Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PRI1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla II r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi umiejscowić psychologię różnic indywidualnych wśród subdyscyplin psychologii, w szczególności jest świadom związków między psychologią różnic indywidualnych i psychometrią.

Zna historyczne uwarunkowania rozwoju psychologii różnic oraz współczesne kierunki rozwoju subdyscypliny.

Potrafi scharakteryzować pojęcia temperamentu, osobowości i inteligencji oraz ich strukturę, zna główne teorie temperamentu, osobowości i inteligencji.

Jest świadom biologicznych i środowiskowych uwarunkowań różnic indywidualnych oraz rozumie podstawy genetyki zachowania.

Zna przykładowe narzędzia standardowe wykorzystywane do diagnozy intelektu i osobowości, zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

Umiejętności

Potrafi posłużyć się wiedzą o parametrach psychometrycznych testów psychologicznych do oceny jakości konkretnego narzędzia standardowego.

Potrafi przeprowadzić badanie osobowości i inteligencji z wykorzystaniem standardowego testu psychologicznego.

Umie właściwie zinterpretować wyniki uzyskane w teście – zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym.

Potrafi zaprezentować wyniki uzyskane w diagnozie indywidualnej z wykorzystaniem standardowych narzędzi w formie syntetycznego, pisemnego raportu.

Kompetencje społeczne

Potrafi we właściwy sposób, po uzyskaniu świadomej zgody, zawrzeć kontrakt z pełnoletnią osobą badaną.

Zna i stosuje w praktyce zasady etyczne wymagane w diagnozie.

Umie udzielić osobie badanej informacji zwrotnej o uzyskanych wynikach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Dawid Ścigała, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Ścigała
Prowadzący grup: Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Krótkie testy z określonego obszaru wiedzy 20pkt

Egzamin pisemny 50pkt

Przygotowanie oraz wykonanie diagnozy 30pkt

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Tematyka wykładów:

Wykład 1 Przedmiot badań psychologii różnic indywidualnych,

Pojęcia używane w psychologii różnic indywidualnych, genetyka zachowania.

Wykład 2 Podejścia badawcze w psychologii różnic indywidualnych

Temperament - zakres pojęciowy.

Stałość i zmienność cech temperamentu

Wykład 3 Typologie konstytucjonalne. Typologia układu nerwowego I. Pawłowa

Koncepcje Temperamentu nawiązujące do teorii aktywacji. Teoria Osobowości H.J.Eysencka.

Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Chess

Wykład 4 Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu A. Bussa i R. Plomina

Regulacyjna Teoria Temperamentu J. Strelaua

Transakcyjny model temperamentu A. Eliasza

Temperament a Osobowość - Wielka piątka

Wykład 5 Inteligencja - Definicja -Pojęcia używane do opisu

Teorie inteligencji, strukturalne, rozwojowe, oparte na koncepcji działania, informacji, biologiczne.

Triarchiczna teoria inteligencji R. J. Sternberga;

Formalna teoria inteligencji E. Nęcki

Tematyka ćwiczeń:

1. Podłoże historyczne różnic indywidualnych.

Przedmiot badań psychologii różnic indywidualnych

2. Pojęcia używane w psychologii różnic indywidualnych.

Podstawy genetyki zachowania.

3. Temperament - zakres pojęciowy.

Stałość vs. zmienność temperamentu.

Typologie konstytucjonalne.

Typologia układu nerwowego I. Pawłowa.

4. Koncepcje Temperamentu nawiązujące do teorii aktywacji.

Teoria Osobowości H.J.Eysencka.

Neuropsychologiczny model J.Graya.

5. Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Chess.

Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu

A. Bussa i R. Plomina

6. Regulacyjna Teoria Temperamentu J. Strelaua

Transakcyjny model temperamentu A. Eliasza

7. Temperament a Osobowość.

Wielka piątka. Koncepcja ponadkulturowych wymiarów osobowości,

8. Inteligencja - Definicja. Pojęcia używane do opisu inteligencji.

Teorie inteligencji - strukturalne, rozwojowe, oparte na

koncepcji działania, informacji, biologiczne.

9. Triarchiczna teoria inteligencji R. J. Sternberga.

Formalna teoria inteligencji E. Nęcki.

Pomiar inteligencji.

