Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia i metody nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-4F-MEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia i metody nauk społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC (B2), (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. SC (B2), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są 2 pisemne kolokwia, prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń , prezentacje lektur, aktywność.

Student/ka uzyskuje zaliczenie przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 50% punktów.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny jest odpowiednia do liczby zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze w sesji poprawkowej egzamin z całości treści przedmiotu.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Treści zajęć:

Proces badawczy w poznaniu socjologicznym. Paradygmaty poznania socjologicznego. Obserwacja, indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), sondaż, wywiad grupowy jako metody badawcze. Metody doboru jednostek do badania.

Kształtowanie umiejętności w zakresie: stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez, dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych, budowania narzędzi badawczych (dyspozycje do obserwacji, scenariusz IDI, kwestionariusz ankiety), realizacji badań (obserwacja, IDI, ankieta), opracowywania wyników z badań, przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania, pisania raportów z badań.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawicki, Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.).2009. Metody badań jakościowych (Tom I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (zalecana).

Uwe Flick. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Graham Gibbs. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Hammersley Martyn, Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Michael Angrosino. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Rosaline Barbour. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłowicz (red.). 2007. Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są 2 pisemne kolokwia, prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń , prezentacje lektur, aktywność.

Student/ka uzyskuje zaliczenie przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 50% punktów.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny jest odpowiednia do liczby zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze w sesji poprawkowej egzamin z całości treści przedmiotu.

Pełny opis:

Wykład: Proces badawczy w poznaniu socjologicznym. Paradygmat pozytywistyczny i humanistyczny poznania. Przegląd metod. Obserwacja jako metoda badawcza. IDI jako metoda badawcza (też: elementy metody biograficznej). Sondaż jako metoda badawcza. Analiza treści jako metoda badawcza. FGI jako metoda badawcza.

Ćwiczenia kompatybilne z wykładem mają na celu praktykę metod i technik badań socjologicznych. Analiza warsztatu badawczego na podstawie zadanej literatury przedmiotu. Konceptualizacja (z użyciem metody obserwacji, IDI i sondażu) badań własnych, ich realizacja (obserwacja, IDI), analiza zebranego materiału, opracowanie wyników (obserwacja, IDI) i ich prezentacje. Budowa kwestionariusza ankiety w badaniach sondażowych.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawicki, Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Leszek A. Gruszczyński. Kwestionariusz w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Norman Denzin, Yvonna Lincoln. 2009. Metody badań jakościowych. Tom 1 i 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lektura zalecana).

Antoni Sułek, Anna Wyka (red.).1989. Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Anna Wyka.1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wyd. IFIS PAN.

Dariusz Jemielniak (red.). 2012. Badanie jakościowe, metody i narzędzia. Tom II. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS.

Martyn Hammersley i Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Uwe Flick. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Graham Gibbs. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Michael Angrosino. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Steinar Kvale. 2004. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

Steinar Kvale. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Marek Ziółkowski, Jan Włodarek (red.) 1990. Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dominka Maison. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Rosaline Barbour. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłowicz (red.). 2007. Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Nicińska Magdalena. 2000. Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza. w: „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”. Wyd. IFiS PAN, nr 8, s. 39-50

Anna Pokrzywa, 2010. Razem czy obok siebie? Zjawisko sąsiedztwa wczoraj i dziś. Akademia Pedagogiki Specjalnej (fragment niepublikowanej pracy licencjackiej pod kierunkiem dr hab. Danuty Duch-Krzystoszek).

Renata Ewa Hryciuk. 2008. Od córki do profesjonalistki. Obserwacja uczestnicząca w antropologii: dylematy, ograniczenia i zaskoczenia na przykładzie badań terenowych w mieście Meksyk. W: Barbara Jakubowska i Tomasz Wiślicz (red.) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Zabrze: Inforteditions.

Kamil Miszewski. 2005. Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań. „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 65 – 92.

Rubin Herbert i Irene Rubin. 1997. Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych. W: Leszek Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Hanna Palska. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. IFiS PAN, rozdz. Dane i metoda, s. 27-44.

