Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-PON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia osób niepełnosprawnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia kliniczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY; spec.: psychologia kliniczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię oraz podstawowe zagadnienia dotyczące niepełnosprawności osoby.

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą przebiegu procesów poznawczych, emocjonalnych oraz cech osobowości osób niepełnosprawnych.

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą specyficznych doświadczeń osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Zna problemy zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością.

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat osób niepełnosprawnych i pomocy im.

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności związanych z osobami niepełnosprawnymi.

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, poszanowania godności osoby niepełnosprawnej.

Posiada świadomość specyfiki kontaktu z osobą niepełnosprawną i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Danielewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Danielewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie pracy zaliczeniowej na podany przez wykładowcę temat (Jeden z trzech do wyboru):

1) Doświadczenia trudne i pozytywne osób z niepełnosprawnością (ogólnie; lub osób z określonym rodzajem niepełnosprawności) na podstawie literatury przedmiotu, obserwacji i własnych przemyśleń;

2) Od czego zależą postawy wobec osób z niepełnosprawnością? (opisać czynniki demograficzne, czynniki związane z samą osobą z niepełnosprawnością oraz czynniki związane z właściwościami wewnętrznymi osób zdrowych)

3) Propozycje podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnością (ogólnie; lub osób z określonym rodzajem niepełnosprawności) na podstawie literatury przedmiotu, obserwacji i własnych przemyśleń

Praca ta będzie oceniana /zaliczenie przedmiotu na ocenę

Pełny opis:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach: czwartek 11.30-13 (od 16.04 - tj w cyklu B) z wykorzystaniem poczty elektronicznej i platformy Teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie. Po wykładzie studencie mogą zadawać pytania (czat, teams, poczta elektroniczna)

Tematy wykładów:

1) Wykład organizacyjny - omówienie planu zajęć, literatury i warunków zaliczenia - prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym przesłana elektronicznie w dniu 16.04.2020 na adres mailowy grupy studentów

2) Wprowadzenie: określenie niepełnosprawności, dane epidemiologiczne; modele wyjaśniające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością - prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym/skrypt autorski przesłane elektronicznie w dniu 23.04.2020 na adres mailowy grupy studentów

3) Doświadczenia osób z niepełnosprawnością i jakość ich życia - prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym/skrypt autorski oraz artykuł: Zasępa, E. (2017). Jakość życia osób niepełnosprawnych, [W:] Adam Zych (red.) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. Tom V, suplement (s. 84-87). Katowice, Wydawca Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski (ISBN 978-83-60781-25-8) przesłane elektronicznie w dniu 30.04.2020 na adres mailowy grupy studentów

3) Cechy osobowości, procesy poznawcze, emocjonalne oraz rodzaje przeżywanych problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną - prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym/skrypt autorski oraz artykuł: Zasępa, E. (2015). Poczucie sensu życia młodych dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną. [W:] Joanna Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 193–209). Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej przesłane elektronicznie w dniu 7.05.2020 na adres mailowy grupy studentów.

4) Cechy osobowości, procesy poznawcze, emocjonalne oraz rodzaje przeżywanych problemów osób z niepełnosprawnością sensoryczną, - wykład na platformie Teams 14.05.2020 oraz przesłane materiały: skrypt autorski na adres mailowy grupy studentów

5) Cechy osobowości, procesy poznawcze, emocjonalne oraz rodzaje przeżywanych problemów osób z niepełnosprawnością ruchową - wykład na platformie Teams 21.05.2020 oraz przesłane materiały: skrypt autorski na adres mailowy grupy studentów

6) Cechy osobowości, procesy poznawcze, emocjonalne oraz rodzaje przeżywanych problemów osób chorych somatycznie i osób chorych psychicznie - wykład na platformie Teams 28.05.2020 oraz przesłane materiały: skrypt autorski na adres mailowy grupy studentów

7) Rodzina osób z niepełnosprawnością - wykład na platformie Teams 04.06.2020 oraz przesłane materiały: skrypt autorski na adres mailowy grupy studentów

Literatura:

Brzezińska, A., Woźniak, Z., Maj, K. (red.) (2007). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa, Wyd. SWPS Academica.

Byra, S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekła: struktura i uwarunkowania. Lublin, Wyd. UMCS.

Dobrzańska-Socha, B. (2013). Sytuacja utraty zdrowia: problemy psychologiczne osób z kalectwem nabytym. Kraków, Wyd. UJ.

Gałkowski, T., Pisula, E. (red.) (2006). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa, Wyd. Instytutu Psychologii PAN.

Kirenko, J. (2007). Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin, Wyd. UMCS.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Niedbalski, J., Racław, M., Żuchowska-Skiba, D. (2017). Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce. Łódź, Wyd. UŁ.

Otrębski, W. (2007). Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin, Wyd. KUL.

Sakowicz-Boboryko, A. (2016). Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową: w kręgu odpowiedzialności. Warszawa, Wyd. Akad. Żak.

Zeidler, W. (red.) (2007). Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk, GWP.

Zasępa, E., Wołowicz, A. (2010). Jakość życia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, APS.

Zasępa, E. (red.) (2013). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe APS.

Zasępa, E. (2017). Niepełnosprawność intelektualna. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls.

Zych, A. (red.) (2017). Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. Tom 1-5. Katowice, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae Skarb Śląski.

Uwagi:

Metody kształcenia: Przesłana prezentacja multimedialna wraz z materiałami pomocniczymi; analiza przypadków, filmy szkoleniowe, czytanie lektur

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład - 15 godzin (zaplanowane)

zapoznanie się z przesłaną prezentacją i materiałami pomocniczymi na podanego wykładowcy adresu mailowego grupy - 10 godz.

zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 80 godz.

