Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-2E3PRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy rynku pracy
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ZAŁOŻENIA

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie interpretować i analizować najważniejsze zjawiska i problemy związane z rynkiem pracy w Polsce i na świecie.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy problematyki rynku pracy w ujęciu socjologicznym.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie problematyki rynku pracy.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi podjąć kreatywną analizę problematyki rynku pracy w Polsce i na świecie.

CELE

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wymienić podstawowe pojęcia i procesy społeczne, odnoszące się do problematyki rynku pracy w Polsce i w wymiarze globalnym.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wyróżnić i opisać uwarunkowania i najważniejsze trendy współczesnych przemian na rynku pracy w Polsce i w innych krajach europejskich oraz pozaeuropejskich.

Pełny opis:

1. Przemiany rynków pracy w ujęciu globalnym (najważniejsze pojęcia i definicje, „społeczeństwo ryzyka”, globalna gospodarka, rewolucja technologii informacyjnych, przemiany struktury zatrudnienia, społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na usługach);

2. Charakterystyka rynku pracy w Polsce (uwarunkowania prawno-instytucjonalne, trendy).

3. Problematyka bezrobocia (typy, bezrobocie w Polsce).

4. Dyskryminacja na rynku pracy i jej podstawowe wymiary.

5. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy (grupy, typy aktywności, wyzwania).

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA 1. Beck U. (2002), „Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

2. Castells M. (2007), „Społeczeństwo sieci”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Hochschild A. R. (2009), „Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Marody M. (2000) (red.), „Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

5. Szatur-Jaworska B. (2008), „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań”, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

6. Czapiński J. (2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 2000), „Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków”, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

7. Raporty i komunikaty GUS, World Values Survey, European Values Survey, Eurostat, itp. dotyczące aktywności na rynku pracy.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1. Ngai P. (2010), „Pracownice chińskich fabryk”, Poznań: Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”.

2. Klaus W. (2010), „Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce”, Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wymienić podstawowe pojęcia i procesy społeczne, odnoszące się do problematyki rynku pracy w Polsce i w wymiarze globalnym.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi wyróżnić i opisać uwarunkowania i najważniejsze trendy współczesnych przemian na rynku pracy w Polsce i w innych krajach europejskich oraz pozaeuropejskich.

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie interpretować i analizować najważniejsze zjawiska i problemy związane z rynkiem pracy w Polsce i na świecie.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi pozyskiwać dane i wykorzystywać je do analizy problematyki rynku pracy w ujęciu socjologicznym.

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie problematyki rynku pracy.

Student, który zaliczył przedmiot, potrafi podjąć kreatywną analizę problematyki rynku pracy w Polsce i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru

1. test wiedzy.

1. test wiedzy.

1. test wiedzy 2. Praca w trakcie zajęć.

1. Praca w trakcie zajęć.

1. Praca w trakcie zajęć.

1. Praca w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia zostanie przeprowadzony w ramach egzaminu końcowego (test wiedzy) oraz podczas dyskusji na zajęciach.

Pełny opis:

1. Rynek pracy i struktura zatrudnienia w kontekście globalizacji (problematyka rynku pracy – najważniejsze pojęcia i definicje, „społeczeństwo ryzyka” a rynki pracy, gospodarka globalna i społeczeństwo informacyjne, nowa gospodarka i przedsiębiorstwa sieciowe, transformacja pracy i zatrudnienia).

2. Przemiany rynku pracy w Polsce (rynek pracy a transformacja ustrojowa, uwarunkowania instytucjonalno-prawne, najważniejsze trendy).

3. Problem bezrobocia (definicje i typy bezrobocia, sposoby pomiaru bezrobocia, uwarunkowania i korelaty bezrobocia, bezrobocie w Polsce: najważniejsze trendy, metody przeciwdziałania bezrobociu w Polsce i innych krajach).

4. Dyskryminacja na rynku pracy (definicje dyskryminacji, wymiary dyskryminacji na rynku pracy, czynniki dyskryminacji: płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, metody przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce i innych krajach).

5. Godzenie obowiązków zawodowych, opiekuńczych i domowych (przemiany ról społecznych kobiet i mężczyzn w sferze prywatnej i publicznej, znaczenie problemu w kontekście aktywności zawodowej kobiet, mężczyzn i osób starszych, godzenie ról w świetle wybranych badań, przykłady wsparcia w godzeniu ról w Polsce i na świecie).

6. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy (aktywność zawodowa osób młodych - zróżnicowania ze względu na płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, szczególne kategorie osób młodych na rynku pracy - NEETs, młodzi ludzie na rynku pracy w ujęciu międzynarodowym, absolwenci na rynku pracy).

7. Instytucje edukacyjne a rynek pracy (problem „niedopasowania” instytucji edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, szkolnictwo zawodowe a rynek pracy w Polsce, szkolnictwo wyższe a rynek pracy w Polsce, idea Life Long Learning i przykłady jej realizacji).

8. Sytuacja osób starszych na rynku pracy (aktywność zawodowa osób starszych - zróżnicowania ze względu na płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, szczególne kategorie osób starszych na rynku pracy, reforma emerytalna w Polsce).

9. Strategie aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu (instytucje rynku pracy i ich działania, podmioty ekonomii społecznej jako narzędzie aktywizacji zasobów pracy, przykłady innowacji społecznych związanych z rynkiem pracy w Polsce i zagranicą).

Literatura:

1. Beck U. (2002), „Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

2. Beck U. (2012), „Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu światowego bezpieczeństwa”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

3. Castells M. (2007), „Społeczeństwo sieci”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Castells M. (2013), „Władza komunikacji”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Kotowska I. (2009) (red.), „Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

6. Czapiński J. (2013, 2011, 2009, 2007, 2005, 2003, 2000), „Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków”, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

7. Raporty i komunikaty GUS, World Values Survey, European Values Survey, Eurostat, itp. dotyczące aktywności na rynku pracy.

8. Ngai P. (2010), „Pracownice chińskich fabryk”, Poznań: Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”.

9. Standing G. (2014), "Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Szatur-Jaworska B. (2008), „Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań”, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

11. Kozek W. (2013), "Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna", Warszawa" Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

12. Poleszczuk J. (1991), "Praca w systemie gospodarki planowej", w: M. Marody, red., "Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej", Londyn: Wydawnictwo "ANEKS".

13. Kotowska I. (2009), red, "Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

14. Kaźmierczak T., Rymsza M. (2007), red., "Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna", Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

15. Bożykowski M. i in. (2014), "Minitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych", Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: wykład z wykorzystaniem metod interaktywnych.

Nakład pracy studenta/studentki: godziny kontaktowe - wykład (30 godzin), przygotowywanie się do egzaminu (15 godzin), inne formy (15 godzin).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.