Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwo a społeczeństwo obywatelskie (III i IV sektor)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-PSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Państwo a społeczeństwo obywatelskie (III i IV sektor)
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ideą i przejawami społeczeństwa obywatelskiego, a także uwarunkowaniami inicjatyw oddolnych i aktywności w społecznościach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych społeczno-demograficznych (płci, wieku, ról pełnionych w poszczególnych fazach życia) i ich kontekstu przestrzennego i prawnego.

Pełny opis:

Zajęcia 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego

Zagadnienia:

- wprowadzenie do problematyki

- wybrane definicje i teorie

Zajęcia 2. Historia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Zagadnienia:

- historyczne wzorce obywatelstwa

- tradycje samoorganizacji

- kapitał społeczny

Zajęcia 3. W drodze do społeczeństwa obywatelskiego

Zagadnienia:

- kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

- szanse i przeszkody realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego

- gdzie jesteśmy?

Zajęcia 4. Obywatelska polityka społeczna

Zagadnienia:

- ekonomia społeczna/przedsiębiorczość społeczna

- ekonomia społeczna a III sektor, rynek, polityka społeczna

Zajęcia 5. Samoorganizacja społeczeństwa: organizacje pozarządowe

Zagadnienia:

- podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych w Polsce

- rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Zajęcia 6. Sektor obywatelski – formy organizacyjno-prawne

Zagadnienia:

- podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych

- rodzaje działalności prowadzone przez organizacje pozarządowe

Zajęcia 7. Współpraca międzysektorowa

Zagadnienia:

- relacje między III sektorem a innymi sektorami

(administracją publiczną, biznesem, środowiskiem akademickim, środowiskiem politycznym, mediami)

- współpraca i rywalizacja organizacji pozarządowych

Zajęcia 8. Decydujmy razem – partycypacja

Zagadnienia:

- formy partycypacji: publiczna, społeczna, obligatoryjna

- diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce

Zajęcia 9. Liderzy, działacze, wolontariusze organizacji III i IV sektora

Zagadnienia:

- etos społecznikowski i etos inteligencki

- kim są liderzy, działacze, wolontariusze?

Zajęcia 10. Organizacje i oddolne inicjatywy kobiece

Zagadnienia:

- kobiecy III i IV sektor i jego specyfika – Polska i świat

- organizacje i oddolne inicjatywy kobiece

- kobiety i mężczyźni w społeczeństwie obywatelskim

Zajęcia 11. Aktywność społeczna osób starszych

Zagadnienia:

- aktywność seniorów w organizacjach pozarządowych

- sposoby i formy aktywizacji

społecznej osób starszych

Zajęcia 12. Społeczności wirtualne

Zagadnienia:

- rodzaje społeczności internetowych

- rola e-społeczności

- przykłady społeczności internetowych w Polsce i na świecie

Zajęcia 13. Obywatelskie nieposłuszeństwo i polityka protestu

Zagadnienia:

- obywatelskie nieposłuszeństwo – jako metoda działania obywateli

- przykłady obywatelskiego nieposłuszeństwa

Zajęcia 14. Ruchy społeczne

Zagadnienia:

- rola i rodzaje ruchów społecznych,

- przykłady „nowych” ruchów społecznych w Polsce i na świecie

- polski ruch kobiet

Literatura:

Shils E. 1994: Co to jest społeczeństwo obywatelskie?, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Demokracja, Filozofia i Praktyka, Fundacja im. Stefana Batorego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków

Leś E. 2001: Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa, Rozdział II: Dobroczynność i filantropia pod zaborami

Putnam R. 1995: Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Rozdział 5. W poszukiwaniu źródeł wspólnoty obywatelskiej

Rymsza A. 2013: Eksperci o kondycji sektora pozarządowego w Polsce w latach 2004-2011 w: Trzeci Sektor Numer 30(2/2013)

Kuczerjawaja A. 2013: Sektor pozarządowy w oczach społeczeństwa polskiego i rosyjskiego w: Trzeci Sektor Numer 30(2/2013)

Frączek M., Laurisz N. 2012: Ekonomia społeczna a rynek pracy, w: Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

Orczyk J. 2012: Ekonomia społeczna a polityka społeczna, w: Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

Po co istnieje III sektor? w: Gałązka A. (red.), Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa 2005

Bartkowski J. 2012: Podstawowe fakty o trzecim sektorze: czego nie wiemy o NGOsach, w: Poławski P. (red.), Trzeci sektor: fasady i realia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Łukowski W. 2012: W stronę zrównoważonego rozwoju współpracy międzysektorowej, w: III Sektor, nr specjalny – 2011/2012

Wojtanowicz-Bogacz E. 2012: Motywy podejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe, w: III Sektor, Nr 28, jesień-zima 2012

Dąbska A. 2012: Co się komu opłaca, czyli współpraca i rywalizacja organizacji pozarządowych, w: III Sektor, Nr 28, jesień-zima 2012

