Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PRS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z rodziną
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA - kolokwium pisemne

Pełny opis:

Opis treści programowych:

ćwiczenia

1.

Wprowadzenie – Rodzina jako wartość. Cele, role, zadania, funkcje rodziny.

Rodzina w okresie przemian. Dysfunkcjonalność rodziny.

Ogólne zasady pracy socjalnej z rodziną. Etyczne aspekty poczynań opiekuńczo – wspierających wobec rodziny

Praca socjalna z rodziną w obszarze pomocy społecznej

2.

Zmiany w zakresie organizacji form opieki nad dzieckiem osieroconym w latach 1989-2015

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego (priorytety i zasady wg których jest budowany nowy system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem)

Praca socjalna z dzieckiem oraz z jego rodziną (dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej)

3.

Organizacja pomocy i opieki w ramach zreformowanego systemu wsparcia wobec rodziny dysfunkcyjnej i dziecka sierocego - piecza zastępcza rodzinna. Rola pracowników socjalnych w organizacji i funkcjonowaniu rodzinnych form opieki zastępczej

4.

Ubóstwo rodzin i dzieci jako kwestia społeczna – wyzwaniem dla polityki społecznej,

pomocy społecznej. Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej

Rola i zadania współpracy międzysystemowej w zakresie wsparcia rodziny w sferze opiekuńczo-wychowawczej

5.

Działania pracowników socjalnych podejmowane na rzecz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Praca socjalna z rodziną ryzyka. Zwiększenie intensywności pracy socjalnej

6.

Praca socjalna z rodziną – wybrane (nowe) podejścia, metody i techniki

7.

Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy społecznej w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną

Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem

Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej – skuteczny czy pozorny instrument przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej?

Literatura:

Literatura polecana:

• Kwak A.; Uniwersalność instytucji rodziny i kierunku jej przemian; W: Życie rodzinne – uwarunkowania makro i mikrostrukturalne, red. nauk. Tyszka Zb.; Poznań 2003.

• Marzec-Holka K., Współczesne dylematy „dobra wspólnego” a problem wykluczenia społecznego w racy socjalnej i polityce społecznej; [w:] Praca socjalna i polityka społeczna, red. Marzec-Holka; Rutkowska A; Joachimowska M., Bydgoszcz 2008.

• Przeperski J., Konferencja grupy rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Akapit. Toruń 2015.

• Racław M., Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy. [w:] Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Raport pod red. M. Dutkiewicz, Warszawa 2011

• Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, opracowanie zbiorowe w ramach Projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SPS_RzD2601.pdf -

• Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. CZĘŚĆ I. Praca socjalna z osobą lub rodziną. Str. 10-49. Kadela K., Kowalczyk J., WRZOS, Grudzień 2013, http://wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Standardy%20pracy%20socjalnej.%20Rekomendacje%20metodyczne%20i%20organizacyje.pdf

• Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887)

• Żukiewicz A., Praca socjalna w ośrodku pomocy społecznej – na przykładzie MOPS Kraków, red. nauk. A. Żukiewicz, Toruń 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin pokrewnych.

Posiada elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (w szczególności naukami humanistycznymi, społecznymi, medycznymi).

Posiada elementarną wiedzę o strukturach życia społecznego (w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym) oraz relacjach, zachodzących między strukturami i tworzącymi je instytucjami.

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Posiada wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, psychologii, etyki, prawa, polityki społecznej w kontekście pracy socjalnej.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium w formie pisemnej.

Przy końcowej ocenie brana jest pod uwagę aktywność oraz obecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki, Monika Ślęzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Flaszyńska
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do tematyki pracy socjalnej z rodziną, w tym rodziną wieloproblemową.

Pełny opis:

Rodzina w polityce społecznej.

Wspieranie rodziny w systemie pomocy społecznej.

Formy pracy socjalnej z rodziną.

Polityka rodzinna:

• Program „Za życiem”

• Rodzina 500 plus

• Świadczenia rodzinne

• Fundusz Alimentacyjny

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza.

Asysta rodzinna. Współpraca pracownika socjalnego i asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny.

Praca socjalna z rodziną z problemem przemocy.

Nowe metody pracy z rodziną.

Przykłady dobrych praktyk w pracy z rodziną – zasadność i możliwości podejmowania ich oraz implementacja do istniejących warunków.

Literatura:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 930 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1390 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 575 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1518).

G. Firlit-Fesnak., Rodziny polskie i polityka prorodzinna, stan i kierunki przemian, [w:] Firlit-Fesnak, Szylko-Skoczny M., (red.) Polityka społeczna, Warszawa 2011.

I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny, Wydanie 2, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2012.

I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2011.

I. Krasiejko, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2013.

D. Ławniczak, M. Marszałkowska, B. Mierzejewska, D. Polczyk, L. Zeller, Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, http://wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php?id=54&m=30.

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. G. Firlit - Fesnak, M. Szylko – Skoczny (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

J. Przeperski, Konferencja Grupy Rodzinnej, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2006, nr 2.

J. Przeperski, Praca z rodziną z zastosowaniem metody Konferencji Grupy Rodzinnej, EsOEs (kwartalnik ROPS w Krakowie) 2006 nr 2.

J. Przeperski, Ekologiczny model pomocy rodzinie na przykładzie metody Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR), Problemy Społeczne 2007, nr 1.pdf.

