Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demokracja a nierówności społeczne - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4S-DN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demokracja a nierówności społeczne - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, spec. socjologia polityki i problemów społecznych, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. SC; spec. socjologia polityki i problemów społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podstawowe treści programowe:

1. Nierówności społeczne w systemie demokratycznym - perspektywa lokalna.

2. Nierówności społeczne a rynek pracy (wymiary nierówności).

3. Innowacyjne sposoby radzenia sobie z problemem nierówności społecznych i wykluczenia społecznego na poziomie lokalnym.

4. Nierówności społeczne w systemie demokratycznym - perspektywa globalna.

5. Kryzys neoliberalnej gospodarki kapitalistycznej.

6. Współczesny populizm w Europie i Ameryce - przyczyny i konsekwencje.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student/ka zna podstawowe pojęcia socjologiczne odnoszące się do tematu nierówności społecznych w kontekście zasad państwa demokratycznego.

Po ukończeniu kursu student/ka posiada wiedzę o najważniejszych typach i rodzajach nierówności społecznych na przykładzie Polski.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi samodzielnie analizować zjawiska społeczne związane z problematyką nierówności społecznych.

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje i dane dotyczące problematyki nierówności społecznych

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu kursu student/ka jest uwrażliwiony/a na aspekty problemy nierówności społecznych

Po ukończeniu kursu student/ka potrafi samodzielnie uzupełnić zdobytą wiedzę w zakresie nierówności społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza różnych wymiarów nierówności społecznych oraz ich związków z postawami wobec systemu demokratycznego na przykładzie społeczeństwa polskiego i amerykańskiego.

Pełny opis:

Rynek pracy a nierówności społeczne – przykład osób młodych.

Absolwenci studiów wyższych na rynku pracy.

Rynek pracy a nierówności społeczne – przykład osób starszych.

Kontrowersje wokół wieku emerytalnego.

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy – wymiary nierówności.

Zmiany ról społecznych kobiet i mężczyzn – kryzys męskości?

Zmiany ról społecznych kobiet i mężczyzn – współczesne ojcostwo.

Godzenie obowiązków zawodowych i opiekuńczych.

Strategie aktywizacji, przeciwdziałania bezrobociu.

Blaski i cienie polskiego rynku pracy.

Rynek pracy a wymiary nierówności społecznych – przykład Detroit.

Wykluczenie społeczne (definiowanie, wymiary, czynniki wykluczenia społecznego).

Nierówności dochodowe i materialne warunki życia.

Literatura:

1. Czajka, Z. (2014). Jakość kształcenia akademickiego a jakość kapitału ludzkiego. W: Rajkiewicz, A., Orczyk, J., (red.). Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce. Warszawa: IPiSS.

2. Duszczyk, M., Lesińska, M., Matuszczyk, K. (2018). „Upolitycznienie starzenia się społeczeństwa – perspektywa polityki (policy) i polityków (politics)”. W: M. Okólski, red. Wyzwania starzejącego się społeczeństwa: Polska dziś i jutro. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Zimbardo, P. G., Coluombe, N. S. (2015). Gdzie ci mężczyźni? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. I. „Objawy”.

4. Fuszara, M. (2008). Ojcostwo w opinii mężczyzn – ojców. W: Fuszara, M., (red.). Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo „Trio”.

5. Szymaniak, M. (2018). Urobieni. Reportaże o pracy. Wołowiec: Wydawnictwo „Czarne”. Rozdziały: „Ciała obce”, „Elastyczne życie”, „Dzień Dobry, tu Wilk z Wall Street”, „Wstyd”, „Wyrzuceni”, wywiad z prof. Szahajem.

6. Życzyńska-Ciołek, D. (2017). Poczucie deprywacji materialnej: rosnące aspiracje czy realny niedostatek? W: Kiersztyn, A., Życzyńska-Ciołek, D., Słomczyński, K., (red.). Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Matysiak
Prowadzący grup: Marcin Grudzień, Ilona Matysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia - wykład:

Egzamin końcowy przeprowadzony w formie zdalnej (ostateczny wybór metody zostanie dokonany w oparciu o preferencje studentów i studentek):

1. Egzamin pisemny w formie testu (połączenie pytań otwartych i zamkniętych) przeprowadzony za pomocą aplikacji Forms).

2. Egzamin ustny na Skype lub MC Teams.

Egzamin z wykładu będzie obejmował treść prezentacji oraz zagadnienia poruszane w udostępnionych lekturach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza różnych wymiarów nierówności społecznych oraz ich związków z postawami wobec systemu demokratycznego na przykładzie społeczeństwa polskiego i amerykańskiego.