10. Style poznawcze

Pomiar stylów radzenia sobie ze stresem. Holistyczne spojrzenie na

temperament i osobowość w odniesieniu do radzenia sobie w sytuacjach

trudnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura dodatkowa

Plomin, R., DeFries, J.C. McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J., Matczak, A., & Zawadzki, B. (2015). Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Strelau, J., & Zawadzki, B. (2006). Psychologia różnic indywidualnych. Scholar.

Strelau, J. (Ed.). (2010). Psychologia Akademicka Tom 1 (Vol. 1). Gdanskie Wydawnictwo Psych.

Strelau, J. (Ed.). (2010). Psychologia Akademicka Tom 2 (Vol. 2). Gdanskie Wydawnictwo Psych.

Strelau, J. (Ed.). (2010). Psychologia Akademicka Tom 3 (Vol. 3). Gdanskie Wydawnictwo Psych.

Strelau, J. (1995). Temperament i inteligencja. Wydaw. Naukowe PWN.

"Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów"

Kosslyn, S. M., & Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia: mózg, człowiek, świat. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład

Prezentacje multimedialne

Analiza kwestionariuszy psychologicznych

Analiza artykułów psychologicznych

Prezentacja raportów badawczych

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15; ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zaliczenia:

Łączna liczba godzin aktywności:

LICZBA ECTS -

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Dawid Ścigała, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Od 2.04. wszelkie informacje o zajeciach dostępne są na platformie TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa22c79d2470f43f387f6349027c79d1f%40thread.tacv2/conversations?groupId=9906f8b7-07a4-4f21-b350-b8f073b0e346&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

WYKŁADY:

Wykład z 12.03 Temat wykładu: „Wprowadzenie do genetyki zachowania”

Materiał do zajęć:

1) Prezentacja Power Point, udostępniona w grupie FB https://www.facebook.com/groups/193010825262794/ oraz na platformie TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa22c79d2470f43f387f6349027c79d1f%40thread.tacv2/conversations?groupId=9906f8b7-07a4-4f21-b350-b8f073b0e346&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

2) Trzyczęściowy wykład Prof. Dr hab Włodzimierza Oniszczenki z Uniwersytetu Warszawskiego:

https://www.youtube.com/watch?v=8OJYSjs2DVc&t=195s

https://www.youtube.com/watch?v=QJF7RiCrPXc&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=h_W8-4eYZDU&t=144s

(wszystkie te filmiki są również udostępnione w grupie FB)

1) Przeczytanie Rozdziału 3. z podręcznika „Psychologia różnic indywidualnych” Jana Strelaua (do znalezienia w plikach grupy oraz na platformie TEAMS https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa22c79d2470f43f387f6349027c79d1f%40thread.tacv2/conversations?groupId=9906f8b7-07a4-4f21-b350-b8f073b0e346&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Dla Studentów bardziej zainteresowanych problematyką:

https://www.youtube.com/watch?v=9DAcJSAM_BA

Wykład z 19.03 Temat wykładu: „Regulacyjna Teoria Temperamentu”

Materiał do zajęć:

1) Prezentacja Power Point, udostępniona w grupie FB oraz na platformie TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa22c79d2470f43f387f6349027c79d1f%40thread.tacv2/conversations?groupId=9906f8b7-07a4-4f21-b350-b8f073b0e346&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

2) Dwa długie wywiady z Prof. Janem Strelauem, autorem Regulacyjnej Teorii Temperamentu: https://www.youtube.com/watch?v=7uwxgEveItU&fbclid=IwAR3rQy9boyAjD1VuigDApRL4NKi0Ckk-04iPxv5yMWTzFZ7VA3MH8m0UF0c

https://www.youtube.com/watch?v=cu-aPyRIZo8

Wykład z 26.03 Temat wykładu: „Regulacyjna Teoria Temperamentu – kontynuacja”; pierwszy z wykładów odbywających się w czasie rzeczywistym, przez platformę TEAMS, częściowo poświęcony też sprawom organizacyjnym związanym z planowaniem nauczania zdalnego

Wykład z 02.04, wykład w czasie rzeczywistym na platformie TEAMS, temat wykładu „Błąd pomiaru i rzetelność pomiaru testowego”, na platformie udostępniono też prezentację Power Point

Wykład z 07.04. wykład w czasie rzeczywistym na platformie TEAMS, temat wykładu „Metody szacowania rzetelności testów psychologicznych”, na platformie udostępniono też prezentację Power Point

Wykład z 09.04. wykład w czasie rzeczywistym na platformie TEAMS, temat wykładu „Pomiar w psychologii różnic indywidualnych – trafność teoretyczna pomiaru testowego i jej szacowanie”, na platformie udostępniono też prezentację Power Point

