Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa (miesięczna; 160 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1P-PSS3a
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa (miesięczna; 160 godz.)
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Informacje w sprawie możliwości realizowania praktyki dyplomowej po 13.03.2020 roku.

1. Praktyki stanowią integralną część programów kształcenia w APS. Nie ma możliwości zwolnienia studentek i studentów z ich realizacji.

2. W ramach rozwiązań można zaliczyć na poczet praktyki studenckiej:

a. wolontariat i wszelkie formy zaangażowania społecznego;

b. pracę zawodową;

c. prace wykonane zdalnie na rzecz instytucji;

3. Rozwiązania (także inne niż wymienione) dotyczą szczególnie studentek i studentów ostatniego roku studiów (na wszystkich rodzajach studiów).

4. Termin zaliczenia praktyk upływa 30 września 2020 roku. Jednakże w przypadku utrzymywania się dłużej obecnego stanu możliwe będzie wydłużenie terminu na kolejny rok akademicki.

5. W przypadku studiów kwalifikacyjnych ostatniego roku praktyki będą realizowane w terminie późniejszym. Inne możliwości odbywania praktyk będą uzależnione od decyzji MRPIPS itd. (informacje w tej sprawie będą podawane na bieżąco).

6. W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia w kraju, którego skutkiem jest zawieszenie zajęć dydaktycznych i ograniczenie działalności uczelni oraz innych instytucji, studentki i studenci nie mają obowiązku realizacji praktyk.

7. Dopuszcza się podjęcie samodzielnie przez studentkę lub studenta decyzji o realizacji praktyk. W tym przypadku niezbędne jest zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

Instrukcja w sprawie realizacji praktyk w związku z obowiązywaniem od 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Rzeczpospolitej Polskiej

 

1.      Praktyki stanowią integralną część programów kształcenia w APS. Nie ma możliwości zwolnienia studentek i studentów z ich realizacji. Wobec jednak istnienia szczególnej sytuacji można skorzystać z elastycznego podejścia do warunków i form ich zaliczania.

2.      W ramach elastycznych rozwiązań można zaliczyć na poczet praktyki studenckiej:

a. wolontariat i wszelkie formy zaangażowania społecznego;

b. pracę zawodową;

c. prace wykonane zdalnie na rzecz instytucji;

3.      Elastyczne rozwiązania (także inne niż wymienione) dotyczą szczególnie studentek i studentów ostatniego roku studiów (na wszystkich rodzajach studiów).

4.      Praktyki zaplanowane na miesiąc marzec i kwiecień mogą być realizowane w terminie późniejszym. Termin zaliczenia praktyk upływa 30 września. Jednakże w przypadku utrzymywania się dłużej obecnego stanu możliwe będzie wydłużenie terminu na kolejny rok akademicki.

5. W przypadku studiów kwalifikacyjnych ostatniego roku praktyki będą realizowane w terminie późniejszym. Inne możliwości realizacyjne będą zależne od decyzji odpowiednich resortów: MEN, MENiS, MRPIPS itd. (informacje w tej sprawie będą podawane na bieżąco).

6.      W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia w kraju, którego skutkiem jest zawieszenie zajęć dydaktycznych i ograniczenie działalności uczelni oraz innych instytucji, studentki i studenci nie mają obowiązku realizacji praktyk.

7.      Dopuszcza się podjęcie samodzielnie przez studentkę lub studenta decyzji o realizacji praktyk. W tym przypadku niezbędne jest zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

W okresie edukacji zdalnej kontakt poprzez Microsoft Teams, zespół pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a782804b1f6ca42bcafd40e9cb1d66ed3%40thread.tacv2/conversations?groupId=a48683ae-f84d-44b1-b14c-9babef6e6ca3&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Grudziewska
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora APS nr 50/2020 z dn. 19.10.2020. file:///C:/Users/ed%C4%85browa/Documents/praktyki/COVID/zarz%C4%85dzenie-nr-50-2020-i-tekst-jednoloty-20201019.pdf

Zarządzenie zostało podpisane w związku z zaostrzeniem się stanu epidemii w kraju i koresponduje w Rozporządzeniami MNiSW.

Zapis dotyczący praktyk brzmi:

§ 4

1. Dopuszcza się realizację praktyk we współpracy z placówkami.

2. Praktyki na kierunkach i specjalnościach nienauczycielskich nie mogą być realizowane w formie stacjonarnej, w placówce, o której mowa w ust. 1.

