Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności studiowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-UMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności studiowania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Nazywa czynniki usprawniające i utrudniające efektywne studiowanie.

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą optymalizacji procesu uczenia się.

Umiejętności

Umie określić swoje mocne i słabe strony w obszarze studiowania, w aspekcie poznawczym, emocjonalno-motywacyjnym i społecznym.

Jest w stanie zaplanować i sprawdzić efektywność realizacji planów w zakresie uczenia się.

Formułuje prospektywne plany zawodowe.

Kompetencje społeczne

Chętny i otwarty w wymianie informacji co do stosowanych strategii uczenia się, zapamiętywania, etc.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

prace domowe

streszczenia artykułów

przygotowanie zindywidualizowanej pomocy dydaktycznej z wybranego przez studenta obszaru

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wiedza a umiejętności studiowania

Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru ucznia się, emocji, motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu uczenia się

Mapa myśli, reguły sporządzania, związek e sposobem przechowywania informacji w pamięci długotrwałej

Notowanie metodą Cornella

Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych

Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA

Cechy dobrej prezentacji i zasady sporządzania infografiki

Uwarunkowania i sposoby radzenia sobie z prokrastynacją akademicką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Jaworska, E.(2013). Przyczyny i konsekwencje prokrastynacji akademickiej, Oeconomica 303 (72), 63–72.

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzieńska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki.Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

pokaz, dyskusja panelowa, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -8

przygotowanie do zajęć -7

LICZBA ECTS- 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dominiak-Kochanek
Prowadzący grup: Barbara Ratajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

prace domowe

streszczenia artykułów

przygotowanie zindywidualizowanej pomocy dydaktycznej z wybranego przez studenta obszaru

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wiedza a umiejętności studiowania

Podstawowe pojęcia psychologiczne z obszaru ucznia się, emocji, motywacji i różnic indywidualnych warunkujące przebieg i efekty procesu uczenia się

Mapa myśli, reguły sporządzania, związek e sposobem przechowywania informacji w pamięci długotrwałej

Notowanie metodą Cornella

Pozyskiwanie informacji ze źródeł naukowych

Podstawy zapisu bibliograficznego i cytowań w tekście wg. APA

Cechy dobrej prezentacji i zasady sporządzania infografiki

Uwarunkowania i sposoby radzenia sobie z prokrastynacją akademicką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Czerniawska, E. (1999). Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się tekstów podręcznikowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Jaworska, E.(2013). Przyczyny i konsekwencje prokrastynacji akademickiej, Oeconomica 303 (72), 63–72.

Schwartz, D.L. (2017). Jak się uczymy: 26 potwierdzonych naukowo mechanizmów. Warszawa: PWN.

Cottrell,S. (2003). Podręcznik umiejętności studiowania. Poznań: Zysk i Ska.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Ledzieńska, M. (2011). Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze: podręcznik akademicki.Warszawa: PWN.

Czerniawska, E. (1994). Ja i moja pamięć. Warszawa: WSiP

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

pokaz, dyskusja panelowa, giełda pomysłów, praca w parach, praca z tekstem

NAKŁAD PRACY STUDENTA

godziny kontaktowe-15

prace domowe -15

przygotowanie do zajęć -15

LICZBA ECTS- 2

Zespół nr 1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a7e6f995e6c4764a0a1c54dd525652e%40thread.tacv2/conversations?groupId=a81b5255-5178-4903-a4a2-2c7e626a5201&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zespół nr 2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a306ebb2c838b45eea69e9ed05186ae10%40thread.tacv2/conversations?groupId=b832d684-8bd9-4dfe-8b48-c53f24af4a10&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d1913437be24fa39fd563ac37370cbd%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad7e8555-d259-413c-8b38-f5ddfefe06d2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dominiak-Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Bodecka-Zych
Prowadzący grup: Marta Bodecka-Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)