Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-KIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja i media
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla IV r. PY; spec.: stosowana psyochologia społeczna, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna schemat komunikacji i jego podstawowe elementy; potrafi zdefiniować: komunikację, kanał komunikacji, medium, znak, kod.

Potrafi podać pełną definicję komunikowania masowego i prawidłowo objaśnić jej elementy składowe.

Zna genezę, rozwój i znaczenie społeczne mediów masowych; może wskazać i objaśnić różne definicje tego zjawiska.

Zna w zarysie powstanie, rozwój i historię społeczną mediów masowych: prasy, radia, telewizji oraz Internetu.

Zna zjawiska społeczne występujące w mediach tradycyjnych i internetowych; ma wiedzę o różnych nurtach interpretacji zjawisk występujących w sieci.

Ma wiedzę o procesach społecznych zachodzących w obrębie tych zjawisk, o nowych formach komunikacji a także o ich społecznych skutkach.

Umiejętności

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk oraz przekazów medialnych.

Potrafi interpretować historyczne przekazy medialne w kontekście przemian form komunikacji.

Opanował umiejętność wnioskowania o współczesnych przemianach mediów przez analogię do zjawisk historycznych.

Potrafi samodzielnie rozpoznawać i wstępnie diagnozować zachodzące współcześnie przemiany w komunikacji społecznej.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość, dlaczego warto wnikliwie obserwować nowe media informacyjne i komunikacyjne jako przestrzeń interakcji psychospołecznych.

Potrafi w sposób analityczny odbierać przekazy medialne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: portfolio własnych prac wykonywanych w toku zajęć oraz, do wyboru przez studenta, przeprowadzany jest egzamin ustny bądź pisemny w formie eseju.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Warsztat pracy psychologa z mediami, z elementami internetoznawstwa.

Nowe media, media publiczne, media prywatne, mediatyzacja.

Migracja treści i konwergencja mediów.

Media społecznościowe.

Branża medialna.

Cotygodniowe zadania oparte na bieżącej lekturze prasy i literatury faktu.

Poprzez uczenie oparte na doświadczeniu praktyczne zetknięcie z mediami w sposób wyrabiający trwały nawyk stałej lektury prasy.

Uwrażliwienie na rozłożone w czasie zjawiska związane ze społecznym aspektem tematów realizowanych w mediach i internecie.

Samodzielne analizy wybranych mechanizmów ujawnianych w przestrzeni mediów, marketingu i public relations.

Długoterminowe obserwacje przekazów medialnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wybrane, odnoszące się do bieżących spraw, artykuły z miesięcznika Press. Wybrane rozdziały z podręcznika: Maigret E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Oficyna Naukowa

Uwagi:

UWAGA. Spotkania odbywają się co tydzień na platformie Zoom w terminie przewidzianym planem, a kiedy wszyscy zainteresowani uczestnicy będą mieli aktywowane konta w domenie APS, możliwe jest przeniesienie zajęć na Microsoft Teams. Po każdych zajęciach każdy uczestnik sporządza odpowiedzi na zadania i wysyła emailem do prowadzącego, w ten sposób powstaje portfolio będące dokumentacją zajęć oraz materiałem do rozmowy zaliczeniowej.

METODY KSZTAŁCENIA. Zgodnie z zaleceniami pilotażowego programu MNiSW pn. Mistrzowie Dydaktyki realizowanego przez prowadzących w University College London stosowane są metody czynne, oparte na tutoringu małych grup i uczeniu przez doświadczenie. Wykład stosowany jest w powiązaniu z innymi formami i jego rolą jest prowadzić do refleksji nad uprzednim doświadczeniem.

Nakład pracy studenta

15 h - godziny kontaktowe

45 h - przygotowanie do egzaminu, prace domowe

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Piotr Toczyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: portfolio własnych prac wykonywanych w toku zajęć oraz, do wyboru przez studenta, przeprowadzany jest egzamin ustny bądź pisemny w formie eseju.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Warsztat pracy psychologa z mediami, z elementami internetoznawstwa.

Nowe media, media publiczne, media prywatne, mediatyzacja.