Wykład z 16.04. – zaplanowany jako kolejny wykład w czasie rzeczywistym na platformie TEAMS, z powodu problemów technicznych odbył się wyjątkowo w czasie rzeczywistym na platformie w poniedziałek 20.04 temat wykładu „Pomiar w psychologii różnic indywidualnych – trafność kryterialna i treściowa pomiaru testowego”, na platformie udostępniono też prezentację Power Point

ĆWICZENIA

Hipoteza leksykalna – ćwiczenie na rozgrzewkę (16 marca 2020)

Proszę wydrukować załączoną W TEAMS listę przymiotników, wyciąć je nożyczkami i ułożyć w sposób, który wydaje się Państwu najsensowniejszy (opisać to kryterium). Następnie proszę zrobić zdjęcie uporządkowanym czasownikom lub przepisać je po uporządkowaniu już i tutaj zamieścić (proszę nie robić tego w widoku głównego czatu)

Pomiar Wielkiej Piątki – NEO FFI (23 marca 2020)

Proszę, podobnie jak robiliśmy to na zajęciach, uzupełnić podstawowe informacje o NEO_FFI. Proszę skorzystać z informacji zawartych na stronie Pracowni Testów Psychologicznych PTP. UWAGA: dodatkowo, proszę znaleźć w Scholar.google co najmniej jedno badanie przeprowadzone z wykorzystaniem tego narzędzia i opisać jakie wnioski dla TRAFNOŚCI POMIARU można z tego wysnuć. Przyda się do tego lektura rodziału o trafności z podręcznika "Psychometria. podstawowe zagadnienia" (dostępny przez IBUK LIBRA)

NEO FFI – praca z podręcznikiem

Tytuł:

Autorzy:

Autorzy adaptacji:

Wydawca:

Rok publikacji:

Podłoże teoretyczne:

Postać narzędzia:

Przedmiot pomiaru:

Zastosowania:

Procedura badania:

Normy:

Rzetelność:

Trafność:

PIERWSZE ZADANIE DIAGNOSTYCZNE (23 marca 2020)

Szanowni Państwo! Mam nadzieję, ze jednak przed wakacjami wrócimy na uczelnię i że przygotują Państwo normalnie diagnozy. Jednak gdyby tak się nie stało, to to zadanie stanie się ekwiwalentem pierwszej z diagnoz. Proszę zatem wykonać je STARANNIE i przemyśleć to, co Państwo piszą. Państwa zadanie polega na opisaniu w kontekście planów osoby badanej jej osobowosci w kategoriach cech postulowanych przez Model Wielkiej Piątki oraz przygotowanie planu udzielania informacji zwrotnych. O to, jak udzielać informacji zwrotnych mówiliśmy na ćwiczeniach, ale dla pewności dołożyłam te informacje w prezentacji. I teraz UWAGA: osoby o NIEPARZYSTYM numerze indeksu wybieraja sobie jedną z dwóch osób z pliku, mającego na końcu dopisek NUMER NIEPARZYSTY, zaś osoby o PARZYSTYM numerze indeksu wybierają sobie jedną z dwóch osób z pliku, mającego na końcu dopisek NUMER PARZYSTY. Każdy opisuje OBOWIĄZKOWO JEDNĄ osobę, choć oczywiście mogą Państwo przygotować wszystkie 4 diagnozy, dla wprawy. Powodzenia! UWAGA: na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu proszę wpisać imię nazwisko i nr indeksu

Szacowanie zgodności wewnętrznej na przykładzie EPQ-R (30 marca 2020)

Proszę zapoznać się z podrozdziałem 3.1 ze stron 15-16, ze szczególnym uwzględnieniem Tabeli 4 z Podręcznika do EPQ-R (Studenci mają do dostęp do zastrzeżonych metod poprzez hasło dostępne na platformie TEAMS). Proszę następnie napisać, z czego Pana/i zdaniem wynikają różnice w wartościach oszacowania zgodności wewnętrznej dla poszczególnych skal Kwestionariusza EPQ-R. UWAGA: Proszę się nie obawiać, to ĆWICZENIE, nie egzamin. Ważna jest Państwa refleksja, ale jeśli będzie nietrafna, to wrócimy do tego jeszcze. Proszę pamiętać, że ja też się uczę tego, w jakim tempie opanowują Państwo wiedzę zdalnie