Bartkowski J. 2011: Tradycje partycypacji w Polsce, w: Olech A. (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Sobiesiak-Penszko P., Kotnarowski M. 2011: Partycypacja publiczna w Polsce. Uwarunkowania indywidualne i kontekstowe, w: Olech A. (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom I, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Makowski G. 2012: Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza, w: Grabowska M. (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, CBOS, Warszawa

Palska H., Lewenstein B. 2004: Biografia społecznikowska, w: Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie

Dufrat J. 2013: Działalność sanacyjnych organizacji kobiecych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, w: Pudłocki T., Sierakowska K. (red.). Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Neriton, Warszawa

Siemieńska R. 2005: Miejsce i rola organizacji kobiecych w Polsce, w: Siemieńska R. (red.),Płeć, wybory, władza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 241-261

Dutkiewicz M., Sobiesiak-Penszko P. 2011: Starość w III sektorze – aktywnie czy opiekuńczo?, w: III Sektor, Nr 25, jesień 2011

Schimanek T. 2013: Sposoby i formy aktywizacji społecznej, w: Schimanek T, Wejcman Z. , Aktywni seniorzy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Schimanek T. 2013: O czym warto pamiętać w pracy z seniorami, Schimanek T, Wejcman Z. , Aktywni seniorzy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Putnam R.D. 2008: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, rozdział 9. Pod prąd? Małe grupy, ruchy społeczne i Internet

Slevin J. 2008: Internet i formy związków ludzkich, w: Sztompka P., Boguni-Borowska M. (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo ZNAK, Kraków

Rucht D. 2010: Rosnące znaczenie polityki protestu, w: Dalton R. J., Klingemann H-D., Zachowania polityczne, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa

Domański H. 2009: Społeczeństwa Europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, Rozdział 8. Uczestniczenie w protestach

Tarrow S., McAdam D. 2008: Protesty ponadnarodowe. Zmiana skali, w: Gorlach K., Mooney P. H. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Malinowska E. 2002: Feminizm europejski Demokracja parytetowa a polski ruch kobiet. Socjologiczna analiza walki o równouprawnienie płci, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, rozdział 4.Polski ruch kobiet

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

znać terminologię odnoszącą się do problematyki społeczeństwa obywatelskiego na poziomie rozszerzonym

posiadać szerszą oraz pogłębioną wiedzę w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego, relacji między państwem a społeczeństwem obywatelskim

potrafić rozwijać formy indywidualnej aktywności i przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu problematyki społeczeństwa obywatelskiego

Umiejętności

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu problematyki społeczeństwa obywatelskiego przy użyciu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

przygotować spełniające uznane standardy wystąpienia ustne w języku polskim, w zakresie problematyki społeczeństwa obywatelskiego

proponować rozwiązania w zakresie zwiększenia aktywności obywatelskiej

analizować przyczyny i przebieg aktywności obywatelskiej, formułować własne opinie na temat aktywności obywatelskiej oraz stawić proste hipotezy badawcze i je weryfikować

dostrzegać, obserwować i interpretować inicjatywy i aktywności obywatelskie oraz wyjaśniać relacje między owymi zjawiskami

Kompetencje społeczne

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru:

-egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru,

-quiz,

-dyskusje grupowe,

-praca w grupach,

-wygłaszane przez studentów referaty na podstawie literatury oraz innych źródeł informacji ilustrowane prezentacjami w PowerPoint, filmami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ideą i przejawami społeczeństwa obywatelskiego, a także uwarunkowaniami inicjatyw oddolnych i aktywności w społecznościach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych społeczno-demograficznych (płci, wieku, ról pełnionych w poszczególnych fazach życia) i ich kontekstu przestrzennego i prawnego.

Pełny opis:

Zajęcia 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego

Zagadnienia:

- wprowadzenie do problematyki

- wybrane definicje i teorie

Zajęcia 2. Historia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Zagadnienia:

- historyczne wzorce obywatelstwa

- tradycje samoorganizacji

- kapitał społeczny

Zajęcia 3. W drodze do społeczeństwa obywatelskiego

Zagadnienia:

- kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

- szanse i przeszkody realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego

- gdzie jesteśmy?

Zajęcia 4. Obywatelska polityka społeczna

Zagadnienia:

- ekonomia społeczna/przedsiębiorczość społeczna

- ekonomia społeczna a III sektor, rynek, polityka społeczna

Zajęcia 5. Samoorganizacja społeczeństwa: organizacje pozarządowe

Zagadnienia:

- podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych w Polsce

- rozwój sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Zajęcia 6. Sektor obywatelski – formy organizacyjno-prawne

Zagadnienia:

- podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych

- rodzaje działalności prowadzone przez organizacje pozarządowe

Zajęcia 7. Współpraca międzysektorowa

Zagadnienia:

- relacje między III sektorem a innymi sektorami

(administracją publiczną, biznesem, środowiskiem akademickim, środowiskiem politycznym, mediami)

- współpraca i rywalizacja organizacji pozarządowych

Zajęcia 8. Decydujmy razem – partycypacja

Zagadnienia:

- formy partycypacji: publiczna, społeczna, obligatoryjna

- diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce

Zajęcia 9. Liderzy, działacze, wolontariusze organizacji III i IV sektora

Zagadnienia:

- etos społecznikowski i etos inteligencki

- kim są liderzy, działacze, wolontariusze?

