Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje i programy wsparcia rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-IPW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje i programy wsparcia rodziny
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warunkiem zaliczenia warsztatów jest udział w zajęciach, aktywność i przygotowanie prezentacji na wybrany temat

W sytuacji, kiedy zajęcia odbywają się zdalnie, studenci przysyłają osobie prowadzącej zrealizowane prezentacje tematów, do których się zgłosili. Realizują także, w wyznaczonych terminach, zadania przesłane przez osobę prowadzącą.

Pełny opis:

Analiza wybranych programów oferujących pomoc i wsparcie rodzinom w mieście stołecznym Warszawa. Działalność Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – wspieranie rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą, bezdomnych. Wybrane programy pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie i sprawcami wypadków komunikacyjnych. Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych skierowana do rodzin. Działalność Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Działalność instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Asystent rodzin w codziennej pracy na jej rzecz. Kurator sądowy jako organ wykonujący orzeczenia sądu i jego oddziaływania wobec rodziny. Wybrane programy wspierania seniorów. Instytucje wspierające rodzinę z małym dzieckiem oraz rodziców mających trudności wychowawcze. System pieczy zastępczej. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Pomoc samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym. Instytucje wspierające rodzinę i poszczególnych jej członków w sytuacji rozwodu. Instytucje i programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Instytucje pomocy społecznej. Pomoc rodzinie ubogiej.

Literatura:

Andrzejewski M., Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa ( i kilku drobniejszych sprawach), [w] Trawkowska D., (red.) Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 165-192

2. Centrum Mediacji Partners Polska Dziecko w rozwodzie, poradnik dla rodziców, Warszawa 2005

3. Kaczmarczyk I, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce, alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008, s 63-77, 173-179

4. Kleniewska I., Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w] Kwak A., Wyrwich –Hejduk, E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 99-116

5. Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010

6. Olech A., Kaźmierczak T., Pomoc społeczna samotnym matkom. Droga do samodzielności czy instytucjonalizacja niesamodzielności, , [w] Rymsza M. (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 377-403

7. Krasiejko I., Nowa rola asystenta rodziny [w] Trawkowska D. (red.), Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 261-289

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488)

9. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235

10. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887

11. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842)

12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071,

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2015.1286)

14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015, poz.1418)

15. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2017.922 z dnia 2017.05.11)

16. O programie adresowanym do sprawców przemocy w rodzinie Duluth: informacje pochodzące ze strony:

http://duluth.pl/

17. O programie: Rodzina 2010-20120, informacje pochodzące ze strony: https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/dokumenty-strategiczne/program-rodzina-na-lata-2010-2020

1. Gójska A., Mediacja a inne formy pomocy rodzinie, s. 43-61 [w] Gójska A, Huryn V. (red.) , Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 43-61

2. MPIPS, Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/,

3. Świątkowska E., Puszkarska A., Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008

4. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna elementarną terminologię używaną w pracy socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie dyscyplin pokrewnych.

Posiada elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowo-metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk (w szczególności naukami humanistycznymi, społecznymi, medycznymi).

Posiada elementarną wiedzę o strukturach życia społecznego (w sektorze publicznym, prywatnym oraz pozarządowym) oraz relacjach, zachodzących między strukturami i tworzącymi je instytucjami.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Posiada wiedzę z zakresu nauk o rodzinie, psychologii, etyki, prawa, polityki społecznej w kontekście pracy socjalnej

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Wie, jak realizować statutowe założenia i regulaminy pracy placówki z uwzględnieniem zasad poufności i dostępności udzielanej pomocy.

Wie jak badać i rozpoznawać zapotrzebowanie na usługi społeczne dla jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Zna i rozumie definicje oraz zasady stosowania prawa autorskiego i zasady ochrony własności przemysłowej.

Umiejętności

Inicjuje kontakty i rozwija współpracę z przedstawicielami innych zawodów, instytucjami oraz wolontariuszami.

