Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problem przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E5PZW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problem przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Efekty kształcenia:

-Umie zdefiniować zagadnienie agresji, przemocy, znęcania się, wykluczenia w szkole;

-Jest w stanie scharakteryzować determinanty indywidualne i sytuacyjne przemocy szkolnej;

-Zna i potrafi wymienić efekty przemocy i znęcania się dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiary a także dla grupy w której dochodzi do prześladowania;

-Potrafi opisać mechanizm powstawania przemocy w klasie i podstawowe procesy grupowe, które wspierają rozwój przemocy;

-Umie analizować sytuację w grupie z przemocą z perspektywy społeczno-poznawczej;

-Potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej na temat przemocy aby zaplanować i przeprowadzić interwencję w system klasowy i szkolny;

-Umie współpracować i kierować działaniami zespołu wychowawczego oraz rodziców w prewencji agresji oraz interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy;

-Potrafi współpracować w grupie zajęciowej;

-Postępuje zgodnie z zasadami etyki psychologa;

-Jest wrażliwy na potrzeby ofiar przemocy.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umie zdefiniować zagadnienie agresji, przemocy, znęcania się, wykluczenia w szkole;

Jest w stanie scharakteryzować determinanty indywidualne i sytuacyjne przemocy szkolnej;

Zna i potrafi wymienić efekty przemocy i znęcania się dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiary a także dla grupy w której dochodzi do prześladowania;

Potrafi opisać mechanizm powstawania przemocy w klasie i podstawowe procesy grupowe, które wspierają rozwój przemocy;

Umiejętności

Umie analizować sytuację w grupie z przemocą z perspektywy społeczno-poznawczej;

Potrafi korzystać z wiedzy teoretycznej na temat przemocy aby zaplanować i przeprowadzić interwencję w system klasowy i szkolny;

Umie współpracować i kierować działaniami zespołu wychowawczego oraz rodziców w prewencji agresji oraz interwencji w sytuacji wystąpienia przemocy;

Kompetencje społeczne

Potrafi współpracować w grupie zajęciowej;

Postępuje zgodnie z zasadami etyki psychologa;

Jest wrażliwy na potrzeby ofiar przemocy;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rajchert
Prowadzący grup: Dagmara Boruc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zagadnienie przemocy szkolnej – definicje, przegląd badań

Społeczno-poznawcze podejście do przemocy szkolnej – typy ofiar i sprawców, zagadnienie regulacji emocjonalnej

Determinanty wiktymizacji – czynniki osobowościowe, różnice płciowe, samoregulacja, postrzeganie samego siebie i postrzeganie przez rówieśników

Interakcja czynników osobowościowych i sytuacyjnych w procesie znęcania się

Przemoc jako sposób na wymuszenie posłuszeństwa

Sieci społeczne i przemoc rówieśnicza – rola kontekstu

Efekty przemocy rówieśniczej dla funkcjonowania jednostki

Literatura:

Komendant-Brodowska, A., Giza-Poleszczuk, A., Baczko-Dombi, A. (2011). Przemoc w szkole. Czynniki ryzyka zostania ofiarą przemocy szkolnej. Raport z badań w ramach programu „Szkoła bez przemocy”.

Komendant-Brodowska, A (2011). Przemoc w szkole. W jakich szkołach częściej, a w jakich rzadziej pojawia się przemoc? Raport z badań w ramach programu „Szkoła bez przemocy”.

Jędrzejko, M. red. (2010). Człowiek w wielkiej sieci. Materiały do projektu „Zagrajmy o sukces”. Warszawa: ARMSA

Rumpf, J. (2003). Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Gdańsk: GWP

Guerin, S., Hennessy, E. (2004). Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Gdańsk: GWP

Juvonen, J., Graham, S. (2001). Peer harassment in school. The plight of the vulnerable and victimized. New York: Guilford Press.

Harris, M. J. (2009). Bulling, Rejection and Peer Victimization. A social cognitive neuroscience perspective. New York: Springer.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Stosowane sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- zadania do wykonania w trakcie ćwiczeń

- kolokwium na zakończenie (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi)

- wykonanie projektu, którego rezultatem ma być materiał edukacyjny/ulotka informacyjna/plakat profilaktyczny.

