Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja pracy pedagoga

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-OPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja pracy pedagoga
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Treści:

1. Czas jako podstawowa kategoria procesów życia społecznego:

- Pojęcie i wartość czasu (czas w literaturze przedmiotu);

- Pojmowanie czasu w minionych okresach (Ilościowe i jakościowe sposoby rozumienia czasu;

Wybrane filozoficzne koncepcje czasu);

- Wybrane współczesne koncepcje badawcze (Czas jako kategoria kulturowa; Czas fizyczny;

Czas biologiczny; Czas psychologiczny; Czas społeczny; Czas jako kategoria ekonomiczna i zarządcza).

2. Badania nad wykorzystaniem czasu:

- Chronometraż;

- Fotografia dnia pracy;

- Technika obserwacji migawkowych;

- Analiza ruchów elementarnych (metoda MTM);

- Budżet czasu;

- Samofotografia czasu pracy (tygodnia pracy).

3. Teoretyczne podstawy organizowania pracy:

- Ogólne zasady organizowania pracy;

- Postacie sprawnego działania;

- Prakseologiczne wytyczne sprawnej roboty;

- Cykl działania zorganizowanego.

4. Style i strategie kierowania:

- Współdziałanie ludzi w zespołach jako problem organizacyjny;

- Ogólna charakterystyka stylów kierowania, kryteria podziału stylów kierowania,

typologia stylów kierowania;

- Techniki kierowania (Techniki ukierunkowane na wzrost wyników; Techniki ukierunkowane

na poprawę stosunków międzyludzkich; Kompleksowe: np. Harzburska, St. Gallen, Systemowa);

- Skuteczność stylu kierowania;

- Strategie kierowania.

5. Zarządzanie grupami i zespołami w organizacji. Efekt synergetyczny

- Interpersonalny charakter organizacji;

- Specyfika zespołu jako grupy (Główne elementy zespołu pracowniczego;

Zadania jako specyficzny rodzaj celu zespołowego; Podmiotowość zespołu pracowniczego)

- Wykorzystanie zespołów w organizacjach a efekt synergetyczny;

- Cele indywidualne i oczekiwania (potrzeby) pracowników;

- Podstawy efektywnego zespołu;

- Budowanie zespołu i poprawa jego pracy;

- Coaching i mentoring w kierowaniu zespołem.

6. Zarządzanie swoim czasem. Techniki zarządzania czasem:

- Określenie celu;

- Planowanie rozkładu czasu i określanie priorytetów

(priorytety ABC, kalendarze, Zasada Pareto, Zasada Eisenhowera);

- Uwalnianie się od nadmiaru zobowiązań;

- Podejmowanie decyzji;

- Realizacja i organizacja;

- Kontrola;

- Informacja i komunikacja;

- Wdrażanie a efektywne wykorzystanie czasu.

7. Zarządzanie swoją karierą

- Rozwiązywanie problemów;

- Rozwijanie umiejętności;

- Rozwijanie nowych pomysłów;

- Zarządzanie samym sobą;

- Zarządzanie stresem

Literatura:

1. LITERATURA PODSTAWOWA:

- W. Kobyliński, ABC organizacji pracy nauczyciela, wyd.2 WSiP, Warszawa 1988.

- E. Kuczera-Ludwiczyńska, D. Ludwiczyński, Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym,

Wyd. Bizarre, Warszawa 2009.

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- B. Adam, Czas, Wyd. Sic!, Warszawa 2010.

- M. Adamiec, B. Kożusznik, Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001.

- R.I. Arendts, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1998, s. 97-120.

- R. W. Bly, Wykorzystaj każdą sekundę. 101 rad jak osiągnąć sukces bez stresu, MT Biznes,

Warszawa 2000.

- A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń 1998.

- H. Bieniok, Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych, Difin, Warszawa 2010.

- J. Caunt, Bądź zorganizowany, Wyd. Helion, Gliwice 2004.

- A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania,

Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2005.

- S.R. Covey, A.R. Merrill, R.R. Merrill, Najpierw rzeczy najważniejsze, REBIS, Poznań 2005

- Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Aspekty ekonomiczne, prawne

i społeczne, (red.) H. Strzemińska, M. Latos-Miłkowska, M. B. Rycak, IPiSS, Warszawa 2008.

- P. Dodd, D. Sundheim, Zarządzaj swoim czasem. 25 sprawdzonych technik, MT Biznes,

Warszawa 2009.

- R. Fritz, ABC nowoczesnego menedżera, Amber, Warszawa 2001.

- W. Kobyliński, Organizacja pracy pedagogicznej w szkole (Wybrane problemy część I), WSI,

Radom 1995.

- S. Klein, Czas. Przewodnik użytkownika, Wyd. W.A.B., Warszawa 2009.

- W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.

- R. Koch, Zasada 80/20. Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków,

Wyd. Medium, Konstancin-Jeziorna 2003

- R. Luecke, Zarządzanie czasem, Zwiększ własną produktywność i efektywność, MT Biznes,

Warszawa 2006.

- K. J. McCorry, Zorganizuj się. Jak usprawnić pracę w biurze, Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne, Gdańsk 2009.

- T. Mendel, Kształtowanie potencjału i organizacja pracy własnej menedżera, Wyd. Akademii

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 81-104.

- M. Pawłowski, Tygodniowy budżet czasu młodych nauczycieli akademickich zatrudnionych

w wyższych szkołach pedagogicznych” [Wyd.]: Zeszyty Naukowe WSPS pt. „Prace badawcze

Katedry Nauk Społecznych Nr 2” pod redakcją L. Malinowskiego i M. Orłowskiej, Wyd. WSPS 2000,

s. 136-148.

- P. Pickering, Co zrobić, żeby jak najwięcej zrobić w ciągu dnia pracy, Amber, Warszawa 2001.

- M. Roguszczak, Zarządzanie czasem pracy menedżera, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010,

s. 46-71.

- W. Reichmann, O. Siwiński, Za pięć dwunasta. Techniki efektywnego zarządzania czasem,

organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, Wyd. Tematy, Kraków 1997.

- G.J. Whitrow, Czas w dziejach, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.

- P. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

- Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, (red.) G. Sędek, S. Bedyńska, PWN,

Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. WIEDZA:

- Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania

w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych związanych organizacją pracy.

- Zna elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych

i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi dla organizacji pracy.

- Ma elementarną wiedzę o rożnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego

oraz zachodzących między nimi relacjach ważnych z punktu widzenia organizacji pracy.

- Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju w kontekście organizacji

pracy.

- Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

2. UMIEJĘTNOŚCI

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z rożnymi

obszarami działalności pedagogicznej w kontekście organizacji pracy.

- Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych

z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań z punktu

widzenia organizacji pracy.

- Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich

samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez

całe życie pod kątem organizacji pracy.

- Potrafi pracować w zespole pełniąc rożne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania,

ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych

z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

- Może dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji

w przyszłym działaniu korzystając ze zdobytej wiedzy dla lepszej organizacji czasu pracy.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach

realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi

i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

- Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych

w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje

aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych

działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

- Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą,

poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

oraz rozumie ilościowe i jakościowe znaczenie czasu i potrafi go bilansować i analizować

Metody i kryteria oceniania:

Ocena raportu (praca indywidualna)

Ocena projektu zespołowego w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawłowski
Prowadzący grup: Marek Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.