Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PRS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z rodziną
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA - kolokwium pisemne

Pełny opis:

Opis treści programowych:

ćwiczenia

1.

Wprowadzenie – Rodzina jako wartość. Cele, role, zadania, funkcje rodziny.

Rodzina w okresie przemian. Dysfunkcjonalność rodziny.

Ogólne zasady pracy socjalnej z rodziną. Etyczne aspekty poczynań opiekuńczo – wspierających wobec rodziny

Praca socjalna z rodziną w obszarze pomocy społecznej

2.

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym w latach 1989-2015

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego (priorytety i zasady wg których jest budowany nowy system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem)

Praca socjalna z dzieckiem oraz z jego rodziną (dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej)

3.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego - piecza zastępcza rodzinna. Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej

4.

Ubóstwo rodzin i dzieci jako kwestia społeczna – wyzwaniem dla polityki społecznej,

pomocy społecznej. Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej

Rola i zadania współpracy międzysystemowej w zakresie wsparcia rodziny w sferze opiekuńczo-wychowawczej

5.

Działania pracowników socjalnych podejmowane na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Praca socjalna z rodziną ryzyka. Zwiększenie intensywności pracy socjalnej

6.

Praca socjalna z rodziną – wybrane (nowe) podejścia, metody i techniki

7.

Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy społecznej w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną

Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem

Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej – skuteczny czy pozorny instrument przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej?

Literatura:

Literatura polecana:

• Kwak A.; Uniwersalność instytucji rodziny i kierunku jej przemian; W: Życie rodzinne – uwarunkowania makro i mikrostrukturalne, red. nauk. Tyszka Zb.; Poznań 2003.

• Marzec-Holka K., Współczesne dylematy „dobra wspólnego” a problem wykluczenia społecznego w racy socjalnej i polityce społecznej; [w:] Praca socjalna i polityka społeczna, red. Marzec-Holka; Rutkowska A; Joachimowska M., Bydgoszcz 2008.

• Przeperski J., Konferencja grupy rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Akapit. Toruń 2015.

• Racław M., Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy. [w:] Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Raport pod red. M. Dutkiewicz, Warszawa 2011

• Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, opracowanie zbiorowe w ramach Projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SPS_RzD2601.pdf -

• Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. CZĘŚĆ I. Praca socjalna z osobą lub rodziną. Str. 10-49. Kadela K., Kowalczyk J., WRZOS, Grudzień 2013, http://wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Standardy%20pracy%20socjalnej.%20Rekomendacje%20metodyczne%20i%20organizacyje.pdf

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887)

• Żukiewicz A., Praca socjalna w ośrodku pomocy społecznej – na przykładzie MOPS Kraków, red. nauk. A. Żukiewicz, Toruń 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin pokrewnych.

Posiada elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (w szczególności naukami humanistycznymi, społecznymi, medycznymi).

Posiada elementarną wiedzę o strukturach życia społecznego (w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym) oraz relacjach, zachodzących między strukturami i tworzącymi je instytucjami.

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Posiada wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, psychologii, etyki, prawa, polityki społecznej w kontekście pracy socjalnej.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium w formie pisemnej.

Przy końcowej ocenie brana jest pod uwagę aktywność oraz obecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Praca socjalna z rodziną. Dwa tematy do uzupełnienia.

1. Uzależnienia a rodzina

- trzy komponenty uzależnienia,

- rodzaje uzależnień.

2. Funkcjonalna teoria rodziny

– sytuacja bytowa a uzależnienia.

Jako zaliczenie przedmiotu praca pisemna na mój adres emailowy

Znaczenie i sens pracy socjalnej z rodziną we współczesnym społeczeństwie.

Objętość: 3 - 4 strony.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Praca socjalna z rodziną. Dwa tematy do uzupełnienia.

1. Uzależnienia a rodzina

- trzy komponenty uzależnienia,

- rodzaje uzależnień.

2. Funkcjonalna teoria rodziny

– sytuacja bytowa a uzależnienia.

Jako zaliczenie przedmiotu praca pisemna na mój adres emailowy: p.boryszewski@wp.pl

Znaczenie i sens pracy socjalnej z rodziną we współczesnym społeczeństwie.

Objętość: 3 - 4 strony.

Termin do 13 kwietnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)