Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie kompetencji coachingowych w zawodzie pedagoga i animatora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-ZKC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie kompetencji coachingowych w zawodzie pedagoga i animatora
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia

Wiedza

1. ocena wiedzy na podstawie uczestnictwa w dyskursie prowadzonym na zajęciach

2. ocena wiedzy na podstawie zawartości pigułki wiedzy dotyczącej znaczenia kompetencji coachingowych w pracy pedagogicznej/animacyjnej, prezentacji tematycznej n/t wykorzystania kompetencji coachingowych w konkretnej sytuacji pedagogicznej/animacyjnej oraz raportu ze zrealizowanego procesu coachingowego.

Umiejętności

1. ocena umiejętności na podstawie obserwacji realizacji przez studentów ćwiczeń i zadań praktycznych na zajęciach

2. ocena umiejętności na podstawie zawartości merytorycznej raportu ze zrealizowanego procesu coachingowego, pigułki wiedzy oraz prezentacji tematycznej

Kompetencje społeczne

1. ocena na podstawie obserwacji zaangażowania i refleksyjności znajdujących odzwierciedlenie w realizacji ćwiczeń i zadań na zajęciach, przeprowadzeniu procesu coachingowego oraz przygotowaniu pigułki wiedzy i prezentacji tematycznej

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie założeń i programu przedmiotu oraz kryteriów zaliczenia zajęć. Integracja grupy. Rozpoznanie doświadczeń coachingowych uczestników zajęć

2. Coaching jako proces edukacyjny i rozwojowy – idea i specyfika. Coaching a inne procesy rozwojowo-edukacyjne

3. Relacja coachingowa a relacja pedagogiczna/animacyjna. Specyfika, zasady, budowanie, podobieństwa i różnice

4. Sesja coachingowa jako spotkanie edukacyjne i rozwojowe – idea i przebieg. Model GROW

5. Praca pytaniami oraz wykorzystanie aktywnego słuchania. Zasady oraz wyzwania

6. Identyfikacja potrzeb rozwojowych i wyznaczenie celów - metody i narzędzia

7. Identyfikacja zasobów i potencjału coachee– metody i narzędzia. Motywacja – znaczenie w procesie coachingu w obszarze pedagogiki/animacji oraz zasady pracy z nią.

8. Stwarzanie coachee płaszczyzny do zmiany przekonań i przełamywania impasu – metody i narzędzia

9. Odzwierciedlanie i feedback w coachingu – znaczenie dla efektywności procesu edukacji/rozwoju, metody i narzędzia. Praktyka pełnej sesji coachingowej

10. Zastosowanie narzędzi twórczego myślenia w coachingu – znaczenie oraz przykłady narzędzi

11. Coaching o charakterze wychowawczo-edukacyjnym – coaching rodzicielski, coaching w środowisku szkoły

12. Coaching grupowy.

13. Obszary wykorzystania kompetencji coachingowych w pracy pedagoga/animatora – prezentacje studentów

14. Rola coacha. Kodeks deontologiczny pedagoga/animatora wykorzystującego coaching w działalności zawodowej

15. Podsumowanie zajęć. Wyzwania wykorzystania coachingu w pracy pedagogicznej/animacyjnej w świetle doświadczeń studentów ze zrealizowanych procesów coachingowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Britton, J. (2016). Skuteczny coaching grupowy. Warszawa: Co&Me Publishing, s. 15-45.

2. Brzeziński, Ł., Klemczuk, B. (2016). Coaching jako nowoczesny styl komunikacji nauczyciela w procesie edukacji. W: J. Nowosielska, D. Bartnicka (red.), Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (127-142). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

3. Dobrzyniak, M. (2016). Coaching w edukacji. Harmonijny rozwój w przyjaznym otoczeniu. W: J. Nowosielska, D. Bartnicka (red.), Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku. (110-126). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka

4. Elliot, J. (2018). Coaching zespołowy. W: E. Parloe, M. Leedham, D. Newell, Coaching i mentoring. Strategie. Taktyki. Techniki. Warszawa: PWN, s. 301-314.

