Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-TIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening interpersonalny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznania studentów z zasadami poprawnego komunikowania się, w tym zwłaszcza z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej (m.in. osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, mieszkańcami dps, uczestnikami ddp, dpś, osobami uzależnionymi, ofiarami przemocy domowej)

Pełny opis:

Komunikowanie: definiowanie pojęć i modele komunikowania

Cele, funkcje i rodzaje komunikowania interpersonalnego

Psychologia relacji interpersonalnych

Specyfika komunikacji interpersonalnej pracownika socjalnego. Rola pracownika socjalnego w przezwyciężaniu barier komunikacyjnych

Style komunikowania się pracownika socjalnego z wybranymi klientami pomocy społecznej (osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, mieszkańcami dps, uczestnikami ddp, dpś, osobami uzależnionymi, ofiarami przemocy domowej)

Zasady komunikowania się z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej

Komunikowanie w sytuacji konfliktu

Asertywność komunikowania się

Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Gast L., Bailey M. (2014), Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

• Siudem A. (2008), Prawidłowa komunikacja – ważny aspekt pracy socjalnej, w: Poradnik dla pracowników socjalnych, Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

• Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa

• Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki

• Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach i podczas wyjść hospitacyjnych, praca w grupach zadaniowych, test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wiśniewska
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk, Ewa Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Marta Czerwonka, Aleksandra Gajda, Ewa Weremczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA sprawdzająca wiedzę studenta

Pełny opis:

1. Wstęp do treningu interpersonalnego, samopoznanie i samoświadomość

2. Dynamika pracy zespołowej, etapy formowania grupy, role grupowe

3. Realizacja celów indywidualnych i grupowych, "Ja w grupie" - rozwój kompetencji interpersonalnych

4. Prawidłowości dotyczące funkcjonowania małych grup społecznych, dynamika procesu grupowego: wymiar zadaniowy i społeczny, role grupowe, interakcje, cele, normy, status, zaufanie i spójność

5. Efektywna komunikacja, uwarunkowania i dynamika, charakterystyka poszczególnych kanałów przekazu.

6. Budowanie zespołu: produktywność, synergia, facylitacja społeczna, myślenie grupowe, polaryzacja grupowa, próżniactwo społeczne, rodzaje zadań

7. Komunikacja: werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, asertywność, poprawna komunikacja interpersonalna

9. podsumowanie zajęć, prezentacje zaliczeniowe

Literatura:

1.Alberti, R., Emmons M. (2002). Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2.Fisher, R. , Ury, W., Patron, B. (2004). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

3. Oyster, C.K. (2002). Grupa. Poznań: Zysk i S-ka

4. Stewart, J. (2012). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody dyskusyjne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- projekty grupowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 45h

Przygotowanie referatu- 10h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 55h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Weremczuk
Prowadzący grup: Ewa Weremczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA sprawdzająca wiedzę studenta

Pełny opis:

1. Wstęp do treningu interpersonalnego, samopoznanie i samoświadomość

2. Dynamika pracy zespołowej, etapy formowania grupy, role grupowe

3. Realizacja celów indywidualnych i grupowych, "Ja w grupie" - rozwój kompetencji interpersonalnych

4. Prawidłowości dotyczące funkcjonowania małych grup społecznych, dynamika procesu grupowego: wymiar zadaniowy i społeczny, role grupowe, interakcje, cele, normy, status, zaufanie i spójność

5. Efektywna komunikacja, uwarunkowania i dynamika, charakterystyka poszczególnych kanałów przekazu.

6. Budowanie zespołu: produktywność, synergia, facylitacja społeczna, myślenie grupowe, polaryzacja grupowa, próżniactwo społeczne, rodzaje zadań

7. Komunikacja: werbalna i niewerbalna, aktywne słuchanie, asertywność, poprawna komunikacja interpersonalna

9. podsumowanie zajęć, prezentacje zaliczeniowe

Literatura:

1.Alberti, R., Emmons M. (2002). Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2.Fisher, R. , Ury, W., Patron, B. (2004). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

3. Oyster, C.K. (2002). Grupa. Poznań: Zysk i S-ka

4. Stewart, J. (2012). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- rozmowa kierowana

- dialog

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- metody dyskusyjne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- projekty grupowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Barbara Weigl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Proces uczenia się w czasie treningu nie polega na uzyskiwaniu z zewnątrz informacji, które wzbogacają wiedzę teoretyczną, a jego istotą jest rozwiązywanie problemów intelektualnych.

