Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-POL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

• Polityka społeczna – geneza, wartości i cele, podmioty, zakres przedmiotowy, instrumenty

• Ład społeczny w świetle katolickiej nauki społecznej

• Społeczna gospodarka rynkowa

• Aktywna polityka społeczna – geneza (kryzys welfare state), cele, założenia

• Wielosektorowa polityka społeczna: znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego

• Ubezpieczenia społeczne – rola w kontynentalnym modelu polityki społecznej (model Bismarcka) i współczesne kierunki rozwoju

• Wskaźniki i normy społeczne w polityce społecznej

• Polityka zatrudnienia i rynku pracy

• Polityka aktywnej integracji w systemie pomocy społecznej

• Ochrona zdrowia w polityce społecznej

• Reforma systemu edukacji w Polsce. Edukacja a rynek pracy.

• Modele polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej

Literatura:

• Hrynkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia społeczne w Polsce, wyd. ISNS UW, Warszawa 2011: Cele zabezpieczenia społecznego - str. 212-215; Zasady i techniki finansowania systemu zabezpieczenia społecznego - str. 224-227

• Magnuszewska-Otulak G., Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. Raport Beveridge`a, Studia i Materiały IPiSS 1992, nr 3 (364) 46-75

• Księżopolski M.,Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, wyd. Elipsa, Warszawa 2013, str. 54 - 69 (fragment rozdziału IV pt. Dokąd zmierza polityka społeczna w Polsce?)

• Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej, rodz. 5 Od działań osłonowych do programów aktywizujących. Polityka społeczna w Polsce w okresie transformacji; część pt. Trzy fale polskich reform społecznych, str. 221-258

• Szarfenberg R., Spółdzielczość, gospodarka społeczna a polityka społeczna, Problemy polityki społecznej, nr 20/2013, str. 13-37, http://problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/20/Szarfenberg%20PPS%2020-2013.pdf

• Szumlicz T, System zabezpieczenia emerytalnego po 10 latach - jaki powód sporu o OFE? Polityka Społeczna nr 5-6/2010, str. 24 – 25

• Samoraj-Charitonow B., Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce a koncepcja bezpieczeństwa socjalnego, Problemy polityki społecznej, nr 21/2013, str. 109-123

http://problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/21/Samoraj-Charitonow%20PPS%2021-13-9.pdf

•Wiśniewski Z., Dolny E., Możliwości i ewolucja programów rynku pracy, Polityka Społeczna nr 3/2013, str. 3 – 7 (czytelnia APS)

•Staręga-Piasek J. (red.), Bezrobocie – między diagnozą a działaniem. Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych, IRSS, Warszawa – podrozdział pt. Instytucje rynku pracy w Polsce, str. 53-67; Instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej, str. 67-73

• Grewiński M., Od systemu opieki przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji społecznej w Polsce, w: Grewiński M., Krzyszkowski J., Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, MCPS, Warszawa 2011, str. 9-21

• Rymsza M., Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce: perspektywy i bariery rozwoju, w: Grewiński M., Krzyszkowski J., Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, MCPS, Warszawa 2011, str. 32-40

• Magnuszewska-Otulak G., Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce, Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, nr 21/2013, str. 85-105, http://www.problemyps.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe terminy z zakresu polityki społecznej.

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą genezy, celów i wartości, podmiotów i zakresu przedmiotowego oraz instrumentów polityki społecznej. Zna modele polityki społecznej, techniki zabezpieczenia społecznego oraz klasyczne systemy zabezpieczenia społecznego. Zna alternatywne wobec welfare state koncepcje polityki społecznej (geneza, cele, założenia, rekomendowane rozwiązania) – aktywną politykę społeczną oraz wielosektorową politykę społeczną.

Posiada elementarną wiedzę o relacjach między instytucjami polityki społecznej w Polsce.

Zna rodzaje zasobów (materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych. Zna wyzwania, cele i kierunki rozwoju polityki społecznej krajów Unii Europejskiej.

Umiejętności

Potrafi opracować koncepcję i strukturę autorskiej wypowiedzi na wybrany temat.

Sprawnie posługuje się terminami właściwymi dla polityki społecznej. Potrafi ocenić adekwatność rozwiązań stosowanych w lokalnej polityce społecznej do potrzeb rodzin zamieszkujących na danym terenie.