5. Grzybek, R. (2017). Coaching odczarowany. Warszawa: MT Biznes, s. 175-205.

6. Krawczyńska-Zaucha, T. (2019). Etyka w coachingu. Źródła efektywnego zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 99-109.

7. Kupaj, L., Krysa, W. (2014). Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole. Warszawa: Wolters Kluwer SA, s. 21-77, 169-174.

8. Marciniak, Ł. (2012). Pojęcie i odmiany coachingu. W: M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (19-39). Warszawa: Wolrers Kluwer.

9. Marciniak, Ł.T., Rogala-Marciniak, S. (2013). Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business

10. Miskim, D., Stewart, J. (2011). Coaching rodzicielski. Warszawa: Wydawnictwo SWPS, s. 37-44.

11. Norwood, K., Burke, M.A. (2018). Edukacja. W: L. Wildflower, D. Brennan (red.), Kompedium wiedzy coacha. Od teorii do praktyki. Warszawa: Co&Me publishing.

12. Nowosielska, J. (2016). Coaching jako metoda wspierania uczniów w procesie edukacyjnym. W: J. Nowosielska, D. Bartnicka (red.), Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (80-96). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Pedagogicznej im. Janusza Korczaka

13. Rogers, J. (2010). Coaching: Podstawy umiejętności. Warszawa: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 122-165.

14. Sidor-Rządkowska, M. (2012). Profesjonalny coaching: zasady i dylematy etyczne w pracy coacha. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-36, 53-75.

15. Starr, J. (2003). Coaching. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 29-47; 92-110, 140-156.

16. Stoltzdus, T. (2008). Sztuka zadania pytań w coachingu. Jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? Wrocław: Aetos Media, s. 12-16, 31-32, 39-44.

17. Whitworth, A., Kimsey-House, K., Kimsey-House, H., Sandahl, P. (2010). Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 53-69

18. Wilczyńska M., Nowak, M., Kućka, J, Sawicka, J., Swajerwald, K. (2013). Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Gliwice: Wydawnictwo Helion, s. 19-28, 33-35, 184-190.

19. Zawiłowski, G., Huflejt-Łukasik, M., Skoniecki, M. (2016). Dialog w coachingu-zwykła rozmowa czy profesjonalne narzędzie. W: L. Czarkowska (red.). Coaching jako konstruktywny dialog. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Literatura uzupełniająca

1. Bachkirova, T., Spence, G., Drake, D. (red.) (2017). The SAGE Handbook of Coaching. Los Angeles: SAGE Publications

2. Bungay, S.M. (2017). Nawyk coachingu: mów mniej, pytaj więcej i stań się lepszym liderem. Łódź: Galaktyka

3. Czasopismo Coaching; numery w zależności od zainteresowań oraz potrzeb uczestników zajęć związanych z zadaniem zaliczeniowym

4. Hargrove, R. (2006). Mistrzowski coaching. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

5. Harris, J.O. (2008). Feedback czyli informacja zwrotna. Gliwice: Wydawnictwo Helion

6. Kordziński, J. (2013). Nauczyciel, trener, coach. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business

7. Kozłowski, R. (2016), Coaching drogi. Konin: Wydawnictwo Psychoskok

8. Kulesza, M., Surzykiewicz, J. (2013) (red.). Coaching społeczny: w poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych. Warszawa: Difin.

9. Low, H., Ireland, S., Hussain, Z. (2010). Psychologia coachingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Malinowski, J.A., Wesołowska, A. (red.) (2015). Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

11. Nowosielska, J., Bartnicka, D. (red.) (2016). Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku

12. Ozorkowski, M. (2015) (red.). Coaching rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

13. Parsloe, E. (2000). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit

14. Smółka, P. (2009). Coaching: inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Onepress

15. Starr, J. (2005). Coaching: procesy, zasady, umiejętności. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Metody i kryteria oceniania:

1. Partycypująca obecność na zajęciach wiążącą się z uczestnictwem w aktywnościach o charakterze ćwiczeniowo-praktycznym mających miejsce podczas zajęć. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Każdy kolejny przypadek absencji wiąże się z koniecznością odpowiedzi ustnej z zagadnień omawianych na zajęciach, na których Student/Studentka był(a) nieobecny/a;