• Podstawa procesu uczenia się są autentyczne przeżycia uczestników spotkania związane z chwilą obecną, „tu i teraz”, celem, koncentracja na przeżyciach własnych i innych osób, warunkiem – otwarta komunikacja, co pozwala na autopoznanie i inspiruje do refleksji nad złożonością kontaktów międzyludzkich oraz procesu porozumiewania się.

• Wspólna praca polega na wykonywaniu różnych działań w interakcji z innymi uczestnikami, pozyskiwaniu doświadczeń osobistych, które tym działaniom towarzyszą, oraz na opracowaniu poznawczym przy wsparciu osoby prowadzącej tych subiektywnych, osobistych doświadczeń. Służy temu także wymiana informacji zwrotnych pomiędzy uczestnikami treningu.

Podstawowym celem treningu jest rozwijanie umiejętności ważnych w kontaktach międzyludzkich i w kierowaniu własnym postępowaniem poprzez uczenie się uczestników od siebie nawzajem.

Literatura:

Gast L., Bailey M. (2014), Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Jedliński K. (2008), Trening interpersonalny, Warszawa: WAB.

Matsumoto D. , Juang L. (2007), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Penc J. (2010), Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo: Difin.

Rafalska M. red. (2016), Kompetencje międzykulturowe, Warszawa: ORE.

Rusiłowicz M. (2016), Od stereotypu do dyskryminacji, w: M. Rafalska red., Kompetencje międzykulturowe, Warszawa: ORE.

Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge (2015), Komunikacja między ludźmi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Sikorski W. (2002), Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Siudem A. (2008), Prawidłowa komunikacja – ważny aspekt pracy socjalnej, w: Poradnik dla pracowników socjalnych, Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Stewart J. (2014), Mosty zamiast murów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Thiel E. (1994), Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Trawkowska D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk..

William W. Wilmot, Joyce L. Hocker (2011), Konflikty między ludźmi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wróbel A. (2011), Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi, Warszawa: Wydawnictwo: Samo Sedno.

Zaborowski Z. (1985), Trening interpersonalny, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Wydawnictwo Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Zdebska E. (2008), Komunikacja w pracy socjalnej, w: Pedagogiczne konspekty komunikacji, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Skubisz
Prowadzący grup: Jolanta Skubisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Proces uczenia się w czasie treningu nie polega na uzyskiwaniu z zewnątrz informacji, które wzbogacają wiedzę teoretyczną, a jego istotą jest rozwiązywanie problemów intelektualnych.

• Podstawa procesu uczenia się są autentyczne przeżycia uczestników spotkania związane z chwilą obecną, „tu i teraz”, celem, koncentracja na przeżyciach własnych i innych osób, warunkiem – otwarta komunikacja, co pozwala na autopoznanie i inspiruje do refleksji nad złożonością kontaktów międzyludzkich oraz procesu porozumiewania się.

• Wspólna praca polega na wykonywaniu różnych działań w interakcji z innymi uczestnikami, pozyskiwaniu doświadczeń osobistych, które tym działaniom towarzyszą, oraz na opracowaniu poznawczym przy wsparciu osoby prowadzącej tych subiektywnych, osobistych doświadczeń. Służy temu także wymiana informacji zwrotnych pomiędzy uczestnikami treningu.

Podstawowym celem treningu jest rozwijanie umiejętności ważnych w kontaktach międzyludzkich i w kierowaniu własnym postępowaniem poprzez uczenie się uczestników od siebie nawzajem.

