Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów (praca z przypadkiem, kontrakt socjalny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-WUP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów (praca z przypadkiem, kontrakt socjalny)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego.

Opracowuje diagnozę społeczną oraz plan działań w odniesieniu do jednostek, rodzin i społeczności lokalnych wykluczonych społecznie.

Kompetencje

Posiada zdolność do skutecznego i celowego organizowania i planowania zobowiązań zawodowych.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Przejawia empatyczną postawę względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Flaszyńska
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza:

Student otrzymuje rozszerzoną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod pracy socjalnej. Zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w praktyce.

Student potrafi dokonać analizy sytuacji jednostki i grupy, a także potrafi dokonać diagnozy problemów występujących w środowisku lokalnym.

Student potrafi przełożyć założenia teoretyczne na grunt praktyki pracy socjalnej. Umie przyporządkować i zastosować metody pracy socjalnej w odniesieniu do dokonanej diagnozy społecznej: indywidualnego przypadku, grupy, środowiska.

Student potrafi zastosować kontrakt socjalny. Zna definicje i funkcje kontraktu. Zna zasady formułowania celów, planowania działań oraz określania rezultatów działania. Zna zasady przeprowadzania oceny realizacji kontraktu.

Student umie wskazać zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu plan działań na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów.

Umiejętności:

Student nabywa umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami z zakresu metod pracy socjalnej. Potrafi zastosować wybrane metody (techniki, narzędzia, strategie) pracy socjalnej.

Student potrafi identyfikować problemy społeczne potencjalnych klientów pomocy społecznej.

Student posiada umiejętności z zakresu form i sposobów skutecznego działania w pracy socjalnej, potrafi samodzielnie sporządzić diagnozę i plan pomocy.

Student zna infrastrukturę i zasoby instytucjonalne środowiska lokalnego.

Student zna przepisy prawne dotyczące stosowania kontraktu socjalnego. Potrafi dokonać wstępnej analizy przypadku i zadecydować, że w danej sytuacji kontrakt socjalny jest odpowiednim narzędziem wspierania klienta.

Kompetencje społeczne:

Student posiada wiedzę o istocie pracy socjalnej, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych.

Student wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.

Pełny opis:

1. Istota pracy socjalnej. Definicje i pojęcia. Metody pracy socjalnej.

Metoda pracy socjalnej z jednostką.

Metoda pracy socjalnej z grupą.

Metoda środowiskowej pracy socjalnej.

Nowe metody pracy socjalnej.

Reportaże: Pracownik socjalny. Social Workers in Poland - Zawód Pracownik Socjalny.

2. Przypomnienie narzędzi pracy socjalnej: Wywiad środowiskowy.

Kontrakt socjalny. Film instruktażowy, na co uważać rozmawiając z klientem pomocy społecznej.

3. Zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu działań na rzecz klienta pomocy społecznej. Pracownik socjalny jako aktywizator społeczności lokalnej. Ćwiczenia – przypadki – jakie zasoby instytucjonalne można wykorzystać? Filmiki instruktażowe – organizowanie społeczności lokalnej, przemoc w rodzinie itp.

4. Diagnoza indywidualnego przypadku – rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć: studium przypadku (case study), praca z przypadkiem (case work). Etapy postępowania: diagnoza przypadku, opracowanie planu postępowania i prowadzenie przypadku. Zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków. Ćwiczenia sytuacyjne.

5. Metody diagnozowania potrzeb. Narzędzia diagnozy. Analiza SWOT. Filmik i ćwiczenia w odniesieniu do filmu.

6. Praca z przypadkiem. Co możemy zaoferować? – świadczenia pieniężne i niepieniężne. Ćwiczenia sytuacyjne. Historie ludzkie.

7. Praca z przypadkiem – jak osiągać cele.

8. Praca z przypadkiem – trudny klient. Ćwiczenia sytuacyjne.

9 - 11. Przypadki przygotowane przez studentów – zaliczenie.

12. Trudny klient. Wypalenie zawodowe. Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem.

13. Podsumowanie wiedzy.

Literatura:

1. D. Behling-Chawińska D., Praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej (w:) A. Żukiewicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

2. R. Cybulska, E. Żołnierczyk, Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010.

3. T. Kaźmierczak, B. Bąbska, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

4. A. Kotlarska – Bobińska, Pracownik socjalny jako badacz i strateg - nowe wyzwania w kształceniu, w: E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

5. E. Majchrowska, J. Alarcon: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Warszawa 2009.

6. L. Miś (red.) Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 163).

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 r. poz. 149).