Diagnoza Trzech Superczynników Osobowości Eysencka i Wielkie Piątki - zadanie praktyczne (6 kwietnia 2020)

Proszę znaleźć w internecie ogłoszenie - ofertę pracy. Nie musi być aktualne ale musza Państwo wiedzieć na czym ta praca "z grubsza polega". Proszę następnie opisać osobowość idealnego pracownika pasujacego do wymogów pracy z ogłoszenia. Najłatwiej zrobic to w tabelce, w której wymienia Państwo cechy i napiszą : niskie/przeciętne/wysokie nasilenie cechy

1. W kategoriach Trzech Superczynników Osobowości Eysencka (proszę odnieść się do prezentacji, rozdziału IX z podręcznika oraz podręcznika do kwestionariusza EPQ-R dostępnego tutaj: https://drive.google.com/open?id=1v2artTO67TDratssb3gl-nokKt8xw2Sn

hasło: prac*epqrplEW9893

1. W kategoriach wymiarów Wielkiej Piątki

2. W kategoriach podwymiarów Wielkiej Piątki, tak ja je ujmuje NEO- PI-R https://www.practest.com.pl/neo-pi-r-inwentarz-osobowosci-neo-pi-r

Testy Matryc Ravena – ćwiczenie wprowadzające (20 kwietnia 2020)

Po zapoznaniu się z udostępnioną dziś prezentacją poświęconą Testom Matryc Ravena (prezentacja dostępna na platformie TEAMS) proszę zaproponować 3 własne zadania - matryce, określając czy są to zadania dla dzieci (kolorowe), zadania dla populacji ogólnej (standardowe) czy o podwyższonych stopniu trudności (dla zaawansowanych). Chodzi o pokazanie pomysłu, a nie - o idealne wykonanie, mogą Państwo narysować zadanie odręcznie i umieścić tu jego zdjęcie

Pomiar inteligencji - zadanie komplementarne do Testu Matryc (20 kwietnia 2020)

Testy Matryc mierzą giętkość myślenia, inteligencję płynna, mało zależną od doświadczenia. Proszę zaproponować 3 zadania, które mogłyby być wykorzystane w teście komplementarnych do Matryc Ravena, czyli takie które mierzą inteligencję zależną od doświadczenia, edukacji - mogą to być zadania językowe czy zadania badające wiedzę o świecie.

Wykorzystanie Testów Matryc Ravena (28. kwietnia 2020)

Po przeczytaniu raportu z badań "Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne” (materiał dostępny na platformie TEAMS) LUB Secular score gains on Raven’s Progressive Matrices in a population of Polish adolescents (materiał dostępny na platformie TEAMS proszę zaproponować własne badanie w wykorzystaniem tego narzędzia. Proszę postawić hipotezę, określić badaną grupę (też jej liczebność) oraz wersję narzędzia (Kolorowa, Standard, dla Zaawansowanych), z której chcieliby Państwo skorzystać.

Bateria APIS - Z - zajecia w czasie rzeczywistym 27. kwietnia i 4. maja 2020

Literatura:

W okresie pandemii: Do ćwiczeń - podręczniki testowe udostępniane przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP (hasła dostępne są na platformie TEAMS). Podstawową literaturą do wykładu jest podręcznik Jana Strelaua "Psychologia różnic indywidualnych". Skany rozdziałów dostępne są na platformie TEAMS

Uwagi:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie zadań na platformie, w szczególności - diagnoz z wykorzystaniem wynikiem NEo - FFI i APIS - Z. Zaliczeniem wykładu będzie egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Ścigała
Prowadzący grup: Dawid Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Krótkie testy z określonego obszaru wiedzy 20pkt

Egzamin pisemny 50pkt

Przygotowanie oraz wykonanie diagnozy 30pkt

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Tematyka wykładów:

Wykład 1 Przedmiot badań psychologii różnic indywidualnych,

Pojęcia używane w psychologii różnic indywidualnych, genetyka zachowania.

WYKŁAD PRZEPROWADZONY NA APS

Wykład 2 Podejścia badawcze w psychologii różnic indywidualnych

Temperament - zakres pojęciowy.

Stałość i zmienność cech temperamentu

Typologie konstytucjonalne. Typologia układu nerwowego I. Pawłowa

Koncepcje Temperamentu nawiązujące do teorii aktywacji. Teoria Osobowości H.J.Eysencka.

