Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne aspekty migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-2E3SAM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczne aspekty migracji
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ZAŁOŻENIA

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie interpretować i analizować zjawiska społeczne w ramach procesów migracji zewnętrznych i wewnętrznych.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy procesów migracji w ujęciu socjologicznym.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie społecznych aspektów migracji.

CELE

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wymienić podstawowe pojęcia socjologiczne, odnoszące się do społecznych aspektów migracji.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wyróżnić i opisać przyczyny, kierunki oraz najważniejsze trendy związane z charakterem współczesnych migracji.

Pełny opis:

1.Procesy migracyjne w globalnej rzeczywistości: podstawowe pojęcia, trendy, kierunki migracji. 2. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej jako przykład społeczeństwa migracyjnego. 3. Społeczne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej. 4. Imigranci w Polsce: aspekty instytucjonalno-prawne i społeczne migracji do Polski. 5. Imigranci w polskim dyskursie publicznym: oceny, stereotypy i postawy. 6. Społeczne aspekty migracji do Polski na przykładzie wybranych grup migrantów: Wietnamczycy i Ukraińcy. 7. Migracje kobiet w perspektywie wielowymiarowej. 8. Tradycje migracji zewnętrznych Polaków: przyczyny, kierunki i konsekwencje. 9. Społeczne aspekty migracji Polaków po wejściu Polski do UE. 10. Charakterystyka migracji wewnętrznych w Polsce: migracje wieś – miasto oraz miasto – wieś. 11. Masowe procesy migracyjne w Polsce: przypadek Ziem Odzyskanych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA 1. Urry J. (2009), „Socjologia mobilności”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Bauman Z. (2006), „Globalizacja”, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

3. Castells M. (2009), „Koniec tysiąclecia”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Slany K. (2009), „Migracje kobiet: perspektywa wielowymiarowa”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Okólski M. (2004), „Demografia zmiany społecznej”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (2010) (red.), „Transformacja nieoczywista: Polska jako kraj imigracji”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

7. Grzymała-Kazłowska A. (2007), „Konstruowanie ‘innego’. Wizerunki imigrantów w Polsce”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Nowicka E., Łodziński S. (2006) (red.), „Kulturowe wymiary imigracji do Polski. Studia socjologiczne”, Warszawa: Wydawnictwo „Prolog”.

2. Grzymała-Kazłowska A. (2008) (red.), „Między wielością a jednością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce”, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

3. Markiewicz W, Rybicki P. (1967), „Przemiany społeczne na ziemiach zachodnich”, Poznań: Instytut Zachodni.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wymienić podstawowe pojęcia socjologiczne, odnoszące się do społecznych aspektów migracji.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wyróżnić i opisać przyczyny, kierunki oraz najważniejsze trendy związane z charakterem współczesnych migracji.

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie interpretować i analizować zjawiska społeczne w ramach procesów migracji zewnętrznych i wewnętrznych.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy procesów migracji w ujęciu socjologicznym.

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie społecznych aspektów migracji.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru

1. Egzamin końcowy – test wiedzy.

1. Egzamin końcowy – test wiedzy.

1. Egzamin końcowy – test wiedzy. 2. Praca w trakcie zajęć.

1. Praca w trakcie zajęć.

1. Praca w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia zostanie przeprowadzony w ramach egzaminu końcowego (test wiedzy) oraz podczas dyskusji na zajęciach.

Pełny opis:

1. Migracje i mobilność - wprowadzenie (typy migracji, przyczyny migracji, migracje a ład globalny, migracje a wielokulturowość, feminizacja migracji).

2. Migracje zagraniczne Polaków (tradycje migracji zagranicznych Polaków, specyfika migracji w okresie PRL, wahadłowe migracje zarobkowe, migracje poakcesyjne).

3. Polska jako kraj przyjmujący (Polska jako kraj przyjmujący: tradycje i współczesność, imigranci w Polsce w wymiarze instytucjonalno-prawnym, charakterystyka imigrantów w Polsce - liczba, kraje pochodzenia, aktywność zawodowa i społeczna, uchodźcy jako specyficzna grupa imigrantów, imigranci w polskim dyskursie publicznym: opinie, postawy, stereotypy).

4. Migracje i problematyka wielokulturowości (muzułmanie w społeczeństwach Europy Zachodniej, wielokulturowość a kapitał polityczny, polityka wielokulturowości).

5. Migranci a globalny rynek pracy (migracja a popyt na pracę, pierwsze i drugie pokolenie migrantów na rynku pracy, wpływ migracji na gospodarkę krajów przyjmujących, nowa ekonomia polityczna a dynamika zmian w strukturze siły roboczej, migracje a nieformalny rynek pracy).

6. Przykłady procesów migracyjnych - masowe przemieszczenia ludności (migracje zarobkowe polskich chłopów na przełomie XIX i XX w., migracje na Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce, „gastarbeiterzy” w krajach Europy Zachodniej, migracje Latynosów do USA).

7. Przykłady procesów migracyjnych – wyludnianie się amerykańskich miast przemysłowych (dezindustrializacja, depopulacja, trajektoria „upadku” amerykańskiego miasta przemysłowego – przykład Detroit).

8. Przykłady procesów migracyjnych – migracje do Warszawy w ujęciu historycznym (migracje miasto-wieś w kontekście historycznym, przyczyny migracji, migranci w dużym mieście: podstawowe problemy, przebieg procesu adaptacji, koszty i korzyści towarzyszące migracji do dużego miasta).

9. Teoretyczne dyskursy migracji (ekonomiczne teorie migracji, teoria systemu światowego, sieci i systemy migracyjne, migracje a tożsamość etniczna i narodowa, migracje a koncepcje narodu, państwa i obywatelstwa).

Literatura:

1. Urry J. (2009), „Socjologia mobilności”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Bauman Z. (2006), „Globalizacja”, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

3. Castells M. (2009), „Koniec tysiąclecia”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Slany K. (2009), „Migracje kobiet: perspektywa wielowymiarowa”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Łukasiuk M. (2007), „Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy”, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

6. Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (2010) (red.), „Transformacja nieoczywista: Polska jako kraj imigracji”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

7. Grzymała-Kazłowska A. (2007), „Konstruowanie ‘innego’. Wizerunki imigrantów w Polsce”, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

8. Jaźwińska E., Okólski M. (2006), „Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

9. Grabowska-Lusińska I. (2012), „Migrantów ścieżki zawodowe bez granic”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

10. Wieruszewska M. (2007) (red.), „Tu i tam. Migracje z polskich wsi zagranicę”, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

11. Grzymała-Kazłowska A. (2008) (red.), „Między wielością a jednością. Integracja odmiennych grup i kategorii migrantów w Polsce”, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami.

12. Castles, S., Miller M. J. (2011), "Migracje we współczesnym świecie", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład z wykorzystaniem metod interaktywnych.

Nakład pracy studenta/studentki: godziny kontaktowe - wykład (30 godzin), przygotowywanie się do egzaminu (15 godzin), inne formy (15 godzin).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.