2. aktywny udział w dyskursie prowadzonym podczas zajęć - konieczność uzyskania 7 punktów za aktywność (wyższa ilość punktów wpływa na podwyższenie oceny z ćwiczeń o 0,5);

3. przygotowanie jednostronicowej pigułki wiedzy dotyczącej znaczenia kompetencji coachingowych w pracy pedagogicznej/animacyjnej. Ocena uzależniona jest od wartości merytorycznej przegotowanego opracowania;

4. przygotowanie w trzyosobowych grupach i zaprezentowanie na zajęciach nr 13 prezentacji multimedialnej dotyczącej wykorzystania coachingu/kompetencji coachingowych w konkretnej sytuacji o charakterze pedagogicznym/animacyjnym. Czas trwania prezentacji 10 minut. Ocena uzależniona jest od wartości merytorycznej przygotowanego opracowania oraz wykazania zrozumienia w prezentacji idei coachingu/kompetencji coachingowych;

5. przeprowadzenie krótkiego procesu coachingowego (składającego się z minimum 4 sesji coachingowych) w obszarze pedagogiki/animacji i przygotowanie raportu ukazującego jego przebieg. Ocena uzależniona jest od wartości merytorycznej raportu oraz stopnia wykorzystania kompetencji coachingowych w realizowanym procesie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Zawadzka
Prowadzący grup: Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z zaplanowanymi na początku semestru i wpisanymi w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu) założeniami, warunki zaliczenia się następujące:

1. obecność na zajęciach ( w okresie zawieszenia zajęć obecność na zajęciach utożsamiana jest z przesłaniem na adres e-mail prowadzącej zadań przypisanych do zajęć).

2. aktywność na zajęciach (w okresie zawieszenia zajęć utożsamiana jest z przesłaniem na adres e-mail prowadzącej zadań przypisanych do zajęć; dodatkowo studenci, którzy wykonali zadania na wyróżniającym się poziomie otrzymują plusy - zebranie odpowiedniej ilości warunkuje podwyższenie oceny z zajęć).

3. pigułka wiedzy przesłana w korespondenci mailowej w terminie ustalonym na początku semestru (06.04.2020).

4. grupowo przygotowana prezentacja dotycząca zastosowania kompetencji coachingowych w konkretnej sytuacji pedagogicznej/animacyjnej przesłana w korespondencji mailowej w terminie ustalonym na początku semestru (06.04.2020) oraz udzielenie w formie pisemnej odpowiedzi na pytania z nią związane.

5. raport ze zrealizowanego procesu coachingowego w obszarze pedagogiki i animacji przesłany w korespondencji mailowej w terminie ustalonym na początku semestru (01.06.2020) oraz udział w rozmowie poświęconej jego omówieniu.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie założeń i programu przedmiotu oraz kryteriów zaliczenia zajęć. Integracja grupy. Rozpoznanie doświadczeń coachingowych uczestników zajęć

2. Coaching jako proces edukacyjny i rozwojowy – idea i specyfika. Coaching a inne procesy rozwojowo-edukacyjne

3. Relacja coachingowa a relacja pedagogiczna/animacyjna. Specyfika, zasady, budowanie, podobieństwa i różnice

4. Sesja coachingowa jako spotkanie edukacyjne i rozwojowe – idea i przebieg. Model GROW

5. Praca pytaniami oraz wykorzystanie aktywnego słuchania. Zasady oraz wyzwania

6. Identyfikacja potrzeb rozwojowych i wyznaczenie celów - metody i narzędzia

7. Identyfikacja zasobów i potencjału coachee– metody i narzędzia. Motywacja – znaczenie w procesie coachingu w obszarze pedagogiki/animacji oraz zasady pracy z nią.

