Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II - B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5001-ANG2-B2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski II - B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.aps.edu.pl/studenci/lektoraty.aspx
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Wiedza

PC1_KK_W01 Zna terminologię obcojęzyczną z zakresu nauk pedagogicznych

Umiejętności

PC1_KK_U10 Identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, debat akademickich, dyskusji na tematy związane

PC1_KK_U10 Dokonuje analizy i syntezy usłyszanej wypowiedzi

PC1_KK_U10 Potrafi znaleźć potrzebne mu informacje w tekstach związanych z pedagogiką

PC1_KK_U10 Czyta ze zrozumieniem teksty akademickie, artykuły z prasy fachowej

PC1_KK_U10 Potrafi określić znaczenie nieznanych mu słów z kontekstu; potrafi korzystać różnego rodzaju słowników

PC1_KK_U10 Przygotowuje pisemne streszczenie różnorodnych informacji zawartych w tekstach lub artykułach fachowych

PC1_KK_U10 Przygotowuje proste opracowanie akademickie związane ze swoim kierunkiem studiów

PC1_KK_U10 Przygotowuje prezentację oraz jej streszczenie, referat związany z pedagogiką

PC1_KK_U10 Zabiera głos w dyskusji lub debacie naukowej

PC1_KK_U10 Zadaje pytania w dyskusji oraz przedstawia własne argumenty

PC1_KK_U10 Posługuje się terminologią specjalistyczną związaną z kierunkiem studiów

PC1_KK_U03 Korzysta z podstawowych obcojęzycznych publikacji, periodyków oraz zasobów internetowych związanych z naukami pedagogicznymi

PC1_KK_U08 Potrafi uczestniczyć w pracach nad projektem, korzystając z różnorodnych źródeł informacji

PC1_KK_U09 Jest świadomy własnego sposobu uczenia się i efektywnie go wykorzystuje

PC1_KK_U03 Potrafi wyszukiwać informacje w źródłach obcojęzycznych oraz odpowiednio je wykorzystywać

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)