Tematy wykładów:

1. Nierówności społeczne a rynek pracy w systemie demokratycznym: innowacyjne metody aktywizacji zawodowej realizowane na poziomie lokalnym - zaprezentowany 26.02.2020

2. Samorząd lokalny w Polsce i jego rola w redukowaniu nierówności społecznych - zaprezentowany 02.03.2020 (odrabianie za 19.02.2020)

3. Instytucje lokalne jako agenci zmiany w systemie demokratycznym: przykład Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie - zaprezentowany 04.03.2020

4. Nowe typy nierówności w kontekście rynku pracy (koncepcja prekariatu, pracujących biednych, gig economy) - zaprezentowany 11.03.2020

Od 18.03.2020 kolejne wykłady zostały zrealizowane w formie zdalnej:

5. Nierówności społeczne w perspektywie globalnej.

6. Współczesny populizm europejski.

7. Współczesny populizm amerykański.

Do każdego tematu na adres grupy (socjologia.polityki.problemow@gmail.com) zostały studentom i studentkom przesłane skany lektur wraz z pytaniami wskazującymi, na co należy zwrócić uwagę przy czytaniu. Możliwość indywidualnych konsultacji w godzinach zajęć (środy, 11.40-13.15) przez Skype, telefon lub e-mail. Stały kontakt mailowy ze studentami i studentkami również poza tym terminem.

Literatura:

Szymaniak, M. (2018). Urobieni. Reportaże o pracy. Wołowiec: Wydawnictwo „Czarne”. Rozdziały: „Ciała obce”, „Elastyczne życie”, „Dzień Dobry, tu Wilk z Wall Street”, „Wstyd”, „Wyrzuceni”, wywiad z prof. Szahajem.

Życzyńska-Ciołek, D. (2017). Poczucie deprywacji materialnej: rosnące aspiracje czy realny niedostatek? W: Kiersztyn, A., Życzyńska-Ciołek, D., Słomczyński, K., (red.). Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery.

Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piketty, T. (2015). Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Dejneka, P. (2019). Populizm a sfera publiczna. Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie? Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Droba, G. (2014). „Krytyka neoliberalizmu w kontekście rozwoju zrównoważonego”. Nierówności społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39(4), str. 80-95.

Ciążela, A. (2017). „Czy tylko demagogia? Intelektualne i edukacyjne konteksty sukcesów prawicowego populizmu w Europie i USA”. W: Pierzchalski, F., Rydliński, B. (red.). Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja. Warszawa: Friedrich-Ebert Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce; Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, str. 33-47.

Snyder, T. (2017). O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku. Kraków: Znak Horyzont.

Stolicki, D. (2016). „Amerykańskie wybory prezydenckie 2016 r. z perspektywy zmian systemu partyjnego i środowiska instytucjonalnego. Horyzonty Polityki, 7(20), str. 217-238.

Hochschild, R. A. (2017). Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Wykład:

Skany wybranych lektur przesyłane studentom i studentkom na adres: socjologia.polityki.problemow@gmail.com.

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

- wykład z elementami metod interaktywnych

- dyskusja

- praca w grupach

- analiza tekstów i danych

Wykład - korekta metod dydaktycznych na czas edukacji on-line:

Przesyłanie studentom i studentkom na adresy specjalności zarysu problematyki danego wykładu w formie pisemnej wraz z literaturą (skany tekstów) oraz pytaniami wskazującymi, na co należy zwrócić uwagę podczas lektury. Z możliwością zgłaszania pytań lub uwag - konsultacje indywidualne w godzinach zajęć (środy, 11.40-13.15) za pomocą poczty elektronicznej, przez Skype'a lub telefonicznie. Stały kontakt mailowy ze studentami i studentkami również poza tymi godzinami.

Możliwość zgłaszania pytań i uwag przez pocztę APS, Skype lub telefonicznie.

Nakład pracy studenta/studentki:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowywanie się do zaliczenia wykładów: 15 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- analiza tekstów i przygotowywanie prezentacji: 10 h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.