Skutecznie komunikuje się werbalnie i niewerbalnie – w mowie i na piśmie w języku polskim

Reprezentuje interesy klientów, grup i społeczności lokalnej

W pracy socjalnej z jednostką, grupą, rodziną i społecznością lokalną stosuje wiedzę z zakresu psychologii, etyki, prawa, polityki społecznej

Zdobywa informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Kompetencje

Posiada zdolność do skutecznego i celowego organizowania i planowania zobowiązań zawodowych.

Posiada zdolność do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresowych.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja przygotowane przez studentów, analizowanie zagadnień będących przedmiotem zajęć, dyskusja dydaktyczna, konkretne zadania podczas zajęć realizowane indywidualnie lub w grupach

W sytuacji, kiedy zajęcia odbywają się zdalnie, osoba prowadząca wysyła studentom materiały na wybrane tematy będące przedmiotem rozważań. Studenci otrzymują zadania do wykonania i przygotowują prezentacje tematów, do których się zgłosili.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Polityka rodzinna w Polsce. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w praktyce. Program 500 +- podstawowe informacje. Instytucje świadczące opiekę nad małym dzieckiem (do 3 lat). Uprawnienia rodziców pracujących. Świadczenia rodzinne. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Domy pomocy społecznej. Instytucje i programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Superwizja w pracy socjalnej

Literatura:

Rodzina 500+. Poradnik dla samorządowców, https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

M. Sobociński, Polityka rodzinna w Polsce. W stronę zrównoważonego modelu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

MPIPS, Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Jak założyć stowarzyszenie, Rozdział II Co to jest stowarzyszenie i dlaczego warto je założyć? s. 4-11.

A. Golczyńska- Grondas, Polski trzeci sektor a profesjonalne pomaganie, [w] Trzeci Sektor, numer specjalny 2012/2013, Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, s. 24-31, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/515933487.PDF

K. Olczak-Baran, Instytucje wsparcia i pomocy rodzinie. Geneza, zadania i organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, s. 214-228.

Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 24-66.

Kleniewska I., Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w] Kwak A., Wyrwich –Hejduk, E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 99-116.

M. Łuczyńska, A. Olech, Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. s. 20-73.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wyrwich-Hejduk
Prowadzący grup: Ewa Wyrwich-Hejduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Polityka rodzinna w Polsce. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w praktyce. Program 500 +- podstawowe informacje. Instytucje świadczące opiekę nad małym dzieckiem (do 3 lat). Uprawnienia rodziców pracujących. Świadczenia rodzinne. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Domy pomocy społecznej. Instytucje i programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Superwizja w pracy socjalnej

Literatura:

Rodzina 500+. Poradnik dla samorządowców, https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

M. Sobociński, Polityka rodzinna w Polsce. W stronę zrównoważonego modelu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

MPIPS, Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Jak założyć stowarzyszenie, Rozdział II Co to jest stowarzyszenie i dlaczego warto je założyć? s. 4-11.

A. Golczyńska- Grondas, Polski trzeci sektor a profesjonalne pomaganie, [w] Trzeci Sektor, numer specjalny 2012/2013, Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, s. 24-31, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/515933487.PDF

K. Olczak-Baran, Instytucje wsparcia i pomocy rodzinie. Geneza, zadania i organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, s. 214-228.

Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 24-66.

Kleniewska I., Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w] Kwak A., Wyrwich –Hejduk, E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 99-116.

M. Łuczyńska, A. Olech, Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. s. 20-73.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z działalnością wybranych instytucji działających na rzecz rodziny, przybliżenie wybranych zawodów, przedstawiciele których podejmują działania na rzecz rodziny, poznanie wybranych programów skierowanych do rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnień, zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi szeroko rozumianego wsparcia rodziny w Polsce. Rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy i oceny wybranych instytucji, przepisów, programów. Rozwijanie umiejętności analizowania sytuacji życiowej osób i rodzin, określania występujących problemów i wskazywania instytucji oraz programów, które mogą stanowić w danym przypadku źródło wsparcia i pomocy dla rodziny.

