Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z ofiarami przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-POF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z ofiarami przemocy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Definicja przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

2. Rodzaje i formy przemocy.

3. Przyczyny i skutki przemocy. Aspekty psychologiczne związane z przemocą w rodzinie.

4. Rozmiar zjawiska przemocy w rodzinie i jego odbiór społeczny. Stereotypy i ich konsekwencje.

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec: kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami.

6. Odpowiedzialność karna sprawców za przemoc w rodzinie. Tryb ścigania przestępstw z zakresu przemocy w rodzinie.

7. Zadania instytucji państwowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8. Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Zapewnienie ochrony przed dalszym krzywdzeniem. Interwencja kryzysowa.

9. Wywiad środowiskowy

10. Procedura „Niebieskie karty”.

11. Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze.

12. Zasady postępowania w stosunku do dziecka – ofiary przemocy w rodzinie.

13. Zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (poddanie się terapii, uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjne, terapeutyczne).

14. Prawa ofiary przestępstwa.

15. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

16. Opracowanie programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Literatura:

Akty prawne:

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Literatura:

M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji, wyd. LexisNexis, 2014

A. Kiełtyka, A. Ważny, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Wolters Kluwer, 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Potrafi posługiwał się wieloaspektowym pojęciem przemocy

Wie jakiego instytucjonalnego i psychologicznego wsparcia udzielać ofiarom i sprawcom przemocy

Zna specyfikę pomocy dzieciom jako szczególnym ofiarom przemocy

Umiejętności:

Potrafi prowadzić działania w środowisku lokalnym na rzecz ofiar przemocy (zespoły interdyscyplinarne)

Nawiązuje współpracę z instytucjami wsparcia ofiar i sprawców przemocy i skutecznie kieruje do nich klientów

Podejmuje działania o charakterze interwencji kryzysowej

Kompetencje społeczne:

Przestrzega zasad etycznych dotyczących godności i szacunku dla człowieka w sytuacji traumy

Rozpoznaje swoje stany uczuciowe, wywołane kontaktem z osobami w kryzysowych sytuacjach społecznych

Potrafi rozmawiać z ofiarami przemocy na drażliwe i trudne tematy

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Zaliczenie ustne, praca z tekstem, dyskusja moderowana

Umiejętności:

Zaliczenie ustne, praca z tekstem, dyskusja moderowana

Kompetencje społeczne:

Zaliczenie ustne, praca z tekstem, dyskusja moderowana

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.