Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualna i grupowa praca z nauczycielem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-IGN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualna i grupowa praca z nauczycielem
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest: przygotowanie praktyczne do zaplanowania i przeprowadzenia: (a) elementów szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli (praca o charakterze grupowym) oraz (b) rozmów dotyczących rozwoju zawodowego, w tym przeżywanych trudności (praca o charakterze indywidualnym).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: zasady pracy indywidualnej i grupowej, określenie wyzwań i charakteru trudności we współpracy z nauczycielem/ nauczycielami (por. Dryll, 2010; Małek, 2010; Sokołowska, 2010; Sokołowska i Katra, 2010)

2. Forma i treść szkoleń/ warsztatów/ zajęć prowadzonych dla nauczycieli w podstawowych nurtach:

-behawioralnym (por. Sokołowska, 2007)

-poznawczym (por. Sokołowska, 2007a)

-analitycznym (por. Ernst, 1995), humanistycznym (por. Gordon, 2007), systemowym/ interakcyjnym (por. Klimowicz, 1995)

3. Forma i treść poradnictwa zawodowego/ coachingu indywidualnego prowadzonego dla nauczycieli, które obejmują:

-kwestię pomocy w realizacji zadań rozwojowych wczesnej i średniej dorosłości, wspieranie rozwoju osobowego (por. Jones i in., 2008, Sokołowska, 2015)

-trudności przeżywanych w relacji z uczniem, rodzicem czy współpracownikami (por. Babiuch, 2002; McEwan, 2008; Rockwell, 2008)

-wypalenie zawodowe, rozpoznanie i zapobieganie (Fengler, 2001; James i Gilliand, 2005, Maslach, Leiter, 2011)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Babiuch, M. (2002). Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

2. Bojarska, L. (2009). Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole. Warszawa: Wolters Kluwer.

3. Dryll, E. (2010). Praca indywidualna. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 141-151). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

4. Ernst, K. (1991). Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić. Warszawa: WSiP.

5. Fengler, J. (2001). Pomaganie męczy – wypalenie zawodowe w pracy zawodowej. Seria problemy współczesnej psychoterapii. Dla terapeutów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli, adwokatów, księży... Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

6. Gordon, T. (2007). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX

7. Góralczyk, E. (2007). Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

8. James, R. K., Gilliand, B. E. (2005). Pracownicy służb społecznych: wypalenie w kryzysie. W: Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię (s. 722-759). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.

9. Jones, J., Jenkin, M., Lord, S. (2008). Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli? Warszawa: WSiP, Fraszka Edukacyjna.

10. Klimowicz, G. (1995). Po dzwonku na lekcję. Interakcyjne spojrzenie na klasę szkolną. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

11. Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

12. Małek, K. (2010). Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 174-183). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

13. Maslach,Ch., Leiter, M. P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji? Warszawa: Wydawnictwo PWN.

14. McEwan, E. K. (2008) Jak sobie radzić z nauczycielami którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci Warszawa: WSiP.

15. Rockwell, S. (2008). A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie. Warszawa: WSiP.

16. Sokołowska, E. (2015). Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. W: Cz. Czabała i S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo (s. 45-82). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

17. Sokołowska, E. (2010). W obliczu audytorium. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

18. Sokołowska, E. (2007). O skutecznym działaniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 41-56). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

19. Sokołowska, E. (2007a). O realistycznym myśleniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 7-34). Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

20. Sokołowska, E., Katra, G. (2010). Praca z grupą na terenie szkoły. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 152-162). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umiejętności

Przeprowadzić wywiad z nauczycielem dotyczący problemu/ trudności

Analizować i interpretować wspólnie z wychowawcą jego trudności w pracy z grupą lub uczniem.

Wygenerować, przeanalizować i uzasadnić pomysły jak można pomóc nauczycielowi w konkretnej sytuacji

Opracować mikroszkolenie dla nauczycieli

Kompetencje społeczne

Współpracuje zadaniowo w grupie

Docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

Dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

Jest odpowiedzialny w wykonywaniu wyznaczonych zadań

Dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Sposób pomiaru

Ocena przeprowadzonego przez studenta wywiadu z nauczycielem (zadanie domowe)

Dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania domowego, dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania domowego

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- aktywna obecność na zajęciach dotyczących planowania i/lub prowadzenie szkoleń/ warsztatów/ zajęć dla grupy nauczycieli

- aktywna obecność na zajęciach dotyczących planowania i/lub prowadzenie rozmowy indywidualnej z nauczycielem

- przygotowanie opisu jednego z ćwiczeń grupowych i/lub indywidualnych.

- przygotowanie pracy pisemnej, w formie eseju:

(a) o zasadach pracy indywidualnej z nauczycielem, która skupia się na jego rozwoju osobowym bądź dotyczy zawodowych doświadczeń nauczyciela w relacji z uczniem, rodzicem czy współpracownikami

(b) o zasadach pracy grupowej z nauczycielami, w wybranym nurcie, np. behawioralno-poznawczym; analitycznym humanistycznym, systemowym/ interakcyjnym, etc.