Potrafi znaleźć i zinterpretować dane statystyczne opisujące wybrane zagadnienia z zakresu polityki społecznej.

Potrafi korzystać z aktów prawnych regulujących kwestie polityki społecznej. Potrafi wykorzystać różne źródła, metody i techniki badań społecznych do analizy procesów z zakresu polityki społecznej.

Kompetencje

Potrafi dyskutować na tematy kontrowersyjne i budzące emocje w sposób rzeczowy, posługując się argumentowani z literatury przedmiotu i aktywnie słuchając innych uczestników dyskusji.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, współpracuje z innymi studentami w zakresie przygotowania koncepcji wspólnej.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD INTERAKTYWNY, PREZENTACJA MULTIMEDIALNA, FILM EDUKACYJNY,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krzyszkowski
Prowadzący grup: Jerzy Krzyszkowski, Izabela Rybka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

WYKŁAD

1. Polityka społeczna – geneza, cele, podmioty, zakres przedmiotowy.

2. Modele polityki społecznej w gospodarce rynkowej

3. Kształtowanie ładu społecznego w oparciu o zasady społecznej nauki kościoła

4. Kryzys i transformacja welfare state – współczesne uwarunkowania (demograficzne, społeczne, kulturowe, technologiczne, gospodarcze) polityki społecznej

5. Wyzwania współczesnej polityki społecznej i perspektywy na przyszłość – perspektywa Unii Europejskiej

6. Aktywna polityka społeczna – geneza, cele, założenia

7. Wielosektorowa polityka społeczna: znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego

8. Wskaźniki i normy społeczne w polityce społecznej

9. Ubezpieczenia społeczne – rola w kontynentalnym modelu polityki społecznej (model Bismarcka) i kierunki rozwoju

10. Polityka zatrudnienia i rynku pracy

11. Polityka aktywnej integracji w systemie pomocy społecznej

12. Cele i rozwiązania polityki zdrowotnej

13. Polityka edukacyjna w społeczeństwie merytokratycznym

14. Modele polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej

15. Podsumowanie i powtórzenia materiału przed egzaminem: odpowiedzi na pytania studentów

ĆWICZENIA

1. Przedstawienie zakresu zagadnień i zasad zaliczania ćwiczeń, w tym wymagań dot. udziału w ćwiczeniach i przygotowania prezentacji

2. System zabezpieczenia społecznego – cele i techniki: ubezpieczeniowa, zaopatrzeniowa i pomocowo-opiekuńcza

3. System zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii – model Beveridge’a

4. Społeczna gospodarka rynkowa; polityka społeczna a polityka gospodarcza

5. Uwarunkowania i kierunki rozwoju polityki społecznej wPolsce po 1989 roku

6. Decentralizacja funkcji społecznych w Polsce: lokalna polityka społeczna

7. Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki społecznej oraz realizacji jej zadań

8. Strategie lokalnej polityki społecznej: żródła, metody i techniki diagnozy społecznej oraz wskaźniki efektów działań

9. Reformy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

10. Przeciwdziałanie społecznym skutkom bezrobocia w systemie zabezpieczenia społecznego. Wsparcie dla bezrobotnych w Polsce

11. System pomocy społecznej w Polsce: od działań osłonowych do aktywizacji

12. Reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce

13. Reformy systemu szkolnictwa w Polsce

14. Polityka społeczna na rzecz rodziny w Polsce

15. Podsumowanie i powtórzenia materiału przed zaliczeniem: odpowiedzi na pytania studentów

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.) Polityka społeczna, Warszawa 2007, PWN s. 201-216

2.Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa 2009

3.Grewiński M., Karwacki A. (red.), Strategie w polityce społecznej, wyd. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa

4.Jacukowicz Z., Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, IPiSS, Warszawa 2007, s.14-33,143-144

5.Kompendium nauki społecznej Kościoła, wyd. Jedność, Kielce 2005, rodz. IV pt. Zasady nauki społecznej Kościoła, str. 107-137

6.Magnuszewska-Otulak G., Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. Raport Beveridge`a, Studia i Materiały IPiSS 1992, nr 3 (364) 46-75

7.Mączyńska E., Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

8.Rymsza M., Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku?, ISNS UW i Tepis, Warszawa 1998, s. 23-52

9.Rymsza M. (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, str. 83-113.

