Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kody dostępu do edukacji zdalnej:

niestacjonarnych: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a402762fe811241519c6b6a17e7df06a1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fbb0959-1fe8-4615-9b6d-431dfcaac287&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

dla stacjonarnych: /teams.microsoft.com/l/team/19%3a4633a112e35d438a913b550993961e12%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3286a28-0c9e-4fdf-b959-15d2061af7f7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Wysłuchanie wykładu, dyskusje.

Pełny opis:

Wykład:

Wskazania do stosowania psychoterapii.

Diagnoza dla psychoterapii.

Czynniki leczące psychoterapii.

Proces psychoterapii.

Cechy pacjenta i terapeuty w relacji terapeutycznej.

Modalności psychoterapii – podobieństwa i różnice.

Wyniki badań - wnioski dla praktyki klinicznej

Ćwiczenia:

Ćwiczenie umiejętności formułowania rozpoznawania psychologicznych mechanizmów zaburzeń, hipotez dotyczących pożądanych zmian, hipotez dotyczących sposobów osiągania zmian (interwencje psychoterapeutyczne).

Ćwiczenie umiejętności zbierania informacji potrzebnych do diagnozy, stosowania technik psychoterapeutycznych wskazanych na różnych etapach procesu psychoterapii.

Ćwiczenie umiejętności: diagnozy dla celów psychoterapii, zawierania kontraktu terapeutycznego, nawiązywania relacji terapeutycznej, odreagowywania negatywnych emocji, wypracowywania wglądu, motywowania do zmiany i wprowadzania zmian, zakończenia psychoterapii.

Literatura:

1. Czabała J. C., (2006) Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa

2. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006) Systemy psychoterapeutyczne, IPZ

3. Yalom I. (2006) Psychoterapia grupowa, Wyd, UJ, Kraków

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisać najważniejsze czynniki leczące w psychoterapii;

Wymienić i opisać podstawowe kierunki psychoterapii;

Rozróżniać specyficzne czynniki leczące w różnych szkołach psychoterapii;

Scharakteryzować etapy procesu psychoterapii: pożądane zjawiska i sposoby ich osiągania;

Wskazać empirycznie potwierdzone metody i procesy skutecznej psychoterapii;

Rozpoznawać znaczenie cech pacjenta i terapeuty dla związku terapeutycznego i procesu psychoterapii;

Umiejętności

Sporządzić diagnozę psycho-społecznych przyczyn zaburzeń zgodnie z wybranym podejściem;

Zaprezentować podstawowe umiejętności rozmowy z pacjentem;

Stosować podstawowe techniki psychoterapeutyczne;

Kompetencje społeczne

Staje się wrażliwy na znaczenie relacji terapeutycznej;

Sposób pomiaru

Egzamin- test wiadomości

Praca pisemna

Ocena z zajęć

Odgrywanie sesji terapeutycznych, dyskusja w podgrupach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Jan Czabała, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

pomiar efektów kształcenia - prezentacja jednego z podejść teoretycznych, przygotowanie studium przypadku, dokumentacja symulowanej sesji psychoterapii

Uwagi:

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planami przedstawionymi przez Biuro Planowania Kształcenia w aplikacji MS TEAMS. Link do warsztatów znajduje się w odpowiedniej grupie zajęciowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała
Prowadzący grup: Jan Czabała, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia mające na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi teoretycznymi podstawami psychoterapii i podstawowymi umiejętnościami.

Podstawą do oceny wiedzy będzie test jednokrotnego wyboru. Zaliczenia ćwiczeń będa ustalone przez prowadzących

Pełny opis:

Wykład:

Wskazania do stosowania psychoterapii.

Diagnoza dla psychoterapii.

Czynniki leczące psychoterapii.

Proces psychoterapii.

Cechy pacjenta i terapeuty w relacji terapeutycznej.

Modalności psychoterapii – podobieństwa i różnice.

