Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody pomocy psychologicznej - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-MP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pomocy psychologicznej - 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy metod pomocy psychologicznej mających zastosowanie w procesie pomagania osobom mającym specyficzne trudności adaptacyjne. Trudności te stanowią aktualnie nowy rodzaj zaburzeń obniżających jakość życia oraz poczucie subiektywnego dobrostanu. Z tego powodu prezentowane zajęcia będą dotyczyły metod pomagania osobom, które na skutek niesprzyjąjących warunków kulturowo – społecznych wykształciły i następnie utrwaliły określone - szkodliwe sposoby funkcjonowania. Zachowanie te zgrupowane są pod ogólną nazwą dysfunkcji behawioralnych oraz w skrajnej formie określane są uzależnieniami behawioralnymi. Prezentowane metody niesienia pomocy będą dotyczyły: działań prewencyjnych, zapobiegawczych, redukujących szkody społeczne, terapii.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będą analizowane różnego rodzaju interwencje terapeutyczne umożliwiające zapobieganie, przeciwdziałanie wystąpieniu dysfunkcji behawioralnych, oraz metody terapii i sposoby redukowania szkód.

Będą wyjaśniane i dyskutowane wybrane teorie powstawania zaburzeń zachowania.

podczas zajęć będą poddawane krytycznej analizie cele, zasady i etapy pomocy osobom przeżywającym różne go rodzaju trudności adaptacyjne.

W wyniku ćwiczeń będą planowane określone interwencje terapeutyczne dopasowane do potrzeb i rodzaju dysfunkcji

Omówione zostaną zasady kontaktu i budowania relacji terapeutycznej w różnych grupach wymagających pomocy.

Literatura:

I.Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska. Uzależnienia behawioralne. PWN, 2018

Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN

B. Habrat (red).Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne. IPiN, 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje rodzaje zmian wymaganych w różnych formach pomocy psychologicznej: promocji zdrowia psychicznego, rehabilitacji psychospołecznej, interwencji kryzysowej, psychoterapii.

Opisuje procesy prowadzące do zmiany w poszczególnych metodach pomocy psychologicznej.

Wskazać podstawowe narzędzia terapeutyczne potrzebne do uruchomienia zróżnicowanych procesów zmiany.

Wskazać empirycznie potwierdzone czynniki sprzyjające zmianie w różnych metodach pomocy psychologicznej.

Umiejętności

Potrafi zaproponować wskaźniki do ewaluacji skuteczności zajęć terapeutycznych oraz sprawdzić ich przydatność .

Potrafi przygotować plan treningów według zasad nurtu behawioralno-poznawczego.

Potrafi zaproponować adekwatną do sytuacji pacjenta-klienta metodę pomocy psychologicznej.

Potrafi posłużyć się wybranymi narzędziami wykorzystywanymi w psychoterapii dla ułatwienia procesu zmiany.

Kompetencje społeczne

Dba o jasną komunikację interpersonalną.

Świadomy zachowań asertywnych/ altruistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, projekt

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy metod pomocy psychologicznej mających zastosowanie w procesie pomagania osobom mającym specyficzne trudności adaptacyjne. Trudności te stanowią aktualnie nowy rodzaj zaburzeń obniżających jakość życia oraz poczucie subiektywnego dobrostanu. Z tego powodu prezentowane zajęcia będą dotyczyły metod pomagania osobom, które na skutek niesprzyjąjących warunków kulturowo – społecznych wykształciły i następnie utrwaliły określone - szkodliwe sposoby funkcjonowania. Zachowanie te zgrupowane są pod ogólną nazwą dysfunkcji behawioralnych oraz w skrajnej formie określane są uzależnieniami behawioralnymi. Prezentowane metody niesienia pomocy będą dotyczyły: działań prewencyjnych, zapobiegawczych, redukujących szkody społeczne, terapii.

Pełny opis:

W trakcie zajęć będą analizowane różnego rodzaju interwencje terapeutyczne umożliwiające zapobieganie, przeciwdziałanie wystąpieniu dysfunkcji behawioralnych, oraz metody terapii i sposoby redukowania szkód.

Będą wyjaśniane i dyskutowane wybrane teorie powstawania zaburzeń zachowania.

podczas zajęć będą poddawane krytycznej analizie cele, zasady i etapy pomocy osobom przeżywającym różne go rodzaju trudności adaptacyjne.

W wyniku ćwiczeń będą planowane określone interwencje terapeutyczne dopasowane do potrzeb i rodzaju dysfunkcji

Omówione zostaną zasady kontaktu i budowania relacji terapeutycznej w różnych grupach wymagających pomocy.

Literatura:

I.Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska. Uzależnienia behawioralne. PWN, 2018

Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN

B. Habrat (red).Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne. IPiN, 2016.

Uwagi:

kolokwium, projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Gawrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)