Pełny opis:

Analiza wybranych programów oferujących pomoc i wsparcie rodzinom w mieście stołecznym Warszawa. Działalność Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – wspieranie rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą, bezdomnych. Wybrane programy pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie i sprawcami wypadków komunikacyjnych. Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych skierowana do rodzin. Działalność Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Działalność instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Asystent rodzin w codziennej pracy na jej rzecz. Kurator sądowy jako organ wykonujący orzeczenia sądu i jego oddziaływania wobec rodziny. Wybrane programy wspierania seniorów. Instytucje wspierające rodzinę z małym dzieckiem oraz rodziców mających trudności wychowawcze. System pieczy zastępczej. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Pomoc samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym. Instytucje wspierające rodzinę i poszczególnych jej członków w sytuacji rozwodu. Instytucje i programy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Instytucje pomocy społecznej. Pomoc rodzinie ubogiej.

Literatura:

1. Andrzejewski M., Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa ( i kilku drobniejszych sprawach), [w] Trawkowska D., (red.) Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 165-192

2. Centrum Mediacji Partners Polska Dziecko w rozwodzie, poradnik dla rodziców, Warszawa 2005

3. Kaczmarczyk I, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce, alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008, s 63-77, 173-179

4. Kleniewska I., Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w] Kwak A., Wyrwich –Hejduk, E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 99-116

5. Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010

6. Olech A., Kaźmierczak T., Pomoc społeczna samotnym matkom. Droga do samodzielności czy instytucjonalizacja niesamodzielności, , [w] Rymsza M. (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 377-403

7. Krasiejko I., Nowa rola asystenta rodziny [w] Trawkowska D. (red.), Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 261-289

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488)

9. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235

10. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887

11. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842)

12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071,

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2015.1286)

14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015, poz.1418)

15. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2017.922 z dnia 2017.05.11)

16. O programie adresowanym do sprawców przemocy w rodzinie Duluth: informacje pochodzące ze strony:

http://duluth.pl/

17. O programie: Rodzina 2010-20120, informacje pochodzące ze strony: https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/dokumenty-strategiczne/program-rodzina-na-lata-2010-2020

1. Gójska A., Mediacja a inne formy pomocy rodzinie, s. 43-61 [w] Gójska A, Huryn V. (red.) , Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 43-61

2. MPIPS, Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/,

3. Świątkowska E., Puszkarska A., Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008

4. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Anna Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chmielewska
Prowadzący grup: Anna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę.

Studenci zaliczają warsztaty na podstawie obecności na zajęciach, przygotowaniu prezentacji na temat wybranej formy instytucjonalnego wsparcia rodziny oraz aktywności podczas zajęć.

W przypadku jeżeli zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie, studenci zaliczają je na podstawie pracy zaliczeniowej na zadany temat, przesłanej osobie prowadzącej. Dodatkowo studenci wysyłają osobie prowadzącej (na jej pisemną prośbę) informacje związane z omawianym aktualnie tematem.

Studenci i osoba prowadząca komunikują się mailowo.

Pełny opis:

Analiza wybranych programów oferujących pomoc i wsparcie rodzinom w mieście stołecznym Warszawa. Działalność Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie – wspieranie rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą, bezdomnych. Wybrane programy pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie i sprawcami wypadków komunikacyjnych. Działalność poradni psychologiczno – pedagogicznych skierowana do rodzin. Działalność Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów. Działalność instytucji Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Zadania realizowane przez sądy rodzinne. Wybrane programy wspierania seniorów. Wybrane programy wspierania samotnych rodziców. Świetlice środowiskowe i ich działalność na rzecz dzieci. Instytucje wspierające rodzinę z małym dzieckiem oraz rodziców mających trudności wychowawcze. System pieczy zastępczej. Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Instytucje i wybrane programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Zajęcia przeprowadzone zdalnie - zrealizowane zagadnienia:

