Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności psychologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-UPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności psychologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres tematyczny przedmiotu Podstawowe Umiejętnosci Psychologiczne obejmuje przedstawienie podstawowych technik pracy psychologicznej oraz nabycia umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego, w tym zawieranie kontraktu, planowanie wywiadu, formułowanie hipotez na podstawie wywiadu.

Pełny opis:

Treści programowe objęte tematem zajęć są następujące:

Podstawowe umiejętności komunikacyjne, z których składa się „warsztat” psychologa (zadawanie pytań, parafraza, odzwierciedlenie uczuć)

Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem

Umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego (kontakt asymetryczny psycholog – klient)

Różne techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej

Formułowanie hipotez i wnioskowania na podstawie treści zdobytych w rozmowie psychologicznej

Autoobserwacja i rozwój własnych kompetencji interpersonalnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny jest też, jako aneks, w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz „Wywiad psychologiczny”, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Literatura uzupełniająca:

Stemplewska – Żakowicz, K. (2008). Umiejętności. Praktyczne i interpersonalne kompetencje w diagnozowaniu w: Diagnoza Psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP, str 177-193 i 199-209

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna pojęcia obserwacji psychologicznej, rozmowy psychologicznej, wywiadu psychologicznego. Zna zasady przeprowadzenia rozmowy, wywiadu oraz obserwacji psychologicznej. Zna możliwości i ograniczenia swobodnych metod diagnostycznych.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, pozyskiwania i przetwarzania informacji werbalnych i niewerbalnych w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem lub grupą ludzi.

Ma pogłębione umiejętności racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkiego zachowania.

Potrafi przeprowadzić rozmowę lub wywiad psychologiczny dopasowany do charakterystyki psychologicznej respondenta.

Kompetencje społeczne

Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Jest świadomy własnej mowy werbalnej i niewerbalnej, własnej ekspresji oraz predyspozycji osobowościowych koniecznych w kontakcie z drugim człowiekiem.

Podczas kontaktu psychologicznego z drugim człowiekiem postępuje zgodnie z zasadami etycznymi, jest wrażliwy na reakcję drugiej osoby, dba o jej komfort psychiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test jednokrotnego wyboru na każdych zajęciach, dotyczący przeczytanego materiału (min. 50% poprawnych odpowiedzi),

praca zaliczeniowa - przeprowadzenie rozmowy z wybraną osobą na dowolny temat z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych (rozmowa trwająca ok. 30-45min; nagranie wywiadu na dysk przenośny, transkrypcja ok. 30 min. wywiadu – dowolny fragment, notatki z obserwacji podczas rozmowy, sporządzenie karty samoobserwacji oraz próba analizy rozmowy)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Woźniak-Prus
Prowadzący grup: Filip Rola, Małgorzata Woźniak-Prus, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

test jednokrotnego wyboru na wybranych zajęciach, dotyczący przeczytanego materiału (min. 60% poprawnych odpowiedzi),

praca zaliczeniowa - przeprowadzenie rozmowy z wybraną osobą na dowolny temat z wykorzystaniem umiejętności psychologicznych (rozmowa trwająca ok. 30-45min; nagranie wywiadu na dysk przenośny, transkrypcja ok. 30 min. wywiadu – dowolny fragment, notatki z obserwacji podczas rozmowy, sporządzenie karty samoobserwacji oraz próba analizy rozmowy)

Pełny opis:

Treści programowe

Podstawowe umiejętności komunikacyjne, z których składa się „warsztat” psychologa (zadawanie pytań, parafraza, odzwierciedlenie uczuć)

Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem

Umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego (kontakt asymetryczny psycholog – klient)

Różne techniki prowadzenia rozmowy psychologicznej

Formułowanie hipotez i wnioskowania na podstawie treści zdobytych w rozmowie psychologicznej

Autoobserwacja i rozwój własnych kompetencji interpersonalnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny jest też, jako aneks, w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz „Wywiad psychologiczny”, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Literatura uzupełniająca:

Stemplewska – Żakowicz, K. (2005). Umiejętności. Praktyczne i interpersonalne kompetencje w diagnozowaniu w: Diagnoza Psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP, str 152-188 i 188-214, 250-256

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny-wywiad jako spotkanie z człowiekiem, tom II. Warszawa: PTP (wybrane fragmenty)

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia:

dyskusje dydaktyczne, ćwiczenia w małych grupach, analiza przygotowanego materiału, prezentacja multimedialna, konsultacje online, krytyczna analiza zadań wykonanych przez studentów

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych 30

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć 20

liczba godzin potrzebnych na inne zadania 40

Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia są prowadzone online. Prowadzący poszczególnych grup przekazują na bieżąco informacje o sposobie realizacji kolejnych zajęć.

Forma pracy zaliczeniowej pozostaje bez zmian. Zamiast testów jednokrotnego wyboru oceniane są zadania przygotowywane na poszczególne zajęcia, których treść jest przekazywana przez prowadzących.

W razie pytań jesteśmy dostępni mailowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Zabłocka-Żytka
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko, Marta Rutkowska, Lidia Zabłocka-Żytka, Łukasz Zaborek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje przedstawienie podstawowych technik pracy psychologicznej oraz nabycia umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego, w tym zawieranie kontraktu, planowanie wywiadu, formułowanie hipotez na podstawie wywiadu, a także wykorzystania obserwacji psychologicznej.

Treści programowe objęte tematem zajęć są następujące:

Podstawowe umiejętności komunikacyjne, z których składa się „warsztat” psychologa (zadawanie pytań, parafraza, odzwierciedlenie uczuć);

Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem;

Umiejętności planowania i przeprowadzenia wywiadu psychologicznego (kontakt asymetryczny psycholog – klient);

Formułowanie hipotez i wnioskowania na podstawie treści zdobytych w rozmowie psychologicznej ;

Autoobserwacja i rozwój własnych kompetencji interpersonalnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szustrowa, T. (red.) (1991). Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (tekst dostępny jest też, jako aneks, w książce K. Stemplewskiej-Żakowicz „Wywiad psychologiczny”, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 2005)

Literatura uzupełniająca:

Stemplewska – Żakowicz, K. (2008). Umiejętności. Praktyczne i interpersonalne kompetencje w diagnozowaniu w: Diagnoza Psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP, str 177-193 i 199-209

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Uwagi:

ze względu na pendemię warsztaty będą organizowane online. Prowadzący na bieżąco przekazują grupom informację nt. sposobu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kamila Dobrenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.