Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7P-PRD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

PN2_KK_W02 Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu niepełnosprawności rozszerzony o terminy stosowane w różnych sektorach działań wspierających osoby z niepełnosprawnością.

PN2_KK_W09 Ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę o działalności instytucji publicznej, w której student realizował praktyki, jej specyfice, uwarunkowaniach, zachodzących w niej procesach.

PN2_KK_W10 Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o prawnych podstawach wspierania osób z niepełnosprawnością oraz działalności instytucji, w której student realizował praktyki.

Umiejętności

PN2_KK_U01 Potrafi współpracować z pracownikami instytucji publicznych, na każdym etapie projektowani i realizacji działań wspierających, w tym potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych.

PN2_KK_U02 Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych obszarów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, ich sytuacji życiowej oraz działalności instytucji publicznych zaangażowanych w proces wspierania osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U02 Potrafi prawidłowo sporządzić dokumentację praktyk studenckich.

PN2_KK_U08 Potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu studiów nad niepełnosprawnością w celu analizy i rozwiązywania złożonych problemów osób z niepełnosprawnością w kontekście działań instytucji, w których student realizował praktyki.

PN2_KK_U09 Umie rozpoznawać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz w tym zakresie projektować i realizować zadania w aspekcie różnych obszarów życia osób z niepełnosprawnością.

Kompetencje społeczne

PN2_KK_K01

Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego.

PN2_KK_K04 Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K06 Ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

PN2_KK_K07 Jest wrażliwy na problemy związane z niepełnosprawnością, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach działających na rzecz osób z niepełnoprawnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)