Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualna i grupowa praca z nauczycielem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3S-IGN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualna i grupowa praca z nauczycielem
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest: przygotowanie praktyczne do zaplanowania i przeprowadzenia: (a) elementów szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli (praca o charakterze grupowym) oraz (b) rozmów dotyczących rozwoju zawodowego, w tym przeżywanych trudności (praca o charakterze indywidualnym).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: zasady pracy indywidualnej i grupowej, określenie wyzwań i charakteru trudności we współpracy z nauczycielem/ nauczycielami (por. Dryll, 2010; Małek, 2010; Sokołowska, 2010; Sokołowska i Katra, 2010)

2. Forma i treść szkoleń/ warsztatów/ zajęć prowadzonych dla nauczycieli w podstawowych nurtach:

-behawioralnym (por. Sokołowska, 2007)

-poznawczym (por. Sokołowska, 2007a)

-analitycznym (por. Ernst, 1995), humanistycznym (por. Gordon, 2007), systemowym/ interakcyjnym (por. Klimowicz, 1995)

3. Forma i treść poradnictwa zawodowego/ coachingu indywidualnego prowadzonego dla nauczycieli, które obejmują:

-kwestię pomocy w realizacji zadań rozwojowych wczesnej i średniej dorosłości, wspieranie rozwoju osobowego (por. Jones i in., 2008, Sokołowska, 2015)

-trudności przeżywanych w relacji z uczniem, rodzicem czy współpracownikami (por. Babiuch, 2002; McEwan, 2008; Rockwell, 2008)

-wypalenie zawodowe, rozpoznanie i zapobieganie (Fengler, 2001; James i Gilliand, 2005, Maslach, Leiter, 2011)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Babiuch, M. (2002). Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

2. Bojarska, L. (2009). Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole. Warszawa: Wolters Kluwer.

3. Dryll, E. (2010). Praca indywidualna. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 141-151). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

4. Ernst, K. (1991). Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić. Warszawa: WSiP.

5. Fengler, J. (2001). Pomaganie męczy – wypalenie zawodowe w pracy zawodowej. Seria problemy współczesnej psychoterapii. Dla terapeutów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli, adwokatów, księży... Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

6. Gordon, T. (2007). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX

7. Góralczyk, E. (2007). Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

8. James, R. K., Gilliand, B. E. (2005). Pracownicy służb społecznych: wypalenie w kryzysie. W: Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię (s. 722-759). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.

9. Jones, J., Jenkin, M., Lord, S. (2008). Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli? Warszawa: WSiP, Fraszka Edukacyjna.

10. Klimowicz, G. (1995). Po dzwonku na lekcję. Interakcyjne spojrzenie na klasę szkolną. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

11. Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

12. Małek, K. (2010). Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 174-183). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

13. Maslach,Ch., Leiter, M. P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji? Warszawa: Wydawnictwo PWN.

14. McEwan, E. K. (2008) Jak sobie radzić z nauczycielami którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci Warszawa: WSiP.

15. Rockwell, S. (2008). A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie. Warszawa: WSiP.

16. Sokołowska, E. (2015). Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. W: Cz. Czabała i S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo (s. 45-82). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

17. Sokołowska, E. (2010). W obliczu audytorium. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

18. Sokołowska, E. (2007). O skutecznym działaniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 41-56). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

19. Sokołowska, E. (2007a). O realistycznym myśleniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 7-34). Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

20. Sokołowska, E., Katra, G. (2010). Praca z grupą na terenie szkoły. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 152-162). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Umiejętności

Przeprowadzić wywiad z nauczycielem dotyczący problemu/ trudności

Analizować i interpretować wspólnie z wychowawcą jego trudności w pracy z grupą lub uczniem.

Wygenerować, przeanalizować i uzasadnić pomysły jak można pomóc nauczycielowi w konkretnej sytuacji

Opracować mikroszkolenie dla nauczycieli

Kompetencje społeczne

Współpracuje zadaniowo w grupie

Docenia wagę zespołowego rozwiązywania problemów

Dostrzega i formułuje problemy etyczne w pracy

Jest odpowiedzialny w wykonywaniu wyznaczonych zadań

Dostrzega specyfikę i znaczenie relacji interpersonalnych w kontakcie psychologicznym

Sposób pomiaru

Ocena przeprowadzonego przez studenta wywiadu z nauczycielem (zadanie domowe)

Dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania domowego, dyskusja oceniana

Ocena wykonanie zadania domowego

Ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- aktywna obecność na zajęciach dotyczących planowania i/lub prowadzenie szkoleń/ warsztatów/ zajęć dla grupy nauczycieli

- aktywna obecność na zajęciach dotyczących planowania i/lub prowadzenie rozmowy indywidualnej z nauczycielem

- przygotowanie opisu jednego z ćwiczeń grupowych i/lub indywidualnych.

- przygotowanie pracy pisemnej, w formie eseju:

(a) o zasadach pracy indywidualnej z nauczycielem, która skupia się na jego rozwoju osobowym bądź dotyczy zawodowych doświadczeń nauczyciela w relacji z uczniem, rodzicem czy współpracownikami

(b) o zasadach pracy grupowej z nauczycielami, w wybranym nurcie, np. behawioralno-poznawczym; analitycznym humanistycznym, systemowym/ interakcyjnym, etc.

Odrabia się każdą nieobecność na zajęciach (!).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)