Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna (trzytygodniowa, 120 godzin; staż)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2P-SKP3a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna (trzytygodniowa, 120 godzin; staż)
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Założeniem praktyki specjalistycznej w formie stażu jest wdrożenie studentów/-ek do przyszłej pracy zawodowej oraz pełnienia obowiązków z nią związanych. W ramach praktyki specjalistycznej studenci/-ki zobowiązani/-e są do odbycia stażu w instytucjach, gdzie możliwe jest uzyskanie efektów uczenia się zgodnych z kierunkiem studiów, na przykład: w ośrodkach

badawczych, jednostkach badawczo-rozwojowych, organizacjach pozarządowych, urzędach, ministerstwach, wydawnictwach, instytucjach medialnych itp.

Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu oraz udokumentowanie przebiegu praktyki. Opiekun/-ka praktyk w placówce (zakładzie pracy), potwierdza odbycie przez studenta/-kę praktyki i ocenia ją. W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia studenta/-ki oraz jego/jej braki i trudności ujawniane w trakcie zajęć. Zaliczenia dokonuje opiekun/-ka praktyk z ramienia uczelni po uprzednim ustaleniu terminu, nie później niż do 30 września danego roku akademickiego. Opiekun/-ka praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany/-a do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem/-ką.

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, w której student/-ka powinien/-na potwierdzić odpowiednie nabycie efektów zakładanych dla praktyki zawodowej. Opiekun/-ka praktyk z ramienia uczelni jest zobowiązany/-a do weryfikacji osiągniętych efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji i indywidualnej rozmowy ze studentem/-ką.

Student/-ka zobowiązany/-a jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a) Program praktyki (Sylabus)

b) Kartę praktykanta APS

c) Pozostałą dokumentację przebiegu praktyk:

- Sprawozdanie z praktyk

Więcej informacji o praktykach znajduje się powyżej w drukach do pobrania: Sylabus.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Posiada wiedzę o relacjach między strukturami, instytucjami i organizacjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej.

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk społecznych.

Umiejętności

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w pracy zawodowej.

Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i reguły prawne, zawodowe i moralne w celu rozwiązania konkretnego zadania.

Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) w pracy zawodowej.

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i technik.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Potrafi odpowiednio określić zasady służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Potrafi współpracować w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich, kulturowych), uwzględniając ich aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Student/-ka zobowiązany/-a jest przedłożyć opiekunowi praktyk z ramienia uczelni dokumentację potwierdzającą realizację praktyki.

Dokumentacja praktyk obejmuje:

a) Program praktyki (Sylabus)

b) Kartę praktykanta APS

c) Pozostałą dokumentację przebiegu praktyk:

- Sprawozdanie z praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokrzywa
Prowadzący grup: Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Studenci i studentki zaliczają praktyki na podstawie złożenia kompletu dokumentacji tj. Karty Praktykanta i Sprawozdania z praktyki/wolontariatu/pracy, która potwierdza zrealizowanie 120 godzin stażu w uzgodnionej z opiekunką praktyk organizacji, której profil jest zgodny z efektami kształcenia na kierunku i specjalności studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pokrzywa
Prowadzący grup: Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.