Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-TRT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening twórczości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W05

- Zna modele treningów twórczości i wskazać ich zastosowanie w psychologii.

Umiejętności

K_U05

- Potrafi korzystać z technik twórczego rozwiązywania problemów

K_U09

- Jest w stanie operować prostymi metodami rozwijającymi twórcze myślenie u innych

Kompetencje społeczne

K_K04

- Odznacza się rozwagą i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowaniu działań psychologicznych skierowanych do różnych grup odbiorców

K_K05

- Przestrzega zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- PROJEKT zaliczeniowy

- OBSERWACJA aktywności studenta / studentki podczas zajęć

Pełny opis:

1. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Charakterystyka twórczej jednostki.

2. Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania, potrzeby tworzenia, twórczej samooceny.

3. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej.

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia przez analogie.

Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

4. Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez plastyczne, muzyczne, dramowe i literackie środki wyrazu.

5. Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier.

6. Twórcze rozwiązywanie problemów.

7. Podsumowanie zajęć, zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- PROJEKT zaliczeniowy

- OBSERWACJA aktywności studenta / studentki podczas zajęć

Pełny opis:

1. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Charakterystyka twórczej jednostki.

2. Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania, potrzeby tworzenia, twórczej samooceny.

3. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej.

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia przez analogie.

Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

4. Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez plastyczne, muzyczne, dramowe i literackie środki wyrazu.

5. Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier.

6. Twórcze rozwiązywanie problemów.

7. Podsumowanie zajęć, zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. praca pisemna scenariusz fabularyzowany przygotowany w grupach

2. wykonanie i przesłanie zadań związanych z poszczególnymi zdolnościami twórczymi za pośrednictwem MS TEeams - prace cząstkowe

3. obserwacja aktywności studenta / studentki podczas treningu w systemie zajęć online

studenci przesyłają prace mailem, instrukcje do poszczególnych zadań umieszczone są w Ogłoszeniach w aplikacji MS Teams oraz prezentacjach multimedialnych wykorzystywanych podczas zajęć.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

1. Wszystkie materiały do zajęć dostępne dla studentów na platformie MS TEAMS - zespół: Trening kreatywności - warsztat (PE-3S-TRT)

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae9d09a332ef44d72ae577edd83a66bcf%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e6f7a4ca-1bd1-4923-bdce-efa6516c95e9&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

KOMUNIKACJA ZE STUDENTAMI:

1. Poczta e-mail

2. Platforma MS TEAMS

Pełny opis:

Ramowy plan zajęć:

zajęcia 1. (22.02.2021)

Wprowadzenie do treningu twórczości. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Zasady metodyczne i strategie myślenia twórczego [zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji].

zajęcia 2. (01.03.2021)

Charakterystyka twórczej jednostki. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego: uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, emocje filokreatywne.

zajęcia 3. (08.03.2021)

Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej (różne punkty widzenia, myślenie pytajne)

zajęcia 4. (15.03.2021)

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń i abstrahowanie. Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

zajęcia 5. (22.03.2021)

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: metaforyzowanie i myślenie indukcyjne (analogie). Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

zajęcia 6. (29.03.2021)

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: transformacje i myślenie dedukcyjne. Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

zajęcia 7. (12.04.2021)

Specyfika problemów o charakterze otwartym. Podejścia do rozwiązywania problemów: indywidualne vs. zespołowe.

zajęcia 8. (19.04.2021)

Podstawowe metody i techniki heurystyczne. Zasady twórczego rozwiązywania problemów, etapy twórczego rozwiązywania problemów, bariery twórczego rozwiązywania problemów.

zajęcia 9. (26.04.2021)

Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier. Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

zajęcia 10. (10.05.2021)

Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów: rozgrzewka dywergencyjna, techniki generowania rozwiązań, techniki ewaluacyjne, techniki waluacyjne.

zajęcia 11. (17.05.2021)

Escape room - wykorzystanie treningu twórczości do tworzenia pokoi zagadek.

zajęcia 12. (24.05.2021)

Ekspresja twórcza - poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu.

zajęcia 13. (31.05.2021)

Ekspresja twórcza - poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu.

zajęcia 14. (07.06.2021)

Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów: rozgrzewka dywergencyjna, techniki generowania rozwiązań, techniki ewaluacyjne, techniki waluacyjne.

zajęcia 15. (14.06.2021)

Prezentacja prac studentów - podsumowanie zajęć

Literatura:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. praca pisemna scenariusz treningu przygotowany w parach

2. wykonanie i przesłanie zadań związanych z poszczególnymi zdolnościami twórczymi za pośrednictwem MS TEeams - prace cząstkowe/ prace domowe

3. obserwacja aktywności studenta / studentki podczas treningu

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

1. Wszystkie materiały do zajęć dostępne dla studentów na platformie MS TEAMS - zespół: Trening twórczości (20-3S-TRT)

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af0US3IG2q7bofjhDHbKY4pnZiS3uc4Zz3TnRKtlYzX41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=507ff096-d702-42cd-be3d-b749fba73d39&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

KOMUNIKACJA ZE STUDENTAMI:

1. Poczta e-mail

2. Platforma MS TEAMS

Pełny opis:

Harmonogram spotkań:

zajęcia 1. (22.02.2022) Wprowadzenie do treningu twórczości. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Zasady metodyczne i strategie myślenia twórczego [zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji].

zajęcia 2. (01.03.2022) Charakterystyka twórczej jednostki. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego: uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, emocje filokreatywne.

zajęcia 3. (08.03.2022) Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej (różne punkty widzenia, myślenie pytajne)

zajęcia 4 - 6 (15.03.2022, 22.03.2022, 29.03.2022) Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń i abstrahowanie, metaforyzowanie, myślenie indukcyjne (analogie), transformacje, myślenie dedukcyjne. Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

zajęcia 7. (05.04.2022) Specyfika problemów o charakterze otwartym. Podejścia do rozwiązywania problemów: indywidualne vs. zespołowe.

zajęcia 8. (12.04.2022) Podstawowe metody i techniki heurystyczne. Zasady twórczego rozwiązywania problemów, etapy twórczego rozwiązywania problemów, bariery twórczego rozwiązywania problemów.

zajęcia 9. (26.04.2022) Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier. Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

zajęcia 10. (10.05.2022) Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów: rozgrzewka dywergencyjna, techniki generowania rozwiązań, techniki ewaluacyjne, techniki waluacyjne.

zajęcia 11. (17.05.2022) Escape room - wykorzystanie treningu twórczości do tworzenia pokoi zagadek.

zajęcia 12 - 13. (24.05.2021, 31.05.2022) Ekspresja twórcza - poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu.

zajęcia 14. (07.06.2022) Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów: rozgrzewka dywergencyjna, techniki generowania rozwiązań, techniki ewaluacyjne, techniki waluacyjne.

zajęcia 15. (14.06.2022) Prezentacja prac studentów - podsumowanie zajęć.  

Literatura:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. praca pisemna scenariusz treningu przygotowany w parach

2. wykonanie i przesłanie zadań związanych z poszczególnymi zdolnościami twórczymi za pośrednictwem MS TEeams - prace cząstkowe/ prace domowe

3. obserwacja aktywności studenta / studentki podczas treningu

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

1. Wszystkie materiały do zajęć dostępne dla studentów na platformie MS TEAMS - zespół: Trening twórczości (20-3S-TRT) - Laboratorium/ warsztaty

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aSnHWJWk1in4-WgxC1zqEP5YhcRWo_9j3qGgZw2qy_Hk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8ce66f05-a754-46da-a684-3c16e80deab3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

KOMUNIKACJA ZE STUDENTAMI:

1. Poczta e-mail

2. Platforma MS TEAMS

3. dyżur akademicki wg harmonogramu

Pełny opis:

Harmonogram spotkań:

zajęcia 1. (20.02.2023) Wprowadzenie do treningu twórczości. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Zasady metodyczne i strategie myślenia twórczego [zasada aktualności, różnorodności, irracjonalnej racjonalności, odroczonego wartościowania, ludyczności, kompetentnej niekompetencji].

zajęcia 2. (27.02.2023) Charakterystyka twórczej jednostki. Budowanie kreatogennego klimatu grupowego: uczenie się poprzez zabawę, współpraca, zaufanie, efektywna komunikacja, emocje filokreatywne.