Migracja treści i konwergencja mediów.

Media społecznościowe.

Branża medialna.

Cotygodniowe zadania oparte na bieżącej lekturze prasy i literatury faktu.

Poprzez uczenie oparte na doświadczeniu praktyczne zetknięcie z mediami w sposób wyrabiający trwały nawyk stałej lektury prasy.

Uwrażliwienie na rozłożone w czasie zjawiska związane ze społecznym aspektem tematów realizowanych w mediach i internecie.

Samodzielne analizy wybranych mechanizmów ujawnianych w przestrzeni mediów, marketingu i public relations.

Długoterminowe obserwacje przekazów medialnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Wybrane, odnoszące się do bieżących spraw, artykuły z miesięcznika Press. Wybrane rozdziały z podręcznika: Maigret E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Oficyna Naukowa

Uwagi:

UWAGA. Spotkania będą odbywać się na platformie Zoom w terminie przewidzianym planem, a kiedy wszyscy zainteresowani uczestnicy będą mieli aktywowane konta w domenie APS, możliwe jest przeniesienie zajęć na Microsoft Teams. Po każdych zajęciach każdy uczestnik sporządza odpowiedzi na zadania i wysyła emailem do prowadzącego, w ten sposób powstaje portfolio będące dokumentacją zajęć oraz materiałem do rozmowy zaliczeniowej.

METODY KSZTAŁCENIA. Zgodnie z zaleceniami pilotażowego programu MNiSW pn. Mistrzowie Dydaktyki realizowanego przez prowadzących w University College London stosowane są metody czynne, oparte na tutoringu małych grup i uczeniu przez doświadczenie. Wykład stosowany jest w powiązaniu z innymi formami i jego rolą jest prowadzić do refleksji nad uprzednim doświadczeniem.

Nakład pracy studenta

15 h - godziny kontaktowe

45 h - przygotowanie do egzaminu, prace domowe

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, zdalnie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Zostały zaplanowane w pierwszym cyklu semestru letniego w roku akademickim 2020/2021, w każdą środę w godzinach: 15.20 - 16.55.

Studenci zaliczają przedmiot na ocenę wypełniając pisemny test.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom problematyki z zakresu komunikowania się oraz mediów. Zdefiniowane zostaną podstawowe pojęcia związane z komunikowaniem się oraz masowymi środkami komunikowania. Omówione zostanie medium jako środek komunikowania. Analizie poddana zostanie komunikacja w wybranych mediach, w tym w telewizji oraz w mediach społecznościowych, a także rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej. Dyskusji poddana zostanie kwestia budowania wizerunku medialnego i wpływu mediów na wizerunek wybranych grup.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

T. Goban - Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004,

M. Lisowska - Magdziarz, Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI weku. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008,

M. Maziarz, Rola mediów elektronicznych i edukacji medialnej w szkole. E - Twinning, blogi i portale społecznościowe w komunikowaniu się z uczniem i w przekazywaniu wiedzy [w] M. Filiciak, G. Ptaszek (red.) Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s.240 - 254,

M. Sokołowski. W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur, grup społecznych i zawodowych. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U.1993 nr 7, poz.34)

Uwagi:

Metody kształcenia:

prezentacje o charakterze multimedialnym, dyskusja akademicka, analiza wybranych zagadnień związanych z przedmiotową problematyką, realizacja zadań polegających na przygotowaniu przez studentów analizy konkretnych testów źródłowych lub konkretnych problemów związanych z omawianą tematyką.

Punkty ECTS: 1 punkt

Nakład pracy studenta:

15 godzin - godziny kontaktowe,

30 godzin - przygotowanie do zajęć oraz do testu

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a63923b33a2ca4d35947c6443f4b4729f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=966932d5-4b65-435e-8eb5-bcb2a1e578f6&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Test zaliczeniowy odbędzie się 14 kwietnia 2021 roku. Link do testu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchtWLXEvxvOtOqbLjTiS0FSBUQ1NYT09VODlXOU9VOTNKWVdUQ1A0OTZQNC4u

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Baka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.