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

13. A. Włoch, P. Domaradzki, Kontrakt socjalny – przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, Praca Socjalna, 2005, nr 3,s. 3-85.

Uwagi:

Metody:

Mini wykłady, ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna, filmy szkoleniowe, filmiki przedstawiające konkretne przypadki, warsztat, praca w grupach (dużych i małych), praca indywidualna na bazie kontraktu socjalnego.

Warunki zaliczenia:

Przygotować i opowiedzieć przed grupą pojedynczo lub parach historię osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i musi korzystać z pomocy pracownika socjalnego. Opowiadanie musi zawierać historię tego przypadku, czyli jego diagnozę oraz opis pracy z danym przypadkiem (opis postępowania, plan pracy, jaką zaoferowaną pomoc itp.) oraz w jaki sposób zakończyła się lub nie praca z tym przypadkiem (niekoniecznie pozytywnie). Przypadek może dotyczyć różnych problemów: biedy, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo-wychowawczych, samotności itp.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe warsztat - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zakres merytoryczny przedmiotu:

Znaczeniowy zakres przedmiotu – podstawowa terminologia

Modele pracy z indywidualnym przypadkiem

a) model psychospołeczny

b) model funkcjonalny

c) model zorientowany na rozwiązanie problemu

d) model modyfikacji zachowań

Kompetencje pracownika socjalnego w zakresie

a) budowania relacji z klientem

b) motywowania klienta do konstruktywnego rozwiązania problemu

c) towarzyszenia klientowi w pracy nad rozwiązaniem problemu

Kontrakt socjalny – narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej

a) cele i funkcje kontraktu

b) zasady współpracy z klientem

c) etapy tworzenia i realizacji kontraktu

d) struktura kontraktu socjalnego

e) zastosowanie kontraktu socjalnego

f) ewaluacja kontraktu

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cybulska R., Zacharko L., Żołnierczyk E., Kontrakt socjalny. Pracownik socjalny, Wrocław 2010

Kotlarska – Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999

Nocuń W.A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk 2004

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Włoch A., Domaradzki P., Kontrakt socjalny-przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, Praca socjalna, 2005, nr 3, s. 3-85

Literatura uzupełniająca:

Gelso Ch. J., Hades J. A., Relacja terapeutyczna, Gdańsk 2005

Greenberger D., Padesky Ch. A., Umysł ponad nastrojem, Kraków 2004

Drat- Ruszczak K., Drążkowska- Zielińska E. (red), Podręcznik pomagania, Warszawa 2005

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Sopot 2004

Miller W. R., Rollnick S., Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Kraków 2010

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Dyskusja panelowa

3. Wymiana opinii w parach (TPS - think-pair-share)

4. Analiza swot

5. Studium przypadku

Warunki zaliczenia

a) regularna obecność na zajęciach

b) aktywność na zajęciach

c) ustny sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Flaszyńska
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza:

Student otrzymuje rozszerzoną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod pracy socjalnej. Zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w praktyce.

Student potrafi dokonać analizy sytuacji jednostki i grupy, a także potrafi dokonać diagnozy problemów występujących w środowisku lokalnym.

Student potrafi przełożyć założenia teoretyczne na grunt praktyki pracy socjalnej. Umie przyporządkować i zastosować metody pracy socjalnej w odniesieniu do dokonanej diagnozy społecznej: indywidualnego przypadku, grupy, środowiska.

Student potrafi zastosować kontrakt socjalny. Zna definicje i funkcje kontraktu. Zna zasady formułowania celów, planowania działań oraz określania rezultatów działania. Zna zasady przeprowadzania oceny realizacji kontraktu.

Student umie wskazać zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu plan działań na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów.

Umiejętności:

Student nabywa umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami z zakresu metod pracy socjalnej. Potrafi zastosować wybrane metody (techniki, narzędzia, strategie) pracy socjalnej.

Student potrafi identyfikować problemy społeczne potencjalnych klientów pomocy społecznej.

