Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-MI2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań społecznych.

Zna elementarną terminologię z zakresu konceptualizacji badań oraz metod i technik badań społecznych (pytanie badawcze, hipoteza, zmienna i wskaźnik, dobór jednostek do badania, próba, pilotaż, sondaż, wywiad, ankieta, etc.).

Zna różne metody i techniki pozyskiwania danych w socjologii: obserwację, wywiad indywidualny o różnym stopniu standaryzacji (kwestionariuszowy i IDI), wywiad grupowy, analizę danych zastanych (analizę treści), metodę sondażu i biograficzną, itd.

Zna odpowiednie dla zastosowanych metod i pozyskanego materiału z badań sposoby analizy danych (analiza ilościowa, jakościowa) i interpretacji wyników.

Umiejętności

Posiada umiejętność konceptualizacji badań (doboru metod w zależności od celu badania i stawianych pytań badawczych, operacjonalizacji pojęć i doboru wskaźników, budowy narzędzia badawczego) oraz realizacji badań socjologicznych w terenie.

Posiada umiejętność analizy danych (ilościowa i/lub jakościowa), merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków.

Umie przedstawiać wyniki zrealizowanych badań w formie pisemnej (raportu z badań) oraz ustnej (w formie prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych).

Kieruje się zasadami etyki zawodowej socjologa w realizacji badań empirycznych.

Kompetencje społeczne

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny konceptualizować badania.

Umie współpracować w grupie i przygotowywać oraz realizować wspólne projekty badawcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych w czasie dwóch semestrów punktów. Punktowane są pisemne kolokwia, prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń (raporty z mini badań), prezentacje lektur i wejściówki.

Student/ka, który/a zdobył/a 50% i więcej możliwych do zdobycia punktów uzyskuje zaliczenie ćwiczeń.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny jest odpowiednia do liczby zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze w sesji poprawkowej egzamin z całości przedmiotu.

Pełny opis:

Ilościowe metody badań socjologicznych

Wykład: Analiza treści (status metody, etapy realizacji badania). Badania sondażowe jako metoda: status metody, rodzaje sondażu, przebieg badania, narzędzia badań sondażowych (ankieta i kwestionariusz wywiadu), kwestionariusz jako narzędzie, pytanie jako narzędzie (rodzaje pytań i zasady ich układania, skale, kafeterie), analiza wyników badań sondażowych. Dobór jednostek do badań (rodzaje prób i ich reprezentatywność, dobór celowy i losowy).

Ćwiczenia kompatybilne z wykładem mają na celu praktykę ilościowych metod i technik badań socjologicznych. Analiza warsztatu badawczego na podstawie literatury przedmiotu. Konceptualizacja badań własnych (metodą analizy treści i ankietową), ich realizacja, analiza zebranego materiału, opracowanie wyników i ich prezentacja w formie raportów.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawicki, Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Leszek A. Gruszczyński. Kwestionariusz w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rose Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, Rozdział 4: Analiza treści. Opowiadanie o tym, co (sądzisz, że) widzisz, ss. 83-100.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych w czasie dwóch semestrów punktów. Punktowane są pisemne kolokwia, prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń (raporty z mini badań), prezentacje lektur i wejściówki.

Student/ka, który/a zdobył/a 50% i więcej możliwych do zdobycia punktów uzyskuje zaliczenie ćwiczeń.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny jest odpowiednia do liczby zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze w sesji poprawkowej egzamin z całości przedmiotu.

Pełny opis:

Ilościowe metody badań socjologicznych

Wykład: Analiza treści (status metody, etapy realizacji badania). Badania sondażowe jako metoda: status metody, rodzaje sondażu, przebieg badania, narzędzia badań sondażowych (ankieta i kwestionariusz wywiadu), kwestionariusz jako narzędzie, pytanie jako narzędzie (rodzaje pytań i zasady ich układania, skale, kafeterie), analiza wyników badań sondażowych. Dobór jednostek do badań (rodzaje prób i ich reprezentatywność, dobór celowy i losowy).

Ćwiczenia kompatybilne z wykładem mają na celu praktykę ilościowych metod i technik badań socjologicznych. Analiza warsztatu badawczego na podstawie literatury przedmiotu. Konceptualizacja badań własnych (metodą analizy treści i ankietową), ich realizacja, analiza zebranego materiału, opracowanie wyników i ich prezentacja w formie raportów.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawicki, Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Leszek A. Gruszczyński. Kwestionariusz w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grzegorz Babiński. 1980. Wybrane zagadnienie z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rose Gillian. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, Rozdział 4: Analiza treści. Opowiadanie o tym, co (sądzisz, że) widzisz, ss. 83-100.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student/ka zalicza przedmiot na podstawie zdobytych w czasie dwóch semestrów punktów. Punktowane są pisemne kolokwia, prace badawcze wykonywane w ramach ćwiczeń (raporty z mini badań), prezentacje lektur i wejściówki.

Student/ka, który/a zdobył/a 50% i więcej możliwych do zdobycia punktów uzyskuje zaliczenie ćwiczeń.

Ocenę końcową z przedmiotu uzyskuje student/ka, który/a zdobył/a 60% i więcej możliwych do zdobycia punktów, wysokość oceny jest odpowiednia do liczby zdobytych punktów.

Student/ka, która/y zdobył/a ponad 50% ale mniej niż 60% możliwych do zdobycia punktów pisze w sesji poprawkowej egzamin z całości przedmiotu.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu mają charakter teoretyczno-praktyczny. Teoretyczna wiedza o metodach i technikach badań socjologicznych jest przekazywana studentom w czasie wykładów. Kompatybilne z nimi ćwiczenia mają na celu praktykę różnych metod i technik, nabycie przez studentów umiejętności konceptualizacji i realizacji badań różnymi metodami, analizy zebranych danych oraz opracowania i przedstawienia uzyskanych wyników.

Treści zajęć:

Metody ilościowe badań: analiza treści, sondaż. Metody doboru jednostek do badania: losowy i celowy.

Kształtowanie umiejętności w zakresie: stawiania pytań badawczych i formułowania hipotez, dobierania odpowiednich metod poznania do stawianych pytań badawczych, budowania narzędzi badawczych (opracowywanie kategorii do kodowania w analizie treści, kwestionariusz ankiety), realizacji badań (analiza treści, badania ankietowe), opracowywania wyników z badań, przygotowywania prezentacji z omówieniem wyników badania, pisania raportów z badań.

Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

Stefan Nowak. 2017. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Renete Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner. 1985. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawicki, Franciszek Sztabiński (red.). 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.