Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne w pracy pracownika socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-PAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne w pracy pracownika socjalnego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Pojęcie prawa administracyjnego (materialnego i formalnego).

2. Źródła prawa administracyjnego.

3. Zasady prawa administracyjnego.

4. Pojęcie administracji publicznej.

5. Organ administracyjny.

6. Organy administracji rządowej - centralne i terenowe.

7. Administracja samorządowa. Samorząd terytorialny - wojewódzki, powiatowy i gminny - organizacja, kompetencje. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

8. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, w tym działalności pożytku publicznego.

9. Służby pomocy społecznej w strukturze jednostek samorządu terytorialnego. Inne podmioty realizujące zadania z zakresu administracji publicznej.

10. Charakterystyka zawodu pracownika socjalnego. Wymagania kwalifikacyjne dla zawodu pracownika socjalnego. Zadania pracownika socjalnego w świetle prawa administracyjnego. Problematyka społeczna związana z zadaniami pracownika socjalnego oraz charakterystyka osób, z którymi wiążą się zadania pracownika socjalnego.

ĆWICZENIA

1. Pojęcie prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego.

2. Charakterystyka postępowania administracyjnego.

3. Zasady postępowania administracyjnego i jego przebieg.

4. Podmioty orzekające. Właściwość organów administracji. Wyłączenie pracownika oraz organu od udziału w postępowaniu.

5. Strony i podmioty na prawach strony.

6. Doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyjnym.

7. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Metryki, protokoły oraz adnotacje, udostępnianie akt, postępowanie dowodowe.

8. Przerwanie toku postępowania (zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego)

9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie w postępowaniu administracyjnym).

10. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym . Odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie.

11. Weryfikacja decyzji ostatecznych.

12. Sądowe postępowanie administracyjne.

13. Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

Literatura:

Akty prawne:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 930)

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486)

Literatura:

E. Urla, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2015

M. Wierzbowski, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2015

M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. BECK, 2015

I. Sierpowska, Pomoc społeczna, komentarz, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. posiada wiedzę z zakresu prawa administracyjnego na rzecz jednostek, grup, rodzin i społeczności lokalnych

2. zna zasady postępowania administracyjnego

3. ma wiedzę na temat organów procesowych i uczestników postępowania administracyjnego

4. wie z jakich źródeł pozyskiwać informacje potrzebne do rozwiązywania problemu

5. wie jakie są uprawnienia klienta ich zakres oraz sposoby egzekwowania

Umiejętności

1. potrafi zdobywać informacje i zbierać dane potrzebne do sporządzenia wniosku i innych pism w postępowaniu przed organami administracyjnymi i w postępowaniu sądowym,

2. potrafi przygotować pismo procesowe,

3. potrafi opracowywać konieczne rozwiązania na potrzeby swoich klientów,

4. potrafi podejmować decyzje we współpracy z klientem,

5. stosuje wiedzę w praktyce.

Kompetencje społeczne

1. potrafi mediować pomiędzy stronami

2. potrafi udzielać porad z zakresu prawa administracyjnego

3. rozumie rangę postępowania administracyjnego

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład - egzamin końcowy (test pisemny).

2. Ćwiczenia - zaliczenie. Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywny wynik testu pisemnego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.