Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologiczne aspekty niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-ASN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologiczne aspekty niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką analityczną fenomenu niepełnosprawności wynikającą z przyjęcia perspektywy antropologii w jej różnych odmianach-antropologii fizycznej, filozoficznej, kulturowej ,komunikacyjnej

Pełny opis:

1. Antropologia jako nauka i jej miejsce w systemie nauk

2. Inność-obcość jako funkcjonalne perspektywy analiz antropologicznych kwestii niepełnosprawności. Antropogeneza i lęk przed rasą. Specyfika rozwoju antropologii

3. Antropologia medyczna i jej aplikacje na grunt studiów o niepełnosprawności. Modele zdrowia i choroby.Etnomedycyna i choroby ludowe. Etnopsychiatria. Socjologia medycyny.Etnografia.

4.Antropologia kultury. Antropologia społeczna. Antropologia komunikacji wobec kwestii niepełnosprawności.

5.Człowiek z niepełnosprawnością wobec wytworów kultury. Mit.Baśń.Obyczaje i zwyczaje.Życie codzienne jako obszar zainteresowań antropologii

6. Tematy kulturowe w studiach and niepełnosprawnością

7. Językowe konteksty niepełnosprawności.

8. Teorie reakcji społecznej

9. Warsztat pracy badawczej antropologa.

10. Przyczyny i skutki niepełnosprawności w refleksji antropologa.

Literatura:

B.Borowska-Beszta:Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych

E.Czykwin: Stygmat społeczny, PWN,Warszawa 2007

Ingstad i Whyte : Culture and disability, Los Angeles 1996

J.Mucha : Kultura dominująca jako kultura obca, Oficyna Naukowa, Warszaw a1999

E.Nowicka :Świat człowieka-świat kultury, PWN,Warszawa 1998,

A.Perzanowski : Odmieńcy.Antropologiczne studium dewiacji,Warszawa 2009

W.G.Sumner : Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, PWN,Warszawa 1999

R.Szulc: Antropologiczne podstawy wychowania,Wyd.Żąk 1998

H.Żuraw : Inność-perspektywa kobiety niepełnosprawnej, wBartnikowska , Żyta,Przybyliński: Inkluzja-marginalizacja-wykluczenie a jakość żcyia z niepełnosprawnością,Wyd. UWM, Olsztyn 2016

H.Żuraw: ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze Zachodu

H.Żuraw:Inność,obcość w perspektywie pozytywnej, Wielokontekstowość studiów nad innością-obcością,w.:Chrzanowska I.,Jachimczak B., Pawelczak K.: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu.W poszukiwaniu pozytywów,Wyd. UAM 2013

Efekty uczenia się:

PN2_KK_W01

Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju antropologii kulturowej (społecznej), wskazuje jej źródła, główne nurty, najważniejsze osiągnięcia teoretyczno- badawcze w obszarach związanych z niepełnosprawnością.

PN2_KK_W01

Ma podstawową wiedzę o najważniejszych teoretyczno-badawczych osiągnięciach antropologii kulturowej w obszarach związanych z niepełnosprawnością.

PN2_KK_W02

Zna podstawowe pojęcia: antropologia kulturowa, antropologia społeczna, kultura, wytwory działalności ludzkiej, homo kreator, różnorodność i inność, kultura niepełnosprawnych.

PN2_KK_W11

Ma wiedzę o podmiotach działalności kulturowej, szczególnie w sytuacji niepełnosprawności, zna indywidualną i społeczną sytuację osób z niepełnosprawnością zaangażowanych w kulturę.

PN2_KK_W11

Zna społeczne, ekonomiczne i osobowe uwarunkowania aktywności kulturowej osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U04

Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk związanych z kulturą niepełnosprawności.

PN2_KK_U02

Potrafi interpretować zjawiska związane z kulturą niepełnosprawności w kontekście uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, osobowościowych.

PN2_KK_U02

Potrafi uzasadnić, w jaki sposób kultura wpływa na osobowość człowieka, w szczególności na osobę z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U02

Potrafi analizować powiązania zjawiska kultury niepełnosprawności z różnymi obszarami rehabilitacji i terapii.

PN2_KK_U03

Ma umiejętność odkrywania i stawiania własnych tez, poszukiwania argumentów i polemizowania z różnymi stanowiskami.

PN2_KK_U04

Rozumie, uzasadniając, że zjawiska i procesy związane z kulturą niepełnosprawności powstają i zmieniają się w czasie dzięki działaniom społecznym lub osobowym.