J. Przeperski, Konferencja Grupy Rodzinnej - nowa metoda pomocy rodzinie, Gazeta Samorządu i Administracji 2007, nr 14 http://www.gsia.infor.pl.

D. Trawkowska, Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy społecznej w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną; W: Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną; red. nauk. Kotlarska – Michalska A.; Poznań 2010r. str. 185-207.

D. Trawkowska, Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej – skuteczny czy pozorny instrument przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej; [w:] Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego; red. Wódz K., Pawlas-Czyż S., Toruń 2008.

K. Tryniszewska, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.

Żukiewicz (red.), Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Wyd. Impuls, Kraków 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką rodziny oraz metodyką pracy socjalnej z rodziną w obszarze dotykających ją problemów i trudności.

Forma zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, wynik kolokwium zaliczeniowego.

Pełny opis:

Tematyka zajęć (wykład):

1. Omówienie zakresu wykładu i ćwiczeń oraz formy zaliczenia.

2. Praca socjalna z rodziną. Kondycja i przemiany współczesnej rodziny. Pojęcie i cele pracy socjalnej na rzecz rodziny. Systemowe założenia pracy socjalnej z rodziną. Zastosowanie empowermentu w pracy z rodziną. Zasady pracy z rodziną.

3. Diagnoza środowiska rodzinnego. Pojęcie i specyfika diagnozy. Aspekty i obszary analizy sytuacji rodzinnej (Potrzeby rodziny. Zmienne systemowe. Cykl życia rodzinnego. Siły i zasoby rodziny). Techniki diagnostyczne.

4. Metody i działania w pracy socjalnej z młodzieżą i jej rodziną. Praca socjalna i metody pracy z rodziną. Cele i strategie działania w pracy z rodziną. Praca z rodziną. System wsparcia rodzin z dziećmi.

5. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza.

6-7. Asystent rodziny w systemie pomocy i pracy z rodziną.

8. Zaliczenie/egzamin

Tematyka zajęć (ćwiczenia)

1. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna (1).

2. Praca z rodzicami. Kształtowanie kompetentnych rodziców. Etyka opieki. Praca z ojcami. Zaniedbanie w rodzinie. Nierówności (1).

3. Wsparcie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Instytucje wsparcia rodziny i dziecka (2). Współpraca międzyinstytucjonalna (sąd, szkoła, poradnie).

4. Praca socjalna z rodziną z problemem uzależnienia. Uzależnienie. Metody pracy z osobą uzależnioną i jej rodziną (1).

5. Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. Choroba psychiczna jako czynnik zakłócający system rodzinny i jego funkcjonowanie. Możliwości działań socjalnych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (1).

6. Wsparcie rodziny dotkniętą niepełnosprawnością (2).

7. Praca socjalna z rodziną z problemem przemocy. Przemoc jako czynnik wyznaczający role i

funkcjonowanie rodziny w systemie społecznym. Praca z ofiarą, sprawcą i świadkiem (2)

8. Praca socjalna z rodziną z bezrobotną. Motywowanie do zmiany.

9. Dobre praktyki w pracy z rodziną w Polsce i na świecie.

Literatura:

T. Biernat, K. Kuziak, J.A. Malinowski (red.), Rodzina w pracy socjalnej – pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych, Toruń 2015.

A. Durasiewicz, I. Podobas, Asystentura i mediacje socjalne, Warszawa 2015.

E. Lipowicz, Praca socjalna z rodziną. Diagnoza, projektowanie, zmiana, Zielona Góra 2014.

K. Wasilewska-Ostrowska, Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy, Warszawa 2014.

G. Brotherton. H. Davies, G. McGillivray, Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, CRZL, Warszawa 2014 (s. 47-56); ćw. 1.

A. Palacz-Chrisidis, Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną, CRZL, Warszawa 2014, (s. 99-117; 137-189); ćw. 2

D. Podgórska-Jachnik, T. Pietras, Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, CRZL, Warszawa 2014 (s. 117-155); ćw. 3.

D. Podgórska-Jachnik, Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, CRZL, Warszawa 2014, (s. 105-127); ćw. 4.

K. Stanek, Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy, CRZL, Warszawa 2014 (s. 19-29; 67-94); ćw. 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Praca socjalna z rodziną. Dwa tematy do uzupełnienia.

1. Uzależnienia a rodzina

- trzy komponenty uzależnienia,

- rodzaje uzależnień.

2. Funkcjonalna teoria rodziny

– sytuacja bytowa a uzależnienia.

Jako zaliczenie przedmiotu praca pisemna na mój adres emailowy

Znaczenie i sens pracy socjalnej z rodziną we współczesnym społeczeństwie.

Objętość: 3 - 4 strony.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Boryszewski
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Praca socjalna z rodziną. Dwa tematy do uzupełnienia.

1. Uzależnienia a rodzina

- trzy komponenty uzależnienia,

- rodzaje uzależnień.

2. Funkcjonalna teoria rodziny

– sytuacja bytowa a uzależnienia.

Jako zaliczenie przedmiotu praca pisemna na mój adres emailowy: p.boryszewski@wp.pl

Znaczenie i sens pracy socjalnej z rodziną we współczesnym społeczeństwie.

Objętość: 3 - 4 strony.

Termin do 13 kwietnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.