Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy współczesnej cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-PWC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy współczesnej cywilizacji
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Praca na ćwiczeniach

Egzamin

Praca grupowa,

Egzamin,

Samodzielne pozyskiwanie materiałów do zajęć

Indywidualna praca na zajęciach

Dyskusje w trakcie zajęć

Praca grupowa

Egzamin

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma świadomość wpływu języka (np. języka prawniczego czy różnic znaczeniowych) na kontakty międzyludzkie

Ma wiedzę o istnieniu różnych instytucji i organizacji mających wpływ na funkcjonowanie prawa międzynarodowego i rynku globalnego

Ma podstawową wiedzę o człowieku i relacjach międzyludzkich we współczesnym świecie

Ma wiedzę o przemianie pewnych instytucji międzynarodowych i konsekwencji tych zmian dla funkcjonowania prawa czy gospodarki międzynarodowej

Ma wiedzę o historycznej ewolucji wybranych wyobrażeń i zjawisk społecznych

Zna ogólne zasady i przyczyny rozwoju pewnych form indywidualnej przedsiębiorczości

Umiejętności

Potrafi analizować i poprzez odwołanie do zdobytej wiedzy proponować rozwiązania pewnych problemów współczesnego świata

Posiada umiejętność prognozowania pewnych zjawisk społecznych i analizowania ich przyczyn i rozwoju

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania wybranych zjawisk społecznych

Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z odwołaniem do teorii socjologicznych i poglądów innych autorów

Kompetencje społeczne

Rozumie znaczenie współcześnie zachodzących procesów cywilizacyjnych

Potrafi kreatywnie wykorzystywać i łączyć zdobytą wiedzę

Ma świadomość wyjątkowości różnych kultur

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)