Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-WZN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Umie zidentyfikować ewolucję poglądów na lokalizację funkcji psychicznych w mózgu, umie objaśniać podstawy współczesnej neuropsychologii.

- Umie scharakteryzować przesłanki neuropsychologicznego postępowania klinicznego; umie zdefiniować koncepcję dynamicznych układów funkcjonalnych jako anatomicznego podłoża złożonych funkcji psychicznych człowieka, identyfikuje mózgową organizację wybranych funkcji leżących u podstaw świadomego działania.

- Rozróżnia czynniki determinujące indywidualny profil organizacji funkcjonalnej mózgu, rozpoznaje czynniki modyfikujące ten standardowy model, rozróżnia podstawowe zespoły zaburzeń behawioralnych występujące w konsekwencji ogniskowych uszkodzeń oraz uogólnionych patologii mózgu – deficyty neuropsychologiczne, potrafi je scharakteryzować, tłumaczy ich podstawowe cechy i potrafi zdefiniować ze względu na miejsce uszkodzenia.

- Wskazuje rolę struktur mózgowych w regulacji procesów emocjonalnych, rozróżnia istotę zaburzeń sfery emocjonalnej wynikających z uszkodzenia mózgu, rozróżnia dwa podstawowe kryteria kształtujące obraz kliniczny zmian patologicznych.

- Umie zdefiniować i objaśniać zjawisko plastyczności mózgu i jego funkcjonalnej reorganizacji.

- Potrafi rozpoznać i wyróżnić różnorodne mechanizmy samonaprawcze, identyfikuje je, rozróżnia ich rolę i znaczenie.

- Potrafi rozpoznać charakterystyczne cechy rehabilitacji neuropsychologicznej, wyodrębnić i opisać jej cele.

- Umie wyodrębnić rodzaje pomocy psychologicznej i scharakteryzować je jako przesłanki postępowania z pacjentem z dysfunkcją mózgu.

Umiejętności

- Potrafi scharakteryzować standardowy model organizacji funkcjonalnej struktur mózgowia, umie rozpoznać zróżnicowanie funkcjonalne płatów mózgowych - potylicznego, ciemieniowego, skroniowego i czołowego mózgu człowieka jako podstawy aktywności (poznawczej i wykonawczej) człowieka dorosłego, identyfikuje współczesne podejście do asymetrii półkulowej w regulacji zachowania człowieka.

- Umie zaprojektować schemat diagnostycznego badania neuropsychologicznego, kontrolować i modyfikować jego założenia w zależności od uzyskiwanych wyników, potrafi analizować wskazówki prognostyczne, adekwatnie posługuje się danymi z wywiadu behawioralnego, weryfikuje dane z wywiadu z rodziną i dane z anamnezy chorobowej ze względu na odnotowywane zaburzenia, szacuje diagnostyczną wartość obserwacji funkcjonowania pacjenta.

- Nabywa umiejętności w kreatywnym podejściu do badania neuropsychologicznego, wrażliwości na obserwowane deficyty pacjenta i korzystania z ogólnej wiedzy psychologicznej w prowadzeniu efektywnej rozmowy klinicznej, rozpoznaje czynniki mogące mieć wpływ na otrzymywane rezultaty (np. reakcje lękowe, osłabienie motywacji, wycofywania się z działania, ból, deprywacja sensoryczna).

- Nabywa umiejętności oceny deficytów neuropsychologicznych oraz określania zachowanych funkcji pacjenta, jako przesłanki rehabilitacji neuropsychologicznej i tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.

- Umie scharakteryzować czynniki warunkujące przebieg terapii neuropsychologicznej, potrafi opisać czynniki związane z osobą pacjenta i czynniki związane z procesem rehabilitacji, identyfikuje wpływ czynników psychospołecznych w rehabilitacji neuropsychologicznej, potrafi rozpoznać różnicę w podejściu do rehabilitacji osób z uszkodzeniami lewej i prawej półkuli mózgu, osób z wybiórczymi deficytami poznawczymi i dysfunkcjami w zakresie procesów wykonawczych.

- Potrafi objaśnić podstawy teoretyczne terapii i rozpoznać ich praktyczne implikacje

Nabywa umiejętności diagnozy różnicowej zaburzeń psychicznych i zaburzeń wynikających z dysfunkcji OUN, diagnozy różnicowej padaczki i innych schorzeń OUN.

Kompetencje społeczne

- Umie dobrać podstawowe metody badania i dokonać ich jakościowej interpretacji, potrafi wyodrębnić i ocenić deficyty wynikające z uszkodzenia OUN, potrafi korzystać z prób sensybilizowanych i opracowywać ich wyniki, umie szacować odnotowywane deficyty pod kątem prawdopodobnych mechanizmów zaburzeń, potrafi sporządzać hipotezy diagnostyczne i je weryfikować przy pomocy dodatkowych, adekwatnych metod.

- Umie dostrzec ograniczenia i krytycznie podejść do stosowania testów psychometrycznych i baterii tzw. testów organicznych w diagnozie zaburzeń wynikających z uszkodzenia OUN.

- Potrafi dobierać rodzaje pomocy psychologicznej i z nich korzystać u pacjentów z dysfunkcjami mózgu.

- Potrafi określić i scharakteryzować cele terapii, nakreślić zachowane funkcje pacjenta, sporządzić na ich podstawie plan postępowania rehabilitacyjnego, ocenić możliwość zastosowania najnowocześniejszych technik komputerowych do rehabilitacji procesów poznawczych.

- Potrafi formułować czynniki warunkujące przebieg terapii neuropsychologicznej, szacować jej efekty, weryfikować działania w sytuacji wytwarzania fałszywych mechanizmów kompensacyjnych, określić zmienne niekontrolowane, mające wpływ na wyniki w programie terapii.

- Poznaje problem radzenia sobie z chorobą, sposoby radzenia sobie z chorobą neurologiczną, identyfikuje czynniki warunkujące adaptacyjność przez osoby z dysfunkcjami OUN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Fersten
Prowadzący grup: Ewa Fersten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Fersten
Prowadzący grup: Ewa Fersten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Weigl
Prowadzący grup: Ewa Fersten, Anna Łobacz, Ewa Malinowska, Jan Mroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Weigl
Prowadzący grup: Ewa Malinowska, Jan Mroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Gawron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Gawron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Gawron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.