WYKŁAD PRZEPROWADZONY W APLIKACJI MICROSOFT TEAMS

04.04.2020 ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ

Wykład 3 Koncepcje Temperamentu nawiązujące do teorii aktywacji. Teoria Osobowości H.J.Eysencka. Model poszukiwania doznań M.Zuckermana

Temperament a Osobowość - Wielka piątka

WYKŁAD PRZEPROWADZONY W APLIKACJI MICROSOFT TEAMS

16.05.2020 ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ

Wykład 4 Inteligencja - Definicja -Pojęcia używane do opisu

Teorie inteligencji, strukturalne, rozwojowe, oparte na koncepcji działania, informacji, biologiczne.

Triarchiczna teoria inteligencji R. J. Sternberga;

Formalna teoria inteligencji E. Nęcki

WYKŁAD PRZEPROWADZONY W APLIKACJI MICROSOFT TEAMS

21.06.2020 ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ

Tematyka ćwiczeń:

1 Zasady zawierania kontraktu, diagnoza psychologiczna,

Koncepcja Pawłowa - PTS

ZAJECIA PRZEPROWADZONE NA APS

2 Regulacyjna teoria temperamentu Strelaua - FCZ-KT

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WYSŁANE 20.03.2020 ZA POŚREDNICTWEM SKRZYNKI APS

3 Koncepcje temperamentu skoncentrowane na dzieciach -

Thomas i Chess; Buss i Plomin - EAS-D

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WYSŁANE 20.03.2020 ZA POŚREDNICTWEM SKRZYNKI APS

4 Koncepcja trzech super-czynników Eysencka - EPQ-R i IVE

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WYSŁANE 03.04.2020 ZA POŚREDNICTWEM SKRZYNKI APS

5 Model pięciu czynników osobowości Costy i McCrae

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WYSŁANE....

6 Teoria poszukiwania doznań Zuckermana.

Alternatywny model pięciu czynników osobowości Zuckermana

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WYSŁANE.... ORAZ PRZEPROWADZONE ZAJĘCIA W APLIKACJI TEAMS ......

7 Test Matryc Ravena w wersji standardowej i dla zaawansowanych Analiza porównawcza.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WYSŁANE.... ORAZ PRZEPROWADZONE ZAJĘCIA W APLIKACJI TEAMS ......

8 Wielowymiarowy pomiar inteligencji: bateria testów APIS

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WYSŁANE.... ORAZ PRZEPROWADZONE ZAJĘCIA W APLIKACJI TEAMS ......

9 Skale inteligencji Davida Wechslera. Procedura i Przedmiot pomiaru poszczególnych skal WAIS-R(PL)

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WYSŁANE.... ORAZ PRZEPROWADZONE ZAJĘCIA W APLIKACJI TEAMS ......

10 Style radzenia sobie ze stresem.

Podsumowanie zajęć. Informacja zwrotna dotycząca diagnozy.

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ WYSŁANE.... ORAZ PRZEPROWADZONE ZAJĘCIA W APLIKACJI TEAMS ......

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura dodatkowa

Plomin, R., DeFries, J.C. McClearn, G.E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strelau, J., Matczak, A., & Zawadzki, B. (2015). Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Strelau, J., & Zawadzki, B. (2006). Psychologia różnic indywidualnych. Scholar.

Strelau, J. (Ed.). (2010). Psychologia Akademicka Tom 1 (Vol. 1). Gdanskie Wydawnictwo Psych.

Strelau, J. (Ed.). (2010). Psychologia Akademicka Tom 2 (Vol. 2). Gdanskie Wydawnictwo Psych.

Strelau, J. (Ed.). (2010). Psychologia Akademicka Tom 3 (Vol. 3). Gdanskie Wydawnictwo Psych.

Strelau, J. (1995). Temperament i inteligencja. Wydaw. Naukowe PWN.

"Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów"

Kosslyn, S. M., & Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia: mózg, człowiek, świat. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład, prezentacja, prezentacje za pomocą internetu, analiza przypadków, prezentacja przypadków za pomocą urządzeń do komunikacji zdalnej, dyskusja dotycząca przypadków na zamkniętym forum internetowym, analiza materiałów przesłanych pocztą elektroniczną, analiza artykułów naukowych przesłanych pocztą elektroniczną

W czasie przeniesienia zajęć na tryb zdalny bardzo proszę o dodatkowe śledzenie grupy na FB przeznaczonej do kursu

https://www.facebook.com/groups/193010825262794/

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 15; ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zaliczenia:

Łączna liczba godzin aktywności:

LICZBA ECTS -

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.