Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki aktorskie w rozwoju zawodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-TAZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki aktorskie w rozwoju zawodowym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem ogólnym jest uzyskanie umiejętności społecznych umożliwiających poznawanie i rozwijanie zdolności zawodowych u siebie i u innych. Zajęcia prowadzone są metodą ćwiczeń z wykorzystaniem technik aktorskich, które rozwijają kompetencje personalne i przygotowują do świadomych wystąpień publicznych, uczą twórczego myślenia i działania,oraz dystansu do własnej osoby.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych i grupowych wystąpień studentów

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Podstawowe wiadomości związane z technikami aktorskimi i ich zastosowaniem.

2. Jak się prezentujemy w wystąpieniach publicznych i jak jest to odbierane przez innych?

3. Komunikacja niewerbalna

4. Dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

5. Ćwiczenia z zakresu sztuki świadomego komunikowania się

6. Konstruowanie wypowiedzi publicznej

7. Wchodzenie w rolę- empatia

8. Różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

9. Przygotowanie etiud aktorskich

10. Wystąpienie przed publicznością

11. podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

1.oprac. Klemensiewicz Z., uzup. Urbańczyk S.(1995).:Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków; Wydawnictwo Baran i Suszyński.

2.Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

3.Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

4.Lewandowska- Tarasiuk E. Sztuka wystąpień publicznych ;Warszawa, Wydawnictwo APS

5.Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Celem ogólnym jest uzyskanie umiejętności społecznych umożliwiających poznawanie i rozwijanie zdolności zawodowych u siebie i u innych

Student ma:

PE1_W05

- podstawową wiedzę na temat rozwoju psychicznego i społecznego człowieka.

PE1_W06

- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościami.

PE1_W08

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.

PE1_W16

Student wie, jakich środków i sposobów pracy z grupą powinien użyć, by były one najbardziej efektywne.

PE1_W23

Student zna:

- sposoby zastosowania warsztatu aktorskiego w pracy zawodowej;

PE1_W24

Zna podstawowe prawidłowości wpływające na kształt stosunków międzyludzkich

Umiejętności:

PE1_U01

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji relacji interpersonalnych

PE1_U06

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się;

PE1_U07

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej

PE1_U08

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją

PE1_U09

Umiejętnie analizuje i ocenia stosowane metody z zakresu technik aktorskich

PE1_U13

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; ma elementarne umiejętności organizacyjne

PE1_U14

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

Kompetencje społeczne:

PE1_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

PE1_K04

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny.

PE1_K07

rozwija umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

PE1_K09

Jest świadomy konieczności podejmowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego kraju

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest za aktywny udział w zajęciach, obecność i podejście do zaliczenia.

Zaliczeniem zawsze jest wybrana forma wystąpienia publicznego- indywidualnego, lub grupowego- zależnie od potrzeb danej grupy ćwiczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem ogólnym jest uzyskanie umiejętności społecznych umożliwiających poznawanie i rozwijanie zdolności zawodowych u siebie i u innych. Zajęcia prowadzone są metodą ćwiczeń z wykorzystaniem technik aktorskich, które rozwijają kompetencje personalne i przygotowują do świadomych wystąpień publicznych, uczą twórczego myślenia i działania,oraz dystansu do własnej osoby.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych i grupowych wystąpień studentów

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Podstawowe wiadomości związane z technikami aktorskimi i ich zastosowaniem.

2. Jak się prezentujemy w wystąpieniach publicznych i jak jest to odbierane przez innych?

3. Komunikacja niewerbalna

4. Dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

5. Ćwiczenia z zakresu sztuki świadomego komunikowania się

6. Konstruowanie wypowiedzi publicznej

7. Wchodzenie w rolę- empatia

8. Różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

9. Przygotowanie etiud aktorskich

10. Wystąpienie przed publicznością

11. podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

1.oprac. Klemensiewicz Z., uzup. Urbańczyk S.(1995).:Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków; Wydawnictwo Baran i Suszyński.

2.Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

3.Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

4.Lewandowska- Tarasiuk E. Sztuka wystąpień publicznych ;Warszawa, Wydawnictwo APS

5.Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie, metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 30 godz. Przygotowanie się do zajęć,: 15 godz. Przygotowanie się do zaliczenia: 15 godz.

liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.