Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość i rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: AK-0F-PRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość i rynek pracy
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla V r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla V r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Pojęcie, elementy i typy rynku pracy.

2. Edukacja zawodowa a rynek pracy.

3. Przedsiębiorczość jako złożona kompetencja (zespół cech osobowych) i jako proces organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka.

4. Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku pracy. Rodzaje przedsiębiorstw.

5. Bycie przedsiębiorczym a bycie przedsiębiorcą na rynku pracy.

6. Zatrudnialność - czynniki skutecznego wejścia, uczestnictwa i osiągania powodzenia na rynku pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma podstawową wiedzę na temat przedsiębiorczości.

Zna uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne i społeczne działalności gospodarczej na współczesnym rynku pracy.

Zna pojęcie oraz elementy rynku pracy, współzależności pomiędzy nimi i typy rynków pracy.

Umiejętności

Student/-ka potrafi rozróżnić pojęcia: „przedsiębiorczość” i „przedsiębiorca” oraz „przedsiębiorcze przedsiębiorstwo” i „przedsiębiorcze zarządzanie”.

Potrafi określić cechy osoby przedsiębiorczej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma świadomość znaczenia myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy dla rozwoju jednostki i organizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Jan Sikora, Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sprawdzenie efektów kształcenia

1. Sprawdzian pisemny z zagadnień objętych programem kształcenia.

2. Ocena opracowania pisemnego zleconego tematu, np.: Przygotowanie biznesplanu dla wybranej działalności gospodarczej.

Pełny opis:

1. Interpretacja podstawowych pojęć

- wprowadzenie do przedmiotu: cele, efekty kształcenia i sposoby ich sprawdzenia,

- definicje i znaczenie pojęć: ekonomia, gospodarowanie, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo, innowacyjność, konkurencyjność.

2. Biznesplan.

- pojęcie i znaczenie biznesplanu dla działalności gospodarczej,

- elementy składowe,

- konstrukcja biznesplanu.

3. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

- modele systemów gospodarczych,

- charakterystyka gospodarki rynkowej,

- schemat funkcjonowania gospodarki rynkowej (rynki, podmioty gospodarcze, przepływ dóbr, przepływ pieniądza, zasada niewidzialnej ręki, podstawowe pojęcia ekonomii, podstawowe pytania (problemy) ekonomiczne, siły rynkowe – popyt, podaż (funkcje popytu i podaży, prawo popytu i podaży, czynniki kształtujące popyt i podaż), równowaga rynkowa.

4. Rynek pracy

- praca, zatrudnienie, polityka rynku pracy,

- podaż pracy i popyt na pracę,

- klasyczny i keynesowski model rynku pracy.

5. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa.

- konkurencyjność podstawą sukcesu przedsiębiorstwa,

- charakterystyka elementów konkurencyjności.

6. Wykształcenie i kompetencje pracowników w budowaniu potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

- definicje podstawowych pojęć,

- model kompetencji pracowniczych,

- praktyki menedżerskie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorstwo bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun 2016.

2. A. Francik, A. Pocztowski, Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1993.

J.T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk, POLTEXT, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Gmińska (red.), Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości, Prace naukowe Wyuższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom. 47/2016, Gdańsk - Warszawa 2016.

2. W. Glabiszewski, Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Ekonomia Organizacja Przedsiębiorstw, nr 4/2004, WSiP, Warszawa 2004. .

3. M. J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, „Gospodarka narodowa” nr 7 – 8/200, SGH,Warszawa 2000.

4. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.

5. B. Nelson, P. Economy, Zarządzanie dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2008.

6. B. PLawgo, J. Kornecki, Wykształcenie pracowników, a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010.

7. P. Kordel, J. Kornecki, A. Kowalczyk, K. Krawczyk, K. Pylak, J. Wiktorowicz, Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa 2010.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład - prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15.;

opracowanie biznesplanu dla wybranej działalności gospodarczej-8 godzin;

przygotowanie do zaliczenia - 7 godzin.

Razem: 30 godzin - 1 punkt ECTS,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sprawdzenie efektów kształcenia

1. Sprawdzian pisemny z zagadnień objętych programem kształcenia.

2. Ocena opracowania pisemnego zleconego tematu, np.: Przygotowanie biznesplanu dla wybranej działalności gospodarczej.

Pełny opis:

1. Interpretacja podstawowych pojęć

- wprowadzenie do przedmiotu: cele, efekty kształcenia i sposoby ich sprawdzenia,

- definicje i znaczenie pojęć: ekonomia, gospodarowanie, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo, innowacyjność, konkurencyjność.

2. Biznesplan.

- pojęcie i znaczenie biznesplanu dla działalności gospodarczej,

- elementy składowe,

- konstrukcja biznesplanu.

3. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej

- modele systemów gospodarczych,

- charakterystyka gospodarki rynkowej,

- schemat funkcjonowania gospodarki rynkowej (rynki, podmioty gospodarcze, przepływ dóbr, przepływ pieniądza, zasada niewidzialnej ręki, podstawowe pojęcia ekonomii, podstawowe pytania (problemy) ekonomiczne, siły rynkowe – popyt, podaż (funkcje popytu i podaży, prawo popytu i podaży, czynniki kształtujące popyt i podaż), równowaga rynkowa.

4. Rynek pracy

- praca, zatrudnienie, polityka rynku pracy,

- podaż pracy i popyt na pracę,

- klasyczny i keynesowski model rynku pracy.

5. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa.

- konkurencyjność podstawą sukcesu przedsiębiorstwa,

- charakterystyka elementów konkurencyjności.

6. Wykształcenie i kompetencje pracowników w budowaniu potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

- definicje podstawowych pojęć,

- model kompetencji pracowniczych,

- praktyki menedżerskie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorstwo bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun 2016.

2. A. Francik, A. Pocztowski, Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1993.

J.T. Skrzypek, Biznesplan. Model najlepszych praktyk, POLTEXT, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Gmińska (red.), Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości, Prace naukowe Wyuższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom. 47/2016, Gdańsk - Warszawa 2016.

2. W. Glabiszewski, Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Ekonomia Organizacja Przedsiębiorstw, nr 4/2004, WSiP, Warszawa 2004. .

3. M. J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, „Gospodarka narodowa” nr 7 – 8/200, SGH,Warszawa 2000.

4. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.

5. B. Nelson, P. Economy, Zarządzanie dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2008.

6. B. PLawgo, J. Kornecki, Wykształcenie pracowników, a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2010.

7. P. Kordel, J. Kornecki, A. Kowalczyk, K. Krawczyk, K. Pylak, J. Wiktorowicz, Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, PARP, Warszawa 2010.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład - prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 12.;

opracowanie biznesplanu dla wybranej działalności gospodarczej-8 godzin;

przygotowanie do zaliczenia - 7 godzin.

Razem: 27 godzin - 1 punkt ECTS,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.