Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niepełnosprawność w ujęciu kulturoznawczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-NUK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niepełnosprawność w ujęciu kulturoznawczym
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PN2_KK_W01

Zna podstawową terminologię oraz koncepcje, opisujące praktyki, relacje i procesy zachodzące w kulturze , a także koncepcje człowieka jako uczestnika i twórcy kultury.

PN2_KK_W02

Wie, jaka jest rola osób niepełnosprawnych w procesach kulturotwórczych w różnych epokach historycznych.

PN2_KK_W03

Zna i potrafi wymienić niepełnosprawnych twórców w różnych epokach historycznych.

PN2_KK_W04

Ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym oraz o tendencjach i zmianach w praktykach kulturowych, uwzględniając zmiany dotyczące zjawiska niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych.

PN2_KK_U01

Posługuje się podstawowymi pojęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa w kontekście niepełnosprawności.

PN2_KK_U02

Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie zadań i problemów, pojawiających w obrębie badań nad niepełnosprawnością w aspekcie kulturotwórczym.

PN2_KK_U03

Posługuje się koncepcjami życia społeczno- kulturowego, obejmującymi problematykę uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w kulturze , obyczaju, religii, tożsamości narodowej, migracji oraz wielokulturowości.

PN2_KK_K01

Jest krytyczny wobec wiedzy, którą przyswaja, panujących autorytetów, ideologii i mód.

PN2_KK_K02

Współtworzy relacje i współpracuje z różnymi grupami w zakresie rozpowszechniania wiedzy o kulturotwórczej roli osób z niepełnosprawnościami.

PN2_KK_K03

Ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą oraz odpowiedzialnością przed członkami grupy społecznej.

PN2_KK_K04

Student jest świadomy społecznej odpowiedzialności wynikającej z jego wiedzy dotyczącej zjawiska niepełnosprawności w aspekcie kulturoznawczym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Żuraw
Prowadzący grup: Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Kulbaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kulbaka
Prowadzący grup: Jacek Kulbaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć student :

- jest świadomy złożoności zależności między człowiekiem a kulturą

- zna elementarne pojęcie i opcje badawcze w studiach nad kulturą i uczestniczeniem w niej

- zna jednostki elementarne w badaniu i opisie kultury

- zna metody kulturoterapii

- zna funkcje kultury w rehabilitacji i edukacji

- docenia rolę wiedzy naukowej w opisie i analizie sytuacji człowieka w perspektywie kulturowej

- potrafi planować badania i działania związane z aktywności kulturalną człowieka

1. Wieloznaczność i koncepcje kultury.Opcje analityczne w kulturoznawstwie

2. Złożoność zależności między człowiekiem i kulturą

3.Człowiek z niepełnosprawnością jako twórca kultury symbolicznej

4.Człowiek z niepełnosprawnością w dorobku kultury symbolicznej (medialne wizerunki osób z niepełnosprawnością:obraz,film,literatura

5.Metody kulturoterapii

6.Pojęcie i formy uczestnictwa kulturalnego , tendencje i zmiany w praktykach kulturalnych i kulturowych

7. Opcja badawcze w studiach nad uczestnictwem kulturalnym i kulturowym

8. Tematy kulturowe w studiach nad niepełnosprawnością

9. Obyczaj, religia, tożsamość narodowa, migracji oraz wielokulturowość wobec osób z niepełnosprawnością.

10. Instytucje i organizacje społeczne w rozpowszechnianiu wiedzy o kulturotwórczej roli osób z niepełnosprawnościami.

Literatura:

Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne, przeł. M. Brzozowska--Brywczyńska, PWN, Warszawa.

Amant K. (2007), Linguistic and Cultural Online Communication Issues in the Global Age, Information Science Reference, Hershey. Axel B.K. (2006),

Clifford J. (2000), Kłopoty z kulturą, przeł. E. Dżurak i in., KR, Warszawa.

Cook S. (2004), New Technologies and Language Change: Toward an Anthropology of Linguistic Frontiers, „Annual Review of Anthropology”, vol. 33, s. 103–115.

Dance F.E. (1967), Human Communication Theory, Holt, New York.

Eriksen T.H. (2003), Tyrania chwili, przeł. Grzegorz Sokół, PIW, Warszawa.

Escobar A. (1994), Welcome to Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture, „Current Anthropology”, vol 35, no 3, s. 211–231.

Goździak E. (1987a), Kinezyka, [w:] Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, PWN, Warszawa–Poznań, s. 170–172.

Goździak E. (1987b), Proksemika, [w:] Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, PWN, Warszawa–Poznań, s. 296.

Hall E.T. (1978), Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, PIW, Warszawa.

Hine C. (2000), Virtual Ethnography, Sage Publications, London.

Hymes D. (1980), Socjolingwistyka i etnografia mówienia, [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa, s. 41–82.

Kaniowska K. (1999), Opis – klucz do rozumienia kultury, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź.

Kuligowski W. (2007), Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce,Universitas, Kraków.

Kuntsman A. (2004), Cyberethnography as Home-work, „Anthropology Matters”, vol. 6, no 2, s. 1–10.

Ossowski S. (2001), O osobliwościach nauk społecznych, PWN, Warszawa.

Radkowska M. (1996), Przedmiot, podróż, miejsce mityczne. Projekt etnologii, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 3–4, s. 134–139.

Wejland A.P. (2010), Założenia teoretyczne i metodologiczne badań Internetu i w Internecie.Kilka uwag krytycznych, [w:] Homo Interneticus. Etnograficzne wędrówki w głąb sieci, red. E.A Jagiełło, P. Schmidt, Wiedza i Edukacja, Lublin, s. 8–13.

Winkin Y. (2007), Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wojciech Daszkiewicz :Podstawowe rozumienie kultury–ujęcie filozoficzne,R O C Z N I K I KULTUROZNAWCZE Tom I – 2010

T.Goban-Klass:Media i komunikowanie masowe,PWN,Warszawa 1999

T.Szkudlarek: Media. Studia z pedagogiki dystansu, Impuls,Kraków 1998

A.Kłoskowska: Socjologia kultury,PWN,Warszawa 1980

B.Łaciak:Praktyki cielesne, 2000

P.Sztompka: Socjologia codzienności,Kraków 2005

H.Żuraw: udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,Wyd.Żak ,Warszawa 2009

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 15 godzin wykład

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu: 10 godz.

Liczba punktów: 1 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.