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Przygotowanie pracy zaliczeniowej na podany przez wykładowcę temat (Jeden z trzech do wyboru):

1) Doświadczenia trudne i pozytywne osób z niepełnosprawnością (ogólnie; lub osób z określonym rodzajem niepełnosprawności) na podstawie literatury przedmiotu, obserwacji i własnych przemyśleń;

2) Od czego zależą postawy wobec osób z niepełnosprawnością? (opisać czynniki demograficzne, czynniki związane z samą osobą z niepełnosprawnością oraz czynniki związane z właściwościami wewnętrznymi osób zdrowych)

3) Propozycje podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnością (ogólnie; lub osób z określonym rodzajem niepełnosprawności) na podstawie literatury przedmiotu, obserwacji i własnych przemyśleń

Praca ta będzie oceniana /zaliczenie przedmiotu na ocenę

Pełny opis:

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach: 16.05.2020, 17.05.2020, 6.06.2020, 21.06.2020, 28.06.2020 z wykorzystaniem poczty elektronicznej i platformy Teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie. Po wykładzie studencie mogą zadawać pytania (czat, teams, poczta elektroniczna)

Tematy wykładów:

1) Wykład organizacyjny - omówienie planu zajęć, literatury i warunków zaliczenia - prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym przesłana elektronicznie w dniu 16.05.2020 na adres mailowy grupy studentów

2) Wprowadzenie: określenie niepełnosprawności, dane epidemiologiczne; modele wyjaśniające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością - wykład na platformie Teams w dniu 16.05.2020 oraz przesłane materiały na adres mailowy grupy studentów

3) Doświadczenia osób z niepełnosprawnością i jakość ich życia -wykład na platformie Teams w dniu 17.06 oraz przesłane materiały/skrypt autorski i artykuł: Zasępa, E. (2017). Jakość życia osób niepełnosprawnych, [W:] Adam Zych (red.) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. Tom V, suplement (s. 84-87). Katowice, Wydawca Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski (ISBN 978-83-60781-25-8) przesłane elektronicznie w dniu 17.05.2020 na adres mailowy grupy studentów

3) Cechy osobowości, procesy poznawcze, emocjonalne oraz rodzaje przeżywanych problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną - wykład na platformie Teams w dniu 6.06.2020 oraz przesłane materiały/skrypt autorski i artykuł: Zasępa, E. (2015). Poczucie sensu życia młodych dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną. [W:] Joanna Głodkowska (red.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności (s. 193–209). Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej przesłane elektronicznie w dniu 6.06.2020 na adres mailowy grupy studentów.

4) Cechy osobowości, procesy poznawcze, emocjonalne oraz rodzaje przeżywanych problemów osób z niepełnosprawnością sensoryczną, - wykład na platformie Teams 6.06.05.2020 oraz przesłane materiały: skrypt autorski na adres mailowy grupy studentów

5) Cechy osobowości, procesy poznawcze, emocjonalne oraz rodzaje przeżywanych problemów osób z niepełnosprawnością ruchową - wykład na platformie Teams 21.06.2020 oraz przesłane materiały: skrypt autorski na adres mailowy grupy studentów

6) Cechy osobowości, procesy poznawcze, emocjonalne oraz rodzaje przeżywanych problemów osób chorych somatycznie i osób chorych psychicznie - wykład na platformie Teams 21.06.2020 oraz przesłane materiały: skrypt autorski na adres mailowy grupy studentów

7) Rodzina osób z niepełnosprawnością - wykład na platformie Teams 28.06.2020 oraz przesłane materiały: skrypt autorski na adres mailowy grupy studentów

Literatura:

Brzezińska, A., Woźniak, Z., Maj, K. (red.) (2007). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa, Wyd. SWPS Academica.

Byra, S. (2012). Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekła: struktura i uwarunkowania. Lublin, Wyd. UMCS.

Dobrzańska-Socha, B. (2013). Sytuacja utraty zdrowia: problemy psychologiczne osób z kalectwem nabytym. Kraków, Wyd. UJ.

Gałkowski, T., Pisula, E. (red.) (2006). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa, Wyd. Instytutu Psychologii PAN.

Kirenko, J. (2007). Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności. Lublin, Wyd. UMCS.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Niedbalski, J., Racław, M., Żuchowska-Skiba, D. (2017). Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce. Łódź, Wyd. UŁ.

Otrębski, W. (2007). Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin, Wyd. KUL.

Sakowicz-Boboryko, A. (2016). Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową: w kręgu odpowiedzialności. Warszawa, Wyd. Akad. Żak.

Zeidler, W. (red.) (2007). Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk, GWP.

Zasępa, E., Wołowicz, A. (2010). Jakość życia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, APS.

Zasępa, E. (red.) (2013). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe APS.

Zasępa, E. (2017). Niepełnosprawność intelektualna. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wyd. Impuls.

Zych, A. (red.) (2017). Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. Tom 1-5. Katowice, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae Skarb Śląski.

Uwagi:

Metody kształcenia: Przesłana prezentacja multimedialna wraz z materiałami pomocniczymi; analiza przypadków, filmy szkoleniowe, czytanie lektur

Nakład pracy studenta:

godziny kontraktowe: wykład - 15 godzin (zaplanowane)

zapoznanie się z przesłaną prezentacją i materiałami pomocniczymi na podanego wykładowcy adresu mailowego grupy - 10 godz.

zapoznanie się z literaturą przedmiotu - 80 godz.

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 15 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.