Literatura:

Gast L., Bailey M. (2014), Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Jedliński K. (2008), Trening interpersonalny, Warszawa: WAB.

Matsumoto D. , Juang L. (2007), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nikitorowicz J. (2009), Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Penc J. (2010), Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Warszawa: Wydawnictwo: Difin.

Rafalska M. red. (2016), Kompetencje międzykulturowe, Warszawa: ORE.

Rusiłowicz M. (2016), Od stereotypu do dyskryminacji, w: M. Rafalska red., Kompetencje międzykulturowe, Warszawa: ORE.

Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge (2015), Komunikacja między ludźmi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Sikorski W. (2002), Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Siudem A. (2008), Prawidłowa komunikacja – ważny aspekt pracy socjalnej, w: Poradnik dla pracowników socjalnych, Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Stewart J. (2014), Mosty zamiast murów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Thiel E. (1994), Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Trawkowska D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk..

William W. Wilmot, Joyce L. Hocker (2011), Konflikty między ludźmi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wróbel A. (2011), Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi, Warszawa: Wydawnictwo: Samo Sedno.

Zaborowski Z. (1985), Trening interpersonalny, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Wydawnictwo Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Zdebska E. (2008), Komunikacja w pracy socjalnej, w: Pedagogiczne konspekty komunikacji, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznania studentów z zasadami poprawnego komunikowania się, w tym zwłaszcza z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej (m.in. osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, mieszkańcami dps, uczestnikami ddp, dpś, osobami uzależnionymi, ofiarami przemocy domowej)

Pełny opis:

Komunikowanie: definiowanie pojęć i modele komunikowania

Cele, funkcje i rodzaje komunikowania interpersonalnego

Psychologia relacji interpersonalnych

Specyfika komunikacji interpersonalnej pracownika socjalnego. Rola pracownika socjalnego w przezwyciężaniu barier komunikacyjnych

Style komunikowania się pracownika socjalnego z wybranymi klientami pomocy społecznej (osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, mieszkańcami dps, uczestnikami ddp, dpś, osobami uzależnionymi, ofiarami przemocy domowej)

Zasady komunikowania się z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej

Komunikowanie w sytuacji konfliktu

Asertywność komunikowania się

Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podsumowanie zajęć

Literatura:

• Gast L., Bailey M. (2014), Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

• Siudem A. (2008), Prawidłowa komunikacja – ważny aspekt pracy socjalnej, w: Poradnik dla pracowników socjalnych, Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

• Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa

• Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki

• Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Korycki
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznania studentów z zasadami poprawnego komunikowania się, w tym zwłaszcza z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej (m.in. osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, mieszkańcami dps, uczestnikami ddp, dpś, osobami uzależnionymi, ofiarami przemocy domowej)

Pełny opis:

Komunikowanie: definiowanie pojęć i modele komunikowania

Cele, funkcje i rodzaje komunikowania interpersonalnego

Psychologia relacji interpersonalnych

Specyfika komunikacji interpersonalnej pracownika socjalnego. Rola pracownika socjalnego w przezwyciężaniu barier komunikacyjnych

Style komunikowania się pracownika socjalnego z wybranymi klientami pomocy społecznej (osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, mieszkańcami dps, uczestnikami ddp, dpś, osobami uzależnionymi, ofiarami przemocy domowej)

Zasady komunikowania się z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej

Komunikowanie w sytuacji konfliktu

Asertywność komunikowania się

Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podsumowanie zajęć

Literatura:

• Gast L., Bailey M. (2014), Doskonalenie komunikacji w pracy socjalnej, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

• Siudem A. (2008), Prawidłowa komunikacja – ważny aspekt pracy socjalnej, w: Poradnik dla pracowników socjalnych, Zamość: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

• Kuś G (2012), Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Warszawa

• Cheri H. (2008), "Mowa ciała. Jak ważne jest pierwsze wrażenie" , Warszawa, . Świat Książki

• Okoń Z. (2004) "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Weigl
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.