Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-WPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treści programowe:

Psychologia jako nauka, historia psychologii, podstawowe szkoły psychologiczne

Metody badań w psychologii

Procesy spostrzegania i uwagi

Procesy pamięci

Procesy uczenia się

Psychologia społeczna

Psychologia emocji i motywacji

Psychologia rozwojowa

Psychologia osobowości

Psychologia różnic indywidualnych

Inteligencja

Zaburzenia psychiczne

Powtórzenie materiału

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Mietzel, G. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Strelau, J. i Doliński, D. (red.) (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t.1 i 2). Gdańsk: GWP.

Zimbardo, P. i Gerrig, R. (2008). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna, w stopniu niezbędnym dla zrozumienia relacji mózg-zachowanie, funkcjonalną anatomię układu nerwowego.

Potrafi wymienić i scharakteryzować rodzaje percepcji, kategorie pamięci wg różnych kryteriów, psychofizjologiczne mechanizmy pamięci i jej zaburzenia, opisać procesy myślenia i rozwiązywania problemów, wymienić i omówić różne formy warunkowania i uczenia się, mechanizmy uwagi dowolnej i mimowolnej, zaburzenia uwagi. Zna różne koncepcje i modele inteligencji, rozumie pojęcie inteligencji emocjonalnej i społecznej, Potrafi opisać bieguny inteligencji. Posiada wiedzę na temat różnych sposobów komunikacji, także niewerbalnej, neuropsychologicznego podłoża mowy, rozwoju języka i zaburzeń funkcji językowych.

Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować popędy vs. potrzeby psychospołeczne. Zna i rozumie pojęcie oraz mechanizm homeostazy. Zna teorie motywacji reprezentujące różne nurty psychologii.

Potrafi opisać na czym polega regulacyjna rola emocji w życiu człowieka. Zna historię badań nad emocjami i współczesne poglądy na temat roli struktur korowych i podkorowych mózgu w kontroli emocji negatywnych i pozytywnych. Rozróżnia rodzaje emocji podstawowych. Potrafi podać przykłady wzajemnych relacji emocje-procesy poznawcze. Potrafi wymienić i opisać etapy rozwoju emocjonalnego.

Posiada podstawową wiedzę na temat zaburzeń lękowych, ich objawów, etiopatogenezy i możliwych terapii. Potrafi opisać zaburzenia nastroju wg ICD-10, ich etiologię z perspektywy psychospołecznej i biologicznej, zna podstawowe strategie terapeutyczne. Rozróżnia typy agresji i jej uwarunkowania psychologiczne, sytuacyjne oraz biologiczne.

Zna podstawowe koncepcje psychologiczne stresu, neurohormonalne podłoże reakcji stresowej, konsekwencje stresu krótko i długotrwałego, strategie radzenia sobie zorientowane na problem lub na emocje.

Posiada wiedzę na temat różnic indywidualnych w zakresie osobowości (w tym temperamentu jako jej biologicznego składnika), inteligencji i stylów zachowania z perspektywy różnych podejść teoretycznych. Zna i rozumie zagadnienia związane z interakcją genetyczno-środowiskową w kształtowaniu się różnic indywidualnych.

Posiada wiedzę na temat postaw i wartości, wpływu społecznego, stereotypów i uprzedzeń, relacji interpersonalnych, struktury i funkcjonowania grupy, stylów przywództwa.

Umiejętności

-

Kompetencje społeczne

Korzystając ze zdobytej wiedzy w potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi instytucjami oraz specjalistami (np. lekarzami, psychologami, rehabilitantami), w sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy.

Potrafi krytycznie, dzięki uzyskanej wiedzy, oceniać otrzymywane informacje, opinie lub wnioski.

Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wiadomości w czasie pisemnego egzaminu, sprawdziany podczas ćwiczeń;

Zadania w małych grupach podczas ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Ulatowska
Prowadzący grup: Joanna Ulatowska, Dominika Zakrzewska-Olędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładów : TEST WIEDZY, ODPOWIEDŹ USTNA.

Zaliczenie ćwiczeń : obecność (dopuszczalna 1 nieobecność, absencje zaliczane na indywidualnych konsultacjach), udział w dyskusji (aktywność), przygotowanie referatu – w formie krótkiej prezentacji jako wynik pracy w projekcie grupowym, test wiedzy.

Pełny opis:

Psychologia jako nauka, podstawowe metody badawcze, historia psychologii.

Szkoły psychologiczne: behawioryzm, psychologia humanistyczna, poznawcza, nurty psychodynamiczne.

Psychologia rozwoju człowieka.

Wybrane procesy poznawcze

Zagadnienia emocji i motywacji człowieka.

Osobowość człowieka.

Różnice indywidualne: temperament, inteligencja, style poznawcze.

Człowiek w relacji z innym.

Zagadnienia z psychologii zdrowia i choroby: norma a patologia.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Gdańsk: GWP.

Kozielecki, J. (2002). Psychologiczne koncepcje człowieka. Warszawa: Żak.

Terelak, J. (2006). Wprowadzenie do psychologii, Suwałki: WSSM.

Literatura uzupełniająca:

Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Cialdini, R. (2002). Psychologia społeczna. Gdańska: GWP.

Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości: nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin.

Uwagi:

Wykład interaktywny połączony z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia: dyskusja, referaty, projekty grupowe i prezentacje multimedialne przygotowane przez słuchaczy.

Godziny kontaktowe – wykład - 15 h, ćwiczenia - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury, prezentacja - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 35h

Suma – 100h/25=4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Dubczak
Prowadzący grup: Halina Dubczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Egzamin - warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie wymaganej liczby punktów.

Pytania sprawdzające podczas zajęć

Sprawdziany wiedzy

Zadania wykonywane w małych grupach

Pełny opis:

Treści programowe:

Psychologia jako nauka, historia psychologii.

Metody badań w psychologii.

Koncepcje psychologiczne człowieka.

Procesy spostrzegania i uwagi.

Procesy pamięci i uczenia się.

Proces myślenia.

Inteligencja.

Emocje i motywacja.

Temperament.

Psychologia osobowości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2006). Psychologia i życie. Wydanie nowe.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mietzel, G. (2011). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

Strelau, J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

Sternberg R. J. (1999), Wprowadzenie do psychologii Warszawa: WSiP.

Kozielecki, J. (1995). Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie "Żak")

Shaughnessy, J., Zechmeister, E. i Zechmeister, J. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: GWP

Uwagi:

METODY DYDAKTYCZNE

Zajęcia są prowadzone za pomocą następujących metod: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, burza mózgów, metoda problemowa, ćwiczenia

Godziny kontaktowe - wykład:15 h, ćwiczenia - 15 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury:10h

Przygotowanie się do egzaminu: 45h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.