PN2_KK_U02

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

PN2_KK_K07

W dyskusjach i analizie tekstów używa argumentów świadczących o wrażliwości etycznej.

PN2_KK_K02

Zachowuje obiektywizm w ocenie zdarzeń związanych z życiem społecznym osób z niepełnosprawnością i uczestniczeniem ich w kulturze.

PN2_KK_K02

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach

Przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej

Na ocenę bardzo dobrą :

Student zna biegle:

- Antropologię jako naukę i jej miejsce w systemie nauk i subdysycypliny. Zna koncepcje "Inności-obcości :jako funkcjonalnych perspektyw analiz antropologicznych kwestii niepełnosprawności.

- sytuację człowieka z niepełnosprawnością wobec wytworów kultury,

- Tematy kulturowe w studiach and niepełnosprawnością

- Językowe konteksty niepełnosprawności.

- Teorie reakcji społecznej

Student potrafi

analizować w perspektywie antropologicznej sytuację człowieka z niepełnosprawnością

- stosować zalecenia warsztatu pracy badawczej antropologa.

- analizować przyczyny i skutki niepełnosprawności w refleksji antropologa.

-student docenia rolę wiedzy naukowej i etyki w podejściu do niepełnosprawności

Na ocenę dobrą student:

poprawnie zna wiedzę na temat

- Antropologi jako nauki i jej miejsce w systemie nauk i subdysycypliny. Zna koncepcje "Inności-obcości :jako funkcjonalnych perspektyw analiz antropologicznych kwestii niepełnosprawności.

- sytuację człowieka z niepełnosprawnością wobec wytworów kultury,

- Tematy kulturowe w studiach and niepełnosprawnością

- Językowe konteksty niepełnosprawności.

- Teorie reakcji społecznej

Student potrafi poprawnie

analizować w perspektywie antropologicznej sytuację człowieka z niepełnosprawnością

- stosować zalecenia warsztatu pracy badawczej antropologa.

- analizować przyczyny i skutki niepełnosprawności w refleksji antropologa.

-student docenia rolę wiedzy naukowej i etyki w podejściu do niepełnosprawności

Na ocenę dostateczną student zna wybiorczo i powierzchownie

- Antropologię jako naukę i jej miejsce w systemie nauk i subdysycypliny.Zna koncepcje "Inności-obcości :jako funkcjonalnych perspektyw analiz antropologicznych kwestii niepełnosprawności.

- sytuację człowieka z niepełnosprawnością wobec wytworów kultury,

- Tematy kulturowe w studiach and niepełnosprawnością

- Językowe konteksty niepełnosprawności.

- Teorie reakcji społecznej

Student potrafi

analizować w perspektywie antropologicznej sytuację człowieka z niepełnosprawnością

- stosować zalecenia warsztatu pracy badawczej antropologa.

- analizować przyczyny i skutki niepełnosprawności w refleksji antropologa.

-student docenia rolę wiedzy naukowej i etyki w podejściu do niepełnosprawności

W przypadku oceny niedostatecznej student nie zna:

- Antropologii jako nauki i jej miejsca w systemie nauk i subdysycyplin.

Nie zna koncepcji "Inności-obcości :jako funkcjonalnych perspektyw analiz antropologicznych kwestii niepełnosprawności.

- sytuacji człowieka z niepełnosprawnością wobec wytworów kultury,

- Tematów kulturowych w studiach and niepełnosprawnością

- Językowych kontekstów niepełnosprawności.

- Teorii reakcji społecznej

Student nie potrafi:

- analizować w perspektywie antropologicznej sytuację człowieka z niepełnosprawnością

- stosować zaleceń warsztatu pracy badawczej antropologa.

- analizować przyczyn i skutków niepełnosprawności w refleksji antropologa.

- docenić roli wiedzy naukowej i etyki w podejściu do niepełnosprawności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Żuraw
Prowadzący grup: Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień niepełnosprawności jako przedmiotu refleksji antropologicznej. Prezentacja ujęć niepełnosprawności w historycznej perspektywie i logice zróżnicowanych ujęć.

Pełny opis:

Przedmiot koncentruje się na znastępujących zagadnieniach.

1. Antropologia jako nauka i historia antropologii j jej postaci: tradycyjna, biologiczna kulturowa spoleczna filozoficzna.

