Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2S-SKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Dyskusja na ćwiczeniach na podstawie lektur; kolokwium zaliczeniowe; egzamin końcowy - zaliczenie wykładu

Jest w stanie wymienić definicje i koncepcje kultury, opisać dawne i nowe formy uczestnictwa w kulturze, uwarunkowania ich zmian i konsekwencje tych zjawisk dla życia społecznego. Jest w stanie omówić proces powstawania i przemian takich zjawisk kulturowych, jak czas wolny, kultura konsumpcyjna, turystyka jako nowa forma doświadczeń kulturowych , pamięć zbiorowa i umieścić je w szerszym kontekście społecznym i historycznym . Jest w stanie wskazać zróżnicowania i nierówności w tej sferze zjawisk.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie. Pojęcie kultury, podstawowe koncepcje, kategorie, spory. Socjologiczne ujecie kultury

2. Kultura , jednostka, społeczeństwo - relacje

3. Zróżnicowanie kulturowe, problem wielokulturowości

4. Przemiany kultury w skali globalnej i lokalnej

5. Kultura narodowa, kultura grup mniejszościowych

6. Kultura ludowa, kultura chłopska

7. Kultura masowa

8. Uczestnictwo w kulturze

9. Kultura popularna

10. Turystyka jako forma doświadczeń kulturowych

11. Konsumpcja i kultura konsumpcyjna

12. Czas wolny – koncepcje i przemiany

13 Czas i przestrzeń w kulturze

14 .Pamięć zbiorowa i postawy wobec przeszłości

15. Podsumowanie

Ćwiczenia:

1. Kultura i tożsamość w dobie globalizacji

2. Kultura dominująca i mniejszościowa

3. Kultura wykluczonych. Na przykładzie imigranckich przedmieść Paryża

4. Fundamentalizm jako tożsamość hipernowoczesna

5. Uczestnictwo w kulturze

6. Kultura popularna

7. Turystyka masowa i kultura popularna

8. Kultura konsumpcji

9. Kultura czasu wolnego

10. Kontrkultura i kultura alternatywna

11. Subkultury młodzieżowe

12. New Age i kultura popularna

13. Postmodernizm i kultura popularna

14. Feminizm i kultura popularna

15. Dżihad kontra McŚwiat

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Bauman, Zygmunt, 1993, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne, nr 2 (129)

Encyklopedia socjologii, 1998-2005, t. 1-5, hasła: kultura, kultura masowa, kultura ludowa, kultura chłopska, kontrkultura i in.

Golka, Marian, 2007, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa

Kłoskowska, Antonina, 1964, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa

Krajewski, Marek, 2005, Kultury kultury popularnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Sułkowski, Bogusław, 2011, „Społeczne ramy kultury” czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2-3

Szacka, Barbara, 2006, Historia, pamięć zbiorowa, mit w tejże: Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss.17-66

Szlendak, Tomasz, 2009, Co się dzieje z czasem wolnym? Od codziennego znoju i odpoczynku do codzienności, w której czas eksplodował, w: M.Bogunia-Borowska (red.) Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa, Scholar

Tarkowska, Elżbieta. 2001, Czas społeczny a czas wolny: koncepcje i współczesne przemiany, w: Kobieta i kultura czasu wolnego, pod red. A. Żarnowskiej i A.Szwarca, Warszawa DiG

Tarkowska, Elżbieta, Socjologia kultury współczesnej, w: Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatiana Kanasz, Elżbieta Tarkowska (red.) Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013.

Urry, John, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa, 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bauman, Zygmunt, 2010, Konsumowanie życia, Kraków, Wyd. UJ

Bokszański, Zbigniew, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005

Burszta, Wojciech J. i in. 2010, Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury

Czarnowski, Stefan, 1956, Kultura, w: S.Czarnowski, Dzieła, t. 1, PWN, Warszawa,

Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, pod red. Jana Grada i Hanny Mamzer, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006

Kłoskowska, Antonina, 1996, Kultury narodowe u korzeni, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze, pod red. Jana Grada i Hanny Mamzer, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005

Kuligowski, Waldemar, 2007, Antropologia współczesności, Universitas, Kraków

Kultura dominująca jako kultura obca, pod red. Janusza Muchy, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: Wykład, prezentacje, omawianie literatury, dyskusje

