Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-2F-DEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia społeczna
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład: egzamin pisemny (test wiadomości)

Ćwiczenia: zaliczenie

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Demografia jako nauka i jej związek z innymi naukami ze szczególnym uwzględnieniem socjologii

2. Źródła danych demograficznych (w tym: NSP)

3. Metody analizy demograficznej

4. Ruch naturalny i reprodukcja. Koncepcje przejść demograficznych

5. Ludność Polski, Europy i świata. Prognozy demograficzne

6. Procesy społeczno-demograficzne: migracje, urbanizacja i starzenie się społeczeństw

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka ma podstawową wiedzę o demografii jako nauce i jej miejscu w systemie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem powiązań demografii z socjologią

Student/ka zna elementarną terminologię z zakresu demografii, np. ruch naturalny ludności, reprodukcja ludności, kohorta, piramida demograficzna etc.

Student/ka zna sposoby pozyskiwania danych (ewidencje bieżące stanu ludności, ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności, NSP) i metody analizy demograficznej (ogólne zasady budowy współczynników demograficznych i ich rodzaje, zasady standaryzacji współczynników i zasady analizy kohortowej)

Student zna podstawowe procesy ludnościowe zachodzące w skali krajowej i globalnej i ich uwarunkowania (przejścia demograficzne, demograficzne starzenie społeczeństw, urbanizacja, migracje)

Umiejętności

Student/ka umie prawidłowo interpretować dane demograficzne (np. współczynniki reprodukcji netto i brutto, rodności, płodności etc.) i posłużyć się nimi w analizie procesów ludnościowych

Student/ka potrafi wykorzystać wiedzę i dane demograficzne do przygotowania własnych opracowań - w socjologicznych analizach zjawisk i procesów społecznych, takich jak: migracje, wzorce dzietności, przemiany rodziny, przemiany stylów życia, mentalności etc

Student/ka potrafi uzupełniać nabytą wiedzę - wyszukiwać dane demograficzne w dostępnych bazach i opracowaniach

Kompetencje społeczne

Student/ka wykazuje otwartość na samodzielne wyszukiwanie dodatkowych źródeł informacji z zakresu omawianych zagadnień z wykorzystaniem danych demograficznych.

Student/ka chętnie współpracuje w grupie zadaniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny (test wiadomości), frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje

Wykład: egzamin pisemny (test wiadomości) dla osób, które zaliczyły ćwiczenia z przedmiotu

Warunki zaliczenia ćwiczeń: frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych prac i prezentacje z ich wykonania.

Pełny opis:

Treści wykładu (2017):

Demografia jako nauka: przedmiot demografii, demografia i inne nauki społeczne ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, użyteczne dla socjologa źródła danych demograficznych

Źródła danych demograficznych: NSP i statystyki bieżące. Rodziny polskie, gospodarstwa domowe i warunki życia ludności na podstawie NSP.

Metody analizy demograficznej: ogólne zasady budowy współczynników demograficznych, rodzaje współczynników, zasady standaryzacji i analizy kohortowej

Ruch naturalny i reprodukcja: typy reprodukcji, teorie przejść demograficznych, fazy transformacji, współczynniki reprodukcji.

Ludność: rozwój liczebny ludności świata, Europy i Polski, struktura ludności, prognozy ludnościowe.

Ludność: procesy urbanizacji i przemiany miast.

Treści ćwiczeń (2017):

Wyzwania demograficzne Polski współczesnej Polski. Ruchy wędrówkowe. Migracje z Polski. Migracje do Polski. Zmieniające się miasta. Zmieniająca się wieś. Starzejące się społeczeństwo.

Literatura:

Do wykładu:

Jerzy Z. Holzer. 2003. Demografia. Warszawa: PWE.

Marek Okólski. 2004. Demografia zmiany społecznej. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.

Rocznik demograficzny 2017. Warszawa: GUS.

Do ćwiczeń:

Aleksandra Grzymała-Kazłowska. 2013. Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptacje i integrację imigrantów. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Agnieszka Trąbka. 2013. Strategie tożsamościowe globalnych nomadów. Od wykorzenienia po różne formy zakorzeniania się. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Joanna Napierała. 2010. Niewidzialne pracownice? – przypadek migrantek z Polski na rynku pracy w Oslo. W: Marta Kindler, Joanna Napierała (red.). Migracje kobiet przypadek Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Anne White. 2010. Migracja Polek z dziećmi do Wielkiej Brytanii jako strategia życiowa. W: Marta Kindler, Joanna Napierała (red.). Migracje kobiet przypadek Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Anna Kordasiewicz. 2010. Profesjonalizacja i personalizacja – strategie Polek pracujących w sektorze usług domowych w Neapolu. W: Marta Kindler, Joanna Napierała (red.). Migracje kobiet przypadek Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Ewa Kępińska. 2008. Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Warszawa: Wyd. UW, rozdz. 3, 4 i 5.

Agnieszka Narloch. 2012. Niewidzialne, pomijane, wykluczone – polskie migrantki we Włoszech. „Societas/Communitas” Kobiety, migracja i praca, nr 1(13). Warszawa: Wyd. ISNS UW.

„Magazyn Miasta” 11. Migracyjne polityki miejskie.