Odrabia się każdą nieobecność na zajęciach (!).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na ocenę końcową z zajęć składają się oceny z trzech prac zaliczeniowych oraz ocena z aktywności na zajęciach.

Prace zaliczeniowe:

1. Plan pomocy nauczycielowi w konkretnej sytuacji.

2. Plan 90 minutowego warsztatu dla nauczycieli o wybranej tematyce.

3. Wywiad z nauczycielem w kierunku oceny ryzyka wypalenia zawodowego.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Wyzwania i trudności w indywidualnej i grupowej pracy z nauczycielem. Potencjalne obszary pracy psychologicznej i wyzwania im towarzyszące.

2. Omówienie perspektyw osób świadczących różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – analiza SWOT.

3. Formułowanie informacji zwrotnej jako narzędzie pracy z uczniem.

4. Świadoma komunikacja na linii nauczyciel – uczeń i nauczyciel – rodzic (fakty vs interpretacje).

5. Dziennik młodego nauczyciela jako metoda pracy i rozwoju zawodowego.

6. Zadania rozwojowe okresu młodszej i średniej dorosłości w kontekście rozwoju zawodowego oraz relacji z uczniem i współpracownikami.

7. Wypalenie zawodowe nauczycieli – epidemiologia, czynniki chroniące, czynniki ryzyka, wsparcie psychologiczne.

8. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli (awans zawodowy, konsultacje, warsztaty, współpraca z instytucjami zewnętrznymi, formy i treść warsztatów i szkoleń dla nauczycieli).

9. Satysfakcja z pracy nauczyciela – potencjalne źródła niepowodzeń i sukcesów, metody wsparcia.

Literatura:

Jones, J., Jenkin, M., Lord. S., (2008). Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli? Warszawa: WSiP.

Sęk, H., (2004). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: Sęk, H. (red). Wypalenie zawodowe. Przyczyni i zapobieganie. Warszawa: WSiP.

Tucholska, S. (2009). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i

jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Góralczyk, E. (2007). Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Małek, K. (2010). Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 174-183). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego . Warszawa: wyd. PWN,

Sokołowska, E. (2007). O skutecznym działaniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 41-56). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Klimowicz, G. (1995). Po dzwonku na lekcję. Interakcyjne spojrzenie na klasę szkolną. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Uwagi:

Metody pracy: analiza przypadku, praca w grupach, odgrywanie sytuacji, dyskusja, praca pisemna

Nakład pracy studenta: aktywny udział w zajęciach, napisanie prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na ocenę końcową z zajęć składają się oceny z trzech prac zaliczeniowych oraz ocena z aktywności na zajęciach.

Prace zaliczeniowe:

1. Plan pomocy nauczycielowi w konkretnej sytuacji.

2. Plan 90 minutowego warsztatu dla nauczycieli o wybranej tematyce.

3. Wywiad z nauczycielem w kierunku oceny ryzyka wypalenia zawodowego.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Wyzwania i trudności w indywidualnej i grupowej pracy z nauczycielem. Potencjalne obszary pracy psychologicznej i wyzwania im towarzyszące.

2. Omówienie perspektyw osób świadczących różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – analiza SWOT.

3. Formułowanie informacji zwrotnej jako narzędzie pracy z uczniem.

4. Świadoma komunikacja na linii nauczyciel – uczeń i nauczyciel – rodzic (fakty vs interpretacje).

5. Dziennik młodego nauczyciela jako metoda pracy i rozwoju zawodowego.

6. Zadania rozwojowe okresu młodszej i średniej dorosłości w kontekście rozwoju zawodowego oraz relacji z uczniem i współpracownikami.

7. Wypalenie zawodowe nauczycieli – epidemiologia, czynniki chroniące, czynniki ryzyka, wsparcie psychologiczne.

8. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli (awans zawodowy, konsultacje, warsztaty, współpraca z instytucjami zewnętrznymi, formy i treść warsztatów i szkoleń dla nauczycieli).

9. Satysfakcja z pracy nauczyciela – potencjalne źródła niepowodzeń i sukcesów, metody wsparcia.

Literatura:

Jones, J., Jenkin, M., Lord. S., (2008). Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli? Warszawa: WSiP.

Sęk, H., (2004). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: Sęk, H. (red). Wypalenie zawodowe. Przyczyni i zapobieganie. Warszawa: WSiP.

Tucholska, S. (2009). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i

jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Góralczyk, E. (2007). Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Małek, K. (2010). Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 174-183). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego . Warszawa: wyd. PWN,

Sokołowska, E. (2007). O skutecznym działaniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 41-56). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Klimowicz, G. (1995). Po dzwonku na lekcję. Interakcyjne spojrzenie na klasę szkolną. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Uwagi:

Metody pracy: analiza przypadku, praca w grupach, odgrywanie sytuacji, dyskusja, praca pisemna

Nakład pracy studenta: aktywny udział w zajęciach, napisanie prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na ocenę końcową z zajęć składają się oceny z trzech prac zaliczeniowych oraz ocena z aktywności na zajęciach.

