Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-WUS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności społecznych
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Umiejętności społeczne w pracy socjalnej (znaczenie umiejętności interpersonalnych w zawodzie pracownik socjalny)

Podstawy komunikacji społecznej i nawiązywania kontaktu w relacjach zawodowych

Asertywność (zachowanie asertywne, techniki zachowań asertywnych, umiejętności asertywnego postępowania)

Style komunikowania się, komunikacja niewerbalna

Wyznaczanie i realizacja celów w pracy z indywidualnym przypadkiem, w pracy z grupą społeczną

Narzędzia skutecznego słuchania

Problem zakłóceń i barier w procesie komunikacji

Negocjacje i mediacje w pracy socjalnej

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Becelowska D, Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005

2. Gast L, Bailey M, Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 2014

3. Haman W, Docenić konflikt, Kontakt, Warszawa 2001

4. Hennessey R, Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 2014

5. Garvin Ch. Działania interpersonalne w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa, 1996

6. Kantowicz E, (red) Metodyka pracy socjalno-wychowawczej – wybrane zagadnienia , Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2013

7. Król-Fijewska M. Trening asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa, 1993

8. Łęcki K, Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa, 1996

9. Sędzicki M, (red) Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2009

10. Sutton C, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Dubois B, Milej K, Praca socjalna, BPS, Inteart, Warszawa, 1996

2. Fisher R. Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa, 2000

3. McKay M. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, 2002

4. Steward J. Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa, 2000

5. Ury W, Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa, 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Umiejętności

Posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych, w tym patologii społecznych, potrafi komunikować się z klientem dysfunkcjonalnym.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Jest przygotowany do współpracy w grupie, do pełnienia w niej ról społecznych, do prawidłowego rozstrzygania dylematów w życiu społecznym.

Zachowuje otwartość na rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji i negocjacji.

Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza – stymulowanie aktywności na zajęciach, dyskusje moderowanie, metoda inscenizacji, pogadanka z elementami dyskusji, film z przykładowymi zachowaniami społecznymi w pomocy społecznej, praca zaliczeniowa/kolokwium

Umiejętności – aktywne formy pracy na zajęciach (scenki sytuacyjne, praca w parach, praca w zespole, burze mózgów)

Kompetencje społeczne –wypowiedzi na forum grupy, praca zespołowa, moderowanie problemowych dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Rafał Maciąg, Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

w zakresie wiedzy - uczestnictwo w dyskusji, metodzie problemowej, test wiedzy, praca pisemna;

umiejętności - autoprezentacja, wystąpienie publiczne, scenki tematyczne;

kompetencji społecznych - wystąpienie publiczne, scenki tematyczne.

Pełny opis:

1. Znaczenie umiejętności społecznych w komunikacji.

2. Komunikacja niewerbalna.

3. Komunikacja werbalna (jedno- i dwukierunkowa, budowanie wypowiedzi, wzmacnianie, tworzenie korespondencji).

4. Czynniki zakłócające proces porozumiewania się. Sposoby pokonywania barier.

5. Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej.

6. Style komunikacji.

7. Istota asertywności.

8. Komunikacja w sytuacji problemowej (rozwiązywanie problemu).

9. Elementy negocjacji.

10. Pracownik socjalny w roli rzecznika, doradcy i mediatora.

Literatura:

Obowiązkowa:

1. Becelowska D., Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

2. Gast L., Bailey M., Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

3. Haman W., Docenić konflikt, Kontakt, Warszawa 2001.

4. Hennessey R., Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

5. Garvin Ch., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa 1996.

6. Kantowicz E., (red.) Metodyka pracy socjalno-wychowawczej – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013.

7. Król-Fijewska M., Trening asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993.

8. Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa 1996.

9. Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Dubois B., Milej K., Praca socjalna, BPS, Inteart, Warszawa 1996.

2. Fisher R., Dochodząc do TAK, PWE, Warszawa 2000.

3. McKay M., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk 2002.

4. Steward J., Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa 2000.

5. Ury W., Odchodząc od NIE, PWE, Warszawa 2000.

Uwagi:

Metoda problemowa, pogadanka z elementami wykładu, dyskusja kierowana, przygotowanie wystąpienia publicznego, film instruktażowy, gry symulacyjne

Nakład pracy - 60 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

w zakresie wiedzy - uczestnictwo w dyskusji, metodzie problemowej, test wiedzy;

umiejętności - autoprezentacja, wystąpienie publiczne, scenki tematyczne;

kompetencji społecznych - wystąpienie publiczne, scenki tematyczne.

Pełny opis:

Znaczenie umiejętności społecznych w komunikacji.

Komunikacja niewerbalna.

Komunikacja werbalna (jedno- i dwukierunkowa, budowanie wypowiedzi, wzmacnianie, tworzenie korespondencji).

Czynniki zakłócające proces porozumiewania się. Sposoby pokonywania barier.