Pełny opis:

1. Istota przemocy w szkole. Przypomnienie podstawowych pojęć (agresywność, agresja, przemoc, bullying, cyberbullying), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy.

2. Przemoc w polskiej szkole - przegląd badań.

3. Agresor w klasie szkolnej. Psychologiczne teorie zachowania agresywnego (m.in. hipoteza frustracji – agresji, neoasocjacjonizm poznawczy, teoria transferu pobudzenia, podejście społeczno-poznawcze, uczenie się agresji, model interakcjonizmu społecznego).

4. Sytuacja psychologiczna ofiary przemocy rówieśniczej.

5. Wykluczenie rówieśnicze – istota, przejawy, mechanizmy. Grupa rówieśnicza jako kontekst rozwoju.

6. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole.

7. Szkoła – arena czy generator zachowań agresywnych? Czynniki związane z klimatem i kulturą szkoły.

8. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej. Postawy dorosłych wobec przemocy. Etapy interwencji. Metody ograniczania przemocy w szkole.

9. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole (psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne, integrujące) i implikacje dla oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ

Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO

Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN

Tłuściak-Deliowska A. (2014). Interwencja rówieśników w sytuacji dręczenia szkolnego. Rola czynników kontekstowych. Implikacje praktyczne. „Studia Edukacyjne”, nr 32, s. 303-320.

Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ

Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

Coloroso, B. (2002). The bully, the bullied and the bystander. From Pre-School to High School. How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence. Toronto, Ontario: Harper Collins Publishers Ltd.

Literatura uzupełniająca:

Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

Tłuściak-Deliowska A. (2014). Normy grupy rówieśniczej regulujące zachowanie się w sytuacji dręczenia szkolnego. „Psychologia Wychowawcza”, nr 6, s. 25-36.

Tłuściak-Deliowska A. (2014). Przekonania normatywne gimnazjalistów dotyczące dręczenia szkolnego. „Szkoła Specjalna”, nr 1, s. 18-29.

Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ

Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. „Aggression and Violent Behavior”. 15 (2), s.112-120

Borecka-Biernat D., (2013)(red.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania. Warszawa: Difin

Borzucka-Sitkiewicz K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo UŚKrahe B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP

Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (26), 2009 (cały numer poświęcony cyberprzemocy)

Dąbkowska M., Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka – podręcznik dla nauczyciela. Toruń: WN UMK

Frączek A., Pufal-Struzik I., (1996)(red.). Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce

Pufal-Struzik I. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Bjorkqvist K., Lagerspetz K.M.J., Kaukiainen A., (1992). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. „Aggressive Behavior”, 18(2), s. 117-127.

Cohen J., Espelage D.L., Twemlow S., Berkowitz M., Comer J., (2015). Rethinking effective bully and violence prevention efforts: promoting healthy school climates, positive youth development and preventing bully-victim-bystander behavior. „International Journal of Violence and Schools”, 15, s. 2-40.

Smith P.K., Pepler D., Rigby K. (2004)(red.). Bullying in schools: How successful can interventions be? Cambridge, UK: Cambridge University Press

Preble B., Gordon R., (2011). Transforming School Climate and Learning. Beyond Bullying and Compliance. California: Corwin A Sage Company

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

Mini-wykład, dyskusja w grupie i podgrupach, kierowana rozmowa dydaktyczna, metoda sytuacyjna (analiza przypadków), zadania problemowe, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, projekt.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do zaliczenia - 20

Przygotowanie projektu - 20

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- zadania do wykonania w trakcie ćwiczeń

- zadania do wykonania w domu

- kolokwium na zakończenie (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi)

- wykonanie projektu, którego rezultatem ma być materiał edukacyjny/ulotka informacyjna/plakat profilaktyczny.

Pełny opis:

1. Istota przemocy w szkole. Przypomnienie podstawowych pojęć (agresywność, agresja, przemoc, bullying), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy. Cyberprzemoc i właściwości nowych technologii.

