Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc postpenitencjarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-POO1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc postpenitencjarna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zakres merytoryczny przedmiotu:

1. Pomoc postpenitencjarna – formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne

2. Wybrane programy resocjalizacyjne

3. Struktura systemu pomocy postpenitencjarnej - kompetencje poszczególnych jednostek pomocowych

4. Rola środowiska lokalnego w procesie readaptacji społecznej i zawodowej osób skazanych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jaworska, A. (2016). Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Jaworowska, A. (2009). Resocjalizacja – zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Marczak, M. (2013). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Nęcka, E. i Stocki, R. (1999). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy. Kraków: Universitas.

Laurman-Jarząbek, E. i. Mazur E. (2012). W kręgu teorii i praktyki pomocy postpenitencjarnej. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Pierzchała, K. (2010). Zagubiony dar wolności. Osobowość ludzi uwięzionych. Białystok: Wydawnictwo Prymat.

Pol, J.A. (2008). Więzienna szansa. Warszawa: Wydawnictwo ŁośGraf.

Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Cekiera, Cz. i Pierzchała, K. (2009). Człowiek a patologie społeczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kieszkowska, A. (2012). Inkluzyjno – katalektyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Makowski, R. (2014). Za murami poprawczaka. Resocjalizacja w praktyce. Ostrołęka: Self-publishing

Przybyliński, S. (2007). Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Urban, B. i Stanik, J.M. (2007). Resocjalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skafiriak, B. (2007). Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Probacja. Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości – wybrane artykuły z czasopisma

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z elementami prezentacji wizualnej

2. Analiza swot

3. Dyskusja "okrągły stół"

4. Dyskusja w grupach

5. Hospitacja

a) wybrana jednostka penitencjarna

b) organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób, które odbywały karę pozbawienia wolności

6. Udział w spektaklu teatralnym realizowanym przez byłych skazanych i osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych w połączeniu z panelem dyskusyjnym

Warunki zaliczenia:

a) regularna obecność na zajęciach

b) aktywność na zajęciach

c) kolokwium pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (20 pytań, w tym 10 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych);

wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

aktywność na zajęciach

praca zaliczeniowa - projekt socjalny obejmujący działania wobec osoby opuszczającej zakład karny

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Pomoc postpenitencjarna w systemie polityki społecznej

II. Resocjalizacja w polskim systemie karnym – przygotowanie do wyjścia na wolność

III. Polski system pomocy postpenitencjarny i jego uwarunkowania

IV. Formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne

V. Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób opuszczających placówki resocjalizacyjne i ich rodzin w kontekście wykluczenia społecznego

VI. Kurator sądowy i jego rola w procesie readaptacji społecznej skazanych.

VII. Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami

VIII. Organizacje pozarządowe w systemie pomocy postpenitencjarnej

IX. Rola środowiska lokalnego w procesie readaptacji społecznej i zawodowej osób skazanych

X. Teorie pracy socjalnej i ich konotacje w aspekcie pomocy postpenitencjarnej

XI. Metody pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne

XII. Etapy pracy socjalnej z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne

XIII. Dobre praktyki

Literatura:

Literatura obowiązkowa :

Jaworska, A. (2016). Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Jaworowska, A. (2009). Resocjalizacja – zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Marczak, M. (2013). Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Nowak B., (red. nauk.) (2015). Pomoc postpenitencjarna jako obszar pracy socjalnej, Gliwice. J&Ż Leszek Żochowski.

Laurman-Jarząbek, E. i. Mazur E. (2012). W kręgu teorii i praktyki pomocy postpenitencjarnej. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Pierzchała, K. (2010). Zagubiony dar wolności. Osobowość ludzi uwięzionych. Białystok: Wydawnictwo Prymat.

Literatura uzupełniająca:

Cekiera, Cz. i Pierzchała, K. (2009). Człowiek a patologie społeczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kieszkowska, A. (2012). Inkluzyjno – katalektyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Przybyliński, S. (2007). Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Urban, B. i Stanik, J.M. (2007). Resocjalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skafiriak, B. (2007). Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Probacja. Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości – wybrane artykuły z czasopisma

Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, film, dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - 30 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 20 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin

przygotowanie projektu socjalnego - 20 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 85 godzin

liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.