Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne patologie społeczne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. nienaucz.: profilaktyka społ. z resoc. sądową, (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Obecność oraz aktywność na zajęciach

Kolokwium pisemne (test jednokrotnego wyboru)

Pełny opis:

1.Zakres pojęcia i problematyki patologii społecznej.

Norma – dewiacja – dezorganizacja – dezintegracja - charakterystyka podstawowych pojęć. Kryteria kwalifikacji zachowań patologii społecznej. Negatywne zjawiska społeczne

2. Stalking. Istota stalkingu. Przykłady stalkingu. Skutki stalkingu. Aspekty prawne stalkingu. Ochrona prawna ofiar stalkingu. Stalking a portale społecznościowe

3. Mobbing. Definicja mobbingu wg Kodeksu pracy i Kodeksu karnego. Formy i przejawy mobbingu. Typy relacji ofiar i sprawców mobbingu. Uwarunkowania mobbingu. Skala zjawiska w Polsce i na świecie. Typologia ofiar mobbingu. Typy sprawców mobbingu. Skutki mobbingu. Przeciwdziałanie mobbingowi

4. Korupcja jako przejaw patologii instytucji; uwarunkowania kulturowe i systemowe; przestępstwo korupcji w świetle prawa. Rodzaje, skala i zasięg korupcji w Polsce i na świecie. Przyczyny korupcji w Polsce. Główne obszary występowania korupcji. Postawy Polaków wobec korupcji

5. Uzależnienia od środków masowego przekazu: netoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu), uzależnienie od telefonu komórkowego, cyberprzemoc. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z treściami internetowymi. Rodzaje uzależnień w sieci internetowej (erotomania internetowa, socjomania internetowa, przeciążenie informacyjne. Skutki uzależnienia od Internetu. Profilaktyka i leczenie uzależnienia.

6. Bezdomność jako problem społeczny. Pojęcie bezdomności. Rozmiary zjawiska. Przyczyny bezdomności, jej postacie i rodzaje. Skutki zjawiska. Możliwości pomocy osobom bezdomnym.

7. Pedofilia. Zakres pojęciowy zjawiska. Rodzaje pedofilii. Charakterystyka pedofili oraz ich typy. Typologia przemocy seksualnej wobec dzieci. Rodzaje molestowania seksualnego. Ofiary pedofilów. Fazy towarzyszące seksualnemu krzywdzeniu dzieci. Skutki pedofilii. Szanse leczenia pedofili.

8. Koncepcje przeciwdziałania negatywnym zachowaniom w życiu zbiorowym – kontrola społeczna. Funkcje kontroli społecznej. Obiekty kontroli społecznej. Podmiot kontroli społecznej. Środki kontroli społecznej. Formy i granice kontroli społecznej.

Literatura:

Pospiszyl, I., Patologie społeczne. Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing: patologia zarządzania personelem. Difin, Warszawa 2004

Dylus A., Rudowski A., Zaborski M., Korupcja, uwarunkowania i przeciwdziałanie, Ossolineum 2006

Hołyst B. Suicydologia, Wyd. Prawnicze Warszawa 2002

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN Warszawa 1993

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN Warszawa 1969

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnych politycznych, gospodarczych i kulturowych uwarunkowań patologii społecznych.

PC2_KS_W05 Potrafi rozpoznawać objawy diagnostyczne, opisać dynamikę rozwoju i scharakteryzować skutki nowo pojawiających się w polskiej rzeczywistości społecznej zjawisk patologicznych i zachowań dysfunkcjonalnych człowieka.

PC2_KS_W03 Potrafi opisać dostępne w Polsce formy społecznego, psychologicznego i wychowawczego wsparcia osób zagrożonych patologiami społecznymi a także scharakteryzować zmiany, jakim formy te uległy na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w związku ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i nowymi potrzebami społecznymi.

Umiejętności

PC2_KS_U03 Umie rozpoznawać potrzeby osób borykających się z konsekwencjami zachowań dysfunkcjonalnych.

PC2_KK_U02 Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i prezentowania informacji na temat zjawisk z zakresu współczesnych patologii społecznych.