2. Przemoc w polskiej szkole - przegląd badań i ważniejszych ustaleń.

3. Agresor w klasie szkolnej. Psychologiczne teorie zachowania agresywnego (m.in. hipoteza frustracji – agresji, neoasocjacjonizm poznawczy, teoria transferu pobudzenia, podejście społeczno-poznawcze, uczenie się agresji, model interakcjonizmu społecznego). Działania ukierunkowane na sprawców przemocy rówieśniczej (podejście dyscyplinujące, praktyki sprawiedliwości naprawczej).

4. Sytuacja psychologiczna ofiary przemocy rówieśniczej. Bullying uprzedzeniowy. Obszary pracy z ofiarą przemocy. Metoda bez obwiniania, Metoda Wspólnej Sprawy.

5. Wykluczenie rówieśnicze – istota, przejawy, mechanizmy. Grupa rówieśnicza jako kontekst rozwoju.

6. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego.

7. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej. Postawy dorosłych wobec przemocy. Etapy interwencji.

8. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole (psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne, integrujące) i implikacje dla oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

 Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ

 Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO

 Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

 Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

 Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN

 Tłuściak-Deliowska A. (2015). Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 155-171.

 Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

 Coloroso, B. (2002). The bully, the bullied and the bystander. From Pre-School to High School. How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence. Toronto, Ontario: Harper Collins Publishers Ltd.

 Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

 Kowalski R.M., Limber S.P., Agatston P.W., (2010), Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ.

 Tłuściak-Deliowska A. (2014). Interwencja rówieśników w sytuacji dręczenia szkolnego. Rola czynników kontekstowych. Implikacje praktyczne. „Studia Edukacyjne”, nr 32, s. 303-320.

 Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków: Sophia

Literatura uzupełniająca:

 Czemierowska-Koruba E. (2014), Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie przeciwdziałać, ORE

 Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ

 Tłuściak-Deliowska A. (2014). Normy grupy rówieśniczej regulujące zachowanie się w sytuacji dręczenia szkolnego. „Psychologia Wychowawcza”, nr 6, s. 25-36.

 Tłuściak-Deliowska A. (2014). Przekonania normatywne gimnazjalistów dotyczące dręczenia szkolnego. „Szkoła Specjalna”, nr 1, s. 18-29.

 Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

 Klaus W., Wykorzystanie sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole. [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 334-359

 Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ

 Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. „Aggression and Violent Behavior”. 15 (2), s.112-120

 Borecka-Biernat D., (2013)(red.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania. Warszawa: Difin

 Borzucka-Sitkiewicz K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo UŚ

 Krahe B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP

 Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (26), 2009 (cały numer poświęcony cyberprzemocy)

 Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (15), 2016 (cały poświęcony przemocy rówieśniczej)

 Dąbkowska M., Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka – podręcznik dla nauczyciela. Toruń: WN UMK

 Frączek A., Pufal-Struzik I., (1996)(red.). Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce

 Pufal-Struzik I. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

 Bjorkqvist K., Lagerspetz K.M.J., Kaukiainen A., (1992). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. „Aggressive Behavior”, 18(2), s. 117-127.

 Cohen J., Espelage D.L., Twemlow S., Berkowitz M., Comer J., (2015). Rethinking effective bully and violence prevention efforts: promoting healthy school climates, positive youth development and preventing bully-victim-bystander behavior. „International Journal of Violence and Schools”, 15, s. 2-40.

 Smith P.K., Pepler D., Rigby K. (2004)(red.). Bullying in schools: How successful can interventions be? Cambridge, UK: Cambridge University Press

 Preble B., Gordon R., (2011). Transforming School Climate and Learning. Beyond Bullying and Compliance. California: Corwin A Sage Company

Uwagi:

Mini-wykład, dyskusja w grupie i podgrupach, kierowana rozmowa dydaktyczna, metoda sytuacyjna (analiza przypadków), zadania problemowe, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, analiza filmu (Cyberbully), projekt.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do zaliczenia - 20

Przygotowanie projektu - 20

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.