2. Problem niepełnosprawności jako problem antropologiczny.

3 Rodzaje niepełnosprawności.

3. Podejścia do niepełnosprawności.

4. Niepełnosprawność wobec normalności.

5. Ekskluzywne i inkluzywne podejście do niepełnosprawności.

6. Niepełnosprawność w różnych kulturach i epokach.

7. Kształtowanie się współczesnego podejścia do niepełnosprawności.

Ich opracowanie wiąże się z wykorzystaniem materiałów źródłowych, ikonograficznych i dokumentacji audiowizualnej.e

Literatura:

A. Barnard, Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych Impuls, Kraków 2012

E. Czykwin, Stygmat społeczny, PWN,Warszawa 2007

R. Deliège, Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

M. Garbat, Historia niepełnosprawności. Geneza, rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepenosprawnościami, Nowae Res. Gdynia 2015

J. Kulbaka, Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego,Wyd.APS, Warszawa, 2012,

J.Mucha, Kultura dominująca jako kultura obca, Oficyna Naukowa, Warszaw a1999

E.Nowicka, Świat człowieka-świat kultury, PWN,Warszawa 1998,

A. Perzanowski, Odmieńcy.Antropologiczne studium dewiacji,Warszawa 2009

W.G.Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, PWN,Warszawa 1999

R.Szulc, Antropologiczne podstawy wychowania,Wyd.Żąk 1998

H.Żuraw, Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze Zachodu

H.Żuraw, Inność,obcość w perspektywie pozytywnej, Wielokontekstowość studiów nad innością-obcością /w.:/Chrzanowska I.,Jachimczak B., Pawelczak K.: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu.W poszukiwaniu pozytywów,Wyd. UAM 2013

W. Otto, Oblicza niepełnosprawności w polskim filmie / Wojciech Otto

/ „Pampaedia”. - 2009/2010, nr 6/7, s. 47-63

Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Z. Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

D. Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością / Danuta

Gorajewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2006.

Kazanowski, Zdzisław : Stereotypowy wizerunek osób niepełnosprawnych.

Konfrontacja bohaterów filmów fabularnych // W: Stereotypy niepełnosprawności :

między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]. - Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień niepełnosprawności jako przedmiotu refleksji antropologicznej. Prezentacja ujęć niepełnosprawności w historycznej perspektywie i logice zróżnicowanych ujęć.

Pełny opis:

Przedmiot koncentruje się na znastępujących zagadnieniach.

1. Antropologia jako nauka i historia antropologii j jej postaci: tradycyjna, biologiczna kulturowa spoleczna filozoficzna.

2. Problem niepełnosprawności jako problem antropologiczny.

3 Rodzaje niepełnosprawności.

3. Podejścia do niepełnosprawności.

4. Niepełnosprawność wobec normalności.

5. Ekskluzywne i inkluzywne podejście do niepełnosprawności.

6. Niepełnosprawność w różnych kulturach i epokach.

7. Kształtowanie się współczesnego podejścia do niepełnosprawności.

Ich opracowanie wiąże się z wykorzystaniem materiałów źródłowych, ikonograficznych i dokumentacji audiowizualnej.

Literatura:

A. Barnard, Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych Impuls, Kraków 2012

E. Czykwin, Stygmat społeczny, PWN,Warszawa 2007

R. Deliège, Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

M. Garbat, Historia niepełnosprawności. Geneza, rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepenosprawnościami, Nowae Res. Gdynia 2015

J. Kulbaka, Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego,Wyd.APS, Warszawa, 2012,

J.Mucha, Kultura dominująca jako kultura obca, Oficyna Naukowa, Warszaw a1999

E.Nowicka, Świat człowieka-świat kultury, PWN,Warszawa 1998,

A. Perzanowski, Odmieńcy.Antropologiczne studium dewiacji,Warszawa 2009

W.G.Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, PWN,Warszawa 1999

R.Szulc, Antropologiczne podstawy wychowania,Wyd.Żąk 1998

H.Żuraw, Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze Zachodu

H.Żuraw, Inność,obcość w perspektywie pozytywnej, Wielokontekstowość studiów nad innością-obcością /w.:/Chrzanowska I.,Jachimczak B., Pawelczak K.: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu.W poszukiwaniu pozytywów,Wyd. UAM 2013

W. Otto, Oblicza niepełnosprawności w polskim filmie / Wojciech Otto

/ „Pampaedia”. - 2009/2010, nr 6/7, s. 47-63

Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Z. Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

D. Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością / Danuta

Gorajewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2006.

Kazanowski, Zdzisław : Stereotypowy wizerunek osób niepełnosprawnych.

Konfrontacja bohaterów filmów fabularnych // W: Stereotypy niepełnosprawności :

między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]. - Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Uwagi:

Obecność i aktywność na zajęciach

Przygotowanie tematycznej prezentacji multimedialnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.