Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-WPD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają podstawową wiedzę dotyczącą pedagogiki jako dyscypliny naukowej, jej zróżnicowania teoretycznego, sposobów uprawiania, głównych kategorii pojęciowych oraz wybranych konceptualizacji.

Celem zajęć jest w szczególności kształtowanie: 1) rozumienia różnych typów wiedzy o wychowaniu, 2) orientacji w systematyce naukowej wiedzy o wychowaniu z perspektywy przyjmowanych przesłanek teoretycznych oraz rozstrzygnięć metodologicznych, 3) znajomości aksjologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań teorii pedagogicznej; 4) umiejętności analizy relacji pomiędzy teorią i praktyką wychowania.

Pełny opis:

Powstanie pedagogiki i sposoby jej uprawiania: geneza pedagogiki; różnicowanie się teoretyczne pedagogiki na początku XX w.; rozróżnienie pedagogiki i pedagogii; relacja pomiędzy teorią i praktyką; sposoby uprawiania pedagogiki – pedagogika teoretyczna, stosowana (prakseologiczna), normatywna; paradygmaty pedagogiki współczesnej, krytyczny; kategorie metodologiczne: opis, rozumienie, wyjaśnianie, interpretacja krytyczna; rozwój teoretyczny pedagogiki i „mapa” współczesnych kierunków pedagogicznych.

Podstawowe kategorie pojęciowe pedagogiki: wychowanie, nauczanie, kształcenie, edukacja, socjalizacja, enkulturacja, opieka, samowychowanie; zróżnicowanie teoretyczne wykładni wychowania (kształcenia, edukacji). Kształcenie z perspektywy adaptacyjnej (według wzorca zewnętrznego) a kształcenie z perspektywy egzystencjalnej (według wzorca wewnętrznego). Idea kształcenia humanistycznego.

Wychowanie w szkole publicznej w perspektywie idei dobra wspólnego.

Pedagogika jako nauka empiryczna: pozytywistyczny wzorzec nauki; powstanie pedagogiki empirycznej jako pedagogiki eksperymentalnej; pedagogika empiryczna w tradycji behawioralnej; behawioralna teoria uczenia się i nauczania; teorie curricularne – projektowanie przebiegu nauczania i operacjonalizacja celów kształcenia; nauczyciel jako technolog; przykłady badań empirycznych w pedagogice.

Pedagogika jako nauka humanistyczna: nauki przyrodnicze a nauki humanistyczne - antynaturalistyczne uprawomocnienie pedagogiki; powstanie pedagogiki kultury; pedagogika kultury jako pedagogika ludzkiej duchowości; rozumienie jako kategoria metodologiczna i dydaktyczna; pedagogika kultury jako teoria treści kształcenia i hermeneutyczna koncepcja uczenia się; nauczyciel jako odpowiedzialny interpretator; przykłady badań humanistycznych w pedagogice.

Pedagogika jako teoria krytyczna: teoria krytyczna a teoria tradycyjna; krytyka neutralnego charakteru teorii społecznej; recepcja teorii krytycznej w pedagogice; zagadnienia marginalizacji i wykluczania społecznego oraz kolonizacji kulturowej; edukacja jako miejsce „przemocy symbolicznej”; edukacja w perspektywie postulatu upodmiotowienia jednostki poprzez uczestnictwo w komunikacji społecznej; koncepcja ukrytego programu szkoły; postulat edukacji zaangażowanej na rzecz pluralistycznego, upodmiotowionego i demokratycznego społeczeństwa; przykłady badań krytycznych w pedagogice.

Literatura:

Studenci przygotowują się w oparciu o treść wykładu i materiały handout

Literatura uzupełniająca:

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2019.

W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika. Podręcznik akademicki, Kraków 2005.

H.H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005.

*Podstawowe dla danego zagadnienia pozycje bibliograficzne są podawane podczas zajęć

W sytuacji nadzwyczajnej (np. pandemia) prowadzący przesyła rozszerzony materiał do samodzielnej lektury oraz prowadzi wybrane zajęcia w sposób zdalny.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01; K_W02

- Zna i rozumie na poziomie elementarnym genezę głównych pojęć pedagogiki jako dyscypliny naukowej;

- Zna i rozumie wybrane filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne aspekty i aplikacje głównych pojęć pedagogicznych.

- Zna podstawowe subdyscypliny pedagogiki, ich specyfikę merytoryczną oraz tożsamość pedagogiczną.

- Zna i rozumie na poziome elementarnym wybrane wykładnie relacji wychowawczej oraz procesu wychowania, w tym ich warunków konstytutywnych.

- Zna i rozumie wybrane zależności między wychowaniem a socjalizacją i inkulturacją.

- Zna i rozumie wybrane społeczne i psychologiczne uwarunkowania relacji wychowawczej i procesu wychowania.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02; K_U12

- Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

- Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K04; K_K10

- Przejawia empatyczną postawę względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej; rozumie ich sytuację.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę ma charakter sprawdzianu pisemnego w dwóch etapach. Pierwszy etap składa się z odpowiedzi na 3 pytania oceniane od 0 do 4 punktów każde; maksymalna liczba punktów wynosi 12; do zaliczenia jest wymagane uzyskanie 50% punktów. Osoby które uzyskały co najmniej 10 pkt. mogą przystąpić do drugiego etapu - odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Pozytywna ocena tej odpowiedzi zalicza przedmiot na ocenę bardzo dobrą.

W sytuacjach nadzwyczajnych (np. pandemia) istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu na podstawie samodzielnie napisanego eseju na wyznaczony temat.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.