Wyniki badań - wnioski dla praktyki klinicznej

Ćwiczenia:

Ćwiczenie umiejętności formułowania rozpoznawania psychologicznych mechanizmów zaburzeń, hipotez dotyczących pożądanych zmian, hipotez dotyczących sposobów osiągania zmian (interwencje psychoterapeutyczne).

Ćwiczenie umiejętności zbierania informacji potrzebnych do diagnozy, stosowania technik psychoterapeutycznych wskazanych na różnych etapach procesu psychoterapii.

Ćwiczenie umiejętności: diagnozy dla celów psychoterapii, zawierania kontraktu terapeutycznego, nawiązywania relacji terapeutycznej, odreagowywania negatywnych emocji, wypracowywania wglądu, motywowania do zmiany i wprowadzania zmian, zakończenia psychoterapii.

Literatura:

1. Czabała J. C., (2006) Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa

2. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006) Systemy psychoterapeutyczne, IPZ

3. Yalom I. (2006) Psychoterapia grupowa, Wyd, UJ, Kraków

Uwagi:

Wykład i ćwiczenia. Zajęcia zdalne. Kody dostępności:

niestacjonarnych: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a402762fe811241519c6b6a17e7df06a1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fbb0959-1fe8-4615-9b6d-431dfcaac287&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Linki do zespołów ćwiczeniowych w MS Teams znajdują się w opisie danych grup

Nakład pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie uwag do wykładów - 15 godz., przygotowanie prac na ćwiczenia - 15 godz., przygotowaniue się do egzaminu - 60 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Czabała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała
Prowadzący grup: Jan Czabała, Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o isttocie i procesie psychoterapii, różnym jej rozumieniu oraz nauczenie podstawowych umiejętności terapeutycznych

Pełny opis:

Wykład:

Wskazania do stosowania psychoterapii.

Diagnoza dla psychoterapii.

Czynniki leczące psychoterapii.

Proces psychoterapii.

Cechy pacjenta i terapeuty w relacji terapeutycznej.

Modalności psychoterapii – podobieństwa i różnice.

Wyniki badań - wnioski dla praktyki klinicznej

Literatura:

Czabała J. C., (2006) Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa

2. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006) Systemy psychoterapeutyczne, IPZ

3. Yalom I. (2006) Psychoterapia grupowa, Wyd, UJ, Kraków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała
Prowadzący grup: Jan Czabała, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o isttocie i procesie psychoterapii, różnym jej rozumieniu oraz nauczenie podstawowych umiejętności terapeutycznych

Pełny opis:

Wykład:

Wskazania do stosowania psychoterapii.

Diagnoza dla psychoterapii.

Czynniki leczące psychoterapii.

Proces psychoterapii.

Cechy pacjenta i terapeuty w relacji terapeutycznej.

Modalności psychoterapii – podobieństwa i różnice.

Wyniki badań - wnioski dla praktyki klinicznej

Literatura:

1. Czabała J. C., (2006) Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa

2. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006) Systemy psychoterapeutyczne, IPZ

3. Yalom I. (2006) Psychoterapia grupowa, Wyd, UJ, Kraków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Jan Czabała, Kamila Dobrenko, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o isttocie i procesie psychoterapii, różnym jej rozumieniu oraz nauczenie podstawowych umiejętności terapeutycznych

Pełny opis:

Wykład:

Wskazania do stosowania psychoterapii.

Diagnoza dla psychoterapii.

Czynniki leczące psychoterapii.

Proces psychoterapii.

Cechy pacjenta i terapeuty w relacji terapeutycznej.

Modalności psychoterapii – podobieństwa i różnice.

Wyniki badań - wnioski dla praktyki klinicznej

Literatura:

1. Czabała J. C., (2006) Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa

2. Prochaska J.O., Norcross J.C. (2006) Systemy psychoterapeutyczne, IPZ

3. Yalom I. (2006) Psychoterapia grupowa, Wyd, UJ, Kraków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Czabała
Prowadzący grup: Jan Czabała, Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)