Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening komunikacji interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2S-TKI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening komunikacji interpersonalnej
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. EP, moduł arteterapeutyczny, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Założenia i zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. Psychospołeczne konteksty relacji interpersonalnych. Zniekształcenia poznawcze w kontakcie międzyludzkim. Autoanaliza i proces samorozwoju w procesie interpersonalnym i kontakcie interpersonalnym. Zaawansowane metody nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej. Analiza transakcyjna Erica Berne’a w komunikacji towarzyszącej procesowi twórczemu i arteterapii. Wzmacnianie potencjału twórczego w relacjach interpersonalnych. Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i ich twórcze przepracowanie. Wzmacnianie kreatywności w relacjach interpersonalnych z uwzględnieniem wybranych technik arteterapeutycznych i socjoterapeutycznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie procesy skutecznej komunikacji interpersonalnej i społecznej, w kontekście wybranych, wspierających skuteczną komunikację modalności i metod arteterapeutycznych i socjoterapeutycznych.

Student dysponuje wiedzą na temat mechanizmów psychologicznych w relacjach międzyludzkich.

Umiejętności

Student, w wyniku obserwacji i osobistego doświadczenia, potrafi analizować i kontrolować przebieg procesu intrapersonalnego i interpersonalnego.

Student, w wyniku własnego doświadczenia, obserwacji i analizy obserwowanych zdarzeń, potrafi wpływać na funkcjonowanie grupy, zapewniając bezpieczeństwo i wspomagając ścieżki indywidualnego rozwoju uczestników.

Kompetencje społeczne

Student docenia znaczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy i społeczeństwie.

Student potrafi nawiązać i podtrzymać kontakt interpersonalny, wraz z poszanowaniem godności osobistej i empatią, wobec drugiego człowieka w kontekście realizowanych działań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Michalina Izert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pudło
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Praca zaliczeniowa nt. komunikacji interpersonalnej i analizy własnej w kontekście umiejętności komunikacyjnych. Temat pracy: Komunikacja interpersonalna – moje mocne strony

Obowiązkowa obecność na zajęciach, dopuszczalne 2 nieobecności.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

do zaliczenia konieczna jest obecność, aktywność i do napisania praca zadane podczas semestru, (max. 2 strony A4)

2. Podstawowe informacje o komunikacji- płaszczyzna przekazu- komunikat werbalny i niewerbalny.

3. Komunikacja werbalna- kanały, szumy, bariery.

4. Komunikacja z samym sobą, a komunikacja z innymi.

5. Komunikaty Ja- jako wstęp do Asertywności:

6. Asertywność- założenie komunikatu asertywnego, i symulacja sytuacji do stworzenia komunikatu asertywnego.

7. Asertywność 2. Kontynuacja- co poza techniką determinuje asertywność?

8. Model 4 uszu i 4 ust van Thuna, odbiór komunikatów.

9. Informacja zwrotna, kierowanie informacji zwrotnej w sytuacji.

10. Aktywne słuchanie- podstawy, decentralizacja.

11. Ćwiczenia z aktywnego słuchania cd. Parafraza- jako komunikat odzwierciadlający aktywne słuchanie i narzędzie pracy.

12. Sytuacja konfliktu- źródła konfliktu, reagowanie w sytuacjach konfliktowych.

13. Integracja wiedzy i umiejętności z zajęć.

14. Podsumowanie zajęć- wrażenia, co było trudne, jaki obszar uważają, że warto zmienić.

Literatura:

Literatura:

Carol Goman Kinsey (2012). Komunikacja, pozawerbalna. Znaczenie mowy ciała…, Wyd. Studio Emka,

Król- Fijewsk, M. (1993). Stanowczo, łagodnie, bez lęku.

Mądry-Kupiec, M. (2015). Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. W stronę edukacji spersonalizowanej. Rozdział: Style porozumiewania się F, Schulza von Thuna w kontekście wychowania.

McKay, M., Davis, M., Fanning., P.(2021) Sztuka Porozumiewania się. GWP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Praca w grupach, dyskusja na forum, ćwiczenia mające na celu trening umiejętności komunikacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTKI/A:

godziny kontaktowe – 30

ćwiczenia wykonywane indywidualnie w domu – 10

lektura – 20

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosława Kompowska-Marek
Prowadzący grup: Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)