Prace zaliczeniowe:

1. Plan pomocy nauczycielowi w konkretnej sytuacji.

2. Plan 90 minutowego warsztatu dla nauczycieli o wybranej tematyce.

3. Wywiad z nauczycielem w kierunku oceny ryzyka wypalenia zawodowego.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Wyzwania i trudności w indywidualnej i grupowej pracy z nauczycielem. Potencjalne obszary pracy psychologicznej i wyzwania im towarzyszące.

2. Omówienie perspektyw osób świadczących różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – analiza SWOT.

3. Formułowanie informacji zwrotnej jako narzędzie pracy z uczniem.

4. Świadoma komunikacja na linii nauczyciel – uczeń i nauczyciel – rodzic (fakty vs interpretacje).

5. Dziennik młodego nauczyciela jako metoda pracy i rozwoju zawodowego.

6. Zadania rozwojowe okresu młodszej i średniej dorosłości w kontekście rozwoju zawodowego oraz relacji z uczniem i współpracownikami.

7. Wypalenie zawodowe nauczycieli – epidemiologia, czynniki chroniące, czynniki ryzyka, wsparcie psychologiczne.

8. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli (awans zawodowy, konsultacje, warsztaty, współpraca z instytucjami zewnętrznymi, formy i treść warsztatów i szkoleń dla nauczycieli).

9. Satysfakcja z pracy nauczyciela – potencjalne źródła niepowodzeń i sukcesów, metody wsparcia.

Literatura:

Jones, J., Jenkin, M., Lord. S., (2008). Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli? Warszawa: WSiP.

Sęk, H., (2004). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: Sęk, H. (red). Wypalenie zawodowe. Przyczyni i zapobieganie. Warszawa: WSiP.

Tucholska, S. (2009). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i

jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Góralczyk, E. (2007). Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Małek, K. (2010). Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 174-183). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego . Warszawa: wyd. PWN,

Sokołowska, E. (2007). O skutecznym działaniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 41-56). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Klimowicz, G. (1995). Po dzwonku na lekcję. Interakcyjne spojrzenie na klasę szkolną. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Uwagi:

Metody pracy: analiza przypadku, praca w grupach, odgrywanie sytuacji, dyskusja, praca pisemna

Nakład pracy studenta: aktywny udział w zajęciach, napisanie prac zaliczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Zaborek
Prowadzący grup: Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Na ocenę końcową z zajęć składają się oceny z trzech prac zaliczeniowych oraz ocena z aktywności na zajęciach.

Prace zaliczeniowe:

1. Plan pomocy nauczycielowi w konkretnej sytuacji.

2. Plan 90 minutowego warsztatu dla nauczycieli o wybranej tematyce.

3. Wywiad z nauczycielem w kierunku oceny ryzyka wypalenia zawodowego.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje:

1. Wyzwania i trudności w indywidualnej i grupowej pracy z nauczycielem. Potencjalne obszary pracy psychologicznej i wyzwania im towarzyszące.

2. Omówienie perspektyw osób świadczących różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – analiza SWOT.

3. Formułowanie informacji zwrotnej jako narzędzie pracy z uczniem.

4. Świadoma komunikacja na linii nauczyciel – uczeń i nauczyciel – rodzic (fakty vs interpretacje).

5. Dziennik młodego nauczyciela jako metoda pracy i rozwoju zawodowego.

6. Zadania rozwojowe okresu młodszej i średniej dorosłości w kontekście rozwoju zawodowego oraz relacji z uczniem i współpracownikami.

7. Wypalenie zawodowe nauczycieli – epidemiologia, czynniki chroniące, czynniki ryzyka, wsparcie psychologiczne.

8. Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli (awans zawodowy, konsultacje, warsztaty, współpraca z instytucjami zewnętrznymi, formy i treść warsztatów i szkoleń dla nauczycieli).

9. Satysfakcja z pracy nauczyciela – potencjalne źródła niepowodzeń i sukcesów, metody wsparcia.

Literatura:

Jones, J., Jenkin, M., Lord. S., (2008). Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli? Warszawa: WSiP.

Sęk, H., (2004). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania. W: Sęk, H. (red). Wypalenie zawodowe. Przyczyni i zapobieganie. Warszawa: WSiP.

Tucholska, S. (2009). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i

jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Góralczyk, E. (2007). Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Małek, K. (2010). Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 174-183). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego . Warszawa: wyd. PWN,

Sokołowska, E. (2007). O skutecznym działaniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 41-56). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

Klimowicz, G. (1995). Po dzwonku na lekcję. Interakcyjne spojrzenie na klasę szkolną. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Uwagi:

Metody pracy: analiza przypadku, praca w grupach, odgrywanie sytuacji, dyskusja, praca pisemna

Nakład pracy studenta: aktywny udział w zajęciach, napisanie prac zaliczeniowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.