PC2_KS_U02 Potrafi porządkować wiedze na temat dostępnych form i procedur wparcia społecznego i dokonywać krytycznej analizy skuteczności oferowanych form pomocy.

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność oraz aktywność na zajęciach

Kolokwium pisemne (test jednokrotnego wyboru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób oceny efektów kształcenia:

- Obserwacja pracy studenta podczas zajęć - obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

- Prezentacja.

- Pomyślne zdanie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Zaburzenia pokarmowe - anoreksja, bulimia i inne zaburzenia pokarmowe

2. Dopalacze i inne środki psychoaktywne

3. Uzależnienie od komputera, telefonu komórkowego i cyberprzemoc

4. Seksoholizm

ĆWICZENIA

Współczesne badania dotyczące zjawisk:

- bezrobocia

- ubóstwa

- bezdomności

- nowych form uzależnień behawioralnych

- nowych form uzależnień psychicznych

Literatura:

LEKTURY PODSTAWOWE

- Jędrzejko M. red.. (2006). Patologie społeczne. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

- Kozak S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

- Kwiatkowska G., Siudem I. red. (2012) Zachowania ryzykowne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2012.

- Plopa M. (2007). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Elbląg: Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej; Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2007

- Pospiszyl I. 2009). Patologie społeczne. Warszawa: PWN.

- Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r.

- Problemy bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”. Red. M. Dębski. Gdańsk, czerwiec 2010.

- Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), maj 2012 roku

LEKTURY UZUPEŁNIAJACE:

- Abraham A., Llewellyn D. (1995). Anoreksja Bulimia Otyłość. Warszawa: PWN.

- Gajewski M. red. (2011). Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty. Analiza psychologiczna i prawna. Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM: Wydaw. WAM

- Kirenko J., Sarzyńska E. (2010). Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby . Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej

- Kozak . S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Difin

- Majchrzak P. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

- Pyżalski J. (2011). Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

Metody pracy:

- wykład

- praca z książką

- prezentacja

- dyskusja

- warsztat

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: 15 godzin wykładów + 15 godzin ćwiczeń

- przygotowanie do ćwiczeń, praca z książką - 50 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin - 50 godzin

Łącznie 130 godzin

Liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska, Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

Prezentacja.

Pomyślne zdanie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Zaburzenia pokarmowe - anoreksja, bulimia i inne zaburzenia pokarmowe

2-3. Dopalacze i inne środki psychoaktywne

4. Uzależnienie od komputera, telefonu komórkowego i cyberprzemoc

ĆWICZENIA

Współczesne badania dotyczące zjawisk:

- bezrobocia

- ubóstwa

- bezdomności

- nowych form uzależnień behawioralnych

- nowych form uzależnień psychicznych

Literatura:

LEKTURY PODSTAWOWE

- Jędrzejko M. red.. (2006). Patologie społeczne. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

- Kozak S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

- Kwiatkowska G., Siudem I. red. (2012) Zachowania ryzykowne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2012.

- Plopa M. (2007). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Elbląg: Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej; Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2007

- Pospiszyl I. 2009). Patologie społeczne. Warszawa: PWN.

- Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r.

- Problemy bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”. Red. M. Dębski. Gdańsk, czerwiec 2010.

- Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), maj 2012 roku

LEKTURY UZUPEŁNIAJACE:

- Abraham A., Llewellyn D. (1995). Anoreksja Bulimia Otyłość. Warszawa: PWN.

- Gajewski M. red. (2011). Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty. Analiza psychologiczna i prawna. Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM: Wydaw. WAM

- Kirenko J., Sarzyńska E. (2010). Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby . Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej

- Kozak . S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Difin

- Majchrzak P. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

- Pyżalski J. (2011). Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

Metody pracy:

- wykład

- praca z książką

- prezentacja

- dyskusja

- warsztat

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: 15 godzin wykładów + 15 godzin ćwiczeń

- przygotowanie do ćwiczeń, praca z książką - 50 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin - 50 godzin

Łącznie 130 godzin

Liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna, Kazimierz Pospiszyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zaliczenie przedmiotu:

Obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

Przygotowanie raportu z wybranego artykułu naukowego.