Student posiada umiejętności z zakresu form i sposobów skutecznego działania w pracy socjalnej, potrafi samodzielnie sporządzić diagnozę i plan pomocy.

Student zna infrastrukturę i zasoby instytucjonalne środowiska lokalnego.

Student zna przepisy prawne dotyczące stosowania kontraktu socjalnego. Potrafi dokonać wstępnej analizy przypadku i zadecydować, że w danej sytuacji kontrakt socjalny jest odpowiednim narzędziem wspierania klienta.

Kompetencje społeczne:

Student posiada wiedzę o istocie pracy socjalnej, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych.

Student wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.

Pełny opis:

Omówienie problematyki poruszanej podczas zajęć: tematy, literatura przedmiotu.

Ubóstwo w Polsce. Współczesne problemy społeczeństwa.

Spirala ubóstwa – przypadki.

Reportaż: Pracownik socjalny. Social Workers in Poland - Zawód Pracownik Socjalny.

Metody pracy socjalnej:

• Metoda pracy socjalnej z jednostką.

• Metoda pracy socjalnej z grupą.

• Metoda środowiskowej pracy socjalnej.

• Nowe metody pracy socjalnej.

Narzędzia pracy socjalnej – obligatoryjne i fakultatywne.

Film instruktażowy, na co uważać rozmawiając z klientem pomocy społecznej.

Zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu działań na rzecz klienta pomocy społecznej. Ćwiczenia – przypadki – jakie zasoby instytucjonalne można wykorzystać?

Diagnoza indywidualnego przypadku – rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć: studium przypadku (case study), praca z przypadkiem (case work). Etapy postępowania: diagnoza przypadku, opracowanie planu postępowania i prowadzenie przypadku. Zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków.

Ćwiczenia sytuacyjne.

Metody diagnozowania potrzeb. Narzędzia diagnozy. Analiza SWOT.

Film – „Jedyna taka miłość” i ćwiczenia w odniesieniu do filmu.

Praca z przypadkiem. Co możemy zaoferować? – świadczenia pieniężne i niepieniężne. Ćwiczenia sytuacyjne.

Historie ludzkie.

Kontrakt socjalny. Praca z kontraktem.

Praca z przypadkiem – jak osiągać cele.

Film instruktażowy.

Praca z przypadkiem – trudny klient.

Ćwiczenia sytuacyjne.

Film instruktażowy.

Zajęcia 11-13

Przypadki przygotowane przez studentów – zaliczenie.

Podsumowanie.

Film instruktażowy „Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem”.

Literatura:

1. D. Behling-Chawińska D., Praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej (w:) A. Żukiewicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

2. R. Cybulska, E. Żołnierczyk, Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010.

3. T. Kaźmierczak, B. Bąbska, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

A. Kotlarska – Bobińska, Pracownik socjalny jako badacz i strateg - nowe wyzwania w kształceniu, w: E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

4. E. Majchrowska, J. Alarcon: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Warszawa 2009.

5. L. Miś (red.) Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930).

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

11. Włoch, P. Domaradzki, Kontrakt socjalny – przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, Praca Socjalna, 2005, nr 3,s. 3-85.

Uwagi:

Metody:

Mini wykłady, ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna, filmy szkoleniowe, filmiki przedstawiające konkretne przypadki, warsztat, praca w grupach (dużych i małych), praca indywidualna na bazie kontraktu socjalnego.

Warunki zaliczenia:

Przygotować i opowiedzieć przed grupą pojedynczo lub parach historię osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i musi korzystać z pomocy pracownika socjalnego. Opowiadanie musi zawierać historię tego przypadku, czyli jego diagnozę oraz opis pracy z danym przypadkiem (opis postępowania, plan pracy, jaką zaoferowaną pomoc itp.) oraz w jaki sposób zakończyła się lub nie praca z tym przypadkiem (niekoniecznie pozytywnie). Przypadek może dotyczyć różnych problemów: biedy, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo-wychowawczych, samotności itp.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe warsztat - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 8

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zakres merytoryczny przedmiotu:

Znaczeniowy zakres przedmiotu – podstawowa terminologia

Modele pracy z indywidualnym przypadkiem

a) model psychospołeczny

b) model funkcjonalny

c) model zorientowany na rozwiązanie problemu

d) model modyfikacji zachowań

Kompetencje pracownika socjalnego w zakresie

a) budowania relacji z klientem

b) motywowania klienta do konstruktywnego rozwiązania problemu

c) towarzyszenia klientowi w pracy nad rozwiązaniem problemu

Kontrakt socjalny – narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej

a) cele i funkcje kontraktu

b) zasady współpracy z klientem

c) etapy tworzenia i realizacji kontraktu

d) struktura kontraktu socjalnego

e) zastosowanie kontraktu socjalnego

f) ewaluacja kontraktu

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Cybulska R., Zacharko L., Żołnierczyk E., Kontrakt socjalny. Pracownik socjalny, Wrocław 2010

Dziadowicz-Kulka G., Imielski T., Kontrakt socjalny-praktyczne zastosowanie w pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, Mazowiecki biuletyn Integracji społecznej, 2010, nr 4, s. 4-14

Kotlarska – Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999

Nocuń W.A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk 2004

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Włoch A., Domaradzki P., Kontrakt socjalny-przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, Praca socjalna, 2005, nr 3, s. 3-85

Literatura uzupełniająca

Gelso Ch. J., Hades J. A., Relacja terapeutyczna, Gdańsk 2005

Greenberger D., Padesky Ch. A., Umysł ponad nastrojem, Kraków 2004

Drat- Ruszczak K., Drążkowska- Zielińska E. (red), Podręcznik pomagania, Warszawa 2005

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Sopot 2004

Miller W. R., Rollnick S., Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Kraków 2010

Malinowski L., Orłowska M., Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi, Warszawa 2000

Prochaska J.O., Norcross J., C., Diclemente C., Zmiana na dobre, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Dyskusja panelowa

3. Wymiana opinii w parach (TPS - think-pair-share)

4. Analiza swot

5. Studium przypadku

Warunki zaliczenia

a) regularna obecność na zajęciach

b) aktywność na zajęciach

c) ustny sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Flaszyńska
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza:

Student otrzymuje rozszerzoną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod pracy socjalnej. Zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w praktyce.

Student potrafi dokonać analizy sytuacji jednostki i grupy, a także potrafi dokonać diagnozy problemów występujących w środowisku lokalnym.

Student potrafi przełożyć założenia teoretyczne na grunt praktyki pracy socjalnej. Umie przyporządkować i zastosować metody pracy socjalnej w odniesieniu do dokonanej diagnozy społecznej: indywidualnego przypadku, grupy, środowiska.

Student potrafi zastosować kontrakt socjalny. Zna definicje i funkcje kontraktu. Zna zasady formułowania celów, planowania działań oraz określania rezultatów działania. Zna zasady przeprowadzania oceny realizacji kontraktu.

Student umie wskazać zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu plan działań na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów.

Umiejętności:

Student nabywa umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami z zakresu metod pracy socjalnej. Potrafi zastosować wybrane metody (techniki, narzędzia, strategie) pracy socjalnej.

Student potrafi identyfikować problemy społeczne potencjalnych klientów pomocy społecznej.

Student posiada umiejętności z zakresu form i sposobów skutecznego działania w pracy socjalnej, potrafi samodzielnie sporządzić diagnozę i plan pomocy.

Student zna infrastrukturę i zasoby instytucjonalne środowiska lokalnego.

Student zna przepisy prawne dotyczące stosowania kontraktu socjalnego. Potrafi dokonać wstępnej analizy przypadku i zadecydować, że w danej sytuacji kontrakt socjalny jest odpowiednim narzędziem wspierania klienta.

Kompetencje społeczne:

Student posiada wiedzę o istocie pracy socjalnej, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych.

Student wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.

Literatura:

Literatura pomocnicza:

1. D. Behling-Chawińska D., Praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej (w:) A. Żukie-wicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

2. R. Cybulska, E. Żołnierczyk, Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010.

3. T. Kaźmierczak, B. Bąbska, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, Środowiskowe role zawodowe pracow-nika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

A. Kotlarska – Bobińska, Pracownik socjalny jako badacz i strateg - nowe wyzwania w kształceniu, w: E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

4. E. Majchrowska, J. Alarcon: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Warszawa 2009.

5. L. Miś (red.) Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930).

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty kształcenia:

a) w zakresie wiedzy student:

- otrzymuje rozszerzoną i praktyczną wiedzę dotyczącą problemów poszczególnych kategorii klientów pomocy społecznej; zna metody i narzędzia pracy socjalnej wykorzystywane przez pracowników socjalnych w poszczególnych przypadkach; zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w praktyce.

