Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-STA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wie, jak połączyć wiedzę metodologiczną ze statystyczną w ramach stosowania miar i testów statystycznych adekwatnych do postawionych hipotez oraz do zastosowanych operacjonalizacji tych hipotez (skal pomiarowych badanych zmiennych).

Zna pojęcia rozkładu wyników jednej zmiennej oraz rozumieć jego postać tabelaryczną i graficzną.

Zna pojęcia parametrów (miar opisowych) rozkładów jednej zmiennej (parametry tendencji centralnej, rozrzutu, kształtu) adekwatnych do stosowanych skal pomiarowych.

Zna pojęcia rozkładu wielu zmiennych oraz rozumieć jego postać tabelaryczną i graficzną.

Zna pojęcia parametrów (miar opisowych) zależności stochastycznej i statystycznej (parametry zależności modalnych, median, średnich, zależności liniowych), adekwatnych do postawionych hipotez i stosowanych skal pomiarowych.

Rozumie różnicę pomiędzy statystyką opisową i indukcyjną (wnioskowaniem statystycznym) w kontekście estymacji wartości zmiennych oraz weryfikowania hipotez.

Zna podstawowe estymacje parametrów rozkładu jednej zmiennej adekwatnych do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Zna podstawowe estymacje parametrów zależności, adekwatne do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby;

Zna podstawowe testy sprawdzające istotność parametrów zależności, adekwatne do stosowanych skal pomiarowych oraz właściwości próby.

Umiejętności

Umie analizować doniesienia badawcze w kontekście analizy danych, użytych miar i ich testowania.

Umie w swojej własnej pracy badawczej dopasować odpowiednią procedurę statystyczną do konkretnego problemu badawczego i konkretnego sposobu operacjonalizacji tych hipotez.

Umie zawrzeć wnioski ze statystycznej analizy danych w ramach raportu badawczego.

Kompetencje społeczne

Ma naukowy (krytyczny) stosunek do lektury doniesień badawczych i sposobu wykorzystania statystyki w naukach społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka, Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rowicka
Prowadzący grup: Natalia Bogusz, Magdalena Rowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)