Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problem przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E5PZW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problem przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- zadania do wykonania w trakcie ćwiczeń

- kolokwium na zakończenie (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi)

- wykonanie projektu, którego rezultatem ma być materiał edukacyjny/ulotka informacyjna/plakat profilaktyczny

Pełny opis:

1. Istota przemocy w szkole. Definicje (agresywność, agresja, przemoc, bullying), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy.

2. Agresor w klasie szkolnej. Teorie wyjaśniające zachowania agresywne (m.in. hipoteza frustracji – agresji, neoasocjacjonizm poznawczy, teoria transferu pobudzenia, podejście społeczno-poznawcze, uczenie się agresji, model interakcjonizmu społecznego). Działania ukierunkowane na sprawców przemocy szkolnej.

3. Sytuacja psychologiczna ofiary. Skutki doświadczanej przemocy szkolnej. Obszary pracy z ofiarą.

4. Wykluczenie rówieśnicze – istota, przejawy, mechanizmy. Grupa rówieśnicza jako kontekst rozwoju.

5. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole.

6. Szkoła – arena czy generator zachowań agresywnych? Czynniki związane z klimatem i kulturą szkoły. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej.

7. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole (psychologiczne, socjologiczne, integrujące) i implikacje dla profilaktyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

 Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ

 Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO

 Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

 Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

 Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN

 Tłuściak-Deliowska A. (2014). Interwencja rówieśników w sytuacji dręczenia szkolnego. Rola czynników kontekstowych. Implikacje praktyczne. „Studia Edukacyjne”, nr 32, s. 303-320.

 Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ

 Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

 Coloroso, B. (2002). The bully, the bullied and the bystander. From Pre-School to High School. How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence. Toronto, Ontario: Harper Collins Publishers Ltd.

Literatura uzupełniająca:

 Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

 Tłuściak-Deliowska A. (2014). Normy grupy rówieśniczej regulujące zachowanie się w sytuacji dręczenia szkolnego. „Psychologia Wychowawcza”, nr 6, s. 25-36.

 Tłuściak-Deliowska A. (2014). Przekonania normatywne gimnazjalistów dotyczące dręczenia szkolnego. „Szkoła Specjalna”, nr 1, s. 18-29.

 Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

 Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ

 Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. „Aggression and Violent Behavior”. 15 (2), s.112-120

 Borecka-Biernat D., (2013)(red.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania. Warszawa: Difin

 Borzucka-Sitkiewicz K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo UŚ

 Krahe B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP

 Dziecko Krzywdzone. Teoria Badania Praktyka, nr 1 (26), 2009 (cały numer poświęcony cyberprzemocy)

 Dąbkowska M., Dąbkowski M. (2010). Zastraszanie i przemoc szkolna. Profilaktyka – podręcznik dla nauczyciela. Toruń: WN UMK

 Frączek A., Pufal-Struzik I., (1996)(red.). Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna. Kielce

 Pufal-Struzik I. (2007). Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

 Bjorkqvist K., Lagerspetz K.M.J., Kaukiainen A., (1992). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. „Aggressive Behavior”, 18(2), s. 117-127.

 Cohen J., Espelage D.L., Twemlow S., Berkowitz M., Comer J., (2015). Rethinking effective bully and violence prevention efforts: promoting healthy school climates, positive youth development and preventing bully-victim-bystander behavior. „International Journal of Violence and Schools”, 15, s. 2-40.

 Smith P.K., Pepler D., Rigby K. (2004)(red.). Bullying in schools: How successful can interventions be? Cambridge, UK: Cambridge University Press

 Preble B., Gordon R., (2011). Transforming School Climate and Learning. Beyond Bullying and Compliance. California: Corwin A Sage Company

Uwagi:

Mini-wykład, dyskusja w grupie i podgrupach, kierowana rozmowa dydaktyczna, metoda sytuacyjna (analiza przypadków), zadania problemowe, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, projekt

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do zaliczenia 20

Przygotowanie projektu 20

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Stosowane sposoby pomiaru efektów kształcenia

- zadania do wykonania w trakcie ćwiczeń

- kolokwium na zakończenie (test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi)

- wykonanie projektu, którego rezultatem ma być materiał edukacyjny/ulotka informacyjna/plakat profilaktyczny

Pełny opis:

1. Istota przemocy w szkole. Definicje (agresja, przemoc, bullying), typologia zachowań agresywnych, rodzaje przemocy. Cyberprzemoc i właściwości nowych technologii.

2. Agresor w klasie szkolnej.

3. Ofiara przemocy, znęcania się i wykluczenia w szkole.

4. Wykluczenie rówieśnicze – istota, mechanizmy grupowe.

5. Uczniowie w roli świadków przemocy w szkole.

6. Szkoła – arena czy generator zachowań agresywnych? Czynniki związane z klimatem i kulturą szkoły. Nauczyciel wobec przemocy rówieśniczej.

7. Koncepcje wyjaśniające przemoc w szkole i implikacje dla profilaktyki

Literatura:

 Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ

 Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO

 Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

 Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

 Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

 Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN

 Tłuściak-Deliowska A. (2015). Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 155-171.

 Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

 Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków: Sophia

Literatura obowiązkowa

 Rigby, K. (2010). Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać? Poradnik dla rodziców i pedagogów. Kraków: Wydawnictwo UJ

 Olweus D. (2007). Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO

 Komendant-Brodowska, A. (2014). Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań. Analizy IBE/01/2014

 Surzykiewicz, J., (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPP-P

 Urban B. (2012). Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa: PWN

 Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia. Warszawa: PWN

 Tłuściak-Deliowska A. (2015). Nauczyciel a przemoc rówieśnicza wśród uczniów, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3, s. 155-171.

 Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Impuls

 Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Kraków: Sophia

Literatura uzupełniająca:

 Czemierowska-Koruba E. (2014), Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie przeciwdziałać, ORE

 Coloroso, B. (2002). The bully, the bullied and the bystander. From Pre-School to High School How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence. Toronto, Ontario: Harper Collins Publishers Ltd.

 Kulesza M. (2012). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ

 Gaś, Z. (1999). Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Katowice

 Urban B., (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo UJ

 Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. „Aggression and Violent Behavior”. 15 (2), s.112-120

 Borecka-Biernat D., (2013)(red.). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości przezwyciężania. Warszawa: Difin

 Borzucka-Sitkiewicz K. (2010). Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych). Katowice: Wydawnictwo UŚ

 Tłuściak-Deliowska A. (2014). Interwencja rówieśników w sytuacji dręczenia szkolnego. Rola czynników kontekstowych. Implikacje praktyczne. „Studia Edukacyjne”, nr 32, s. 303-320.

 Tłuściak-Deliowska A. (2014). Normy grupy rówieśniczej regulujące zachowanie się w sytuacji dręczenia szkolnego. „Psychologia Wychowawcza”, nr 6, s. 25-36.

 Tłuściak-Deliowska A. (2014). Przekonania normatywne gimnazjalistów dotyczące dręczenia szkolnego. „Szkoła Specjalna”, nr 1, s. 18-29.

Uwagi:

Mini-wykład, dyskusja w grupie i podgrupach, kierowana rozmowa dydaktyczna, metoda sytuacyjna (analiza przypadków), zadania problemowe, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia indywidualne, praca z tekstem, prezentacja multimedialna, analiza filmu (Cyberbully) projekt

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do zaliczenia 20

Przygotowanie projektu 20

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.