Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacyjne dylematy - charakterystyka różnych podejść i możliwe rozwiązania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-EDD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacyjne dylematy - charakterystyka różnych podejść i możliwe rozwiązania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁENIA:

- ocena jakości uczestnictwa studentów w zajęciach – na podstawie obserwacji aktywności, wypowiedzi w trakcie wykładu,

prezentacji poglądów podczas dyskusji, prezentacji efektów cząstkowych pracy zespołowej nad rozwiązaniem problemu ze

wskazaniem cech dylematu;

- test wiedzy i podstawowych umiejętności (pytania otwarte i z wyborem odpowiedzi).

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu z działaniami aktywizującymi, którego problematyka obejmuje:

- ustalenie języka komunikacji: interpersonalnej, społecznej, urzędowej – w interdyscyplinarnym rozumieniu rozwoju ucznia

pełno- i niepełnosprawnego oraz nauczyciela, szkoły i placówki;

- interpretacja podstawowych pojęć i znaczeń;

- samokształcenie, samodoskonalenie i samorealizacja na rzecz rozwoju własnego i wybranej organizacji oświatowej;

- państwo jako główny benificjent systemu oświaty – podział zadań między organami państwa – metody i formy ich realizacji;

- jak czytać prawo oświatowe?

- wyzwania społeczne i finansowe stojące przed państwem, samorządem i dyrektorem szkoły, w tym: tworzenia podstaw

i realizacji strategii na różnych szczeblach systemu oświaty;

- próba formułowania i realizacja zadań strategii na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych: ustalanie celów organizacji,

analiza otoczenia, analiza organizacji, „dopasowanie” organizacji i otoczenia – synergia działań;

- dylemat a problem – powiązania i różnice;

- rozwiązywanie problemów, głównie pedagogicznych: od dylematu do sukcesu.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Dutka-Mucha M., Zaborniak M. B., Gawroński K. (red. nauk.) (2018), 57 problemów oświaty, Wolters Kluwer Sp. z o.o. Warszawa.

Gawroński K. (red. ), Kwiatkowski S. M. (red.) (2018), Prawo oświatowe, Wolters Kluwer Sp. z o.o. Warszawa – wybrane artykuły i inne fragmenty niezbędne do rozwiązywania problemów:

1. Gawroński K., Kwiatkowski S. M.: Słowo wstępne – ss. 11 – 13.

2. Zespół autorski i Redaktorzy naukowi: Wprowadzenie – ss. 15 – 17.

3. Gawroński K., Otręba R.: Jak czytać prawo oświatowe? – 35 – 64.

Gawroński K. (red.), Kwiatkowski M. (red.): Dyrektor szkoły w procesie zarządzani oświatą, Wydawnictwo APS Warszawa – wybrane artykuły:

1. Serafin T.: Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów ss. 59 – 103.

2. Kwiatkowski M.: Pedagogiczne i psychologiczne prawidłowości uczenia się – ss.104-119.

4. B. Barszczewska: Zarządzanie zmianą – ss. 244 – 249.

5. K. Gawroński: Nowa rola dyrektora - menedżer w organizacji non - profit - ss. 250-255.

6. K. Gawroński: Marketingowe zarządzanie szkołą, ss. 296 - 305.

7. M. Dutka - Mucha: Umiejętność skutecznego porozumiewania się – kluczem do sukcesu dyrektora

szkoły – ss. 344 – 364.

9. Lęcznarowicz E.: Zarządzanie kryzysem w szkole – ss. 376 – 385.

10. Goryszewska – Gawron R.: Rozwiązywanie konfliktów w szkole – ss. 386 – 393.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Herbst M. (red.) (2012), Zarządzanie oświatą. Biblioteka oświaty samorządowej, t. 2, Wydawnictwo IBM Warszawa.

Gawroński K. (red.), Kwiatkowski M. (red.): Dyrektor szkoły w procesie zarządzani oświatą, Wydawnictwo APS Warszawa – wybrane artykuły:

1. K. Gawroński (red.): Szkoła jako podstawowe ogniwo systemu oświaty - s. 411-437.

2. Zaborniak M. B. : Podstawy zarządzania w systemie oświaty - ss. 171-184.

3. Zaborniak M.B.: Organizacja i kreowanie pracy zespołowej – ss. 218-230.

4. K. Gawroński: Szkoła jako organizacja – ss. 262 – 279.

5. Zaborniak M. B.: Coaching w pracy dyrektora jako podstawa samodoskonalenia – ss. 365 – 375.

Levitas A. (red. (2012), Strategie oświatowe, Biblioteka oświaty samorządowej, t. 1, Wydawnictwo IBM Warszawa.

Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego (2011), Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

---------------------------------------------------------------------------------

kierunku Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

WIEDZA

PN2_KK_W01

ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie twórczo rozwijać w kontekście zagadnień związanych z niepełnosprawnością

UMIEJĘTNOŚCI

PN2_KK_U03

posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów w sposób kreatywny i popierania ich uzasadnioną argumentacją w kontekście wybranych ujęć teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PN2_KK_K01

potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i naukowego

---------------------------------------------------------------------------------

kierunku pedagogika specjalna

WIEDZA

PC2_KK_W02

posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu pedagogiki specjalnej rozszerzony o terminy stosowane w naukach humanistycznych i społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI

PC2_KK_U03

posiada umiejętności prezentowania własnych pomysłów w sposób kreatywny i popierania ich uzasadnioną argumentacją w kontekście wybranych ujęć teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PC2_KK_K01

potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności i określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Gęsicki
Prowadzący grup: Janusz Gęsicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 85 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Krzysztof Gawroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

esej problemowy, zawierający jasno sformułowaną tezę na temat wybranego aspektu funkcjonowania systemu oświaty, odnoszącą się do niej argumentację, przykłady (zjawisk edukacyjnych), wnioski.

Pełny opis:

System oświatowy to nie tylko prawnie uregulowana struktura umożliwiająca działania w szkołach i placówkach związane kształceniem, wychowaniem i opieką, ale również przestrzeń kreowania i realizacji strategicznych wizji, prowadzenia wielostronnych negocjacji politycznych i podejmowania trudnych decyzji. Wykład ukazuje wybrane aspekty funkcjonowania systemu oświaty, naświetlając je z perspektywy tych procesów.

Literatura:

Obowiązkowa:

- Piwowarski R., Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej, Warszawa 2006.

- Zahorska M., Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Warszawa 2002.

Uzupełniająca: Uzupełniająca:

- Gęsicki J., Koncepcje analizy uwarunkowań polityki edukacyjnej, w: J. Rutkowiak, D. Kubikowski, M. Nowak (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna, Lublin 2007.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z elementami konwersatorium.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład): 15 godz.

Przygotowanie pracy pisemnej: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.