Agnieszka Chmielewska. 2006. Kolekcje pamiątek i niedobitki przeszłości - pamiątki rodzinne i pamięć rodziny. W: J. Kurczewska (red.). Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa, s. 208-227.

Rose Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, Rozdział 4: Analiza treści. Opowiadanie o tym, co (sądzisz, że) widzisz, ss. 83-100.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są 2 pisemne kolokwia, prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń , prezentacje lektur, aktywność.

Student/ka uzyskuje zaliczenie przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 50% punktów.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny jest odpowiednia do liczby zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze w sesji poprawkowej egzamin z całości treści przedmiotu.

Pełny opis:

Wykład: Proces badawczy w poznaniu socjologicznym. Paradygmat pozytywistyczny i humanistyczny poznania. Przegląd metod. Obserwacja jako metoda badawcza. IDI jako metoda badawcza (też: elementy metody biograficznej). Sondaż jako metoda badawcza. Analiza treści jako metoda badawcza. FGI jako metoda badawcza.

Ćwiczenia kompatybilne z wykładem mają na celu praktykę metod i technik badań socjologicznych. Analiza warsztatu badawczego na podstawie zadanej literatury przedmiotu. Konceptualizacja (z użyciem metody obserwacji, IDI i sondażu) badań własnych, ich realizacja (obserwacja, IDI), analiza zebranego materiału, opracowanie wyników (obserwacja, IDI) i ich prezentacje. Budowa kwestionariusza ankiety w badaniach sondażowych.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawicki, Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Leszek A. Gruszczyński. Kwestionariusz w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Norman Denzin, Yvonna Lincoln. 2009. Metody badań jakościowych. Tom 1 i 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lektura zalecana).

Antoni Sułek, Anna Wyka (red.).1989. Poza granicami socjologii ankietowej. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Anna Wyka.1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: Wyd. IFIS PAN.

Dariusz Jemielniak (red.). 2012. Badanie jakościowe, metody i narzędzia. Tom II. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Danuta Duch-Krzystoszek, Agata Gruszecka. 2011. Jakościowe podejście w badaniu socjologicznym. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wyd. APS.

Martyn Hammersley i Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Uwe Flick. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Graham Gibbs. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Michael Angrosino. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Steinar Kvale. 2004. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Trans Humana.

Steinar Kvale. 2010. Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN

Marek Ziółkowski, Jan Włodarek (red.) 1990. Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dominka Maison. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Rosaline Barbour. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłowicz (red.). 2007. Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Nicińska Magdalena. 2000. Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza. w: „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”. Wyd. IFiS PAN, nr 8, s. 39-50

Anna Pokrzywa, 2010. Razem czy obok siebie? Zjawisko sąsiedztwa wczoraj i dziś. Akademia Pedagogiki Specjalnej (fragment niepublikowanej pracy licencjackiej pod kierunkiem dr hab. Danuty Duch-Krzystoszek).

Renata Ewa Hryciuk. 2008. Od córki do profesjonalistki. Obserwacja uczestnicząca w antropologii: dylematy, ograniczenia i zaskoczenia na przykładzie badań terenowych w mieście Meksyk. W: Barbara Jakubowska i Tomasz Wiślicz (red.) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Zabrze: Inforteditions.

Kamil Miszewski. 2005. Socjolog w kryminale: więzienie jako nieprzyjazny teren badań. „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 65 – 92.

Rubin Herbert i Irene Rubin. 1997. Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych. W: Leszek Korporowicz (red.). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Hanna Palska. 2002. Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Wyd. IFiS PAN, rozdz. Dane i metoda, s. 27-44.

Agnieszka Chmielewska. 2006. Kolekcje pamiątek i niedobitki przeszłości - pamiątki rodzinne i pamięć rodziny. W: J. Kurczewska (red.). Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność. Warszawa, s. 208-227.

Rose Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, Rozdział 4: Analiza treści. Opowiadanie o tym, co (sądzisz, że) widzisz, ss. 83-100.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.