Pomyślne zdanie egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

WYKŁAD

Teoretyczne podstawy współczesnych patologii spolecznych

ĆWICZENIA

Współczesne badania dotyczące zjawisk:

- bezrobocia

- ubóstwa

- bezdomności

- uzależnień (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, leki, cukier, napoje energetyczne, Internet, komputer, telefon komórkowy, Facebook, zakupy, informacje, seks, tatuaże, hazard, itp.)

Literatura:

LEKTURY PODSTAWOWE

- Jędrzejko M. red.. (2006). Patologie społeczne. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.

- Kozak S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

- Kwiatkowska G., Siudem I. red. (2012) Zachowania ryzykowne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2012.

- Plopa M. (2007). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Elbląg: Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej; Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2007

- Pospiszyl I. 2009). Patologie społeczne. Warszawa: PWN.

- Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r.

- Problemy bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”. Red. M. Dębski. Gdańsk, czerwiec 2010.

- Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), maj 2012 roku

LEKTURY UZUPEŁNIAJACE:

- Abraham A., Llewellyn D. (1995). Anoreksja Bulimia Otyłość. Warszawa: PWN.

- Gajewski M. red. (2011). Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty. Analiza psychologiczna i prawna. Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM: Wydaw. WAM

- Kirenko J., Sarzyńska E. (2010). Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby . Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej

- Kozak . S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Difin

- Majchrzak P. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej

- Pyżalski J. (2011). Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uwagi:

Metody pracy:

- wykład

- praca z książką

- prezentacja

- dyskusja

- warsztat

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: 15 godzin wykładów + 15 godzin ćwiczeń

- przygotowanie do ćwiczeń, praca z książką - 50 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin - 50 godzin

Łącznie 130 godzin

Liczba punktów ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Piotr Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Obecność oraz aktywność na zajęciach

Kolokwium pisemne (test jednokrotnego wyboru)

Pełny opis:

1.Zakres pojęcia i problematyki patologii społecznej.

Norma – dewiacja – dezorganizacja – dezintegracja - charakterystyka podstawowych pojęć. Kryteria kwalifikacji zachowań patologii społecznej. Negatywne zjawiska społeczne

2. Stalking. Istota stalkingu. Przykłady stalkingu. Skutki stalkingu. Aspekty prawne stalkingu. Ochrona prawna ofiar stalkingu. Stalking a portale społecznościowe

3. Mobbing. Definicja mobbingu wg Kodeksu pracy i Kodeksu karnego. Formy i przejawy mobbingu. Typy relacji ofiar i sprawców mobbingu. Uwarunkowania mobbingu. Skala zjawiska w Polsce i na świecie. Typologia ofiar mobbingu. Typy sprawców mobbingu. Skutki mobbingu. Przeciwdziałanie mobbingowi

4. Korupcja jako przejaw patologii instytucji; uwarunkowania kulturowe i systemowe; przestępstwo korupcji w świetle prawa. Rodzaje, skala i zasięg korupcji w Polsce i na świecie. Przyczyny korupcji w Polsce. Główne obszary występowania korupcji. Postawy Polaków wobec korupcji

5. Uzależnienia od środków masowego przekazu: netoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu), uzależnienie od telefonu komórkowego, cyberprzemoc. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z treściami internetowymi. Rodzaje uzależnień w sieci internetowej (erotomania internetowa, socjomania internetowa, przeciążenie informacyjne. Skutki uzależnienia od Internetu. Profilaktyka i leczenie uzależnienia.

6. Bezdomność jako problem społeczny. Pojęcie bezdomności. Rozmiary zjawiska. Przyczyny bezdomności, jej postacie i rodzaje. Skutki zjawiska. Możliwości pomocy osobom bezdomnym.

7. Pedofilia. Zakres pojęciowy zjawiska. Rodzaje pedofilii. Charakterystyka pedofili oraz ich typy. Typologia przemocy seksualnej wobec dzieci. Rodzaje molestowania seksualnego. Ofiary pedofilów. Fazy towarzyszące seksualnemu krzywdzeniu dzieci. Skutki pedofilii. Szanse leczenia pedofili.

