Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zdrowia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E4PZD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia publicznego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia umożliwiają studentom zapoznanie się z aktualnymi nurtami psychologii zdrowia i przygotowują do pracy w zakresie promocji zdrowia. Celem zajęć jest analiza i dyskusja aktualnej wiedzy z dziedziny psychologii zdrowia. Studenci poznają grupy czynników ochronnych, warunkujących zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego, dobrostanu (pozwalających na poprawę zdrowia) oraz ryzyka (zagrażających zdrowiu) u osób w różnym wieku. Poznają zasady profilaktyki zaburzeń oraz promocji zdrowia. Poznają podstawy psychologii zdrowia publicznego.

Pełny opis:

Pojęcie psychologii zdrowia, geneza, specyfika, zakres, działy. Cele i zadania psychologii zdrowia. Miejsce psychologii zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii. Zdrowie publiczne, psychologia zdrowia publicznego. Zdrowie i jakość życia jako podstawowe kategorie psychologii zdrowia. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Model biomedyczny. Model holistyczno-funkcjonalny. Paradygmat patogenetyczny a salutogenetyczny. Podstawowe założenia paradygmatu salutogenetycznego; znaczenie uogólnionych zasobów odpornościowych, stresorów, poczucia koherencji. Resilience. Wsparcie społeczne. Behawioralne i poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby. Kształtowanie się zachowań zdrowotnych – modele i teorie. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. Psychosomatyka. Psychologiczne następstwa choroby, zachowanie wobec własnej choroby. Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna. Psychologia zdrowia jako obszar badań naukowych, metodologia i problemy etyczne. Międzynarodowe programy badawcze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woynarowska B. (red) (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa, PWN.

Literatura uzupełniająca:

Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa, Fundacja IPN.

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Astrum.

Brzeziński J., Cierpiałkowska L. (red) (2008). Zdrowie i choroba. Gdańsk, GWP.

Dolińska-Zygmunt (red) (2001), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen I., Życińska J. (red) (2008). Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa, Academica.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres, zdrowie. Warszawa: Difin.

Pilecka W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sęk, H. Cieślak, R.(red.). (2004). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sheridan, C.L., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma uporządkowana wiedzę na temat psychologii zdrowia, jej genezy, zakresu i działów. Rozumie jakie miejsce zajmuje psychologia zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii.

Zna podstawowe pojęcia psychologii zdrowia (zdrowie, jakość życia) oraz modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Zna założenia paradygmatu salutogenetycznego oraz koncepcji resilience.

Rozumie znaczenie dla zdrowia wsparcia społecznego, zachowań zdrowotnych, umiejscowienia kontroli, poczucia skuteczności i własnej wartości.

Rozumie psychologiczne następstwa choroby, psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej i rolę psychologii zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny.

Rozumie rolę stresu jako predyktora zdrowia oraz innych psychologicznych determinantów zdrowia fizycznego (psychosomatyka)

Zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych w zakresie właściwym dla psychologii.

Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia w aspekcie psychologicznym.

Umiejętności

Student potrafi ułożyć scenariusz pracy z grupą w zakresie edukacji zdrowotnej.

Potrafi przeprowadzić zajęcia z grupą na temat dotyczący zdrowia (fizycznego, psychicznego, społecznego).

Kompetencje społeczne

Student współpracuje w grupie zadaniowej

Odznacza się dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań w zakresie promocji zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

Test

Rozmowa

Zadania praktyczne - przeprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej

Praca pisemna - napisanie scenariusza zajęć

Obserwacja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Tabak
Prowadzący grup: Izabela Tabak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Test

Rozmowa

Zadania praktyczne - przeprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej

Praca pisemna - napisanie scenariusza zajęć

Obserwacja

Pełny opis:

Pojęcie psychologii zdrowia, geneza, specyfika, zakres, działy. Cele i zadania psychologii zdrowia. Miejsce psychologii zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii. Zdrowie publiczne, psychologia zdrowia publicznego. Zdrowie i jakość życia jako podstawowe kategorie psychologii zdrowia. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Model biomedyczny. Model holistyczno-funkcjonalny. Paradygmat patogenetyczny a salutogenetyczny. Podstawowe założenia paradygmatu salutogenetycznego; znaczenie uogólnionych zasobów odpornościowych, stresorów, poczucia koherencji. Resilience. Wsparcie społeczne. Behawioralne i poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby. Kształtowanie się zachowań zdrowotnych – modele i teorie. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. Psychosomatyka. Psychologiczne następstwa choroby, zachowanie wobec własnej choroby. Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna. Psychologia zdrowia jako obszar badań naukowych, metodologia i problemy etyczne. Międzynarodowe programy badawcze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woynarowska B. (red) (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa, PWN.

Literatura uzupełniająca:

Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa, Fundacja IPN.

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Astrum.

Brzeziński J., Cierpiałkowska L. (red) (2008). Zdrowie i choroba. Gdańsk, GWP.

Dolińska-Zygmunt (red) (2001), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen I., Życińska J. (red) (2008). Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa, Academica.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres, zdrowie. Warszawa: Difin.

Pilecka W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sęk, H. Cieślak, R.(red.). (2004). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sheridan, C.L., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład

Prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy.

Dyskusja

Burza mózgów

Praca w grupach

Projekt grupowy

Praca z książką

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Przygotowanie się do egzaminu - 60h

Przygotowanie scenariusza zajęć - 30h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Test z wykładu

Zadania praktyczne z ćwiczeń - napisanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej

Pełny opis:

Pojęcie psychologii zdrowia, geneza, specyfika, zakres, działy. Cele i zadania psychologii zdrowia. Miejsce psychologii zdrowia wśród nauk o zdrowiu i w psychologii. Zdrowie publiczne, psychologia zdrowia publicznego.

Zdrowie i jakość życia jako podstawowe kategorie psychologii zdrowia. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia. Model biomedyczny. Model holistyczno-funkcjonalny i socjoekologiczny.

Paradygmat patogenetyczny a salutogenetyczny. Podstawowe założenia paradygmatu salutogenetycznego; znaczenie uogólnionych zasobów odpornościowych, stresorów, poczucia koherencji. Resilience. Wsparcie społeczne.

Stres w życiu codziennym i jego konsekwencje dla zdrowia. Metody radzenia sobie ze stresem. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego. Behawioralne, emocjonalne i poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby.

Kiedy dusza choruje a ciało mówi. Związki ciała i psychiki w psychosomatyce. Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych. Psychiczne następstwa choroby, zachowanie wobec własnej choroby.

Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana. Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia.

Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna. Psychologia zdrowia jako obszar badań naukowych, metodologia i problemy etyczne. Kształtowanie się zachowań zdrowotnych – modele i teorie. Międzynarodowe programy badawcze.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Heszen, I., Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Woynarowska B. (red) (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa, PWN.

Literatura uzupełniająca:

Sapolsky, R.M.(2012). Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. Warszawa: PWN

Sęk, H. (2007). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wyd. Scholar

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: PWN

Bishop, G. D. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Astrum.

Rothchild, B. (2014). Ciało pamięta. Kraków: Wyd. UJ

Sheridan C. L., Radmacher S. A., 1998, Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, IPZ, PTP, Warszawa

Dolińska-Zygmunt (red) (2001), Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Juczyński, Z. (2009).Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia.Warszawa: PTP

Pilecka W. (red) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sęk, H. Cieślak, R.(red.). (2004). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.