10.Rymsza M, Kaźmierczak T. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szmagalski
Prowadzący grup: Izabela Rybka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Izabela Rybka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ćwiczenia:

• dwa kolokwia (w połowie i na koniec semestru)

• wejściówki sprawdzające znajomość lektury

• uczestnictwo w dyskusji

Wykład:

• egzamin pisemny

Pełny opis:

Opis treści programowych:

WYKŁAD:

1. Polityka społeczna – geneza, wartości, cele, zakres podmiotowy i przedmiotowy

2. Ład społeczny w świetle zasad katolickiej nauki społecznej

3. Wyzwania współczesnej polityki społecznej i perspektywy na przyszłość – perspektywa Unii Europejskiej

4. Aktywna polityka społeczna – geneza, cele, założenia

5. Wielosektorowa polityka społeczna

6. Wskaźniki i normy społeczne w polityce społecznej

7. Demograficzne uwarunkowania reform ubezpieczeń społecznych i polityki rodzinnej

8. Ubezpieczenia społeczne – rola w kontynentalnym modelu polityki społecznej (model Bismarcka) i kierunki rozwoju

9. Polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy

10. System pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego

11. Polityka aktywnej integracji w systemie pomocy społecznej

12. Polityka ochrony zdrowia. Modele systemu ochrony zdrowia w Europie: model Beveridge’a i model Bismarcka.

13. Reforma systemu edukacji w Polsce. Edukacja a rynek pracy

14. Modele polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej

15. Polityka integracyjna wobec migrantów i uchodźców

ĆWICZENIA:

1. System zabezpieczenia społecznego – cele i techniki: ubezpieczeniowa, zaopatrzeniowa i pomocowo-opiekuńcza

2. System zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii: model Beveridge’a

3. Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i w Polsce

4. Decentralizacja funkcji społecznych w Polsce: lokalna polityka społeczna

5. Uwarunkowania i kierunki rozwoju polityki społecznej w Polsce po 1989 roku: uspołecznienie i urynkowienie

6. Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki społecznej oraz realizacji jej zadań

7. Trzy fale reform społecznych w Polsce po 1989 roku

8. Kolokwium zaliczeniowe (połówkowe)

9. Reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce – założenia i realizacja

10. Reintegracja zawodowa i wsparcie socjalne osób bezrobotnych w Polsce

11. System pomocy społecznej w Polsce: od działań osłonowych do aktywizacji

12. Praca socjalna w polskim systemie pomocy społecznej

13. Reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce

14. Polityka społeczna na rzecz rodziny w Polsce

15. Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Wykłady:

• Balcerzak-Paradowska (red. ), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009

• Balcerzak-Paradowska B., Ogólne kierunki zmian w polityce rodzinnej krajów Unii Europejskiej, w: Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Biuletyn RPO – mat. nr 67 Zeszyty Naukowe, Warszawa 2009

• Balcerzak-Paradowska B., Polityka rodzinna w gminie. Założenia a rzeczywistość, Polityka Społeczna nr 11-12/2009,

• Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004

• Balicki M. Organizacja i funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia, w: Opolski J (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, tom 1, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie 2011

• Błędowski P., Kubicki P., Pomoc społeczna – główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym, Polityka Społeczna, 11-12/2009;

• Dercz M., Izdebski H., Zmiany w ochronie zdrowia: permanentna reforma systemu, w: Rymsza M. (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004

• Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

• Godlewska J. Imigranci i polityka integracyjna w Polsce, w: Firlit-Fesnak G., Jaroszewska E., Oberloskamp H., (red.), Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 2012

• Grewiński M., Karwacki A. (red.), Strategie w polityce społecznej, wyd. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa

• Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa 2009

• Hrynkiewicz J., Wartości, cele i zasady ubezpieczenia społecznego. Perspektywa historyczna i współczesna, w: Hrynkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia społeczne w Polsce, wyd. ISNS UW, Warszawa 2011, str. 212-234

• Human Development Report 2014, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, UNDP, Washington DC, USA, 2014

• Jasińska-Kania A., Łodziński S., Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy, w: Jarosz M. (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa 2008

• Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: Rymsza M, Kaźmierczak T. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007

• Kaźmierczak T., Praca socjalna: animacja społeczna, kapitał społeczny, networking., w: Kaźmierczak T. (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym i nie tylko, wyd. ISP, Warszawa, 2007

• Kompendium nauki społecznej Kościoła, wyd. Jedność, Kielce 2005

• Kowalska I., Odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie - podstawowa opieka zdrowotna i zdrowie publiczne. Oczekiwania a rzeczywistość, Polityka Społeczna, 11-12/2009