Zajęcia 10. Organizacje i oddolne inicjatywy kobiece

Zagadnienia:

- kobiecy III i IV sektor i jego specyfika – Polska i świat

- organizacje i oddolne inicjatywy kobiece

- kobiety i mężczyźni w społeczeństwie obywatelskim

Zajęcia 11. Aktywność społeczna osób starszych

Zagadnienia:

- aktywność seniorów w organizacjach pozarządowych

- sposoby i formy aktywizacji

społecznej osób starszych

Zajęcia 12. Społeczności wirtualne

Zagadnienia:

- rodzaje społeczności internetowych

- rola e-społeczności

- przykłady społeczności internetowych w Polsce i na świecie

Zajęcia 13. Obywatelskie nieposłuszeństwo i polityka protestu

Zagadnienia:

- obywatelskie nieposłuszeństwo – jako metoda działania obywateli

- przykłady obywatelskiego nieposłuszeństwa

Zajęcia 14. Ruchy społeczne

Zagadnienia:

- rola i rodzaje ruchów społecznych,

- przykłady „nowych” ruchów społecznych w Polsce i na świecie

- polski ruch kobiet

Literatura:

Shils E. 1994: Co to jest społeczeństwo obywatelskie?, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Demokracja, Filozofia i Praktyka, Fundacja im. Stefana Batorego, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków

Leś E. 2001: Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Prószyński i S-ka, Warszawa, Rozdział II: Dobroczynność i filantropia pod zaborami

Putnam R. 1995: Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Rozdział 5. W poszukiwaniu źródeł wspólnoty obywatelskiej

Rymsza A. 2013: Eksperci o kondycji sektora pozarządowego w Polsce w latach 2004-2011 w: Trzeci Sektor Numer 30(2/2013)

Kuczerjawaja A. 2013: Sektor pozarządowy w oczach społeczeństwa polskiego i rosyjskiego w: Trzeci Sektor Numer 30(2/2013)

Frączek M., Laurisz N. 2012: Ekonomia społeczna a rynek pracy, w: Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

Orczyk J. 2012: Ekonomia społeczna a polityka społeczna, w: Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków

Po co istnieje III sektor? w: Gałązka A. (red.), Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon-Jawor, Warszawa 2005

Bartkowski J. 2012: Podstawowe fakty o trzecim sektorze: czego nie wiemy o NGOsach, w: Poławski P. (red.), Trzeci sektor: fasady i realia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Łukowski W. 2012: W stronę zrównoważonego rozwoju współpracy międzysektorowej, w: III Sektor, nr specjalny – 2011/2012

Wojtanowicz-Bogacz E. 2012: Motywy podejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe, w: III Sektor, Nr 28, jesień-zima 2012

Dąbska A. 2012: Co się komu opłaca, czyli współpraca i rywalizacja organizacji pozarządowych, w: III Sektor, Nr 28, jesień-zima 2012

Bartkowski J. 2011: Tradycje partycypacji w Polsce, w: Olech A. (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Sobiesiak-Penszko P., Kotnarowski M. 2011: Partycypacja publiczna w Polsce. Uwarunkowania indywidualne i kontekstowe, w: Olech A. (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Tom I, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Makowski G. 2012: Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego wolontariusza, w: Grabowska M. (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, CBOS, Warszawa

Palska H., Lewenstein B. 2004: Biografia społecznikowska, w: Gliński P., Lewenstein B., Siciński A. (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie

Dufrat J. 2013: Działalność sanacyjnych organizacji kobiecych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, w: Pudłocki T., Sierakowska K. (red.). Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Neriton, Warszawa

Siemieńska R. 2005: Miejsce i rola organizacji kobiecych w Polsce, w: Siemieńska R. (red.),Płeć, wybory, władza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 241-261

Dutkiewicz M., Sobiesiak-Penszko P. 2011: Starość w III sektorze – aktywnie czy opiekuńczo?, w: III Sektor, Nr 25, jesień 2011

Schimanek T. 2013: Sposoby i formy aktywizacji społecznej, w: Schimanek T, Wejcman Z. , Aktywni seniorzy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Schimanek T. 2013: O czym warto pamiętać w pracy z seniorami, Schimanek T, Wejcman Z. , Aktywni seniorzy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Putnam R.D. 2008: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, rozdział 9. Pod prąd? Małe grupy, ruchy społeczne i Internet

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Walczak
Prowadzący grup: Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.