- potrafi dokonać diagnozy i analizy sytuacji jednostki i grupy oraz wskazać problemy występujące w środowisku lokalnym.

- potrafi zoperacjonalizować wiedzę w praktyce.

- potrafi zastosować rodzinny wywiad środowiskowy oraz kontrakt socjalny. Zna definicje i funkcje wywiadu i kontraktu. Zna zasady formułowania celów, planowania działań oraz określania rezultatów działania. Zna zasady przeprowadzania oceny realizacji kontraktu.

- umie wskazać zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu plan działań na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów.

b) w zakresie umiejętności student:

- nabywa umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami, narzędziami z zakresu metod pracy socjalnej. Potrafi zastosować wybrane metody (techniki, narzędzia, strategie) pracy socjalnej.

- potrafi identyfikować problemy społeczne potencjalnych klientów pomocy społecznej.

- posiada umiejętności z zakresu form i sposobów skutecznego działania w pracy socjalnej, potrafi samodzielnie sporządzić diagnozę i plan pomocy.

- zna infrastrukturę i zasoby instytucjonalne środowiska lokalnego.

- zna przepisy prawne dotyczące stosowania poszczególnych narzędzi, z których korzysta pracownik socjalny.

c) W zakresie kompetencji student:

- posiada kompetencje przeprowadzenia wywiadu i kontraktu socjalnego’

- posiada kompetencje w zakresie diagnozy przypadku, grupy i społeczności w celu analizy i stworzenia planu pracy z przypadkiem.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Problemy społeczne w dobie współczesności

2. Kategorie klientów pomocy społecznej w aspekcie doświadczanych problemów

3. Istota pracy socjalnej. Definicje i pojęcia. Metody pracy socjalnej.

3.1. Metoda pracy socjalnej z jednostką.

3.1. Metoda pracy socjalnej z grupą.

3.3. Metoda środowiskowej pracy socjalnej.

3.4. Nowe metody pracy socjalnej.

4. Usługi społeczne na rzecz klientów pomocy społecznej w aspekcie poszczególnych klientów pomocy społecznej.

4.1. Usługi społeczne

4.2. Zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu działań na rzecz klienta pomocy społecznej.

5-6. Narzędzia pracy socjalnej (symulacja)

5.1. Wywiad środowiskowy

5.2. Kontrakt socjalny

7. Diagnoza indywidualnego przypadku – rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć: studium przypadku (case study), praca z przypadkiem (case work).

5.1. Etapy postępowania: diagnoza przypadku.

5.2. Zasoby jednostki

5.3. Opracowanie planu postępowania i prowadzenie przypadku.

5.4. Zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków.

5.5. Ćwiczenia sytuacyjne.

8. Metody diagnozowania potrzeb. Narzędzia diagnozy. Mapa potrzeb i zasobów. Analiza SWOT.

9. Praca z przypadkiem.

a. Co możemy zaoferować? – świadczenia pieniężne i niepieniężne.

b. Rozwiązania problemów (historie ludzkie/przypadki problemów – zaj. 2)

10. Praca z przypadkiem – umiejętności pracownika socjalnego.

11. Praca z trudnym klientem (rodzaje klientów trudnych/opornych). Ćwiczenia sytuacyjne.

12. Organizowanie społeczności.

a. Pracownik socjalny jako aktywizator społeczności lokalnej.

b. Ćwiczenia – przypadki – jakie zasoby instytucjonalne można wykorzystać?

13-14. Przypadki przygotowane przez studentów – zaliczenie.

15. Trudności indywidualne pracownika socjalnego w pracy z klientem (case study).

Literatura:

1. D. Behling-Chawińska D., Praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej (w:) A. Żukiewicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

2. R. Cybulska, E. Żołnierczyk, Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010.

P. Czarnecki, Praca socjalna, Wyd. Difin, Warszawa 2013.

3. T. Kaźmierczak, B. Bąbska, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

A. Kotlarska – Bobińska, Pracownik socjalny jako badacz i strateg - nowe wyzwania w kształceniu, w: E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

M. Mikołajczyk, Pomoc społeczna i praca socjalna – różne oblicza i zadania, Wyd. APS, Warszawa 2014.

Nocuń W.A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk 2004.