• Kryńska E., Powiatowa perspektywa polityki rynku pracy, Polityka Społeczna, 11-12/2009

• Kryńska E., Wiśniewski Z., Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Polityka Społeczna 9/2007,

• Kulesza E., Lokalna polityka społeczna, wyd. CRZL i IRSS, Warszawa 2013

• Kupny J., Zasady ładu społecznego i gospodarczego w świetle nauczania kościoła, w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003, t. 36, z. 1, s. 45–55 , wyd. Uniwersytet Śląski , Katowice

• Kurowska A., Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, wyd. IPS UW i Difin, wyd. Warszawa 2011

• Kurzynowski A. (red.), Polityka Społeczna, wyd. SGH, Warszawa 2006

• Lachowicz B., Asystent międzykulturowy – nowe rozwiązanie starych problemów. Przykład z Coniewa, w:Klorek N., Kubin K. (red.), Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi systemie edukacji. Rozwiązania praktyczne, Warszawa 2012

• Łyszczarz B., Hnatyszyn-Dzikowska A., Modele Beveridge’a i Bismarka – porównanie efektywności systemów opieki zdrowotnej na przykładzie krajów EU, str. 83, w: Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej – przegląd problemów, wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009

• Makowski G. (red.), U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyd. ISP, Warszawa 2008

• Mazur J., Afirmacja dobra wspólnego. Katolicka nauka społeczna propozycją dla polityki, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2015

• Pawlak M., Matusz-Protasiewicz P., Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce. Od pomocy doraźnej do upowszechniania europejskiej ramy polityki integracji, w: Trzeci Sektor nr 35, 2/2015

• Polacy o uchodźcach, TNS/OBOP, Warszawa 2005

• Polacy wobec problemu uchodźctwa, Komunikat z badań CBOS nr 81/2015, Warszawa 2015

• Polska: Zarys systemu ochrony zdrowia, wyd. NFZ i European Observatory on Health Systems and Policies, Warszawa 2012

• Raport NIK o systemie pomocy społecznej dla uchodźców, opublikowany 13 listopada 2015 roku https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/nik-o-systemie-pomocy-spolecznej-dla-uchodzcow.html

• Ruzik A., Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego – sposób na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, Polityka Społeczna 9/2010

• Rymsza A., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, w: Kaźmierczak T., Rymsza M., (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007

• Rymsza M, Kaźmierczak T. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003,

• Rymsza M, Praca socjalna i pracownicy socjalni w modelu aktywnej polityki społecznej, w: Wódz K. i Piątek K. (red.),: Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2004

• Rymsza M. (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, str. 83-113.

• Rymsza M. (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, wyd. ISP, Warszawa 2004

• Rymsza M., Aktywna polityka społeczne w teorii i w praktyce, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa, 2003

• Rymsza M., Paradoks polskiej pomocy społecznej: profesjonalizacja na obrzeżach systemu, w: Kaźmierczak T., Rymsza M., W stronę aktywnych służb społecznych, Warszawa 2012, str. 175-190

• Rymsza M., Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku?, ISNS UW i Tepis, Warszawa 1998, s. 23-52

• Rymsza M., Redystrybucyjna i więziotwórcza funkcja ubezpieczenia społecznego a ewolucja systemu emerytalnego w Polsce, w: Hrynkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia społeczne w Polsce, wyd. ISNS UW, Warszawa 2011, str. 295-311

• Sałustowicz P., Otwarta metoda koordynacji jako instrument walki z wykluczeniem społecznym, Polityka Społeczna 4/2009

• Seelisch W., Europa jako przestrzeń społeczna – zmiany w polityce społecznej. W: Rejzner A., Ćwiczenia z polityki społecznej, IRSS, Warszawa 2007

• Siporska A., Ubezpieczenia społeczne w Polsce, wyd. ZUS, Warszawa 2012

• Skoczylas-Namielska E., Organizacje społeczne – praca z rodziną. Studium realizacji pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008

• Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce społecznej, wyd. IPS UW, Warszawa 2014

• Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, PWN, Warszawa 1987, str. 47-67

• Szumlicz J., Instytucje minimalnego dochodu gwarantowanego, w: Polityka Społeczna 1999

• Tarkowska E., Górniak K., Kalbarczyk A., „System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne”, w: Polityka Społeczna 2006, nr 11-12, s. 29-33