19.03.2020 - Sądy rodzinne i ich działania wspierające rodzinę,

26.03.2020 - Działalność Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów,

Wybrane programy wsparcia dla osób samotnie wychowujących dziecko,

02.04.2020 - Świetlice środowiskowe i ich działalność na rzecz dzieci,

16.04.2020 - Dziecko w placówce opiekuńczo - wychowawczej,

23.04.2020 - Mediacje rodzinne (zadanie dla studentów: pisemna wypowiedź na temat tego, w jakich sytuacjach mediacja może być pożądana i jakie efekty przynosi, termin realizacji: 23.04.2020),

30.04.2020 - zajęcia w trybie on line: wybrane programy adresowane do osób uzależnionych - sprawców przestępstw,

7.05.2020 - zajęcia w trybie on line: analiza programów edukacyjno - korekcyjnych dla sprawców przemocy. Zadanie: każdy student prezentuje wybrany przez siebie przypadek i główne cele pracy w ramach omawianego programu.

14.05.2002 - wybrane programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

15.05.2020 - zajęcia w trybie on line: programy wsparcia dla rodzin dotkniętych uzależnieniem

21.05.2020 - Rola i zadania Rzecznika Praw Dziecka (zajęcia w trybie on line - rozważania na temat możliwości wspierania osób z niepełnosprawnościami)

28.05.2020 - Role i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich

Literatura:

Andrzejewski M., Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa ( i kilku drobniejszych sprawach), [w] Trawkowska D., (red.) Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 165-192

2. Centrum Mediacji Partners Polska Dziecko w rozwodzie, poradnik dla rodziców, Warszawa 2005

3. Kaczmarczyk I, Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce, alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008, s 63-77, 173-179

4. Kleniewska I., Formy prawne pomocy osobom niepełnosprawnym, [w] Kwak A., Wyrwich –Hejduk, E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011, s. 99-116

5. Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010

6. Olech A., Kaźmierczak T., Pomoc społeczna samotnym matkom. Droga do samodzielności czy instytucjonalizacja niesamodzielności, , [w] Rymsza M. (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 377-403

7. Krasiejko I., Nowa rola asystenta rodziny [w] Trawkowska D. (red.), Pomoc Społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, s. 261-289

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488)

9. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235

10. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie opieki zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887

11. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842)

12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071,

13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.2015.1286)

14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015, poz.1418)

15. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 2017.922 z dnia 2017.05.11)

16. O programie adresowanym do sprawców przemocy w rodzinie Duluth: informacje pochodzące ze strony:

http://duluth.pl/

17. O programie: Rodzina 2010-20120, informacje pochodzące ze strony: https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/dokumenty-strategiczne/program-rodzina-na-lata-2010-2020

Literatura uzupełniająca:

1. Gójska A., Mediacja a inne formy pomocy rodzinie, s. 43-61 [w] Gójska A, Huryn V. (red.) , Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 43-61

2. MPIPS, Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania,

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/,

3. Świątkowska E., Puszkarska A., Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008

4. Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146)

5. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228)

Świetlice środowiskowe i ich działalność na rzecz dzieci i młodzieży:

https://poradnik.ngo.pl/co-to-jest-swietlica-rodzaje-swietlic

Mediacje - analiza na podstawie omówienia działalności Polskiego Centrum Mediacji - materiały ze strony:

https://mediator.org.pl/

o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

o działalności Rzecznika Praw Dziecka:

https://brpd.gov.pl/

sytuacja osób starzych w Polsce:

omówienie w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html

Uwagi:

30 godzin kontaktowych (2 punkty ECTS),

20 godzin: przygotowanie do zajęć, analiza omawianych zagadnień, przygotowanie prezentacji na wybrany temat

w przypadku zajęć prowadzonych zdalnie:

40 godzin: kontakt w trybie on - line, analiza przesyłanych zagadnień i materiałów, realizowanie na bieżąco określonych zadań formułowanych przez osobę prowadzącą, przygotowanie i wysłanie osobie prowadzącej pracy zaliczeniowej.