8. Stwarzanie coachee płaszczyzny do zmiany przekonań i przełamywania impasu – metody i narzędzia

9. Odzwierciedlanie i feedback w coachingu – znaczenie dla efektywności procesu edukacji/rozwoju, metody i narzędzia. Praktyka pełnej sesji coachingowej

10. Zastosowanie narzędzi twórczego myślenia w coachingu – znaczenie oraz przykłady narzędzi

11. Coaching o charakterze wychowawczo-edukacyjnym – coaching rodzicielski, coaching w środowisku szkoły

12. Coaching grupowy.

13. Obszary wykorzystania kompetencji coachingowych w pracy pedagoga/animatora – prezentacje studentów

14. Rola coacha. Kodeks deontologiczny pedagoga/animatora wykorzystującego coaching w działalności zawodowej

15. Podsumowanie zajęć. Wyzwania wykorzystania coachingu w pracy pedagogicznej/animacyjnej w świetle doświadczeń studentów ze zrealizowanych procesów coachingowych (realizacja w formie konsultacji indywidualnych na platformie Teams w terminie wspólnie ustalonym ze studentem lub 01.06.2020)

W okresie zawieszenia zajęć, terminarz aktywności podejmowanych przez prowadzącą pozwala na systematyczną pracę studentów oraz na realizację zajęć zgodnie z planem zajęć udostępnionym na stronie APS na początku semestru. Jedynie ostanie zajęcia odbywają się w innym terminie, jednakże jest to uzasadnione ich specyfiką i zostało zaplanowane na początku semestru.

W sposób szczegółowy harmonogram aktywności prowadzącej oraz studentów przedstawiono poniżej.

Informacje na temat zajęć 16.03.2020

Materiały przesłane zostały 15.03. 2020, zrealizowane zadania przesłać należy do 22.03.2020

Informacje na temat zajęć 23.03.2020

Materiały przesłane zostaną 22.03.2020, zrealizowane zadania przesłać należy do 29.03.2020.

Informacje na temat zajęć 30.03.2020

Materiały przesłane zostaną 29.03.2020, zrealizowane zadania należy odesłać do 10.04.2020.

Informacje na temat zajęć 06.04.2020

Zajęcia te, w porozumieniu z grupą oraz ze względu na realizowane przez studentów w ciągu semestru procesy coachingowe" zrealizowane zostaną w formie konsultacji indywidualnych na platformie Teams w ustalonym wspólnie ze studentem terminie lub 1.06. 2020 dla następujących specjalności w godzinach:

09.50-11.25 - EME

13.30-15.05- PKR

15.20-16.55 - ASK-EK

Literatura:

W okresie zawieszenia zajęć w związku z Zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 333/2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studenci otrzymują na maile grupowe wszystkich specjalności uczęszczających na fakultet, materiały szkoleniowe przygotowane przez prowadzącą lub zeskanowane teksty.

Uwagi:

Metody kształcenia

analiza przypadków, ćwiczenia, dyskusja dydaktyczna, pokaz, praca w grupie, praca w parach, wykład problemowy, zadania praktyczne, w okresie zawieszenia zajęć: przekazywanie materiałów do samokształcenia, zdalna praca zespołowa i indywidualna nad zadaniami, konsultacje indywidualne w postaci korespondencji mailowej lub na platformie Teams.

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe, ćwiczenia: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie do egzaminu: 0

Przygotowanie prezentacji, pigułki wiedzy: 6

Inne formy: realizacja krótkiego procesu coachingowego, stworzenie raportu: 14

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta, z zachowaniem zasady, że średnio 25-30 godzinom pracy odpowiada 1 punkt ECTS: 60

---

W okresie zawieszenia zajęć w związku z Zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 333/2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w celu osiągnięcia efektów kształcenia, studenci otrzymują zarówno materiały szkoleniowe i/lub zeskanowane teksty, jak i zadania o charakterze indywidualnym lub grupowym, które zobowiązani są wykonać, a następnie przesłać efekty swojej pracy i/lub refleksje związane z ich realizacją w formie wskazanej przez prowadzącą i adekwatnej do specyfiki zadań (np. refleksyjne raporty). Jakość realizacji zadań jest weryfikowana przez prowadzącą, a studenci otrzymują informację zwrtoną.

Materiały i zadania wysyłane są na grupowe adresy mailowe każdej z trzech specjalności biorącej udział w fakultecie oraz uczelniane adresy e-mail uczestników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.