• Włodarczyk C., Paździoch S., Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011

• Włodarczyk C., Współczesna polityka zdrowotna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Ćwiczenia

Ad. 1. Garbiec R., Zabezpieczenie społeczne. Istota i elementy systemu, wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2008

Ad. 2. Magnuszewska-Otulak G., Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. Raport Beveridge`a, Studia i Materiały IPiSS 1992, nr 3 (364)

Ad. 3. Apel z Jeny. O odnowę społecznej gospodarki rynkowej, Raporty Fundacji K. Adenauera 2009, Nr 13; http://www.kas.de/wf/doc/kas_16924-544-8-30.pdf

Mączyńska E., Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

Ad. 4. Kulesza E., Lokalna polityka społeczna, CRZL/ IRSS, Warszawa 2013, rodz. I. Określenie lokalnej polityki społecznej, rodz. II Instrumenty lokalnej polityki społecznej, III. Lokalna polityka społeczna – wybrane zagadnienia; str. 7 – 49

Ad. 5. Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, wyd. WSP TWP, Warszawa 2009, rodz. 3 pt. Transformacja państwa opiekuńczego – procesy sprzyjające rozwojowi wielosektorowej polityki społecznej, str. 139 – 204

Ad. 6. Gumkowska M., Kondycja organizacji socjalnych w Polsce, w: Trzeci Sektor, numer specjalny 2012/2013, str. 43 – 51

Dudkiewicz M., Lokalne uwarunkowania współpracy międzysektorowej, w: Trzeci Sektor, numer specjalny 2011/2012; str. 19 – 24

Ad. 7. Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2013, rodz. 5 Od działań osłonowych do programów aktywizujących. Polityka społeczna w Polsce w okresie transformacji, str. 221-258

Ad. 8. Kolokwium z zagadnień omawianych na zajęciach nr 1 – 7

Ad. 9. Samoraj-Charitonow B., Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce a koncepcja bezpieczeństwa socjalnego, Problemy polityki społecznej, nr 21/2013, str. 109-123

Szumlicz T, System zabezpieczenia emerytalnego po 10 latach - jaki powód sporu o OFE? Polityka Społeczna nr 5-6/2010, str. 24 – 25

Ad. 10. Karwacki A., Usługi reintegracji zawodowej. Istota, procedury, problemy. W: Karwacki A, Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, ISP, Warszawa 2014, str. 261 – 298

Wiśniewski Z., Dolny E., Możliwości i ewolucja programów rynku pracy, Polityka Społeczna nr 3/2013, str. 3 – 7

Ad. 11. Kowalczyk B., System pomocy społecznej po dwudziestu latach - kierunki i ocena, Problemy Polityki Społecznej, nr 19 z 2012, str. 151-162

Kaźmierczak T., O potrzebie końca pomocy społecznej, jaką znamy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 27(4)2014, s. 91–107

Faliszek K., Uwagi do dyskusji o skuteczności polskiej pomocy społecznej, Problemy Polityki Społecznej, nr 13/14 z 2010, str. 149-154

Ad. 12. Rymsza, M., (red.), Praca socjalna, służby społeczne, pomoc społeczna w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, str. 353 – 365

Kaźmierczak T., Praktyka aktywizacji o ośrodka pomocy społecznej, w: Rymsza M., Czy podejście aktywizujące ma szansę. Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa 2011

Ad. 13. Magnuszewska-Otulak G., Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce, Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, nr 21/2013, str. 85-105

Ad. 14. Balcerzak-Paradowska B., Dziecko w polityce rodzinnej. Ocena dotychczasowych działań, Polityka Społeczna nr 9/2009

Balcerzak-Paradowska B., Polityka rodzinna w gminie. Założenia a rzeczywistość, Polityka Społeczna nr 11-12/2009,

Ad. 15. Kolokwium z zagadnień omawianych na zajęciach nr 9 – 14

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Wykład: wykład i prezentacja PowerPoint

Ćwiczenia: analiza literatury przedmiotu, dyskusja moderowana dot. zagadnień przestawionych w literaturze przedmiotu, praca w małych grupach

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe: Wykład: 30 h; Ćwiczenia: 30 h

Przygotowywanie się do zajęć/egzaminu

Wykład: 60 h; Ćwiczenia: 60 h

Sumaryczna liczba godzin: 180 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Misztal
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Wojciech Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Wojciech Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.