Osoba prowadząca przesyła studentom drogą mailową (na adres wskazany przez studentów) wszelkie niezbędne materiały służące realizacji zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Stankowska
Prowadzący grup: Magdalena Stankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zasady funkcjonowania centrów usług społecznych

Program 500 +.

Instytucje wspierające rodzinę z małym dzieckiem

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Świadczenia rodzinne

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Domy Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny

W sytuacji, gdy zajęcia są prowadzone zdalnie, podstawą zaliczenia są prezentacje przesłane osobie prowadzącej zajęcia i odpowiedzi na zadania przesyłane przez osobę prowadzącą wysyłane drogą mailową

Pełny opis:

Zasady funkcjonowania centrów usług społecznych. CIS-y a OPSy

Program 500 +. Zasady przyznawania świadczenia

Instytucje wspierające rodzinę z małym dzieckiem- żłobki, kluby dziecięce, nianie, dzienni opiekunowie

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny

Świadczenia rodzinne. Kryteria przyznania i wysokość świadczeń.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - zasady działania

Domy Pomocy Społecznej - rodzaje placówek, zasady funkcjonowania

Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny. Fundacje a stowarzyszenia. Działalność wybranych placówek.

Zajęcia realizowane zdalnie:

22.03. Instytucje i programy wsparcia dla rodziców

Przesłanie tekstów:

1) Program 500 +. Podstawowe informacje.

MRPiPS, Informator Rodzina 500 plus

https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne

2) Program Mama 4+

MRPIPS, Informator. Rodzicielskie Świadczenie uzupełniające Mama 4+

3) Instytucje wspierające rodzinę z małym dzieckiem

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

-wysłanie prezentacji na temat instytucji dziennego opiekuna

- wysłanie zadań do zrobienia (praca pisemna)

28.03. 2. Świadczenia rodzinne i pomoc rodzinom wielodzietnym

Przesłanie drogą mailową tekstów do przeczytania

-Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

-https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

- wysłanie zadań do zrobienia ( praca pisemna )

5.04. Omówienie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011. Rodziny zastępcze i adopcja

Przesłanie prezentacji na temat Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011.

Przesłanie materiałów uzpełniających—

http://adopcja.org.pl/iop/ (Polecam obejrzeć krótki film zamieszczony na stronie ośrodka i o zapoznanie się z działalnością Ośrodka)

https://adopcjawarszawa.pl/

- wysłanie zadań do zrobienia (praca pisemna)

16.05. Organizacje pozarządowe - zasady działalności

- przesłanie prezentacji na temat organizacji pozarządowych

- przesłanie szczegółów dotyczących zaliczenia

Literatura:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

MRPiPS, Informator Rodzina 500 plus https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne

MRPIPS, Informator. Rodzicielskie Świadczenie uzupełniające Mama 4+

Instytucje wspierające rodzinę z małym dzieckiem

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

K. Olczak-Baran, Instytucje wsparcia i pomocy rodzinie. Geneza, zadania i organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, s. 214-228.

Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 24-66.

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Jak założyć stowarzyszenie, Rozdział II Co to jest stowarzyszenie i dlaczego warto je założyć? s. 4-11.

B. Golczyńska- Grondas, Polski trzeci sektor a profesjonalne pomaganie, [w] Trzeci Sektor, numer specjalny 2012/2013, Praca socjalna w organizacjach pozarządowych, s. 24-31, http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/515933487.PDF

Uwagi:

W sytuacji, gdy zajęcia są prowadzone zdalnie, podstawą zaliczenia są prezentacje przesłane osobie prowadzącej zajęcia i odpowiedzi na zadania przesyłane przez osobę prowadzącą wysyłane drogą mailową

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.