Paulina Sobiesiak-Penszko. 2015. Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Justyna Frelak. 2010. Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Ewa Nowicka. 2011. Blaski i cienie imigracji. Problemy cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Instytut Socjologii UW.

Ilona Matysiak. 2014. Rola sołtysów we współczesnych środowiskach wiejskich. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Kajdanek Katarzyna. 2015. Nowi mieszkańcy w starych wsiach podmiejskich Dolnego Śląska – utracona wspólnota. W: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski, Wojciech Knieć (red.). Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi. Warszawa: Wyd. SGGW.

Monika Stanny. Wieś jako przedmiot badań demograficznych. W: Maria Halamska (red.). Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Hrynkiewicz J. (red.). Czy starzenie się ludności Krajów UE może być szansą, czy musi być hamulcem rozwoju?, „O sytuacji ludzi starszych”. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa 2013.

Paulina Sobiesiak-Penszko. 2015. Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

„Magazyn Miasta” nr 3, Starsze Miasto, 2/2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Danuta Duch-Krzystoszek, Anna Pokrzywa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny (test wiadomości), frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów literatury przedmiotu, wykonanie zadanych opracowań i ich prezentacje

Wykład: egzamin pisemny (test wiadomości) dla osób, które zaliczyły ćwiczenia z przedmiotu

Warunki zaliczenia ćwiczeń: frekwencja, udział w dyskusjach, prezentacje wybranych tekstów z literatury przedmiotu, wykonanie zadanych prac i prezentacje z ich wykonania.

Pełny opis:

Treści wykładu (2018):

Demografia jako nauka: przedmiot demografii, demografia i inne nauki społeczne ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, użyteczne dla socjologa źródła danych demograficznych

Źródła danych demograficznych: NSP i statystyki bieżące. Rodziny polskie, gospodarstwa domowe i warunki życia ludności na podstawie NSP.

Metody analizy demograficznej: ogólne zasady budowy współczynników demograficznych, rodzaje współczynników, zasady standaryzacji i analizy kohortowej

Ruch naturalny i reprodukcja: typy reprodukcji, teorie przejść demograficznych, fazy transformacji, współczynniki reprodukcji.

Ludność: rozwój liczebny ludności świata, Europy i Polski, struktura ludności, prognozy ludnościowe.

Ludność: procesy urbanizacji i przemiany miast.

Treści ćwiczeń (2017):

Wyzwania demograficzne Polski współczesnej Polski. Ruchy wędrówkowe. Migracje z Polski. Migracje do Polski. Zmieniające się miasta. Zmieniająca się wieś. Starzejące się społeczeństwo.

Literatura:

Do wykładu:

Jerzy Z. Holzer. 2003. Demografia. Warszawa: PWE.

Marek Okólski. 2004. Demografia zmiany społecznej. Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.

Rocznik demograficzny 2017. Warszawa: GUS.

Do ćwiczeń:

Aleksandra Grzymała-Kazłowska. 2013. Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptacje i integrację imigrantów. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Agnieszka Trąbka. 2013. Strategie tożsamościowe globalnych nomadów. Od wykorzenienia po różne formy zakorzeniania się. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.

Joanna Napierała. 2010. Niewidzialne pracownice? – przypadek migrantek z Polski na rynku pracy w Oslo. W: Marta Kindler, Joanna Napierała (red.). Migracje kobiet przypadek Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Anne White. 2010. Migracja Polek z dziećmi do Wielkiej Brytanii jako strategia życiowa. W: Marta Kindler, Joanna Napierała (red.). Migracje kobiet przypadek Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Anna Kordasiewicz. 2010. Profesjonalizacja i personalizacja – strategie Polek pracujących w sektorze usług domowych w Neapolu. W: Marta Kindler, Joanna Napierała (red.). Migracje kobiet przypadek Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Ewa Kępińska. 2008. Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Warszawa: Wyd. UW, rozdz. 3, 4 i 5.

Agnieszka Narloch. 2012. Niewidzialne, pomijane, wykluczone – polskie migrantki we Włoszech. „Societas/Communitas” Kobiety, migracja i praca, nr 1(13). Warszawa: Wyd. ISNS UW.

„Magazyn Miasta” 11. Migracyjne polityki miejskie.

Paulina Sobiesiak-Penszko. 2015. Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Justyna Frelak. 2010. Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Ewa Nowicka. 2011. Blaski i cienie imigracji. Problemy cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Instytut Socjologii UW.

Ilona Matysiak. 2014. Rola sołtysów we współczesnych środowiskach wiejskich. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Kajdanek Katarzyna. 2015. Nowi mieszkańcy w starych wsiach podmiejskich Dolnego Śląska – utracona wspólnota. W: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski, Wojciech Knieć (red.). Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi. Warszawa: Wyd. SGGW.

Monika Stanny. Wieś jako przedmiot badań demograficznych. W: Maria Halamska (red.). Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Hrynkiewicz J. (red.). Czy starzenie się ludności Krajów UE może być szansą, czy musi być hamulcem rozwoju?, „O sytuacji ludzi starszych”. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa 2013.

Paulina Sobiesiak-Penszko. 2015. Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

„Magazyn Miasta” nr 3, Starsze Miasto, 2/2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Duch-Krzystoszek
Prowadzący grup: Michał Dąbrowski, Danuta Duch-Krzystoszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.