Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza gotowości szkolnej ucznia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3M-DGS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza gotowości szkolnej ucznia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Treści przedmiotu: omówienie zadań rozwojowych stojących przed dzieckiem u progu edukacji szkolnej oraz przegląd podejść teoretycznych i badań odnośnie aspektów gotowości szkolnej; poznanie inspiracji teoretycznych modeli diagnostycznych i stosowanych w praktyce szkolnej rozwiązań oraz zasad tworzenia i ocena przydatności; analizowanie oryginalnych materiałów dostarczonych przez prowadzącego oraz wykonanych samodzielnie przez studentów.

Pełny opis:

1. Zadania rozwojowe stojące przed dzieckiem u progu edukacji szkolnej – odwołanie się do aktualnej wiedzy z zakresu psychologii rozwoju człowieka

2. Psychologiczne aspekty gotowości/ dojrzałości szkolnej - przegląd podejść teoretycznych i badań

-Funkcjonowanie ruchowe (rozwój fizyczny i sprawność motoryczna, orientacja w schemacie ciała i w przestrzeni, lateralizacja)

-Poznawcze (ocena poziomu inteligencji i rozwoju mowy /sprawność komunikacyjna i świadomość językowa/; zdolności spostrzegania /tempo i poziom analizy i syntezy percepcji wzrokowej, słuchowo-językowej i integracji percepcyjno-motoryczne/; operacyjny poziom myślenia /stadium operacji konkretnych/, zdolność koncentracji uwagi dowolnej oraz zaangażowania pamięci dowolnej)

-Emocjonalno-społeczne (zdolność uczenia się i współpracy w grupie, wytrwałość /zdolność doprowadzania swoich działań do końca/, ciekawość poznawcza; samodzielność i zaradność w prostych sytuacjach codziennych, samokontrola i przejawiane kompetencje emocjonalne /rozwój rozumienia emocji i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie/, zachowanie się zgodnie z normami, zdolność do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów)

3. Badanie gotowości/ dojrzałości szkolnej ucznia – inspiracje teoretyczne modeli diagnostycznych i stosowane w praktyce szkolnej rozwiązania

4. Narzędzia diagnostyczne badające gotowość/ dojrzałość szkolną ucznia – zasady tworzenia i ocena przydatności

-Arkusz Oceny Dojrzałości Szkolnej (Janiszewska)

-Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej (Gruszczyk-Kolczyńska i Zielińska)

-Skala Gotowości Szkolnej (Frydrychowicz), najnowsza adaptacja Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (Koźniewska, Matuszewski i Zwierzyńska)

-Skala Ryzyka Dysleksji (Bogdanowicz)

-Test Dojrzałości Szkolnej (Wilgocka-Okoń)

5. Studium przypadku gotowości/ dojrzałości szkolnej dziecka – analiza oryginalnych materiałów dostarczonych oraz wykonanych samodzielnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bogdanowicz, M. (2011). Zagadnienia ryzyka dysleksji a gotowość szkolna. Diagnozowanie gotowości szkolnej i ryzyka dysleksji. Objawy ryzyka dysleksji. Model wczesnego diagnozowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii. W: M. Bogdanowicz, Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II (s. 12-23, 50-81). Gdańsk: Harmonia Universalis

2. Frydrychowicz, A., Koźniewska, E., Matuszewski, A., Zwierzyńska, E. (2006). Skala Gotowości Szkolnej. Podręcznik. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (www.cmppp.edu.pl)

3. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. (2011). Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. Kraków: Bliżej Przedszkola.

4. Hajnicz, W., Konieczna, A. (2013). Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

5. Janiszewska, B. (2011). Ocena dojrzałości szkolnej. Warszawa: Seventh Sea

6. Kołodziejczyk, A. (2011). Późne dzieciństwo - młodszy wiek szkolny. W: J. Trempała (red.). Psychologia rozwoju człowieka (s. 234-258). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Koźniewska, E. (2009). Gotowość szkolna – ciekawość, aktywność, samodzielność. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy (s. 343-356). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

8. Tanajewska, A., Naprawa, R., Czarnecka, L. (2014). Dziecko sześcioletnie w szkole – dobry start. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

9. Wiatrowska, L., Dmochowska, H. (2013). Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki. Kraków: Impuls.

10. Wilgocka–Okoń, B. (2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Literatura dodatkowa:

Arkusze obserwacyjne dziecka przedszkolnego, Skala Gotowości Szkolnej (http://www.cmppp.edu.pl/files/ Arkusz obserwacji SGS.pdf)

Bogdanowicz, M. (2014). Integracja funkcji poznawczych i motorycznych. Czytanie i pisanie jako złożone czynności psychiczne nabywane w drodze polisensorycznego uczenia się. Diagnoza i terapia psychomotoryczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: M. Bogdanowicz, Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej (s. 22-38). Gdańsk: Harmonia Universalis

Brazelton, T. B., Sparrow, J. D. (2013). Sześć lat. Wejście w szeroki świat. W: T. B., Brazelton i J. D. Sparrow, Rozwój dziecka. Od 3 do 6 lat (s. 250-322). Sopot: GWP.