8. Koncepcje przeciwdziałania negatywnym zachowaniom w życiu zbiorowym – kontrola społeczna. Funkcje kontroli społecznej. Obiekty kontroli społecznej. Podmiot kontroli społecznej. Środki kontroli społecznej. Formy i granice kontroli społecznej.

Literatura:

Pospiszyl, I., Patologie społeczne. Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing: patologia zarządzania personelem. Difin, Warszawa 2004

Dylus A., Rudowski A., Zaborski M., Korupcja, uwarunkowania i przeciwdziałanie, Ossolineum 2006

Hołyst B. Suicydologia, Wyd. Prawnicze Warszawa 2002

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN Warszawa 1993

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN Warszawa 1969

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do zaliczenia - 25

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

Obecność oraz aktywność na zajęciach. Przygotowanie i wygłoszenie referatu oraz prezentacji w Power Point na wybrany temat.

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)

Pełny opis:

1.Zakres pojęcia i problematyki patologii społecznej.

2. Norma – dewiacja – dezorganizacja – dezintegracja - charakterystyka podstawowych pojęć. Kryteria kwalifikacji zachowań patologii społecznej.

3. Specyfika współczesnych negatywnych zjawisk społecznych.

4. Stalking. Istota stalkingu. Przykłady stalkingu. Skutki stalkingu. Aspekty prawne stalkingu. Ochrona prawna ofiar stalkingu. Stalking a portale społecznościowe

5. Mobbing. Definicja mobbingu wg Kodeksu pracy i Kodeksu karnego. Formy i przejawy mobbingu. Typy relacji ofiar i sprawców mobbingu. Uwarunkowania mobbingu. Skala zjawiska w Polsce i na świecie. Typologia ofiar mobbingu. Typy sprawców mobbingu. Skutki mobbingu. Przeciwdziałanie mobbingowi

6. Korupcja jako przejaw patologii instytucji; uwarunkowania kulturowe i systemowe; przestępstwo korupcji w świetle prawa. Rodzaje, skala i zasięg korupcji w Polsce i na świecie. Przyczyny korupcji w Polsce. Główne obszary występowania korupcji. Postawy Polaków wobec korupcji

7. Uzależnienia od środków masowego przekazu: netoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu), uzależnienie od telefonu komórkowego, cyberprzemoc. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z treściami internetowymi. Rodzaje uzależnień w sieci internetowej (erotomania internetowa, socjomania internetowa, przeciążenie informacyjne. Skutki uzależnienia od Internetu. Profilaktyka i leczenie uzależnienia.

8. Pedofilia. Zakres pojęciowy zjawiska. Rodzaje pedofilii. Charakterystyka pedofili oraz ich typy. Typologia przemocy seksualnej wobec dzieci. Rodzaje molestowania seksualnego. Ofiary pedofilów. Fazy towarzyszące seksualnemu krzywdzeniu dzieci. Skutki pedofilii. Szanse leczenia pedofili.

9. Dysmorfofobia

10. "Dopalacze". Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i paranarkotykowych.

11. "Hejt" jako "mowa nienawiści".

12. Bigoreksja, fitoreksja i tanoreksja.

Seksoholizm, erotomania i pornografia dziecięca.

13. Prostytucja mężczyzn.

14. Zakupoholizm - oniomania jako obsesja zakupów.

15. Pracoholizm.

16. Sponsoring.

17. Koncepcje przeciwdziałania negatywnym zachowaniom w życiu zbiorowym – kontrola społeczna. Funkcje kontroli społecznej. Obiekty kontroli społecznej. Podmiot kontroli społecznej. Środki kontroli społecznej. Formy i granice kontroli społecznej.

Literatura:

Pospiszyl, I., Patologie społeczne. Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing: patologia zarządzania personelem. Difin, Warszawa 2004

Dylus A., Rudowski A., Zaborski M., Korupcja, uwarunkowania i przeciwdziałanie, Ossolineum 2006

Hołyst B. Suicydologia, Wyd. Prawnicze Warszawa 2002

Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN Warszawa 1993

Podgórecki A., Patologia życia społecznego, PWN Warszawa 1969

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykłady, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40

Przygotowanie referatu: 20

Przygotowanie się do egzaminu - 30

Sumaryczna liczba godzin: 120

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.