5. M. Ruszkowska, M. Winiarski, Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, CRZL, Warszawa 2014.

K.M. Stanek, Praca socjalna z dzieckiem lub rodziną z problemem przemocy, CRZL, Warszawa 2014.

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930).

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe,

- metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna,

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach;

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- praca indywidualna i praca w grupie

- praca zaliczeniowa – plan pracy z przypadkiem/rodziną doświadczającą sytuację problemową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zakres merytoryczny przedmiotu:

Znaczeniowy zakres przedmiotu – podstawowa terminologia

Modele pracy z indywidualnym przypadkiem

a) model psychospołeczny

b) model funkcjonalny

c) model zorientowany na rozwiązanie problemu

d) model modyfikacji zachowań

Kompetencje pracownika socjalnego w zakresie

a) budowania relacji z klientem

b) motywowania klienta do konstruktywnego rozwiązania problemu

c) towarzyszenia klientowi w pracy nad rozwiązaniem problemu

Kontrakt socjalny – narzędzie aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej

a) cele i funkcje kontraktu

b) zasady współpracy z klientem

c) etapy tworzenia i realizacji kontraktu

d) struktura kontraktu socjalnego

e) zastosowanie kontraktu socjalnego

f) ewaluacja kontraktu

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Cybulska R., Zacharko L., Żołnierczyk E., Kontrakt socjalny. Pracownik socjalny, Wrocław 2010

Dziadowicz-Kulka G., Imielski T., Kontrakt socjalny-praktyczne zastosowanie w pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, Mazowiecki Biuletyn Integracji Społecznej, 2010, nr 4, s. 4-14

Kotlarska – Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999

Nocuń W.A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk 2004

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Włoch A., Domaradzki P., Kontrakt socjalny-przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, Praca socjalna, 2005, nr 3, s. 3-85

Literatura uzupełniająca

Gelso Ch. J., Hades J. A., Relacja terapeutyczna, Gdańsk 2005

Greenberger D., Padesky Ch. A., Umysł ponad nastrojem, Kraków 2004

Drat- Ruszczak K., Drążkowska- Zielińska E. (red), Podręcznik pomagania, Warszawa 2005

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Sopot 2004

Miller W. R., Rollnick S., Wywiad motywujący. Jak przygotować ludzi do zmiany, Kraków 2010

Malinowski L., Orłowska M., Praca socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi, Warszawa 2000

Prochaska J.O., Norcross J., C., Diclemente C., Zmiana na dobre, Warszawa 2008

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Dyskusja panelowa

3. Wymiana opinii w parach (TPS - think-pair-share)

4. Analiza swot

5. Studium przypadku

Warunki zaliczenia

a) regularna obecność na zajęciach

b) aktywność na zajęciach

c) pisemny sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Efekty kształcenia:

a) w zakresie wiedzy student:

- otrzymuje rozszerzoną i praktyczną wiedzę dotyczącą problemów poszczególnych kategorii klientów pomocy społecznej; zna metody i narzędzia pracy socjalnej wykorzystywane przez pracowników socjalnych w poszczególnych przypadkach; zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w praktyce.

- potrafi dokonać diagnozy i analizy sytuacji jednostki i grupy oraz wskazać problemy występujące w środowisku lokalnym.

- potrafi zoperacjonalizować wiedzę w praktyce.

- potrafi zastosować rodzinny wywiad środowiskowy oraz kontrakt socjalny. Zna definicje i funkcje wywiadu i kontraktu. Zna zasady formułowania celów, planowania działań oraz określania rezultatów działania. Zna zasady przeprowadzania oceny realizacji kontraktu.

- umie wskazać zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu plan działań na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów.

b) w zakresie umiejętności student:

- nabywa umiejętność swobodnego posługiwania się pojęciami, narzędziami z zakresu metod pracy socjalnej. Potrafi zastosować wybrane metody (techniki, narzędzia, strategie) pracy socjalnej.

- potrafi identyfikować problemy społeczne potencjalnych klientów pomocy społecznej.