Studenci pracy socjalnej mogą realizować praktyki w formie zdalnej lub innych formach elastycznych: symulacje, praktyczne projekty we współpracy z placówkami lub zadane przez opiekuna. Może być to również realizacja wolontariatu połączona z symulacją, projektem, itp.

Muszą te aktywności zapewnić realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie danego roku studiów.

Pełny opis:

Praktyka dyplomowa 20-1P-PSR3a; 20-1P-PSS3a

ROK STUDIÓW: III rok, WYMIAR PRAKTYKI: 160 godz., FORMA PRAKTYKI: śródroczna

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki):

miejsce praktyk zgodne z tematem pracy dyplomowej

1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

Głównym celem praktyki jest wzbogacenie o doświadczenia praktyczne wiedzy z za-kresu pracy socjalnej stanowiącej przedmiot pracy dyplomowej oraz zebranie materiału empirycznego do tej pracy. Dlatego przed przystąpieniem do odbywania praktyki student powinien mieć określony i zatwierdzony przez promotora temat pracy dyplomowej oraz zaakceptowany konspekt pracy.

2. ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ/ KSZTAŁCENIA

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE – WIEDZA

Kod efektu

K_W04 K_W07 K_W08 K_W10 K_W12 K_W14

Posiada elementarną wiedzę o relacjach między strukturami społecznymi w pracy socjalnej a instytucjami oraz ich elementami.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Zna metodologię badań społecznych, na poziomie umożliwiającym interpretowanie badań w obszarze pracy socjalnej, z uwzględnieniem metodyki diagnozy funkcjonowania organizacji pomocy społecznej.

Posiada elementarną wiedzę o relacjach między strukturami społecznymi w pracy socjalnej a instytucjami oraz ich elementami.

Wie, jak posługiwać się dokumentacją występującą w pracy socjalnej, z uwzględnieniem zasad poufności i dostępności udzielanej pomocy, zna zasady organizacji pracy pracownika socjalnego.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE – UMIEJĘTNOŚCI

Kod efektu

K_U01 K_U03 K_U04 K_U05

Potrafi dokonać diagnozy i prognozy sytuacji klientów oraz projektuje rozwiązania i je aplikuje na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej, wykorzystując uzyskaną wiedzę i umiejętności z zakresu kształcenia i praktyk zawodowych.

Posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych, w tym patologii społecznych, potrafi komunikować się z klientem dysfunkcjonalnym.

Analizuje i proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu społecznego.

Potrafi przygotowywać prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim dotyczące szczegółowych zagadnień pracy socjalnej, z wykorzystaniem teorii naukowych oraz dostępnych źródeł.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Kod efektu

K_K01 K_K05 K_K07 K_K09 K_K10

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Dba o własny rozwój osobisty i zawodowy; dokonuje samooceny własnych kompetencji i efektów własnej pracy.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania.

Przejawia empatyczną postawę względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej.

ZADANIA PRAKTYKI

LICZBA GODZIN

- w pierwszym dniu pobytu przedstawić kierownictwu placówki/instytucji i osobie sprawującej nadzór nad praktykantami temat pracy dyplomowej, cel poznawczy pracy dyplomowej, problemy, które student chce zbadać oraz w jaki sposób zamierza prze-prowadzić badania lub zbierać informacje,

8

- opracować po konsultacji z ww. osobami program praktyki wraz ze szczegółowym planem pracy

8

Głównym zadaniem, którego wykonaniem powinna zakończyć się praktyka, jest zebranie odpowiedniego materiału empirycznego do pracy dyplomowej studenta. Dodatkowo student zdobywa nową wiedzę na temat danej placówki/instytucji oraz ma możliwość łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej.

140

Student zobowiązany jest do sporządzenia informacji o realizacji praktyki

4

Studenci pracy socjalnej mogą realizować praktyki w formie zdalnej lub innych formach elastycznych: symulacje, praktyczne projekty we współpracy z placówkami lub zadane przez opiekuna. Może być to również realizacja wolontariatu połączona z symulacją, projektem, itp.

Uwagi:

Link do zespołu w ramach MT:

Ogólny - PRAKTYKI ZAWODOWE - PRACA SOCJALNA - Studia niestacjonarne_ II i III rok 736120d7.aps.edu.pl@emea.teams.ms

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Grudziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)