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia

60

Przygotowanie się do zajęć, lektury

30

Przygotowanie się do egzaminu

10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

5

Inne formy – przygotowanie się do zaliczenia

5

Sumaryczna liczba punktów ECTS

6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Tarkowska
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik, Elżbieta Tarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Dyskusje na ćwiczeniach na podstawie lektur; kolokwium zaliczeniowe; eseje, sprawdziany pisemne, egzamin końcowy - zaliczenie wykładu

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1.Wprowadzenie. Pojęcie kultury, podstawowe koncepcje, kategorie, spory. Socjologiczne ujecie kultury

2.Kultura , jednostka, społeczeństwo - relacje

3.Zróżnicowanie kulturowe, problem wielokulturowości

4.Przemiany kultury w skali globalnej i lokalnej

5.Kultura narodowa, kultura grup mniejszościowych

6.Kultura ludowa, kultura chłopska

7.Kultura masowa

8.Uczestnictwo w kulturze

9.Kultura popularna

10.Turystyka jako forma doświadczeń kulturowych

11.Konsumpcja i kultura konsumpcyjna

12.Czas wolny – koncepcje i przemiany

13. Czas i przestrzeń w kulturze

14. Pamięć zbiorowa i postawy wobec przeszłości

Tematyka ćwiczeń:

1.Kultura i tożsamość w dobie globalizacji

2.Kultura dominująca i mniejszościowa

3.Kultura wykluczonych. Na przykładzie imigranckich przedmieść Paryża

4.Fundamentalizm jako tożsamość hipernowoczesna

5.Uczestnictwo w kulturze

6.Kultura popularna

7.Turystyka masowa i kultura popularna

8.Kultura konsumpcji

9.Kultura czasu wolnego

10.Kontrkultura i kultura alternatywna

11.Subkultury młodzieżowe

12.New Age i kultura popularna

13.Postmodernizm i kultura popularna

14.Feminizm i kultura popularna

15.Dżihad kontra McŚwiat

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

Bauman, Zygmunt, 1993, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne, nr 2 (129)

Encyklopedia socjologii, 1998-2005, t. 1-5, hasła: kultura, kultura masowa, kultura ludowa, kultura chłopska, kontrkultura i in.

Golka, Marian, 2007, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa

Kłoskowska, Antonina, 1964, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa

Krajewski, Marek, 2005, Kultury kultury popularnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Sułkowski, Bogusław, 2011, „Społeczne ramy kultury” czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2-3

Szacka, Barbara, 2006, Historia, pamięć zbiorowa, mit w tejże: Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss.17-66

Szlendak, Tomasz, 2009, Co się dzieje z czasem wolnym? Od codziennego znoju i odpoczynku do codzienności, w której czas eksplodował, w: M.Bogunia-Borowska (red.) Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa, Scholar

Tarkowska, Elżbieta. 2001, Czas społeczny a czas wolny: koncepcje i współczesne przemiany, w: Kobieta i kultura czasu wolnego, pod red. A. Żarnowskiej i A.Szwarca, Warszawa DiG

Tarkowska, Elżbieta, Socjologia kultury współczesnej, w: Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatiana Kanasz, Elżbieta Tarkowska (red.) Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013.

Urry, John, Spojrzenie turysty, PWN, Warszawa, 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Bauman, Zygmunt, 2010, Konsumowanie życia, Kraków, Wyd. UJ

Bokszański, Zbigniew, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005

Burszta, Wojciech J. i in. 2010, Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury

Czarnowski, Stefan, 1956, Kultura, w: S.Czarnowski, Dzieła, t. 1, PWN, Warszawa,

Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, pod red. Jana Grada i Hanny Mamzer, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006

Kłoskowska, Antonina, 1996, Kultury narodowe u korzeni, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze, pod red. Jana Grada i Hanny Mamzer, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005

Kuligowski, Waldemar, 2007, Antropologia współczesności, Universitas, Kraków

Kultura dominująca jako kultura obca, pod red. Janusza Muchy, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999

Uwagi:

Wykład, prezentacje, omawianie literatury, dyskusje

Godziny kontaktowe (wykład i ćwiczenia) - 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 5 godz.

Inne formy – przygotowanie się do zaliczenia - 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 6 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Tarkowska
Prowadzący grup: Marta Cobel-Tokarska, Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Pasamonik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.