wykorzystując wiedzę z innych dyscyplin

potrafi dokonać analizy własnej pracy artystycznej pod względem oryginalności koncepcji, kreatywności realizacji oraz poprawności wykorzystania technik malarskich

potrafi zorganizować profesjonalną ekspozycję prac własnych oraz innych twórców w przestrzeni wystawienniczej i publicznej

planuje i organizuje w ramach praktyki malarskiej swoją pracę indywidualną lub współpracując z innymi w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

samodzielnie doskonali poznane techniki warsztatowe poprzez umiejętne, systematyczne, konsekwentne dalsze indywidualne ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Student jest świadomy konieczności doskonalenia własnego warsztatu

Student rozumie z jakiej szkoły artystycznej wywodzi się jego nauczyciel.

cechuje się zdolnością rzeczowej analizy własnych prac artystycznych pod kątem oryginalności koncepcyjnej, jakości warsztatowej, relacji do innych dzieł sztuki i oceny artystycznej

świadomie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu kulturalnym, przyjmując zasadę dbałości o zachowanie dziedzictwa sztuki regionalnej, polskiej i europejskiej

jest gotów do efektywnego komunikowania się i inicjowania działań artystycznych w społeczeństwie oraz prezentowania zadań w przystępnej formie, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sadlej
Prowadzący grup: Tomasz Sadlej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozwijanie świadomości artystycznej i umiejętności środków wyrazu, poprzez ćwiczenia związane z realizacją określonych zadań i projektów.

Zadania indywidualne, ćwiczenia na zadany temat , aktywujące własne metody kreacji.

Zadania zbiorowe związane z dyskusją dydaktyczną i ukierunkowaniem wynikającym z treści ćwiczeń.

1. martwa natura

2. model

3. przestrzeń pracowni

Pełny opis:

Malarstwo, obok grafiki i rzeźby jako jedna z głównych dyscyplin sztuk plastycznych, wprowadzająca w obszary rozważań o sztuce, umiejętnym postrzeganiu i analizowaniu. Próba transmisji myśli i idei w przestrzeń obrazu. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą o malarstwie, jego bogactwie wynikającym z wielowiekowej tradycji. Program obejmuje też poszerzenia wrażliwości plastycznej studentów oraz zapoznanie ich z zasadniczymi różnicami w zakresie technik malarskich. W rezultacie studenci powinni potrfaić twórczo przetransponować myśli, określić zakres własnych możliwości, rozszyfrować strukturę dzieła sztuk, poznać poszczególne etapy konstruowania obrazu - od szkicu do obrazu - określonego jako wynik całego procesu twórczego. Dzięki tym zajęciom proces dochodzenia do poszczególnych rozwiązań formalnych staje się wieloetapowym, różnorodnym doświadczeniem wynikającym z dostosowania warsztatu do płaszczyzny wrażliwości, emocji i chłodnej analizy kompozycji. Studenci podejmują próby twórczego wykorzystania napięć pomiędzy szkicem a dziełem finalnym.

Literatura:

-,,Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku"

Marcin Giżycki

-,,Techniki wielkich mistrzów malarstwa", Warszawa 1999

-,, Patrząc" Józef Czapski

-,,Obrazy jak malowane" (2006)

-,,Estetyka kontra sztuka". Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze

sztuką nowoczesną" . (2007) Maria Anna Potocka

-,,Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000" (2007)

-,,weneckie tęsknoty", Warszawa, 2003, Joanna Pollakówna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.