zajęcia 3. (06.03.2023) Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej (różne punkty widzenia, myślenie pytajne)

zajęcia 4 - 6 (13.03.2023, 20.03.2023, 27.03.2023) Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń i abstrahowanie, metaforyzowanie, myślenie indukcyjne (analogie), transformacje, myślenie dedukcyjne. Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

zajęcia 7. (03.04.2023) Specyfika problemów o charakterze otwartym. Podejścia do rozwiązywania problemów: indywidualne vs. zespołowe.

zajęcia 8. (17.04.2023) Podstawowe metody i techniki heurystyczne. Zasady twórczego rozwiązywania problemów, etapy twórczego rozwiązywania problemów, bariery twórczego rozwiązywania problemów.

zajęcia 9. (24.04.2023) Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier. Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

zajęcia 10. (08.05.2023) Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów: rozgrzewka dywergencyjna, techniki generowania rozwiązań, techniki ewaluacyjne, techniki waluacyjne.

zajęcia 11. (15.05.2023) Escape room - wykorzystanie treningu twórczości do tworzenia pokoi zagadek.

zajęcia 12 - 13. (22.05.2023, 29.05.2023) Ekspresja twórcza - poprzez plastyczne, muzyczne, teatralne i literackie środki wyrazu.

zajęcia 14. (05.06.2023) Ćwiczenia z praktycznego zastosowania metod twórczego rozwiązywania problemów: rozgrzewka dywergencyjna, techniki generowania rozwiązań, techniki ewaluacyjne, techniki waluacyjne.

zajęcia 15. (12.06.2023) Prezentacja prac studentów - podsumowanie zajęć.  

Literatura:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk-Marczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. projekt zaliczeniowy przygotowany w zespołach 2-3 osobowych

2. wykonanie i przesłanie zadań związanych z poszczególnymi zdolnościami twórczymi za pośrednictwem MS TEeams - prace cząstkowe/ prace domowe

3. obserwacja aktywności studenta / studentki podczas treningu

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

1. Wszystkie materiały do zajęć dostępne dla studentów na platformie MS TEAMS - zespół: Trening twórczości (20-3S-TRT) - Laboratorium/ warsztaty

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aXNHKXKO1wWAnbliECNLRwdIES2X6lrwfY724fZRk6Jc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f774654e-94c9-470a-bded-17a5dd0276e2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

KOMUNIKACJA ZE STUDENTAMI:

1. Poczta e-mail

2. Platforma MS TEAMS

3. Dyżur akademicki wg harmonogramu

Pełny opis:

1. Pojęcia i kryteria twórczości (czteroaspektowy paradygmat twórczości, zdolności, postawy, style). Charakterystyka twórczej jednostki.

2. Rozwijanie twórczej samoświadomości - niekonwencjonalne sposoby na poznawanie siebie i innych. Wzmacnianie motywacji do twórczego funkcjonowania, potrzeby tworzenia, twórczej samooceny.

3. Rozwijanie twórczego myślenia i wyobraźni twórczej.

Stymulowanie wybranych operacji umysłowych: dokonywania skojarzeń, abstrahowania, transformowania, metaforyzowania, myślenia dedukcyjnego, myślenia przez analogie.

Pobudzanie myślenia dywergencyjnego: płynności, giętkości, oryginalności, elaboracji.

4. Rozwijanie ekspresji twórczej poprzez plastyczne, muzyczne, dramowe i literackie środki wyrazu.

5. Rozwijanie ciekawości poznawczej, otwartości na doświadczenie, wrażliwości na problemy, zdolności zadawania pytań i poszukiwania sprzeczności. Pokonywanie barier.

6. Twórcze rozwiązywanie problemów.

7. Podsumowanie zajęć, zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Szmidt, K. J. (2016). Sesje twórczej pomysłowości dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Literatura uzupełniająca:

Karolak, W. (2000). Sztuka jako zabawa. Zabawa jako sztuka. Warszawa: Wydawnictwo CODN.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (1994). TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja dydaktyczna

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- techniki rozwijania kreatywności

- wizualizacja

- metoda problemowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- symulacja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)