- posiada umiejętności z zakresu form i sposobów skutecznego działania w pracy socjalnej, potrafi samodzielnie sporządzić diagnozę i plan pomocy.

- zna infrastrukturę i zasoby instytucjonalne środowiska lokalnego.

- zna przepisy prawne dotyczące stosowania poszczególnych narzędzi, z których korzysta pracownik socjalny.

c) W zakresie kompetencji student:

- posiada kompetencje przeprowadzenia wywiadu i kontraktu socjalnego’

- posiada kompetencje w zakresie diagnozy przypadku, grupy i społeczności w celu analizy i stworzenia planu pracy z przypadkiem.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Problemy społeczne w dobie współczesności

2. Kategorie klientów pomocy społecznej w aspekcie doświadczanych problemów

3. Istota pracy socjalnej. Definicje i pojęcia. Metody pracy socjalnej.

3.1. Metoda pracy socjalnej z jednostką.

3.1. Metoda pracy socjalnej z grupą.

3.3. Metoda środowiskowej pracy socjalnej.

3.4. Nowe metody pracy socjalnej.

4. Usługi społeczne na rzecz klientów pomocy społecznej w aspekcie poszczególnych klientów pomocy społecznej.

4.1. Usługi społeczne

4.2. Zasoby instytucjonalne gminy i powiatu w budowaniu działań na rzecz klienta pomocy społecznej.

5-6. Narzędzia pracy socjalnej (symulacja)

5.1. Wywiad środowiskowy

5.2. Kontrakt socjalny

7. Diagnoza indywidualnego przypadku – rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć: studium przypadku (case study), praca z przypadkiem (case work).

5.1. Etapy postępowania: diagnoza przypadku.

5.2. Zasoby jednostki

5.3. Opracowanie planu postępowania i prowadzenie przypadku.

5.4. Zasady w stosowaniu metody indywidualnych przypadków.

5.5. Ćwiczenia sytuacyjne.

8. Metody diagnozowania potrzeb. Narzędzia diagnozy. Mapa potrzeb i zasobów. Analiza SWOT.

9. Praca z przypadkiem.

a. Co możemy zaoferować? – świadczenia pieniężne i niepieniężne.

b. Rozwiązania problemów (historie ludzkie/przypadki problemów – zaj. 2)

10. Praca z przypadkiem – umiejętności pracownika socjalnego.

11. Praca z trudnym klientem (rodzaje klientów trudnych/opornych). Ćwiczenia sytuacyjne.

12. Organizowanie społeczności.

a. Pracownik socjalny jako aktywizator społeczności lokalnej.

b. Ćwiczenia – przypadki – jakie zasoby instytucjonalne można wykorzystać?

13-14. Przypadki przygotowane przez studentów – zaliczenie.

15. Trudności indywidualne pracownika socjalnego w pracy z klientem (case study).

Literatura:

1. D. Behling-Chawińska D., Praktyczne zastosowanie kontraktu socjalnego w pracy socjalnej (w:) A. Żukiewicz (red.), Ciągłość i zmiana w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Księga jubileuszowa z okazji XV-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

2. R. Cybulska, E. Żołnierczyk, Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010.

P. Czarnecki, Praca socjalna, Wyd. Difin, Warszawa 2013.

3. T. Kaźmierczak, B. Bąbska, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

A. Kotlarska – Bobińska, Pracownik socjalny jako badacz i strateg - nowe wyzwania w kształceniu, w: E. Kantowicz, A. Olubiński (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

M. Mikołajczyk, Pomoc społeczna i praca socjalna – różne oblicza i zadania, Wyd. APS, Warszawa 2014.

Nocuń W.A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie: porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, Gdańsk 2004.

5. M. Ruszkowska, M. Winiarski, Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, CRZL, Warszawa 2014.

K.M. Stanek, Praca socjalna z dzieckiem lub rodziną z problemem przemocy, CRZL, Warszawa 2014.

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 poz. 930).

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

- metody problemowe,

- metody aktywizujące: metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna,

Warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach;

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- praca indywidualna i praca w grupie

- praca zaliczeniowa – plan pracy z przypadkiem/rodziną doświadczającą sytuację problemową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stanek
Prowadzący grup: Katarzyna Stanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.