Brzezińska, A. (1987). Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: Wydawnictwo Akademii Medycznej.

Diagnoza przedszkolna i wspomaganie dzieci w osiąganiu gotowości do nauki w szkole. Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. [http://ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=81:diagnoza-przedszkolna&Itemid=1648]

Kirby, A. (2010). Dysprakcja. Rozwojowe zaburzenie koordynacji. Warszawa: Fundacja „Szkoła Niezwykła”.

Koźniewska (2011). Gotowość szkolna – ciekawość, aktywność, samodzielność. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy (s. 343-356).

Koźniewska, E., Matuszewski, A., Zwierzyńska, E. (2014). Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP) Adaptacja Skali Gotowości Szkolnej (SGS) dla nauczycieli I klasy SP. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. [http://ore.edu.pl]

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2008). Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K. (2011). Użyteczność skal Wechslera w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się (na przykładzie SLI i dysleksji) – fakt czy artefakt? W: K. Wiejak i G. Krasowicz-Kupis (red.), Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera (s. 89-109). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Michalak, R., Misiorna, E. (2006). Konteksty gotowości szkolnej. Warszawa: CMPP-P

Naprawa, R., Tanajewska, A., Mach, C., Szczepańska, K. (2012). Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Nartowska, H. (1980). Opóźnienia i dysharmonie rozwoju psychomotorycznego dziecka. Warszawa: WSiP

Nowicka, A. (2011). Diagnozowanie ryzyka dysleksji u dzieci. W: A. Rudzińska-Rogoża (red.), Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji (s. 15-21). Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Oszwa, U. (2008). Modele diagnozy zaburzeń arytmetycznych. W: U. Oszwa (red.), Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Doniesienia z badań (s. 16-33). Kraków: Impuls.

Oszwa, U. (2006). Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich. Warszawa: CMPP-P.

Pietsch-Szurek, E., Szmigielska, B., Siuta, J. (1992). Test rozwoju percepcji wzrokowej Marianny Frostig. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP (www.practest.com.pl)

Pomirska, Z. (2011). Dojrzałość dziecka do nauki czytania. W: Z. Pomirska, Wokół czytania. Proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania (s. 37-44). . Warszawa: Difin.

Skarbek, K., Wrońska, I. (2014). Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym. Kraków: CBEP.

Słyszowa, S. (1974). Poznawanie dzieci rozpoczynających naukę i kierowanie ich rozwojem. Warszawa: WSiP

Spionek, H. (1970). Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa: WSiP

Spionek, H. (1969). Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka. Warszawa: PWN

Wiatrowska, L. (2013). Sytuacja dziecka jako ucznia w klasie pierwszej – analiza danych empirycznych. Sytuacja dziecka w klasie zerowej – analiza danych empirycznych. W: L. Wiatrowska, Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją (s. 207-268). Kraków: Impuls.

Wiliński, P. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka (s. 303-343). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Włoch, St., Włoch, A. (2009). Diagnoza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metody diagnozowania i sposoby ich wykorzystania w praktyce. W: St., Włoch i A.Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (s. 105-167). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Wysocka, E. (2006). Diagnoza dojrzałości szkolnej jako podstawa prognozy funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej. W: E. Jarosz i E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania (s. 183-203). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Zakrzewska, B. (2006). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Sześcio-, siedmiolatek niedojrzały do szkoły. O gotowości (dojrzałości) szkolnej. Czym jest czytanie i dojrzałość do czytania. W: B. Zakrzewska, Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole (s. 7-13). Warszawa: WSiP

Uwagi:

Warunki zaliczenia zajęć: przeprowadzenie i zinterpretowanie wyników badania diagnostycznego dojrzałości szkolnej (studium przypadku) bądź napisanie pracy o diagnozie gotowości szkolnej, w której analizowane są różne – przynajmniej dwie - metody diagnozy gotowości szkolnej (praca teoretyczna, w której określa się na podstawie piśmiennictwa definicję i sposób operacjonalizacji gotowości). W trakcie zajęć analizowanie charakteru problemów prezentowanych w ramach studiów przypadków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.