Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-PES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

sposób pomiaru efektów kształcenia - egzamin pisemny

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna terminologię z obszaru pedagogiki specjalnej i potrafi posługiwać się następującymi pojęciami: subdyscypliny pedagogiki specjalnej, cele i zasady pedagogiki specjalnej, podmiotowość i autonomia osoby z niepełnosprawnością, normalizacja, integracja, włączanie, wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością.

Zna podstawowe koncepcje rehabilitacji, edukacji, terapii, resocjalizacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

Potrafi przedstawić ogólny i specyficzny system pedagogiki specjalnej (subdyscypliny).

Umiejętności

Analizuje i interpretuje zdobyte informacje formując swój pogląd na teorię i praktykę dyscypliny jaką jest pedagogika specjalna – ocenia dziedzinę, która staje się ścieżką jego rozwoju zawodowego.

Kompetencje społeczne

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia - sprawdzian pisemny/test; aktywność podczas zajęć; praca grupowa - mapa myśli - podsumowująca tematykę ćwiczeń

Wykład- sprawdzian pisemny/test obejmujący swym zakresem tematykę wykładów

Ocena końcowa- średnia z oceny z ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Wykład

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej (podmiotowość, autonomia; normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością); idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom (cele i formy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne); działalność organizacji pozarządowych- porównanie celów i strategii działania wybranych organizacji pozarządowych działających w środowiskach osób niepełnosprawnych;

Pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie (diagnoza;wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju);Wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością. Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci/osób z niepełnosprawnością (też w odniesieniu do idei normalizacji).

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych krajach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

Ćwiczenia

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem) oraz podstawy ich rehabilitacji.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik, W. (red.)(2010). Pedagogika specjalna. Poznań:Wydawnictwo UAM.

2. Kosakowski, Cz.(2003). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń:Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

3. Obuchowska, I. (red.)(2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa:Wydawnictwo WSiP.

4. Piekut - Brodzka, D., Kuczyńska - Kwapisz, J. (red.)(2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa:Wydawnictwo APS.

5. Sękowska, Z.(2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.

Warszawa:Wydawnictwo APS.

6. Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków:Oficyna wydawnicza "Impuls".

Literatura dodatkowa:

1. Sowa, J. (1999). Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów:Wydawnictwo Oświatowe "Fosze".

2. Szczepanik, R.(2007). Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej.

3. Skrętowicz, B., Komorska, M. (red.)(2008). Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin:Wydawnictwo UMCS.

4. Szumski, G.(2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia/wykłady, praca w grupach, pokaz filmu/fragmentów filmów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 w + 15 ćw=30h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:25h

Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego/testu z tematyki ćwiczeń i z tematyki wykładów: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia - sprawdzian pisemny/test; aktywność podczas zajęć; praca grupowa - mapa myśli - podsumowująca tematykę ćwiczeń

Wykład- sprawdzian pisemny/test obejmujący swym zakresem tematykę wykładów

Ocena końcowa- średnia z oceny z ćwiczeń i wykładów

Pełny opis:

Wykład

Pedagogika specjalna jako nauka.Podstawowe pojęcia. Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej. Przedmiot,podmiot, cele, zasady oraz funkcje pedagogiki specjalnej. Relacje pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi i pedagogiką. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

Opieka nad osobami z niepełnosprawnością od starożytności do współczesności. Przemiany w rozumieniu niepełnosprawności. Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Skala i dynamika niepełnosprawności.

Idee humanistyczne w koncepcjach pedagogiki specjalnej (podmiotowość, autonomia; normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością); idea integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom (cele i formy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne); działalność organizacji pozarządowych- porównanie celów i strategii działania wybranych organizacji pozarządowych działających w środowiskach osób niepełnosprawnych;

Pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie (diagnoza;wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju);Wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością. Współczesne rozwiązania organizacyjne stosowane w kształceniu dzieci/osób z niepełnosprawnością (też w odniesieniu do idei normalizacji).

Analiza porównawcza i typologia systemów kształcenia specjalnego w Polsce na tle systemów w innych krajach oraz wybranych problemów, dotyczących efektywności wyrównywania szans edukacyjnych.

System kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce a potrzeby systemu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.

Ćwiczenia

Wspólne i swoiste problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo, osób z autyzmem) oraz podstawy ich rehabilitacji.

Wybrane zagadnienia dotyczące sieroctwa społecznego oraz z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki niedostosowania społecznego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dykcik, W. (red.)(2010). Pedagogika specjalna. Poznań:Wydawnictwo UAM.

2. Kosakowski, Cz.(2003). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń:Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

3. Obuchowska, I. (red.)(2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa:Wydawnictwo WSiP.

4. Piekut - Brodzka, D., Kuczyńska - Kwapisz, J. (red.)(2009). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa:Wydawnictwo APS.

5. Sękowska, Z.(2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.

Warszawa:Wydawnictwo APS.

6. Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kraków:Oficyna wydawnicza "Impuls".

Literatura dodatkowa:

1. Sowa, J. (1999). Pedagogika specjalna w zarysie. Rzeszów:Wydawnictwo Oświatowe "Fosze".

2. Szczepanik, R.(2007). Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej.

3. Skrętowicz, B., Komorska, M. (red.)(2008). Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Lublin:Wydawnictwo UMCS.

4. Szumski, G.(2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć:

wykład, dyskusja, praca z książką,prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia/wykłady, praca w grupach, pokaz filmu/fragmentów filmów.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15 w + 15 ćw=30h

Przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury:25h

Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego/testu z tematyki ćwiczeń i z tematyki wykładów: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)