Parafraza, klaryfikacja, istota asertywności.

Style komunikacji.

Komunikacja w sytuacji problemowej (rozwiązywanie problemu).

Elementy negocjacji.

Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej i na rynku pracy.Pracownik socjalny w roli rzecznika, doradcy i mediatora.

Literatura:

Łęcki K., Szóstak A., Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.

Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Interart, Warszawa 1996.

Garvin Ch. D., Seabury B. A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.

Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.

Uwagi:

Ćwiczenia, metoda problemowa, pogadanka z elementami wykładu, dyskusja kierowana, przygotowanie wystąpienia publicznego, film instruktażowy, gry symulacyjne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Danuta Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów:

w zakresie wiedzy - uczestnictwo w dyskusji, metodzie problemowej, test wiedzy;

umiejętności - autoprezentacja, wystąpienie publiczne, scenki tematyczne;

kompetencji społecznych - wystąpienie publiczne, scenki tematyczne.

Pełny opis:

Pojęcie umiejętności społecznych.

Znaczenie umiejętności społecznych w komunikacji.

Komunikacja niewerbalna.

Komunikacja werbalna (jedno- i dwukierunkowa, budowanie wypowiedzi, wzmacnianie, tworzenie korespondencji).

Czynniki zakłócające proces porozumiewania się. Sposoby pokonywania barier.

Aktywne słuchanie (parafraza, klaryfikacja, istota asertywności).

Style komunikacji.

Komunikacja w sytuacji problemowej (rozwiązywanie problemu).

Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej i na rynku pracy.Pracownik socjalny w roli rzecznika. Wystąpienia publiczne.

Literatura:

Janiak A. M., Jankowska K., Heller W., Kompetencje społeczne w edukacji, pracy socjalnej i relacjach zawodowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań - Kalisz 2012 - pozycja dostępna w Internecie.

(ze szczególnym uwzględnieniem artykułów:

1. J. Szymańska, Moc i kruchość kompetencji społecznych w życiu młodego człowieka,

2. M. Każmierska, Kompetencje społeczne w trudnej pracy wolontariusza. Kim jest wolontariusz?

3. P. Olszewska, Komunikacja niewerbalna jako ważne źródło informacji o kliencie dla pracownika socjalnego)

Zdebska E., Komunikacja w pracy socjalnej, Debata Edukacyjna 2011, nr 4, s. 14-19. (artykuł dostępny w Internecie)

Willan-Horla L., Znaczenie umiejętności interpersonalnych w pracy socjalnej, (w:) Kantowicz E. (red.), Metodyka pracy socjalno-wychowawczej - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013.

Steward J., Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa 2000.

Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Interart, Warszawa 1996.

Uwagi:

Ćwiczenia, metoda problemowa, pogadanka z elementami wykładu, dyskusja kierowana, przygotowanie wystąpienia publicznego, film instruktażowy, gry symulacyjne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza:

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Umiejętności

Posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych, w tym patologii społecznych, potrafi komunikować się z klientem dysfunkcjonalnym.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Jest przygotowany do współpracy w grupie, do pełnienia w niej ról społecznych, do prawidłowego rozstrzygania dylematów w życiu społecznym.

Zachowuje otwartość na rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji i negocjacji.

Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Pełny opis:

I. Umiejętności społeczne w pracy socjalnej (znaczenie umiejętności interpersonalnych w zawodzie pracownik socjalny)

II. Podstawy komunikacji społecznej i nawiązywania kontaktu w relacjach zawodowych

III. Style komunikowania się, komunikacja niewerbalna i niewerbalna. Rodzaje komunikatów. Zakłócenia i bariery w procesie komunikacji.

IV. Narzędzia skutecznego słuchania

V. Wyznaczanie i realizacja celów w pracy z indywidualnym przypadkiem, w pracy z grupą społeczną

VI. Asertywność (zachowanie asertywne, techniki zachowań asertywnych, umiejętności asertywnego postępowania)

VII. Negocjacje i mediacje w pracy socjalnej

Literatura:

1. Becelowska D, Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

2. Gast L, Bailey M, Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 2014

3. Haman W, Docenić konflikt, Kontakt, Warszawa 2001.

4. Hennessey R, Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 2014.

5. Garvin Ch. Działania interpersonalne w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa, 1996.

6. Kantowicz E, (red) Metodyka pracy socjalno-wychowawczej – wybrane zagadnienia , Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2013.

7. Król-Fijewska M. Trening asertywności, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa, 1993

8. Łęcki K, Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, BPS, Interart, Warszawa, 1996.

9. McKay M. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, 2002

10. Podobas I., Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, CRZL, Warszawa 2014.

11. Sędzicki M, (red) Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2009.

Steward J. Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa, 2000

12. Sutton C, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, 2004.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metoda problemowa

- metoda aktywizująca: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.